| 26.10.2021

Doktorsavhandling: Förbättrade rättsprocesser med flödeskedjetänkande

Ett försörjningskedjeperspektiv kan bidra till att synliggöra problem i rättsprocesser, faktorer som inverkar på offentlig upphandling samt sårbarhet i beredskap för eskalerande katastrofer. Ny forskning granskar vad ett försörjningskedjeperspektiv kan innebära för lagreglerade offentliga tjänster och processer.

Isabell Storsjö har undersökt rättsväsendet samt sjukvårds-, energi- och vattensektorerna i Finland, och diskuterar i sin avhandling hur den offentliga sektorn kan dra nytta av forskning om försörjningskedjestyrning, samt vad forskning om kommersiella försörjningskedjor kan lära sig av den offentliga sektorn. Intresset för dessa teman väcktes genom Storsjös parallella studier i juridik:

”Då Människorättsdomstolens bedömer om rättsprocesser uppfyller kriterierna för en rättvis rättegång inom rimlig tid beaktas inte bara domstolarnas behandling av fallet utan även hur andra aktörers agerande inverkar på processen. Jag undrade om ett försörjningskedjeperspektiv kunde göra rättsprocesser snabbare och billigare, utan att rättssäkerheten eller kvaliteten för den skull lider”, berättar Storsjö.

I sin forskning applicerar Storsjö ett så kallat lean tänkesätt i rättsprocesser, vilket handlar om att skapa värde för slutkunden samtidigt som allt onödigt i processen reduceras. Detta är ett aktuellt tema i Finland, var det pågår ett lagberedningsprojekt för straffprocessens effektivisering utgående från principerna om lean.

På grund av juridikstudierna involverades Storsjö i ett forskningsprojekt som behandlade innovation och offentlig upphandling. Även beredskap och försörjningstrygghet var viktiga aspekter, då kritiska sektorer i Finland var utgångspunkten för datainsamlingen.

Storsjö ser ett ökande intresse i försörjningskedjelitteraturen för att uppnå andra mål än vinstmaximering och för att betrakta myndigheter som viktiga aktörer i sina egna försörjningsnätverk. Covid-19-pandemin är därtill ett ”wicked problem”, som synliggjort hur bräckliga globala försörjningskedjor är och hur störningar kan påverka olika sektorer och system i samhället.

”Min forskning fick förnyad relevans i och med pandemin. Det finns ett fortsatt behov av forskning inom innovations- och beredskapsrelaterad offentlig upphandling, samt beredskap för katastrofer som sprider sig mellan sektorer. När statens skuldsättning ökar behövs metoder, som ett lean tänkesätt, för att hitta sätta att förbättra resursanvändningen”, tillägger Storsjö.

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet via denna länk.

Isabell Storsjö disputerar den 1 november 2021 klockan 12.00. Doktorsdisputationen hålls via videokonferens. Du kommer åt videokonferensen via Teams genom att klicka på denna länk.

Opponent: Professor Madeleine Pullman, University of Groningen
Kustos: Professor David Grant, Hanken Svenska handelshögskolan

För mer information:
Isabell Storsjö
isabell.storsjo@hanken.fi