Press Releases Archive July-September 2017

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

 

22.09.2017: Doctoral Thesis: Non-practicing Entities may be beneficial for Patent Systems

Recent doctoral thesis shows, that the effect of non-practicing entities is not as negative as previous debate alleges.

Non-practicing entities (NPEs) are described as individuals or entities that use patents to generate profits through licensing campaigns, rather than building and manufacturing patent protected inventions. NPEs have been labelled as the most significant problem facing the patent system today, and have been accused of creating a mass of unwarranted patent litigation, which allegedly burdens industry and impedes technological innovation.

In her doctoral dissertation, The Exploitation and Enforcement of Patents By Non-practicing Entities: Practices, Developments, and Future Challenges, Kelli Larson investigates this particular type of controversial patent actor.

“My study shows that despite the highly polarized NPE debate in academia, in industry, and on the political stage, there is very little empirical research to substantiate the majority of criticisms directed to NPEs and their patent enforcements”, says Larson.

The thesis brings a more balanced view to the NPE discussion and adds to the scarce knowledge on the NPE phenomenon overall. Larson’s research shows how NPE patent enforcement business models actually work in practice.

“My findings demonstrate that, despite some of their drawbacks, NPEs also create benefits within patent landscapes. One benefit being that they particularly help patent owners with patent enforcement, which is a key element in any well-functioning patent system”, Larson concludes.

Kelli Larson will defend her doctoral thesis in Commercial Law on Monday 25 September 2017 at 11:00am.

Time: 25.9.2017 at 11:00am
Place: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Paul Torremans, University of Nottingham
Custos: Professor Matti Kukkonen, Hanken School of Economics

Further Information:
Kelli Larson
Phone: +358 40 3521 317
kelli.larson@hanken.fi

To the top

22.09.2017: Väitöskirja: Passiiviset patenttihaltijat voivat olla hyödyllisiä patenttijärjestelmälle

Tuore väitöskirja osoittaa, että passiivisten patenttihaltijoiden vaikutus patenttijärjestelmään ei olekaan niin kielteinen, kuin aiemmin on väitetty.

Passiiviset patenttihaltijat ovat henkilöitä tai yksikköjä jotka käyttävät patentteja ennemmin saadakseen voittoa lisenssikampanjoiden kautta kuin valmistavat patenteilla suojattuja keksintöjä. Väitetään jopa, että passiiviset patenttihaltijat ovat tämän päivän patenttijärjestelmän suurin ongelma ja heitä on syytetty perusteettomien oikeudenkäyntien aiheuttamisesta, jotka loppupäässä haittaavat innovaatioiden syntyä.

Kelli Larson tutkii juuri tällaisia patenttitoimijoita väitöskirjassaan: The Exploitation and Enforcement of Patents By Non-practicing Entities: Practices, Developments, and Future Challenges.

-Tutkimukseni osoittaa, että kiivaasta yhteiskuntakeskustelusta huolimatta, löytyy hyvin vähän empiirisiä tutkimustuloksia jotka vahvistaisivat passiivisten patenttihaltijoiden vastaista kritiikkiä, sanoo Larson.

Väitöskirjassaan Larson tarjoaa tasapainoisemman näkökulman koko keskusteluun ja lisää yleistä tietoa ilmiöstä. Larsonin tutkimus osoittaa muun muassa, miten passiivisten patenttihaltijoiden liiketoimintamalli toimii käytännössä.

-Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että passiivisten patenttihaltijoiden haittapuolista huolimatta, ne myös ovat hyödyllisiä patenttijärjestelmälle. Hyödyistä yksi on, että ne auttavat patenttiomistajia toteuttamaan patenttinsa, mikä on hyvin toimivan patenttijärjestelmän kulmakivi, kiteyttää Larson.

Kelli Larson väittelee maanantaina 25.9.2017 klo 11.00. Hänen väitöskirjansa lukeutuu kauppaoikeuden tutkimusalaan.

Aika: 25.9.2017 klo 11.00
Paikka: Juhlasali, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Paul Torremans, University of Nottingham
Kustos: Professori Matti Kukkonen, Hanken

Lisätietoja:
Kelli Larson
Puh: +358 40 3521 317
kelli.larson@hanken.fi

To the top

19.09.2017: Helsinki Graduate School of Economics to increase the number of top experts on economics in Finland

The demand for top-level experts on economics continues to increase. To make the best possible expertise available for Finnish society, Aalto University, Hanken School of Economics, and the University of Helsinki and are preparing a new unit; Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE).

At the moment, the cutting edge of Finnish economics is of high international quality, but narrow. At the same time, the amount of consumer data keeps on growing in the business world, which increases the opportunities for data-based decision-making and demand for economics experts. The health, social services and regional government reform will substantially increase the need for economic competence both at the national and regional level.

Aalto University, Hanken, and the University of Helsinki are preparing a joint Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) unit, which will expand the cutting edge of economic expertise in Finland. Its research activities and doctoral programmes are to cover all the key areas of economics. This will allow increase in the number of Master's and doctoral degrees and responding to the demand for experts.

‘The role of private and third-sector operators in the provision of social and health care services and other public services continues to increase. In service management, the goal is cost-effectiveness and cost-efficiency, which is why the regional government and the state need more high-quality economic competence,’ says Tuomas Pöysti, Under-Secretary of State, Administrative Policy, at the Ministry of Finance.

The Helsinki GSE will be built into an international graduate school and research unit that will compete for the best researchers and students with the world’s top units within the field of economics. The number of professorships would increase from the present 20 to 35. The quantity of degrees would also increase. Once the Helsinki GSE has begun to function in its full capacity by 2022, there would be approximately 50 percent more masters and twice as many doctors graduating from the universities in the Helsinki metropolitan area than today.

The universities consider the establishment of the Helsinki GSE as a central and necessary act for building Finnish success: both the public and private sectors need top-level expertise of international level.

“The need for competence in economics is increasing in new areas of economy. For example, on-line commerce needs competence in optimisation to be able to take advantage of the vast amount of data available. Economics is an answer to this need,’ says Heidi Schauman, Chief Economist at Aktia Bank Plc.

Next, the universities will begin preparing for the establishment of the Helsinki GSE in their own administrative systems.

Further information:
President Ilkka Niemelä, Aalto University, tel. +358 50 452 4690
Rector Jukka Kola, University of Helsinki, tel. +358 2941 22211
Professor Topi Miettinen, Hanken School of Economics, tel. +358 40 3521 406

To the top

19:09.2017: Helsinki Graduate School of Economics kasvattaa Suomen taloustieteen kärkijoukkoa

Taloustieteen huippuosaajien kysyntä kasvaa jatkuvasti. Jotta suomalainen yhteiskunta saisi parhaat osaajat käyttöönsä, Aalto-yliopisto, Hanken ja Helsingin yliopisto valmistelevat uutta Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -yksikköä.

Tällä hetkellä Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoinen mutta kapea taloustieteen kärki. Samaan aikaan yritysmaailmassa kuluttajatiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja digitalisaatio etenee, mikä lisää datapohjaisen päätöksenteon mahdollisuuksia sekä kysyntää taloustieteen osaajista. Sote- ja maakuntauudistus lisää voimakkaasti taloustieteellisen osaamisen tarvetta niin valtion kuin maakuntienkin tasolla.

Aalto-yliopisto, Hanken, ja Helsingin yliopisto valmistelevat yhteistä Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -yksikköä, joka laajentaa taloustieteen osaamisen kärkeä Suomessa. Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen on tarkoitus kattaa kaikki keskeiset taloustieteen alat. Näin pystytään lisäämään maisterin- ja tohtorintutkintojen määrää ja vastaamaan osaajatarpeeseen.

”Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden julkisten palveluiden tuotannossa kasvaa jatkuvasti. Palveluiden ohjauksessa haetaan kustannusvaikuttavuutta ja -tehokkuutta, minkä vuoksi maakunnat ja valtio tarvitsevat lisää korkeatasoista taloustieteellistä osaamista”, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti valtiovarainministeriöstä sanoo.

Helsinki GSE:stä rakennetaan kansainvälinen tutkijakoulu ja tutkimusyksikkö, joka kisaa parhaista tutkijoista ja opiskelijoista maailman huippua edustavien taloustieteen yksiköiden kanssa. Professuurien määrä lisääntyisi nykyisestä 20:sta 35:een. Myös tutkintomäärät taloustieteissä nousisivat. Kun Helsinki GSE toimii täydessä laajuudessaan vuoteen 2022 mennessä, pääkaupunkiseudun yliopistoista valmistuisi maistereita noin puolet nykyistä enemmän ja tohtoreita lähes kaksinkertainen määrä.

Yliopistot näkevät Helsinki GSE:n perustamisen keskeisenä ja tarpeellisena tekona Suomen menestyksen rakentamisessa: sekä julkistalous että yksityinen sektori tarvitsevat kansainvälisen tason huippuosaamista.

”Taloustieteellistä osaamista tarvitaan yhä laajemmin uusilla talouden alueilla. Esimerkiksi verkkokaupassa optimoinnin osaamista tarvitaan, jotta saatavilla oleva valtava datamäärä voidaan hyödyntää. Taloustiede vastaa tähän tarpeeseen”, Aktian pääekonomisti Heidi Schauman sanoo.

Yliopistot ryhtyvät seuraavaksi valmistelemaan Helsinki GSE:n perustamista omissa toimielimissään.

Lisätietoja:
Rehtori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto, p. 050 452 4690
Rehtori Jukka Kola, Helsingin yliopisto, p. 02941 22211
Professori Topi Miettinen, Hanken , p. 040 3521 406

To the top

13.09.2017: Doctoral Thesis: How do consumers respond to company-created brand stories?

Compelling stories persuade, entertain, and engage their audiences. It is therefore not surprising that marketers have become keen to capitalize on the persuasive effects of stories. Brand stories are told, for instance, on packaging, in promotions, on web sites, in social media, and on price tags with the aim to involve and persuade consumers. However, many questions on the effect of stories on consumers in commercial contexts remain.

In her doctoral dissertation, Let Me Tell You a Story. Consumer Responses to Company-Created Brand Stories, Eeva Solja examines consumer responses to different types of brand stories on packaging, in advertising, and in price promotion messages through several empirical studies.

Many storytelling contexts, such as packaging and price promotions, set severe restrictions to the length of the story. Indeed, very short brand stories are communicated frequently on, for example, beer and ice cream packages. Existing studies have not examined if such short brand stories can have a persuasive effect on consumers.

“My study shows that short brand stories on packaging and in price promotions can influence several significant consumer responses positively”, says Solja.

The emotional charge in brand stories is another focus point in the dissertation. Storytelling research suggests that a brand story should elicit emotions in order to maximally engage and involve consumers. However, in practice, brand stories typically have a rather low emotional charge, especially on packaging.

“The findings demonstrate, that packages and price promotions benefit more from fact-based stories, whereas more emotional stories may be suitable for ads. It is hence advisable to create separate stories for each context in order to reach maximal effect”, summarizes Solja.

Eeva Solja will defend her doctoral thesis in marketing on Friday 15 September 2017 at noon.

Time: 15.9.2017 at 12
Place: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Sara Rosengren, Stockholm School of Economics
Custos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Further information:
Eeva Solja
phone: +358 50 502 0501
eeva.solja@hanken.fi

To the top

13.09.2017: Väitöskirja: Miten kuluttajat suhtautuvat yritysten bränditarinoihin?

Hyvä tarina vakuuttaa, sitouttaa ja viihdyttää. Ei siis ole yllättävää, että markkinoijat ovat alkaneet kiinnostua tarinoiden hyödyntämisestä. Bränditarinoita viestitään esimerkiksi pakkauksissa, mainoksissa, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja hintalapuissa. Niiden tarkoituksena on sitouttaa ja vakuuttaa kuluttajat. Tarinoiden vaikutuksesta kuluttajiin kaupallisissa konteksteissa ei kuitenkaan vielä tiedetä paljon.

Eeva Solja tarkastelee väitöskirjassaan Let Me Tell You a Story. Consumer Responses to Company-Created Brand Stories kuuden empiirisen tapauksen kautta kuluttajien suhtautumista erityyppisiin bränditarinoihin pakkauksissa, mainoksissa ja hintatarjouksissa.

Useat tarinankerronnan kontekstit, kuten pakkaukset ja hintatarjoukset, rajoittavat voimakkaasti tarinan pituutta. Esimerkiksi olut- ja jäätelöpakkauksissa on usein hyvin lyhyitä bränditarinoita. Niiden vaikutuksesta kuluttajiin ei ole aiempaa tutkimustietoa.

”Tutkimukseni osoittaa, että pakkausten ja hintatarjousten lyhyet bränditarinat voivat vaikuttaa myönteisesti kuluttajien suhtautumiseen monella tavalla”, Solja kertoo.

Bränditarinoiden emotionaalinen lataus on väitöskirjan toinen keskeinen aihe. Tarinankerrontatutkimuksen perusteella bränditarinan on herätettävä tunteita, jotta se sitouttaa kuluttajat tehokkaasti. Käytännössä bränditarinoiden emotionaalinen lataus on kuitenkin melko heikko erityisesti pakkauksissa.

”Tutkimustulosten mukaan faktaperustaiset tarinat soveltuvat paremmin pakkauksiin ja hintatarjouksiin, kun taas emotionaaliset tarinat saattavat soveltua paremmin mainoksiin. Vaikuttavimman lopputuloksen aikaan saamiseksi kannattaisikin luoda erilliset tarinat eri konteksteja varten”, Solja tiivistää.

Eeva Solja väittelee perjantaina 15.9.2017 klo 12.00. Hänen väitöskirjansa lukeutuu markkinoinnin tutkimusalaan.

Aika: 15.9.2017 klo 12.00
Paikka: Juhlasali, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Sara Rosengren, Stockholm School of Economics
Kustos: Professori Veronica Liljander, Hanken

Yhteystieto:
Eeva Solja
puhelin: +358 50 502 0501
eeva.solja@hanken.fi

To the top

06.09.2017: Hanken’s Rector Karen Spens: Quality comes first for Hanken

In her speech on the Opening of the Academic Year, Hanken’s Rector Karen Spens stated that quality is the most important indicator for the level of universities, in combination with a strong internationalisation.

Rector Karen Spens opened the 109th Academic Year in Helsinki and the 38th in Vaasa with a speech that focused on the revised strategy Hanken 2025. It states that Hanken will continue to focus on high quality research and education, internationalisation, strong corporate connections and social responsibility and sustainability. The school will also invest in digitalisation and the learning environment.

Rector Spens confirmed the aspiration to continue developing Hanken into a even better business school through national and international collaboration.

-Hanken’s attractiveness continues to be high. The Bachelor’s studies has attracted 1100 applicants four years in a row and the fast track at the Open University sold out in just one minute. The great interest for Hanken gives us faith in our efforts to reach our vision, says Spens.

Spens pointed out that a strong financial base is crucial for maintaining high quality, even though financial standards cannot be the only measure of university performance. She extended a special thanks to those who have participated in Hanken’s fundraising and noted that the returns from the basic capital fund enables Hanken to do well in spite of the cuts in the government university funding.

Karen Spens underlined Hanken’s role as a bearer of a Nordic identity, which is reflected also in the values of Hanken.

- We have to maintain a Nordic identity that emphasises openness, integration, equality, responsibility and sustainability. Not only because these values create a favourable environment for individuals and companies, but because they feel right in a world where trust, ethical behaviour and responsibility for a better future for the generations to come are more important than ever, says Spens.

Internationalisation and multi-lingual activities continue to be key to Hanken’s core activities. Spens proved this once again by making her speech in both Swedish and English.

Read or listen to the entire speech of the Opening of the Academic Year on Hanken’s website
Read more about Hanken’s revised strategy

More information:
Nina Olin, Director of external relations and communication
+358 40 3521 213
nina.olin@hanken.fi

To the top

06.09.2017: Rehtori Karen Spens lukuvuoden avajaispuheessaan: Hanken kehittyy laatu edellä

Lukuvuoden avajaispuheessaan Hankenin rehtori Karen Spens vahvisti, että laadun täytyy olla tärkein mittari yliopistojen tasosta, yhdessä vahvan kansainvälistymisen kanssa.

Rehtori Karen Spens avasi 109. lukuvuoden Helsingissä ja 38. Vaasassa avajaispuheella, joka pohjautui vahvasti Hankenin uudistettuun strategiaan Hanken 2025. Tämä määrittelee, että Hanken myös jatkossa tulee panostamaan korkealaatuiseen tutkimukseen ja tutkimuspohjaiseen koulutukseen, jolla on korkea vaikuttavuus ja liike-elämärelevanssi, kansainvälistymiseen, sekä vastuullisuuteen ja kestävyyteen. Lisäksi Hanken tulee investoimaan digitalisaatioon ja oppimisympäristöön.

Rehtori Spens vahvisti Hankenin pyrkimyksen kehittyä yhä paremmaksi kauppakorkeakouluksi sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön kautta.

- Kiinnostus Hankenia kohtaan on edelleen korkea. Neljättä vuotta peräjälkeen Hankenin kandidaattitason opintoihin haki yli 1100 hakijaa ja tarjoamamme avoimen yliopiston 125 nk. Pikapolkupaikkaa täyttyivät alle minuutissa. Näin suuri kiinnostus antaa meille tulevaisuudenuskoa pyrkimyksillemme saavuttaa visiomme, sanoo Spens.

Spens toteaa, että vahva taloudellinen pohja on edellytys toiminnan korkean laadun ylläpitämiselle, vaikka rahalliset mittarit eivät voi olla ainoat yliopistojen suoritusmittarit. Hän osoitti erityisen kiitoksen heille jotka ovat osallistuneet Hankenin varainhankintakampanjaan ja totesi, että Hankenin peruspääoma, jonka tuotto käytetään Hankenin päivittäisen toiminnan vahvistamiseen, on yksi syy miksi Hanken on pärjännyt hyvin valtion yliopistoihin kohdistuvista leikkauksista huolimatta.

Karen Spens painotti myös Hankenin tehtävää pohjoismaisen identiteetin kantajana, mitä Hankenin arvot heijastavat.

- Meidän tulee pitää kiinni pohjoismaisesta identiteetistämme jossa painottuvat avoimuus, integraatio, tasavertaisuus, vastuullisuus ja kestävyys. Ei vain siksi, että arvot luovat hyvät edellytykset yksilöille ja yrityksille mutta koska ne tuntuvat oikeilta maailmassa jossa luottamus, eettinen käytös, sekä vastuu paremmasta tulevaisuudesta tuleville sukupolville on yhä tärkeämpää, Spens sanoo.

Kansainvälistyminen ja monikielisyys ovat jatkossakin Hankenin toiminnan keskeisiä osa-alueita. Tätä Spens vahvisti pitämällä puheensa sekä ruotsiksi ja englanniksi myös tänä vuonna.

Kuuntele tai lue rehtorin koko avajaispuhe
Lue lisää Hankenin uusitusta strategiasta

Lisätietoja:
Nina Olin, yhteys- ja viestintäjohtaja
+358 40 3521 213
nina.olin@hanken.fi 

To the top

13.07.2017: International Talent Programme tuo maailman Suomeen ja vie Suomea maailmalle

Hanken käynnistää ensi syksynä hankkeen, joka tuo yhteen johtavat suomalaiset yritykset ja kansainväliset opiskelijat. Tavoitteena on luoda kaikkia osapuolia hyödyttävä kansainvälistämisohjelma.

International Talent Programme - hankkeen tavoitteena on tuoda kansainvälinen osaaminen suomalaisten yritysten ulottuville ja nostaa samalla kansainvälisten opiskelijoiden tietoisuutta suomalaisista työmarkkinoista ja heidän työllistymistään Suomessa.

- Hankkeen kaikki kolme osapuolta voivat saavuttaa merkittävää hyötyä. Kansainväliset opiskelijamme saavat ensikäden kokemusta yrityksen liiketoiminnasta. Samalla he voivat tarjota yrityksille tärkeää tietoa heidän kotimarkkinoistaan. Hanken puolestaan pyrkii ottamaan varsinkin vientiyritysten tarpeet huomioon opiskelijarekrytoinnissamme, kertoo Hankenin opetuksesta vastaava vararehtori Minna Martikainen, joka myös on yksi hankkeen käynnistäjistä.

Hankenilla on pitkät perinteet sekä kansainvälistymisestä että yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

- International Talent Programme yhdistää nämä kaksi peruspilariamme. Tuomalla yhteen yliopistot, yritykset ja erilaiset järjestöt voimme luoda uudenlaista osaamista yritysten käyttöön sekä kehittää ainutlaatuisia opintokokemuksia opiskelijoille, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens

Ohjelmaan on jo lupautunut joukko johtavia suomalaisyrityksiä, kuten Fazer, KPMG, PwC, StoraEnso ja Wärtsilä. Hankeen suojelijoina toimivat elinkeinoelämän konkarit Ole Johansson, Anne Brunila ja Henrik Steinbrecher.

- Ilman kansainvälistä osaamista on mahdotonta pärjätä globaalisti. Siksi tämän kaltaiset hankkeet ovat elintärkeitä Suomen kilpailukyvyn kannalta. Toivon, että yritykset yhä enenevässä määrin tunnistavat ne mahdollisuudet jotka yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö voi tarjota, sanoo Ole Johansson.

Ohjelma julkistetaan tänään Porin SuomiAreenan yhteydessä. Tervetuloa keskustelemaan kansamme Fazerin kahvilaan (Yrjönkatu 12) klo 11-12.

Lisätietoja antavat:
Minna Martikainen, vararehtori
minna.martikainen@hanken.fi
puh. 040 3521 460

Nina Olin, yhteys- ja viestintäjohtaja
nina.olin@hanken.fi
puh. 040 3521 213

To the top

06.07.2017: The fundraising campaign HANKEN RETURNS exceeded all expectations and raised 11,8 million euro

The fundraising campaign HANKEN RETURNS ended 30 June 2017. The campaign got support from a total of 944 private persons, organisations and foundations who together donated 11.8 million euro to Hanken. The raised funds will be matched by the government and strengthens Hanken’s basic capital.

All Finnish universities have been running active campaigns, and the collection result places Hanken as the fourth largest donor recipient. Measured in relation to the number of graduate students, Hanken is the largest recipient with a broad margin.

-The result exceeds all our expectations and we are deeply grateful for the support Hanken has amongst its alumni, partners and friends. Through this support Hanken can continue to develop as a stand-alone, independent and international business school with high-class education and research, says rector Karen Spens.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS was launched 10.12.2014 and ended 30.6.2017. The campaign got support from 944 donors who together donated 11 827 050 euro to the campaign. The raised funds will be matched by the government and directed to Hanken’s basic capital. The aim of the campaign was strengthen Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact Head of Fundraising and Donor Relations Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

06.07.2017: Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS keräsi 11,8 miljoonaa euroa

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS päättyi 30 kesäkuuta 2017. Kampanjaan osallistui 944 yksityishenkilöä, yritystä sekä säätiötä jotka lahjoittivat yhteensä 11,8 miljoonaa euroa. Kerätyt varat saavat valtion vastinrahaa ja vahvistavat Hankenin peruspääomaa.

Kaikki suomalaiset yliopistot ovat olleet aktiivisia varainhankinnassaan ja Hanken sijoittui lopulta neljänneksi tuloksellaan. Opiskelijamäärään verrattuna Hanken vastaanotti ylivoimaisesti eniten lahjoituksia.

- Kampanjan tulos on pitkälti yli kaikkien odotusten ja olemme erittäin kiitollisia siitä tuesta, jota alumnimme, yhteistyökumppanimme sekä ystävämme meille osoittivat. Tämän tuen turvin Hanken voi jatkaa kehitystään itsenäisenä, ruotsinkielisenä ja kansainvälisenä kauppakorkeakouluna jolla on korkeatasoista opetusta sekä tutkimusta, kertoo rehtori Karen Spens.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS julkistettiin 10.12.2014 ja jatkui aina 30.6.2017 asti. Yhteensä 944 lahjoittajaa osallistui kampanjaan, joka saavutti kokonaistuloksen 11 827 050 euroa. Kerätyt varat suunnataan korkeakoulun peruspääomaan, josta ainoastaan tuotot käytetään. Kampanjan tarkoitus oli vahvistaa Hankenin ainutlaatuista asemaa Suomen ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, puh. 040-560 59 64.

To the top