Licentiate Thesis

These instructions are principally aimed at licentiate candidates, but they also contain useful information for Degree Supervisors. At Hanken School of Economics, the Research Council appoints examiners and examines the licentiate thesis. Each student's Degree Supervisor administers matters with the Research Council and guarantees that they are dealt with in compliance with the Government Decree and Hanken's regulations. The Supervisor is also responsible for the Research Council's members receiving all the material necessary for their discussions and decisions, including the manuscript.

The Licentiate Seminar

1) The manuscript for the licentiate thesis should, before it is submitted for grading, be publicly defended at a licentiate seminar. Discuss the time for the licentiate seminar with your thesis supervisor. The thesis supervisor decides the time for the seminar, takes care of all necessary arrangements and appoints one or several opponents. The criteria for being appointed opponent are specified in the Degree Regulations of 2015. The licentiate seminar does not entitle to any credits.

2) The manuscript is to be publicly available at least ten (10) days before the licentiate seminar.

 

Examination

3) After the licentiate seminar the final manuscript is to be submitted for examination. Discuss with your thesis and degree supervisors the time for submission of the manuscript. It is your degree supervisor that acts as the presenter in the Research Council and it is s/he who is responsible for that the preparation is made according to all rules and regulations. It is also the degree supervisor who is responsible for making all the material and information needed for the Research Council's decision available to the Research Council's members.

4) Hand in an application for permission to submit your manuscript for review:

 

 

Lic_application_for_review.doc

 

 

 

file type icon

Lic_application_for_review.pdf

 

The application is handed in to the Registrar (if in Vaasa to Kristina Wallin who will forward it to the Registrar).

With the application the following documents are to be enclosed:

 • A transcript of records, to prove that you have the right to study and that you are enrolled.
 • Four (4) copies of the manuscript:
  • two (2) of these should be put in a binder with plastic covers (these copies will be sent to the reviewers once they are appointed).
  • two (2) unbound copies that will be forwarded to the library for binding and filing.

The receipt of the binding fee paid to the library. Please contact the library for more information on how to proceed and for more information on the cost.
In every copy of the manuscript after the title page a summary of the thesis, stating the aim, method, results and conclusions, is to be enclosed (one (1)page).

To a composite thesis the following is additionally enclosed:

 • Written permission from all co-authors to include the work/essay in your manuscript, one copy for each manuscript submitted.
 • A description of each of the co-authors' contribution unless it is clearly stated in the manuscript itself or in the written permissions from the co-authors, one copy for each copy of the manuscript.

The degree supervisor decides when you are to hand in the application, so that s/he can hand in the presentation to the secretary for the Research Council in accordance with the timetable set by the Research Council (Monday the week before the meeting). The manuscript and the enclosures are to be handed in on time to the Registrar for the matter to be treated.

In addition to the paper copies of the manuscript, it is also to be handed in electronically by sending it to
doctoral.studies(at)hanken.fi on Monday the week before the meeting at 4 pm at the latest. The file should be called "the student's last name_date_review" and it is to be saved in pdf-format. The manuscript is then published on a web page behind a password for the Research Council's members.

5) The degree supervisor makes the proposition of examiners for the licentiate manuscript to the Research Council. You have the right to be informed of the proposal beforehand. After you have been informed about the proposition you are to let the presenter know if you have any objections. If you do want to object to the proposition you are to hand in a statement to the Research Council. In that case one copy is to be handed in to the Registrar and another to the degree supervisor.

6) The Research Council makes the decision on the appointment of examiners and the degree supervisor informs you about the result.

7) The Registrar sends the copies of the manuscript that you have handed in to the examiners. To maintain the examiners' objectivity there is to be no contact between the author of the manuscript and the examiners, nor should the author under any circumstances send a copy of the manuscript directly to the examiners. The examiners have two (2) months to review the manuscript and hand in their opinion. The examiners send their opinions to the Registrar who forwards them to the degree supervisor who will inform you.

 

Instructions for examiners and opponents

 

 

file type icon

Instructions_examinersopponents_lic.pdf

 

The Grading of Thesis

8) The degree supervisor writes a grading proposition for the thesis. The proposition is made based on the examiners' suggestions. You have the right to be informed as to the content of the examiners' statements. Please inform the degree supervisor if you have nothing to object to or otherwise hand in a well-motivated statement of objection.

9) The Research Council makes the decision on the grade of your thesis (pass/fail). The degree supervisor informs you about the decision and you will also officially be informed by the Registrar, who also provides you with information on how to move for correction.

 

Applying for Your Diploma

10) When the Research Council has graded your thesis and provided that you have completed all other requirements you may apply for your diploma. The graduation dates are set and can be found here. Instructions for applying the diploma are available here. Your degree supervisor checks all the courses you have taken and approves them for inclusion in the degree and then the Rector gives his/her approval.

1) Manuskriptet till licentiatavhandlingen bör, innan det lämnas in för bedömning, offentligt behandlas på ett licentiatseminarium. Diskutera tidpunkten för seminariet med din avhandlingshandledare. Avhandlingshandledaren fastställer tidpunkten och ombesörjer behövliga arrangemang samt utser en eller flera opponenter. Kriterierna för vem som kan utses framgår i Examensstadgan 2015. Licentiatseminarium berättigar inte till studiepoäng.

2) Manuskriptet skall ställas till allmänt förfogande minst tio dagar före licentiatseminariet.

3) Efter licentiatseminariet skall det slutgiltiga manuskriptet lämnas in för granskning. Diskutera med din avhandlings- och examenshandledare om tidpunkten för inlämning. Det är din examenshandledare som agerar beredare i Akademiska rådet och det är han/hon som ansvarar för att beredningen följer högskolans stadgan och bestämmelser. Det är även beredare som ansvarar för att Akademiska rådets medlemmar har tillgång till allt behövligt material - inklusive manuskriptet - som underlag för sina beslut.

4) Lämna in en ansökan om att få tillstånd för granskning av manuskript till licentiatavhandling:

 

Ansökan inlämnas till registrator, i Vasa till planerare Kristina Wallin som vidareför ansökan till registrator.

Med ansökan inlämnas:

 • Studieutdrag, 1 ex. (för att visa att du har studierätt och är registrerad)
 • Sammanlagt fyra (4) exemplar av licentiatavhandlingen:
  • Två (2) exemplar skall vara inbundna med plastomslag och ringpärm (dessa exemplar sänds till granskarna då de utsetts).
  • Två (2) oinbundna exemplar, som levereras till biblioteket för inbindning och arkiv efter att granskningen skett.
 • Kvitto över erlagd inbindningsavgift till biblioteket. 1 ex. (kontakta lånedisken i biblioteket för information om betalningssätt och summa)
 • I vart och ett exemplar skall efter titelbladet finnas ett separat sammandrag av avhandlingen (en sida) (syfte, undersökningsmetod och resultat eller slutledning).

Till essä/artikelavhandlingar bifogas dessutom:

 • Tillstånd av medförfattare i artiklar/essäer för att inkludera dessa som delarbete i avhandlingen, en (1) kopia per exemplar manuskript.
 • Redogörelse över författarnas kontribution såvitt denna inte framgår i texten eller i tillståndet av medförfattarna, en (1) kopia per exemplar manuskript

Examenshandledaren avgör tidpunkten för när du senast skall inkomma med din ansökan, dock så att han/hon har möjlighet att inlämna beredningen till Akademiska rådets sekreterare enligt en på förhand fastställd tidtabell (senast måndagen veckan innan Akademiska rådets möte). Manuskripten och ansökan skall finnas hos registrator i tid för att ärendet skall tas till behandling.

Förutom i pappersform inlämnas avhandlingsmanuskriptet även i elektronisk form genom att skicka det till
doctoral.studies(at)hanken.fi senast måndagen veckan innan mötet kl. 16.00. Filen skall heta "studerandes efternamn_mötets datum_granskning" och vara i pdf-, rtf- eller word-format. Manuskriptet läggs sedan på en med lösenord försedd webbsida, vilket gör det möjligt för Akademiska rådets medlemmar att ta del av manuskriptet.

5) Examenshandledaren framför till Akademiska rådet förslaget till granskare för ditt licentiatavhandlingsmanuskript. Kriterierna för vem som kan utses framgår i Examensstadgan 2015. Före handledaren lämnar in förslaget har du rätt att ta del av det. Sedan meddelar du handledaren om du har eller inte har något att kommentera. Vill du kommentera förslaget lämnar du in separat skriftligt utlåtande till Akademiska rådet. Då skall du lämna ett exemplar till registrator och en kopia till föredragande.

6) Akademiska rådet behandlar förslaget till granskare. Examenshandledaren meddelar dig om beslutet.

7) Registrator sänder de tidigare inlämnade kopiorna av manuskriptet till granskarna. För att garantera granskningsprocessens objektivitet skall studenten inte själv kontakta granskarna eller skicka dem sitt manuskript. Granskarna har två (2) månader på sig att granska och inkomma med utlåtande om manuskriptet.

Granskarna sänder utlåtandet till registrator som vidareförmedlar dem till examenshandledaren, som i sin tur skall delge dem till dig.

8) Examenshandledaren skriver ett förslag till bedömningen av avhandlingen. Förslaget ges utgående från utlåtandena. Du har rätt att ta del av dem. Meddela om du inget har att invända, eller lämna in ett välmotiverat utlåtande om du anser att något utlåtande är baserat på fel grunder.

9) Akademiska rådet besluter om licentiatavhandlingen godkänns eller underkänns. Information om utfallet får du av examenshandledaren, men officiellt också av registrator som även förser dig med anvisningar för rättelseyrkan.

10) Efter att Akademiska rådet bedömt din avhandling kan du, om du avlagt alla de andra studieprestationerna, ansöka om examensbetyg. Betygsutdelning sker enligt en viss på förhand fastslagen tidtabell. Din examenshandledare kontrollerar de studieprestationer du avlagt och godkänner dem att ingå i din examen, varefter rektor kan godkänna ditt examensbetyg.