Antagning på basis av svenska meriter

På den här sidan hittar du information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på svenska meriter, det vill säga basis av andra stadiets utbildning i Sverige eller det svenska Högskoleprovet.

OBS! Denna antagningssida uppdateras som bäst inför antagningen 2023. Kriterierna för antagningen 2023 publiceras inom november 2022.

 

Du kan söka till Hankens kandidat- och magisterutbildning (3 år + 2 år) om du har en svensk utbildningsbakgrund. Du kan söka in med din gymnasieexamen eller med dina resultat från Högskoleprovet.

Ansökningstiden är 15.3.2023 kl 8.00 – 20.4.2023 kl. 15.00 (finsk tid). Ansökan görs via den nationella studieinfo.fi-portalen.

Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (urvalsprov) och på basis av svenska gymnasiebetyg eller Högskoleprovet. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Alla som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av svenska meriter meddelas om detta innan urvalsprovet äger rum, så att antagna via Högskoleprovet inte behöver delta i urvalsprovet. 

För att kunna antas på basis av dina gymnasiebetyg krävs att:

 1. Du avlagt en gymnasieexamen utfärdad i Sverige som uppfyller kravet för grundläggande behörighet
 2. Du avlagt de kurser som krävs för att uppfylla kravet om särskild behörighet
 3. Du har ett meritvärde på minst 15.20 i din gymnasieexamen
 4. Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska

Grundläggande behörighet

innebär att du i din gymnasieexamen avlagt:

 • minst 2 250 gymnasiepoäng (s.k. reducerat program eller samlat betygsdokument räcker således inte)

 • kursen Engelska 5 (eller högre nivå) med godkänt betyg

 • kursen Matematik 1 (eller högre nivå) med godkänt betyg

 • kursen Svenska 1 och Svenska 2 med godkända betyg. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Mer information om grundläggande behörighet hittar du på den svenska sajten antagning.se.

 

Särskild behörighet

innebär att du i din gymnasieexamen avlagt:

 • kursen Svenska 3 med godkänt betyg (eller Svenska som andraspråk 3) *
 • kursen Engelska 6 med godkänt betyg
 • kursen Matematik 2b med godkänt betyg (eller 3B eller 3C)
 • kursen Samhällskunskap 1B med godkänt betyg (alternativt 1a1+1a2)
 • kursen Historia 1B med godkänt betyg (alternativt 1a1+1a2)

* I och med detta uppfyller du Hankens språkkrav i svenska.

 

Meritvärde 15.20

innebär att måste ha minst meritvärdet 15.20 i din gymnasieexamen för att kunna antas. Du kan besöka den svenska sajten antagning.se för att räkna ut ditt meritvärde och ta reda på om du är behörig att söka in till Hanken.

Alla sökande som uppfyller de ovanstående kraven rangordnas och de med högsta meritvärde antas, i enlighet med antagningskvoten. Hankens antagningskriterier definierar hur sökande med lika poäng rangordnas.

För att kunna antas på basis av Högskoleprovet krävs att:

 • Du har avlagt det svenska Högskoleprovet under de senaste fem (5) åren och har en andra stadiets examen i utlandet som ger behörighet att inleda högskolestudier.
 • Du har minst resultatet 1.50 poäng i Högskoleprovet (högsta poäng är 2.00)
 • Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska

Ifall det finns fler behöriga sökande än antagningskvoten som uppfyller minimikravet på 1.50 poäng rangordnas sökande först på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. Ifall det finns fler sökande med samma poängantal avgör lotten, precis som i den svenska antagningsprocessen.

 

Du kan ansöka till Hankens kandidatutbildning även om du i ansökningsskedet i mars ännu inte har en avlagd andra stadiets examen.

Ansökning via svenskt gymnasiebetyg

 • Du kan ansöka via detta antagningssätt om du i ansökningsskedet i mars ännu saknar maximalt två av de kurser som definierats som grund för Särskild behörighet och/eller ifall du ännu inte har uppnått 2 250 gymnasiepoäng. Du måste dock redan i ansökningsskedet i mars ha minst 15.20 som meritvärde, och meritvärdet får inte sjunka under 15.20 i det slutgiltiga avgångsbetyget.
 • Du som utexamineras under ansökningsvåren blir villkorligt antagen. Du måste kunna uppvisa att ditt slutliga gymnasiebetyg uppfyller kraven gällande grundläggande behörighet, särskild behörighet och meritvärde senast 14.7.2023 kl.15.00 (finsk tid) (även om antalet avlagda kurser och deras betyg skulle ändra under tiden mars-juni), annars upphävs det villkorliga antagningsbeslutet.

 

Ansökning via Högskoleprovet

 • Du kan ansöka via Högskoleprovet även om du ännu inte har utexaminerats från andra stadiets utbildning i utlandet.
 • Du som utexamineras under ansökningsvåren blir villkorligt antagen tills du uppvisar ett avgångsbetyg. Det behörighetsgivande avgångsbetyget måste uppvisas senast senast 14.7.2023 kl.15.00 (finsk tid), annars upphävs det villkorliga antagningsbeslutet.
Notera!

Alla som antas via detta antagningssätt blir villkorligt antagna tills deras examen har verifierats av antagningsteamets personal, antingen genom direkt kontakt med gymnasiet eller på annat sätt.

Denna ansökan är endast till för sökande som avlagt sin gymnasieexamen 2014 eller senare. Detta eftersom det år 2014 genomfördes en stor förändring av svenska gymnasiets läroplan. 

Denna ansökan är endast öppen för sökande som avlagt sin andra stadiets examen i Sverige; en svensk gymnasieexamen som uppfyller kravet om grundläggande behörighet, särskild behörighet och betyget kan definieras ha meritvärdet minst 15.20. Sökande med andra stadiets examen från Finland eller andra länder, kan ansöka via någon av våra andra antagningar.

Tags