| 07.08.2019

Doktorsavhandling: Nytt sätt att hantera kunskapsrisker

Hur bedöms organisationers intressentrisker? I en ny studie diskuteras kunskapens och kunskapsbristens avgörande roll för organisationers riskhantering genom tillämpning av standarden ISO 31000 Riskhantering.

Hannu Ritvanen utforskar i sin doktorsavhandling hur organisationer kan förstå och hantera risker som hänför sig till intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital (IC) används som ett paraplybegrepp för förståelsen av kunskapsrisker i organisationskontext.
Kunskapsrisker – direkta eller indirekta – spelar in i allt vi gör. En direkt risk är exempelvis att någon kan trycka på fel knapp på grund av otillräckliga instruktioner eller bristande utbildning. Till indirekta risker hör sådana brister i utformningen eller implementeringen av utrustning eller processer som uppdagas först vid användning.
– Det svåra är att identifiera och lokalisera dessa kunskapsrisker i en organisation, säger Hannu Ritvanen. Det ramverk som jag har tagit fram erbjuder olika sätt för identifiering, lokalisering och bedömning av kunskapsrisker. Det är ett mångsidigt och praktiskt verktyg för beslutsfattarna inom ledningen och den operativa verksamheten.
Ramverket (kallat ICRM) som Ritvanen presenterar i sin avhandling kan användas för kontextetablering, inklusive de grundläggande kunskapselement som kan ge upphov till risker, samt för att bedöma intressentrisker. Därtill ger det vägledning i att organisera hanteringen av information om kunskapsrisker.
– I avhandlingen visar jag också genom exempel hur man kan identifiera och bedöma de kritiska punkterna mellan beslutsfattare, där förmedling av information och kunskap om risker är av avgörande betydelse, säger Hannu Ritvanen.Bedömningsmetoden bygger på kontextrelaterade frågor som bedömaren eller beslutsfattare i organisationen ska besvara. Svaren är kontextbundna, beroende på om det är fråga om den högsta ledningens syn på affärsverksamheten eller en verkstadsarbetares syn på produktionsprocessen.Du kan läsa avhandlingen i sin helhet här.

Hannu Ritvanen disputerar i ämnet företagsledning och organisation onsdagen den 14 augusti 2019 klockan 12.Plats: Auditorium Maximum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Jan Mouritsen, Copenhagen Business School
Kustos: Professor Karl-Erik Sveiby, HankenMera information:
Hannu Ritvanen
+358 50 522 6837
hannu.ritvanen@hanken.fi