Budgetering

Ekonomiavdelningen stöder enheterna med att sända förhandsifyllda budgeter med löne- och driftsmedel till prefekter och enhetschefer som gör upp en kostnadsbudget för sin enhet inom ramen för de allokerade medlen.

 

Budgeteringsprocessen

Budgetarbetet börjar med att Hankens ledning allokerar medel till enheterna i form av löneanslag och driftsanslag. Enhetscheferna gör upp kostnadsbudgeter inom ramen för detta.

Ekonomiavdelningen levererar per utgången av september ett budgetutkast till enheterna, utgående från tidigare utfall och givna ramar. Lönerna baserar sig på HR-avdelningens första utkast till lönebudget, baserat på kända fakta om nuvarande och kommande anställningar.

Enheterna bearbetar, i samråd med ekonomiavdelningen, budgeterna, varpå ekonomiavdelningen sammanställer ett preliminärt budgetförslag för hela Hanken. Budgeterna lämnas in till ekonomiavdelningen i samband med att budgetförslagen går ut till institutionsråd och direktioner. Hankens styrelse behandlar ramarna på sitt möte i oktober i form av en resursfördelningsplan.

Efter att styrelsen har godkänt den slutliga budgeten överförs budgetsiffrorna i sin helhet till ekonomisystemet så att både helhetens och enheternas utfall kan speglas mot den uppgjorda budgeten.

 

Budgetnivåerna

Budgeterna registreras per ansvarsområde och konto (kostnadsslag). Projektansvarsområdena budgeteras per projekt. Projektcheferna gör upp budgeterna tillsammans med projektcontrollern.

 

Lönerna

Ekonomiavdelningen matar färdigt in anslagen och kostnaderna, inklusive lönebikostnader, för den lönebudget som HR-avdelningen gjort upp. Om enheten beviljas löneanslag för en vakant position, delas inte budgeten upp i eventuella månadslöner och timlöner. Däremot kan enheten naturligtvis använda beviljade lönemedel för både månadslöner och timlöner enligt behov. Alla löner summeras inom huvudrubriken personalkostnader.

 

Budgeteringsunderlaget

Ekonomiavdelningen skickar budgeteringsunderlag till enheterna. Enhetschefen kan vid behov omallokera kostnader inom budgeten men budgeten måste balansera.

 

För mer information kontakta ekonomiavdelningen/Helena Nyman