Archive 2019

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

Doctoral defence 13.12.2019: Economic crises affect monetary policy channels

The financial crises in 2008 and the non-conventional monetary policies in Europe have revived interest in how economic restructuring, financial crises, or monetary policy regimes effect the correlation between monetary policy tools and economic activities in the Nordic countries. 

In his dissertation, Nasib al Nabulsi re-examined this question through three essays that represent divers, yet interrelated topics. The first essay focuses on the predictive content of stock returns, short-term interest rates and the term spread. The results suggest that differentiating between the economic regimes status of recession and normal growth would result in a better prediction model of economic growth. 
The second essay examines how an increase in interest rate policy implemented by central bank  would affect the components of stock prices., ie., the fundamental and mispricing.

–I found that both components of the asset price - fundamental and mispricing would decrease, says Nasib al Nabulsi. In addition, on average, the fundamental component of the asset price accounts for less than 40% of the expected response to a sudden tighter monetary policy. These results are in contrast with the rational asset price bubble theory, al Nabulsi adds.

The third essay examines how private consumption changed when housing and stock prices increased. The study span covers the restructuring and financial crises episodes since early 1980s.

–The expected response of consumption to an increase in housing prices is higher in comparison to an increase in financial wealth, says al Nabulsi. This may indicate that financial wealth does not drive consumption in a financial-based economy like Sweden, he concludes .

You can read the whole doctoral thesis here.

More information:
Nasib Al Nabulsi
Phone:0442805853
e-mail: nasib.nabulsi@gmail.com
Nasib Al Nabulsi defends his dissertation in Finance on Friday, December 13th, 2019 at 12 noon

Venue: Hanken School of Economics, Biblioteksgatan 16, Vaasa, Finland
Opponent: Bonnie Buchanan (University of Surrey)
Chair: Professor Kenneth Högholm

Tohtorinväitös 13.12.2019: Talouskriisit vaikuttavat rahapoliittisiin kanaviin 

Vuoden 2008 finanssikriisi ja siitä johtuneet, eurooppalaisten keskuspankkien tekemät epätavalliset rahapoliittiset toimenpiteet ovat herättäneet kiinnostusta siihen, miten talouden rakennemuutos, finanssikriisit tai rahapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat rahapolitiikan ja taloudellisen aktiivisuuden väliseen yhteyteen.

Väitöskirjassaan Nasib al Nabulsi tutkii tätä kysymystä pohjoismaisilla markkinoilla kolmen eri tutkimusartikkelin välityksellä. Ensimmäisessä artikkelissa hän tarkastelee sitä, miten hyvin taloudelliset muuttujat kuten osakemarkkinatuotot, lyhytaikaiset rahamarkkinakorot ja tuottoerot voivat ennustaa muutosta taloudellisessa toiminnassa. Tulokset osoittavat vahvimman yhteyden taloudellisen aktiviteetin ja taloudellisten muuttujien välillä Suomessa ja Ruotsissa.

Toisessa artikkelissa al Nabusi tutkii miten keskuspankin nostamat korot vaikuttavat niin osakkeiden perushintaan kuin väärään hinnoitteluun.

 - Tulokseni osoittavat,  että molemmat hintakomponentit laskivat, sanoo Nasib al Nabulsi. Tulokset viittaavat myös siihen, että pienempi osa odottamattoman korkojen noston seurauksena tapahtuvasta hintojen muutoksesta johtuu perushintakomponentista, mikä on ristiriidassa rationaalisen varallisuuskuplateorian kanssa, lisää al Nabulsi.

Kolmannessa artikkelissa Nasil al Nabulsi tutkii miten yksityiskulutus muuttuu kun asuntojen ja osakkeiden hinnat nousevat. Tutkimus ulottuu 80-luvun alun finanssikriiseihin asti.

- Asuntojen hinnannousu vaikuttaa kulutukseen enemmän kuin taloudellisen hyvinvoinnin kohentuminen, sanoo Nabulsi. Tämä viittaa siihen, että taloudellinen hyvinvointi ei mitenkään suuremmassa määrin vaikuta kulutukseen sellaisessa taloudessa kuin esimerkiksi Ruotsi, hän toteaa lopuksi.

Voit lukea koko väitöskirjan täältä.

Lisätietoja:
Nasib Al Nabulsi
puh. 044 2805853
s-posti: nasib.nabulsi@gmail.com

Nasib Al Nabulsi väittelee rahoitustalouden alalta perjantaina 13.12.2019 klo 12.

Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Kirjastokatu 12, Vaas
Vastaväittäjä: Bonnie Buchanan (University of Surrey)
Kustos: Professori Kenneth Högholm

5.12.2019: CEOs risk losing their jobs after misconduct related to corporate social responsibility 

What are the consequences for CEOs and directors when their firms are caught by being involved in misconduct related to environmental, social, and governance (ESG) issues?

In his doctoral thesis titled “Essays on Stakeholder-related Corporate Misconduct and Consequences for CEOs and Directors”, Niclas Meyer investigates whether CEOs lose their jobs, and directors lose seats at other firms’ boards, following ESG-related corporate misconduct. According to prior literature, evidence of such penalties would suggest that corporate governance deters this type of misconduct.

The costs to firms, shareholders, as well as stakeholders may be high following ESG-related misconduct, which anecdotal examples such as the British Petroleum’s oil scandal in 2010 and Volkswagen’s emission scandal in 2015 illustrate. However, little is known about whether CEOs and directors are disciplined following these types of misconduct.

-I find that directors lose seats on other firms’ boards following ESG-related misconduct. However, CEOs incur the bulk of the penalties: we find that CEOs are significantly more likely to be fired following environmental and governancerelated misconduct, says Meyer.

Penalties depend on the legal origin of the country in which a firm is located in: in common-law countries, such as the UK, penalties are severe, while they appear to be less so in civil-law countries, like the Nordic countries.

-This finding is rather interesting given that prior literature documents that firms in civil-law countries have on average significantly higher ESG scores than firms in common-law countries. It is however worth pointing out that even though we find that penalties are less severe in civil-law countries, firms in these countries still seem to be less likely to be involved in ESG-related misconduct than firms in common-law countries, Meyer notes.

You can read the whole doctoral thesis here.

More information:
Niclas Meyer
niclas.meyer@hanken.fi
+358 40 757 3658

Niclas Meyer defends his dissertation on Thursday, December 5th, 2019 at 12 noon. The subject is Finance.
Venue: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, 00100, Helsingfors
Opponent: Professor Sami Vähämaa, University of Vaasa
Custos: Professor Timo Korkeamäki

5.12.2019: Tj vaarassa saada potkut yrityksen laiminlyödessä yhteiskuntavastuunsa

Mitä seurauksia toimitusjohtajille ja hallitusjäsenille on siitä, että heidän yrityksensä jää kiinni yhteiskuntavastuun laiminlyönnistä? Laiminlyönti voi liittyä esimerkiksi yrityksen työntekijöihin, asiakkaisiin, ympäristöön tai yhteiskuntaan.

Niclas Meyer tutkii tohtorinväitöskirjassaan ”Essays on Stakeholder-related Corporate Misconduct and Consequences for CEOs and Directors” menettävätkö toimitusjohtajat työnsä ja hallitusjäsenet muita hallituspaikkoja kun yhtiö on jäänyt kiinni yhteiskuntavastuuseen liittyvistä laiminlyönneistä. Aiemman tutkimuksen mukaan tällaiset seuraamukset johtaisivat siihen, että yrityksen johto vähentää todennäköisyyttä laiminlyöntiin.

Kun yritys jää kiinni yhteiskuntavastuuseen liittyvistä laiminlyönneistä, kustannukset yritykselle, osakkeenomistajille ja muille asianosaisille voivat olla korkeita, kuten ääriesimerkit British Petroleumin öljypäästö vuonna 2010 ja Volkswagenin päästöskandaali vuonna 2015 osoittavat. Tiedämme kuitenkin suhteellisen vähän siitä, millaisia seuraamuksia tämän tyyppisistä laiminlyönneistä on yrityksen johdolle.

- Tulokseni osoittavat, että yhteiskuntavastuuseen liittyvien laiminlyöntien jälkeen hallituksen jäsenet menettävät muita hallituspaikkoja, mutta  seuraukset toimitusjohtajalle ovat ankarimpia. Tulokset osoittavat, että todennäköisyys, että toimitusjohtaja saa potkut nousee merkittävästi jos laiminlyönti liittyy luontoon ja hallinnointiin, sanoo Meyer.

Seuraukset riippuvat myös maan oikeusperheestä: maissa, joiden oikeusjärjestelmä perustuu anglosaksiseen oikeustraditioon, ovat seuraukset ankarampia kuin maissa, joiden oikeusjärjestelmä perustuu mannermaiseen oikeuteen. Näihin kuuluvat myös pohjoismaat.

- Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että mannermaisen oikeustradition maissa yritysten on osoitettu panostavan eniten yhteiskuntavastuuta ajaviin aloitteisiin. Haluan kuitenkin korostaa, että huolimatta siitä, että seuraukset ovat miedompia näissä maissa, yritykset niissä sotkeutuvat laiminlyönteihin kuitenkin harvemmin, kommentoi Meyer.

Voit lukea väitöskirjan kokonaisuudessaan tästä.

Niclas Meyer väittelee aiheesta torstaina 5. joulukuuta 2019 klo 12.00. Tutkimusalana on rahoitus.
Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki

15.11.2019 New resources to tackle digitalization challenges within business studies ‒ Hanken becomes shareholder in Funidata Oy

Rector Karen Spens has today signed a contract stating that Hanken School of Economics will hereby become a shareholder of Funidata Oy, a university owned company who is currently developing the Sisu support tool system for university education.

Hanken becoming a shareholder in the company supports and enhances the focus on cooperation studies between the research-intensive universities in the capital area of Finland. Hanken´s participation also ensures that the special needs of business students are considered when designing the future support tools for studies and education.

As a shareholder and customer, Hanken gains access to a modern digital support system for teaching and studies.

“The decision will benefit our business students as they will get access to a modern and innovative tool. It will support their study progress and guide them through out their studies”, says rector Spens.

Founding members of Funidata were in 2016 Aalto University, University of Helsinki, University of Jyväskylä and University of Tampere. In 2017, LUT University and Tampere University of Technology also became shareholders. The company’s goal is to enhance cooperation in the offering of university studies and offer cost effective solutions to the university shareholder customers when developing a modern support tool system for university education.

For more information:

Linda Gerkman, Director, Hanken School of Economics, tel. 040 352 1366
Mika Peura, CEO, Funidata Oy, tel. 050 438 0797

15.11.2019 Kauppatieteen opiskelun digihaasteet saavat tukijalan Hankenin osakkuudesta Funidata Oy:ssä 

Rehtori Karen Spens on tänään allekirjoittanut sopimuksen Hanken Svenska handelshögskolanin liittymisestä opetuksen ja opiskelun Sisu-järjestelmää kehittävän Funidata Oy:n osakkaaksi. Hankenin osakkuus edesauttaa kansallisesti ja strategisesti tärkeää opetusyhteistyötä pääkaupunkiseudun tutkimusintensiivisten yliopistojen kesken. Osakkuus myös tukee sitä, että erityisesti taloustieteiden ja kauppatieteiden opetuksen tarpeet otetaan huomioon kansallisessa kehitystyössä.

Funidatan omistaja-asiakkaana Hanken saa käyttöönsä uuden opetuksen ja opiskelun ydinjärjestelmän.

– Osakkuus  Funidatassa antaa Hankenille tarvitsemamme tuen, mitä tulee talous- ja kauppatieteiden tulevaisuuden opetuksen digitaalisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.  Se tarjoaa juuri meille sopivat ratkaisut ja kustannustehokkaat palvelut, toteaa rehtori Spens. 

– Suurin hyöty tästä päätöksestä tulee talous- ja kauppatieteen opiskelijoillemme, jotka saavat käyttöönsä nykyaikaisen ja innovatiivisen, opiskelua ohjaavan ja tukevan työkalun, Spens jatkaa.

Funidata Oy perustettiin tammikuussa 2016 Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisen OTM-hankkeen (opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi) pohjalta. Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot liittyivät yhteistyöhön vuonna 2017. Yliopistojen omistama Funidata kehittää opintohallinnon uutta ydinjärjestelmää, Sisua, omistaja-asiakkaidensa käyttöön. Sisu muodostaa opiskelun ja opetuksen palvelukokonaisuuden opettajille, opiskelijoille ja palveluhenkilöstölle, ja sen kehittäminen perustuu yliopistojen yhteisiin tarpeisiin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opetusyhteistyölle yliopistojen välille sekä saada kustannussäästöjä palvelun tuottamisessa. Samalla edellytykset ehkäistä teknologian korjausvelan syntyä paranevat.

– Olemme iloisia Hankenin päätöksestä liittyä omistaja-asiakkaaksi ja siitä, että he ovat valinneet Sisun opetuksen ja opiskelun pääjärjestelmäkseen. Olemme jatkossakin mielellämme tukemassa lisääntyvää opetusyhteistyötä ja avoimia yhtiön omistuspohjan laajentumiselle, toteaa Funidata Oy:n toimitusjohtaja Mika Peura

Lisätietoja:

Linda Gerkman, johtaja, Svenska handelshögskolan, puh. 040 3521366
Mika Peura, toimitusjohtaja, Funidata Oy, puh. 050 438 0797

27.09.2019 Mediakutsu: Hankenin tutkimus 7 x 7 = 49 minuutissa

Tervetuloa Hanken Research Day-tapahtumaan joka järjestetään Tutkijoiden Yön yhteydessä 27. syyskuuta klo.13:30! Tapahtuman aikana voi seurata esityksiä Hankenilla tehtävästä tutkimuksesta uudessa, hauskassa muodossa – tutkijaryhmillä on vain 7 minuuttia aikaa esitellä tutkimustaan ja esitys saa koostua pelkästään kuvista! Päivän lopuksi kuullaan uuden Hanken-professorin tervetuliaisluento.

Koko tapahtuma on avoinna yleisölle ja lähetetään myös suorana verkossa

Aika: 27.9 2019 klo 13:30
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Juhlasali, Arkadiankatu 22, Helsinki
 

Median edustajat voivat ilmoittautua:
Marlene Günsberg, viestintäpäällikkö
marlene.gunsberg@hanken.fi
Puh. 040 3521 212
 

Lisätietoja Facebookissa.

Ohjelma: 

13:30 Tervetuloa, vararehtori Jaakko Aspara
14:00 Tutkimusesityksiä – 4 tutkijaryhmää x 7 minuuttia

 • Leadership style versus Human Resource Management systems – Which one to invest in?
  presented by Mats Ehrnrooth
 • Responsible management learning: Insights from student projects with companies
  presented by Martin Fougère
 • Copyright and the challenge of artificial creativity
  presented by Daniel Jongsma & Mikko Antikainen
   
 •  What is humanitarian and societal logistics?
  presented by Wojciech Piotrowicz

 
14:40 Kahvitauko
15:00 Tutkimusesityksiä – 3 tutkijaryhmää x 7 minuuttia

 • Competition and Regulation of Media Platforms
  presented by Jiekai Zhang
 • Organisation’s change despite different personal values
  presented by Virpi Sorsa
 • Social Capital and Accounting Conservatism
  presented by Mansoor Afzali

15:30 Tervetuliaisluento – Professori Gonul Colak

 • The Economic Consequences of Political Uncertainty Across the Globe

23.09.2019 Two new Professors of Practice 

Torkel Tallqvist and Pekka Sääskilahti have been appointed Professor of Practice at Hanken. Tallqvist is an expert on management and entrepreneurship, and Sääskilahti is an expert on economics of intellectual property rights, competition and pricing.

Torkel Tallqvist will contribute to the development of the teaching in management and entrepreneurship and change management in companies. He will also teach a new kind of course with a strong connection to business.

– I am happy to get to use my knowledge of management, business development and doctoral education in a new context. The goal is to create new knowledge, a lasting value together with thinkers, students and entrepreneurs, says Tallqvist.

Tallqvist took his PhD at Åbo Akademi University in 2012 , when he identified innovation patterns within the consumer goods and heavy industry trades. His latest engagement was serving as Investment Director for the wine company Inkerman at Krim, in Ukraine and Russia.

– Torkel Tallqvist has been a great asset to Hanken for a long time by mentoring our students in entrepreneurship and management. He has also contributed to making Hanken a leading academic institution regarding research in entrepreneurship, says Joakim Wincent, Professor in Management and Organisation.

Pekka Sääskilahti associated to Helsinki GSE

Pekka Sääskilahti has a long career within economics of intellectual property rights, competition and pricing. As Professor of Practice, he is also associated to Helsinki Graduate School of Economics, and he wants to encourage students to apply economics in practice and to develop their own approaches.

– This is a great opportunity for me, and I feel grateful to Hanken. For a long time, I have had an agenda to improve Finnish companies’ use of economics in their decision-making. The opportunity to work with Hanken students and researchers on methodologies and approaches on how to leverage economics in business is what I foremost am hoping to get engaged in, says Sääskilahti. 

Sääskilahti has a PhD from Helsinki School of Economics. His entire career he has been working with questions related to how firms compete in the market. He worked with Nokia for over ten years, and now he is Senior Vice President and Head of Finland and Scandinavia at Compass Lexecon. 

– Pekka Sääskilahti has a long and solid experience in pricing, as well as in IPR within the high-tech sector, especially Nokia. During recent years, he has been active in competition analysis through a central position in one of the leading consulting firms in the industry, Compass Lexecon. Pekka Sääskilahti is an outstanding lecturer with the ability to connect topical observations and interesting cases in dynamic industries with economic theory, says Rune Stenbacka, Professor in Economics at Hanken.

23.09.2019 Hankeniin kaksi uutta työelämäprofessoria

Torkel Tallqvist ja Pekka Sääskilahti on nimitetty työelämäprofessoreiksi Hanken Svenska handelshögskolaniin. Tallqvist on yritysjohtamiseen liittyvien kysymysten ja yrittäjyyden, Sääskilahti puolestaan immateriaalioikeuksien, kilpailupolitiikan ja hinnoittelun asiantuntija.

Torkel Tallqvist tulee avustamaan yritysjohtamisen ja yrittäjyyden sekä muutosjohtamisen koulutuksen kehittämisessä.  Hän myös opettaa uudenlaisella kurssilla, jolla on vahva side liike-elämään.

- Olen iloinen että voin käyttää tietämystäni johtamisesta ja liike-elämän kehittämisestä sekä tohtorikoulutustani uudessa ympäristössä. Päämääränä on luoda uutta tietoa, pysyvää arvoa yhdessä ajattelijoitten, opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa, sanoo Tallqvist. 
Tallqvist on valmistunut tohtoriksi Åbo Akademista. Väitöskirja käsitteli innovaatiomallien tunnistamista kulutustavara- ja raskaan teollisuuden aloilla. Hän on viimeksi työskennellyt sijoitusjohtajana Inkermanin viiniyhtiössä Ukrainassa ja Venäjällä. 

- Torkel Tallqvist on ollut pitkään tärkeä voimavara Hankenille toimiessaan mentorina yrittäjyyden ja yritysjohtamisen opiskelijoillemme. Hän on myös vaikuttanut vahvasti siihen, että Hanken on johtava korkeakoulu yrittäjyystutkimuksen alalla, sanoo yritysjohtamisen ja yrittäjyyden professori Joakim Wincent. 

Pekka Sääskilahti kiinnitetään Helsinki GSE:hen

Pekka Sääskilahti on tehnyt pitkän uran taloustieteen, immateriaalioikeuksien ja hinnoittelukysymysten parissa. Tehtävässään työelämäprofessorina Sääskilahti työskentelee taloustieteen laitoksella ja Helsinki GSE:ssä. Hän haluaa rohkaista opiskelijoita soveltamaan taloustiedettä käytännössä ja kehittämään omia toimintatapojaan. 

- Tämä on minulle loistava mahdollisuus, josta olen kiitollinen. Olen tehnyt pitkään työtä sen eteen, että taloustiedettä käytettäisiin enemmän suomalaisten yritysten päätöksenteossa. Se, että nyt saan mahdollisuuden työskennellä Hankenin opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa ja edistää taloustieteen vaikutusvaltaa liike-elämässä on jotain, jota olen eniten toivonut, sanoo Sääskilahti.

Sääskilahti on valmistunut tohtoriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Hän on koko uransa ajan työskennellyt yritysten kilpailukykyyn liittyvien kysymysten parissa. Hän on työskennellyt mm Nokialla yli 10 vuotta ja toimii nyt konsultointiyritys Compass Lexeconin vanhempana varatoimitusjohtajana ja Suomen ja Skandinavian johtajana.

- Pekka Sääskilahdella on pitkä ja vankka kokemus hinnoittelusta sekä aineettomien oikeuksien (IPR) arvioinnista korkean teknologian sektorilla, erityisesti Nokialla.  Viime vuosina hänellä on ollut keskeinen asema Compass Lexeconissa, yhdessä maailman johtavista alan konsulttiyrityksistä erityisalanaan kilpailuanalyysi. Pekka Sääskilahti on loistava luennoitsija jolla on kyky yhdistää taloustieteen teoriaan alan ajankohtaisia huomioita ja kiinnostavia tapahtumia, sanoo Hankenin taloustieteen professori Rune Stenbacka. 

18.09.2019 Christoph Vitzthum is Alumnus of the Year 2019

Hanken School of Economics appointed president and CEO Christoph Vitzthum as Alumnus of the Year during the annual homecoming day Hankendagen on 27 September 2019.

Hanken School of Economics annually appoints the Alumnus of the Year, a Hanken alumnus, who has been recognised for activities in society during the past year. The alumnus has also maintained an active relationship with the university after graduation. This year Hanken has appointed Christoph Vitzthum as Alumnus of the Year.

Christoph Vitzthum graduated from Hanken in 1994, majoring in finance. After a long career at Wärtsilä, Vitzthum became president and CEO of Fazer Group. He has been engaged in Hanken in many ways, e.g as a member of the fundraising campaign committee and in his role as CEO for Fazer, who is part of Hanken’s partner programme.

 “I’m very proud and touched about being appointed Alumnus of the Year. This was an unexpected honour, which I gratefully receive. I also want to say to other alumni at Hanken – be a part of developing our great Alma Mater.”, says Vitzthum.

Through his engagement in Hanken’s activities, Christoph Vitzthum is an active link between Hanken and the business community, and serves as a role model for both current students and other alumni.

“I’m very happy to appoint Christoph as Alumnus of the Year. We are very greatful for his strong committment and his passion about Hanken”, says Rector Karen Spens.

More information:
Mira Aarnivuo
Alumni coordinator
Phone: +358 50 552 7271
E-mail: mira.aarnivuo@hanken.fi

18.09.2019 Christoph Vitzthum on Vuoden alumni 2019

Hanken valitsi Christoph Vitzthumin Vuoden alumniksi jokavuotisena Hanken-päivänä 20. syyskuuta 2019.

Hanken Svenska handelshögskolan valitsee vuosittain Vuoden alumnin, Hanken-alumnin joka on ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen ja saanut tunnustusta kuluneen vuoden aikana. Alumni on myös pitänyt aktiivisesti yhteyttä korkeakouluun valmistumisensa jälkeen. Tänä vuonna Hanken valitsi Vuoden alumniksi Christoph Vitzthumin.

Christoph Vitzthum valmistui Hankenista vuonna 1994 pääaineenaan rahoituksen taloustiede. Hän teki pitkän uran Wärtsilässä ennen kuin hänestä vuonna 2013 tuli Fazerin konsernijohtaja. Hän on osallistunut Hankenin toimintaan monella eri tavalla, muun muassa jäsenenä varainhankinnan kampanjakomiteassa sekä tehtävässään Fazerin konsernijohtajana, sillä yritys on mukana Hankenin partneriohjelmassa.

- Olen erittäin ylpeä ja otettu siitä, että minut on valittu vuoden alumniksi. Otan tämän odottamattoman kunnianosoituksen vastaan tuntien suurta kiitollisuutta ja nöyryyttä. Muille Hankenin alumneille haluaisin sanoa – osallistukaa hienon alma materimme kehittämiseen, sanoo Vitzthum.

Sitoutumisellaan Hankenin toimintaan Christoph Vitzthum on aktiivinen lenkki Hankenin ja elinkeinoelämän välillä ja esikuva niin opiskelijoille kuin muille alumneille.

- Olen erittäin iloinen että saamme valita Christophin vuoden alumniksi. Hänen vahva panoksensa ja sydämensä joka palaa Hankenille osoittavat todeksi sanonnan ”kerran hankenilainen, aina hankenilainen”, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Huomionosoitus julkistettiin Hanken-päivänä Helsingissä perjantaina 20. syyskuuta 2019. Hankenin Vuoden alumni valittiin nyt yhdennentoista kerran.

Lisätietoja:

Mira Aarnivuo
Alumnikoordinaattori
Puh. +358 50 552 7271
s-posti: mira.aarnivuo@hanken.fi

03.09.2019 Nobel Prize Laureate Bengt Holmström linked to Hanken and Helsinki GSE

Hanken’s Rector Karen Spens announced in her speech at the Opening of the Academic Year that Nobel Prize Laureate Bengt Holmström will be linked to Hanken from 1.1.2020. Tapio Kosunen, Director General at the Ministry of Education and Culture advocated a higher educational level in Finland and Chair of the Board, Jannica Fagerholm, stated that Hanken will continue to further internationalisation.

Rector Karen Spens opened the academic year as Hanken School of Economics celebrates 110 years in Helsinki and the 40:th year in Vaasa. During the anniversary Nobel Prize Laureate Bengt Holmström will be tied to Hanken and Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE ) as Hanken Foundation Distinguished Fellow. Bengt Holmström is at present professor at MIT, and will be linked to Hanken starting next year. He will support teaching and research with special regard to the PhD programme.

The interest for Hanken as a place of study is continuously strong. The School received a total of 1439 applications for the integrated Bachelor’s and Master’s programme in Vaasa and Helsinki – a record number. 41% of the admitted Master’s students have a non-Finnish nationality, which strengthens Hanken’s position as an international school. Spens is, however, critical towards the matriculation examination quota, which was introduced nationwide in 2018.

-There is a need for supplementary admission that supports diversification of students. Hanken has decided to also introduce admission based on special merits. These may be a background in entrepreneurship, volunteering, sports or art in combination with good abilities to study, said Spens.

Director General Tapio Kosunen stated that one of the goals for the government in office is to increase the level of education nationwide, focusing on more new students in universities and lifelong learning. 

-The universities have the chance to be pioneers within the field of lifelong learning as it’s still developing. There is a need for new digital solutions and co-operation between universities to reach the desired flexibility, said Kosunen.

Chair of the Board, Jannica Fagerholm, stressed that Hanken will continue to further internationalisation. 

-We believe in collaborating internationally in terms of research, student exchange and ex pat alumni who return to Finland. This contributes to Finland being more prepared for the future, concluded Fagerholm.  

03.09.2019 Nobelisti Bengt Holmström kiinnitetään Hankeniin ja Helsinki GSE:hen 

Nobel-palkittu Bengt Holmström kiinnitetään Hanken Svenska handelshögskolaniin, kertoi rehtori Karin Spens avajaispuheessaan 3.9.2019.  Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Tapio Kosunen painotti Suomen koulutustason nostamisen tärkeyttä ja hallituksen puheenjohtaja Jessica Fagerholm kehotti Hankenia jatkamaan kansainvälistymistä.

Rehtori Karen Spens avasi lukuvuoden, jolloin juhlitaan Hankenin 110- vuotista toimintaa Helsingissä. Samaan aikaan aloitti Hankenin Vaasan yksikkö 40:nnen lukuvuotensa.  Juhlavuoden aikana kiinnitetään Nobel-palkittu Bengt Holmström Hankeniin ja Helsinki GSE:hen Hanken Foundation Distinguished Fellow´n ominaisuudessa. Bengt Holmström, joka toimii nykyään professorina MIT-yliopistossa, aloittaa 1.1.2020 ja tulee tukemaan opetus- ja tutkimustoimintaa, erityiskohteenaan tohtorikoulutuksen seminaaritoiminta.

Spens totesi, että kiinnostus opiskeluun Hankenissa on edelleenkin vahvaa. Tänä vuonna haki ennätysmäärä eli 1439 henkilöä Hankenin integroituun kandidaatti- ja maisterikoulutukseen Vaasassa ja Helsingissä. Kaikista hyväksytyistä maisteriopiskelijoista 41 % on ulkomaiden kansalaisia, mikä vahvistaa Hankenin asemaa kansainvälisenä korkeakouluna. Spensin mielestä uusi, vuonna 2018 käyttöön otettu todistusvalintakiintiö ei ole täysin ongelmaton. 

- On tarvetta ottaa käyttöön valintatapa, joka tukee opiskelijoitten moninaisuutta. Hanken on sen takia päättänyt ottaa käyttöön valintakiintiön, joka perustuu erityisille ansioille. Tällöin ansioiksi lasketaan esimerkiksi yrittäjyys, vapaaehtoistyö, urheilu tai taide, sanoi Spens. 

Ylijohtaja Tapio Kosunen totesi, että tavoitteena tällä hallituskaudella on nostaa koulutustasoa Suomessa, keskiössä sekä ensikertalaisten suurempi määrä korkeakouluissa että jatkuva oppiminen. 

- Jatkuvassa oppimisessa korkeakouluilla on mahdollisuus olla edelläkävijöitä nyt kun tarjontaa kehitetään. Se että saavutetaan tarvittava joustavuus, vaatii panostuksia digitaalisiin ratkaisuihin ja yhteistyötä korkeakoulujen välillä, sanoi Kosunen.

Hallituksen puheenjohtaja Jessica Fagerholm painotti, että Hankenin pitää jatkossakin panostaa vahvasti kansainvälistymiseen. 

- Me uskomme yhteistyöhön ympäröivän maailman kanssa tutkimustoiminnan, opiskelijavaihdon ja Suomeen palaavien vaihto-opiskelijoiden muodossa. Näin Suomi varautuu paremmin tulevaisuutta varten, korosti Fagerholm. 
 

02.09.2019 Hanken leaves the Tritonia collaboration

Hanken School of Economics’ library services in Vaasa will move from the Tritonia library to the City Library starting from 1.1.2020. With the move, all library services will be offered a stone's throw away from Hanken.

Hanken's course books will be available for lending in the City Library's premises on Kirjastonkatu 13 from the beginning of next year. The range of services for students is greatly improved after the move, as teaching and guidance services in information search and academic skills will be offered in the Hanken building, and thus can be further integrated into teaching.

In the future, the library services in Vaasa will be more integrated with Hanken's overall library service, which responds to the challenges the future brings.

- The change is part of our preparation for upcoming digital solutions. Teaching material is becoming increasingly available electronically and this development is rapid in the economic sciences, says Tua Hindersson-Söderholm, library manager at Hanken.

Rector Karen Spens highlighted in her speech in Vaasa 3.9.2019, that after a long deliberation at the latest board meeting, Hanken's board decided to move the service to Vaasa City Library.

- This is not a language policy issue, but out of the available alternatives, a new collaboration with the Vaasa City Library was considered to offer the best services for Hanken's students and staff.It’s both cost-effective and offers opportunities for integration of the services with Helsinki, says Spens.

In spring 2020, new workspaces for reading and groupwork will also be created in Hanken's main building in Vaasa. The change in the library system originates in the fact that Vaasan ammattikorkeakoulu terminated its agreement with the Tritonia library. Vaasa University bought the Tritonia property and intends to relocate the library.

More information:
Tua Hindersson-Söderholm
Head of Library
Tel +358 40 352 1408
Email: tua.hindersson-soderholm@hanken.fi

02.09.2019 Hanken lopettaa Tritonia-yhteistyön

Hanken Svenska handelshögskolanin kirjastopalvelut Vaasassa muuttavat Tritonia-kirjastosta kaupunginkirjastoon 1.1.2020. Muuton myötä kaikki kirjastopalvelut voidaan tarjota kivenheiton päässä Hankenista. 

Hankenin kurssikirjat ovat lainattavissa pääkirjaston tiloissa Kirjastonkatu 13 ensi vuoden alusta lähtien. Palvelutarjonta opiskelijoille paranee muuton jälkeen merkittävästi, kun tiedonhakua ja akateemisia valmiuksia tukevaa ohjausta ja opetusta tullaan vastaisuudessa tarjoamaan Hanken-rakennuksessa, ja ne voidaan näin integroida paremmin opetukseen.

Kirjastopalvelut Vaasassa integroituvat näin enemmän myös Hankenin muihin, kattaviin kirjastopalveluihin, jotka vastaavat tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. 

- Muutos on osa valmistautumistamme tuleviin digitaalisiin ratkaisuihin. Yhä suurempi osa oppimateriaalista tulee olemaan saatavilla vain sähköisesti ja tämä kehitys tapahtuu taloustieteissä nopeasti, sanoo Hankenin kirjastonjohtaja Tua Hindersson-Söderholm.

Rehtori Karen Spens korosti avajaispuheessaan Vaasassa maanantaina 2.9. , että Hankenin hallituksen viime kokouksessaan tekemä päätös siirtää lainauspalvelu Vaasan kaupunginkirjastoon syntyi pitkän pohdinnan jälkeen.

- Kyseessä ei ole kielipoliittinen päätös, vaan tarjolla olleista vaihtoehdoista paras.  Yhteistyö Vaasan kaupunginkirjaston kanssa tarjoaa parhaimmat palvelut Hankenin opiskelijoille ja henkilökunnalle, samalla kun se on sekä kustannustehokas että mahdollistaa integraation Helsingin toiminnan kanssa, sanoo Spens. 

Hankenin päärakennukseen Vaasassa luodaan kevään aikana myös uusia luku- ja ryhmätyötiloja. Muutos kirjastotoiminnassa sai alkunsa kun Vaasan ammattikorkeakoulu lopetti sopimuksensa Tritonia-kirjaston kanssa. Vaasan yliopisto osti Tritonia-kiinteistön ja aikoo siirtää kirjaston sieltä muualle. 

Lisätietoja:
Tua Hindersson-Söderholm
Kirjastonjohtaja
Puh. +358 40 352 1402
S-posti: tua.hindersson-soderholm@hanken.fi
 

22.08.2019 Doctoral thesis: Mindfulness is a powerful tool in business 

Today the word mindfulness is so widely used, that the profundity of this practice is sometimes overlooked. In addition to far reaching well-being benefits, mindfulness can play an important role in both organizational and institutional change.

In her doctoral thesis “The Power of Awareness: Unlocking the Potential of Mindfulness in Organizations” Catarina Ahlvik conducted one of the most rigorous mindfulness interventions ever made in the organizational field. In this study, 130 managers in four organizations in Finland participated in an 8-week mindfulness training program. 

Ahlvik’s research confirms that the benefits from mindfulness training that have been celebrated in clinical studies, also hold for managers in organisations. The study shows that mindfulness promotes well-being through decreasing stress and burnout as well as through increasing the ability to detach psychologically from work after working hours. 

“These findings are essential and confirm why mindfulness has earned a permanent position in the well-being offerings of many organisations globally”, says Ahlvik. 

The benefits from mindfulness also go beyond well-being. Another study she conducted in an R&D department of a large tech-company shows that mindfulness supports change-oriented behaviour in the form of opportunity recognition and pro-activity.

In her thesis, Ahlvik argues that mindfulness can function as a spark that help individuals become aware of taken-for-granted behavioural norms. She explains that it is confirming to these norms that help maintain institutions. 

“If we pay attention to the surfacing of feelings such as shame, or thoughts such as; Should I? Can I? Is this ok? Is this appropriate? - then we know that we are hitting the boundary of an institutionalized way of acting. Mindfulness training develops intricate understanding of the subtle inner shifts and reactions, which forms an institutional awareness. When this awareness is present, we have the freedom to choose to conform or to work towards changing that institutionalized way of acting”, Ahlvik explains.

You can read the whole thesis here: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/255942

Catarina Ahlvik will defend her doctoral thesis on the subject on Thursday, August 22 at 12 pm. The field is Management and Organisation.

Venue: Assembly Hall, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsinki
Opponent: Lasse Lychnell, Stockholm School of Economics
Custos: Professor Denise Salin, Hanken

More information: 
Catarina Ahlvik
Phone: +358 40 3521507
E-mail: catarina.ahlvik@hanken.fi

22.08.2019 Väitöskirja: Mindfulness on tehokas väline liike-elämässä

Sanaa mindfulness käytetään nykyään niin yleisesti, että aina ei muisteta kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia. Paitsi että mindfulnessilla on merkittäviä terveyttä edistäviä vaikutuksia, sillä voi olla myös tärkeä osa sekä organisatorisissa että institutionaalisissa muutoksissa.

Tohtorinväitöskirjassaan ”The Power of Awareness: Unlocking the Potential of Mindfulness in Organizations” Catarina Ahlvik toteutti yhden kokonaisvaltaisimmista mindfulness-tutkimuksista, joita yritysmaailmassa on koskaan tehty. Tutkimuksessa 130 esimiestä neljästä eri organisaatiosta Suomessa osallistui 8 viikkoa kestäneeseen mindfulness-koulutukseen. 

Ahlvikin tutkimus osoittaa vahvasti, että tulokset joita on saatu kliinisissä mindfulness-tutkimuksissa, pitävät paikkansa myös organisaatioissa. Tutkimus osoittaa, että mindfulness edistää hyvinvointia pienentämällä stressiä ja työuupumusta ja vahvistamalla samalla kykyä päästä vapaa-aikana irti työstä sekä henkisesti että tunnetasolla.

- Nämä tulokset vahvistavat sen, että mindfulness ansaitsee paikkansa monen yrityksen  työntekijöilleen suuntaamissaan hyvinvointipaleteissa maailmanlaajuisesti, sanoo Ahlvik.

Mindfulnessin hyödyt eivät koske ainoastaan työntekijöiden hyvinvointia. Ahlvik toteutti yhden tutkimuksen myös suuren teknologiayrityksen tutkimus- ja kehittämisosastolla ja se osoitti, että mindfulness tukee muutoshakuista käyttäytymistä uusien mahdollisuuksien tunnistamisen ja proaktiivisuuden muodossa.

Väitöskirjassaan Ahlvik osoittaa, että mindfullness voi toimia kipinänä joka auttaa yksilöitä tulemaan tietoiseksi normatiivisesta käyttäytymisestä. Hän korostaa, että kun me sopeudumme näihin normeihin, ylläpidämme instituutioita. 

- Kun nousee sellaisia tunteita kuin häpeä ja ajatuksia kuten: Pitäisikö minun? Voinko? Onko tämä ok? Onko tämä sopivaa? – silloin tiedämme, että olemme tulleet institutionaalisen käyttäytymisen rajoille. Mindfulness—harjoitukset auttavat meitä tunnistamaan hienonhienoja sisäisiä muutoksia ja reaktioita ja tulemaan näin tietoisiksi instituutioista ympärillämme. Kun olemme tietoisia tästä, voimme valita sopeudummeko institutionaaliseen käyttäytymiseen vai yritämmekö muuttaa sitä.

Catarina Ahlvik väittelee aiheesta torstaina 22. elokuuta klo 12. Tutkimisalana on yritysjohto ja organisaatio.

Lue koko väitöskirja täältä: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/255942

Paikka: Juhlasali, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittelijä: Tutkija Lasse Lynchnell, Tukholman kauppakorkeakoulu
Kustos: Professori Denise Salin, Hanken

Lisätietoja:
Catarina Ahlvik
Puh. +358 40 3521507
S-posti: catarina.ahlvik@hanken.fi

14.08.2019 Doctoral thesis: New way of managing knowledge related risks

How do you assess stakeholder risks in organisations? A new study discusses the crucial role of knowledge and the lack of it regarding organisational risk management, by applying ISO 31000 risk standard.

In his doctoral thesis Hannu Ritvanen explores how you can understand and manage intellectual capital-related risks. Intellectual capital (IC) is used as a framework to understand knowledge related risks in the organisational context. 
Knowledge related risks are present in all what we do, directly or indirectly. A direct risk could be for example pressing the wrong button due to inadequate instructions or training. Indirect risks include design or implementation faults in devices or processes, which appear only in real use. 

“The problem is how to identify and locate these knowledge related risks within an organisation, says Hannu Ritvanen.” The ICRM framework that I have developed provides means to identify, locate and assess these knowledge related risks. It is a comprehensive and practical framework for decision makers in management and in operations”, continues Ritvanen.

The ICRM framework developed in Ritvanen’s thesis can be used to establish the context including the essential knowledge elements which may contain risks and to assess stakeholder risks. It also shows how to organise the management of knowledge related risk information. 

“My research also gives examples on how to identify and assess critical spots between various decision makers where information and knowledge sharing concerning risks is crucial”, Ritvanen comments. 

The assessment method is based on context related questions the assessor or decision maker have to answer. The answers depend on the specific context, whether top management’s view of the business or shop floor position in the middle of production process. 

Hannu Ritvanen will defend his doctoral thesis on the subject on Wednesday, August 14, at 12 pm. The field is Management and Organisation.

Venue: Auditorium Maximum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsinki
Opponent: Professor Jan Mouritsen, Copenhagen Business School 
Custos: Professor Karl-Erik Sveiby, Hanken

More information:
Hannu Ritvanen,
+358 50 522 6837
hannu.ritvanen@hanken.fi

14.08.2019 Väitöskirja: Uusi tapa hallinnoida tietämykseen liittyviä riskejä

Miten arvioit sidosryhmäriskejä organisaatioissa? Uusi tutkimus käsittelee tietämyksen ratkaisevaa roolia ja sen puutetta organisaatioiden riskienhallinnassa käyttäen ISO 31000 riskianalyysiä.

Hannu Ritvanen tutkii tohtorinväitöskirjassaan mahdollisuuksia ymmärtää ja hallinnoida tietopääomaan liittyviä riskejä. Tietopääomaa (IC) on käytetty kehyksenä tietämykseen liittyvien riskien ymmärtämiseksi organisatorisessa kontekstissa. 
Tietämykseen liittyvät riskit ovat läsnä kaikessa mitä me teemme, suoraan tai epäsuorasti. Suora riski voisi esimerkiksi olla se, että puutteellisten ohjeiden tai koulutuksen takia painaa väärää nappia. Epäsuoriin riskeihin kuuluvat laitteiden tai prosessien suunnittelussa tai toteutuksessa tapahtuneet virheet, jotka ilmenevät vasta varsinaisessa käytössä.  

”Ongelmana on se, miten tunnistaa ja paikallistaa tietämykseen liittyvät riskit organisaatiossa”, sanoo Hannu Ritvanen. ”Kehittämäni ICRM-kehys tarjoaa välineitä tietämykseen liittyvien riskien tunnistamiseen, paikallistamiseen ja arviointiin. Se on perusteellinen ja käytännöllinen kehys päätöksentekijöille niin johdossa kuin käytännön toiminnassa”, jatkaa Ritvanen.

Ritvasen väitöskirjassaan kehittämää ICRM-kehystä voidaan käyttää sellaisen kontekstin luomiseen, joka sisältää tietämykseen liittyvät olennaiset, mahdollisia riskejä sisältävät elementit ja arvioi sidosryhmäriskejä.  

Se myös näyttää miten tiedottaminen tietämykseen liittyvien riskien hallinnassa pitäisi hoitaa.

”Tutkimukseni antaa esimerkkejä siitä, miten eri päätöksentekijät voivat tunnistaa ja arvioida sellaisia kriittisiä kohtia, joita koskevan tiedon ja tietämyksen jakaminen on ratkaisevaa”, Ritvanen kertoo.

Arviointimenetelmä perustuu kysymyksiin, joihin arvioijan tai päätöksentekijän on vastattava. Vastaukset riippuvat tietystä kontekstista kuten ylimmän johdon liiketoimintanäkemyksestä tai  työntekijäasemasta keskellä tuotantoprosessia.

Hannu Ritvanen puolustaa johtamisen ja organisaation alaan kuuluvaa tohtorinväitöskirjaansa keskiviikkona 14. elokuuta klo 12.  

Paikka: Auditorium Maximum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittelijä: Professori Jan Mouritsen, Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu
Kustos: Professori Karl-Erik Sveiby, Hanken

Lisätietoja:
Hannu Ritvanen
+358 50 522 6837
hannu.ritvanen@hanken.fi

25.06.2019 Doctoral thesis: Climate change calls for new measures in disaster preparedness

A new thesis shows that climate information interpreted and presented to local stakeholders influence the decision making which makes the society better prepared for weather-related hazards.
Minchul Sohn investigates in his thesis Humanitarian logistics preparedness for recurring small scale disasters based on seasonal climate information the use of seasonal climate information as part of humanitarian logistics preparedness activities to mitigate the negative impacts of seasonal climate risks, such as increased heavy rainfall events, prolonged dry spells and shifts in seasonal rainfall patterns.

-In my study that I conducted in Zambia I’ve found that different aid organisations were concerned about the changing patterns of the climate and its unpredictable variability compared to before. Indeed, different studies points out that climate variability is one of the most critical factors of livelihood insecurity, says Sohn.

Humanitarian organisations are aware of that seasonal climate information can ease their decision making for humanitarian logistics preparedness with regards to sourcing, inventory and other operational decisions.

-I have found that the most important thing is that the seasonal climate information reaches those who work with food production and health care. It is vital that they can place orders of seeds and medical supplies in time before extreme weather hits them. To do so, multi-organisational and multi-sectoral networking is crucial, says Sohn.

Such practice allows for the climate information to be better presented and interpreted, and this, in turn, leads to more effective climate-based humanitarian logistics preparedness. Areas that are exposed to recurring weather-related hazards often suffer from cumulative effects which in turn can destroy the livelihood of the entire village and cause famine.

Minchul Sohn will defend his doctoral thesis on the subject on Friday, 28 June, at 12 pm. The field is Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.

You can access the thesis here:
https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/243217

Venue: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Richard Oloruntoba, Newcastle Business School
Custos: Gyöngyi Kovács

More information:
Minchul Sohn
+358451070710
minchul.sohn@hanken.fi

25.6.2019 Väitöskirja: Ilmastonmuutos asettaa uusia vaatimuksia katastrofivalmiudelle

Uusi väitöskirja osoittaa, että paikallisille sidosryhmille tulkitut ja esitellyt ilmastoennusteet vaikuttavat päätöksentekoon ja saavat siten yhteiskunnan valmistautumaan paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuviin katastrofeihin. 

Minchul Sohn tutkii väitöskirjassaan Humanitarian logistics preparedness for recurring small scale disasters based on seasonal climate information ilmastoennusteita osana humanitaarisen logistiikan valmiutta lieventää säästä johtuvia riskejä. Näitä ovat mm. mahdolliset rankkasateet, pitkittyneet kuivat kaudet ja muutokset normaaleihin sadekausiin.

 – Sambiassa tekemässäni tutkimuksessa huomasin, että eri avustusjärjestöt olivat huolissaan ilmaston muutoksista ja sen ennustamattomasta vaihtelusta verrattuna entiseen. Eri tutkimukset osoittavat, että ilmaston vaihtelu on yksi kaikkein merkittävimmistä toimeentulon epävarmuustekijöistä, sanoo Sohn.

Humanitaariset järjestöt ovat tietoisia siitä, että ilmastoennusteet voivat helpottaa niiden päätöksentekoa kun ne varautuvat humanitaarisen logistiikan valmiuteen kuten hankintoihin, varastointiin ja muihin operatiivisiin päätöksiin. 
– Totesin, että kaikkein tärkeintä on, että ilmastoennusteet tavoittavat heidät, jotka työskentelevät elintarviketuotannon ja terveydenhuollon parissa. On elintärkeää, että he voivat tilata siemeniä ja terveydenhuollon tarvikkeita ajoissa ennen kuin sään ääri-ilmiö iskee. Ratkaisevaa tässä on eri järjestöjen ja sektoreiden keskinäinen yhteistyö, sanoo Sohn.

Ilmastoa koskeva tieto pitää siis esitellä ja tulkita paremmin, jotta humanitaarinen logistiikka voi varautua tulevaan tehokkaammin. Alueet, jotka ovat alttiita toistuville säistä johtuville katastrofeille, kärsivät usein niiden kumulatiivisista seurauksista, mikä puolestaan voi tuhota kokonaisen kylän toimeentulon ja aiheuttaa nälänhätää.

Väitöskirja löytyy osoitteesta:
https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/243217 
Minchul Sohn väittelee humanitaarisen logistiikan ja toimitusketjun hallinnan alalta 28.6.2019 klo 12. 
Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittelijä: Richard Oloruntoba, Newcastle Business School
Kustos: Gyögyi Kovács

Lisätietoa:
Minchul Sohn
+35851070710
minchui.sohn@hanken.fi

14.05.2019 Doctoral thesis: Mezzanine financing helps to price risk in corporate financing

A new study shows that there are significant differences within company law regulation, accounting and taxation between countries regarding mezzanine financing. Thie means that the prerequisites for using mezzanine varies between countries.

In his doctoral thesis ”Mezzanine Financing - A Comparison between the Finnish and International Financial Market Regulation”, Mika Reunanen explores the company law background concerning the use of mezzanine financing. Reunanen’s study shows that a country’s legal system, history and market conditions have an impact on the company law and the specific standards concerning mezzanine.

According to the study mezzanine is currently mostly used in the US. Reunanen also examined how banks could use mezzanine financing more commonly as a lending form.

-My research shows that mezzanine could be a potential bank lending form. However, mezzanine cannot be a tool which would allow banks to step to transactions or projects which would have a higher risk than those which are financed by banks today with traditional senior debt loan instruments. It is rather a tool which would provide additional alternatives to price more accurately the risk they would take anyhow, says Reunanen.

The funding needs of a company is traditionally provided by the owner’s equity capital and external funding from banks. On top of this the company can opt for mezzanine financing. The number of financiers and their capacity to provide financing varies, which reflects on the availability of the mezzanine funding in general.   

Mika Reunanen will defend his doctoral thesis on the subject on Friday, May 17, at 12 pm. The field is commercial law.

Venue: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsinki
Opponent: Professor Matti Rudanko, Aalto University
Custos: Professor Matti Kukkonen, Hanken

More information: 
Mika Reunanen
Phone:+358 50 66875
E-mail: mika.reunanen@hanken.fi
 

14.05.2019 Väitöskirja: Välirahoitus auttaa hinnoittelemaan yritysrahoituksen riskejä

Uusi tutkimus osoittaa, että eri maiden välillä on suuria eroja välirahoitusta, toisin sanoen oman pääoman ja lainan yhdistelmää koskevissa yhtiölaeissa sekä kirjanpito- ja verosäädöksissä. Käytännössä tämä merkitsee, että eri maissa on erilaiset edellytykset käyttää välirahoitusta. 

Mika Reunanen tutkii väitöskirjassaan ”Mezzanine Financing – A Comparison between the Finnish and International Financial Market Regulation” välirahoituksen käyttöä koskevaa yhtiöoikeudellista taustaa. Reunasen tutkimus osoittaa muun muassa, että maan oikeusryhmä, historia ja markkinaolosuhteet vaikuttavat yhtiölakeihin ja spesifisiin yhtiösoikeudellisiin normeihin välirahoituksen ympärillä. 

Tutkimuksen mukaan välirahoitusta käytetään nykyään eniten USA:ssa. Reunanen selvitti tutkimuksessaan, miten sitä voitaisiin käyttää enemmän pankkien luotonannossa. 

- Tutkimukseni mukaan välirahoitus voi olla houkutteleva tuote yritysrahoitusta tarjoaville pankeille. Pankkien välirahoitus ei kuitenkaan voi olla työkalu, joka tekisi niille mahdolliseksi osallistua järjestelyyn tai projektiin, joka on riskialttiimpi kuin ne projektit, joita nyt rahoitetaan perinteisemmillä lainainstrumenteilla. Se on pikemminkin työkalu jolla voidaan hinnoitella tarkemmin riski, jonka ne ovat valmiita ottamaan joka tapauksessa, sanoo Reunanen.

Yhtiön pääoman tarve täytetään perinteisesti omistajan oman pääoman ja pankkien ulkoisen rahoituksen avulla. Näiden lisäksi yhtiö voi ottaa välirahoitusta. Rahoittajien määrä ja niiden kyky myöntää rahoitusta vaihtelee, mikä vaikuttaa rahoituksen tarjontaan. Yrityskonsernien, jotka käyttävät välirahoitusta strukturoidessaan ulkomaisten tytäryhtiöidensä taselaskelmia, pitää ottaa huomioon eri maiden spesifiset säännöt ja markkinatilanteet. 

Mika Reunanen väittelee aiheesta perjantaina 17. toukokuuta klo 12. Tutkimusalue on kauppaoikeus. 

Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittelijä: Professori Matti Rudanko, Aalto-yliopisto
Kustos: Professori Matti Kukkonen, Hanken

Lisätietoja:
Mika Reunanen
Puh. +358 50 66875
S-posti: mika.reunanen@hanken.fi

24.04.2019: Helsinki GSE recruited expertise in competition economics

Jiekai Zhang, PhD from Toulouse Business School, has been appointed assistant professor in competition economics and empirical industrial organization at the Helsinki Graduate School of Economics. The position is housed at Hanken School of Economics.

Before joining Helsinki GSE and Hanken, Zhang was a research fellow at the Department of Economics of KU Leuven. Her research focus lies on digital platforms bringing together advertisers and users on the platform. One of her main applications is the competition between TV channels which act as platforms bringing together firms advertising their products and consumers watching the TV programmes.

Jiekai Zhang will also be a valuable addition to one of the four new Areas of Strength of Hanken: Competition Economics and Service Strategy. The work of researchers in these four areas was evaluated by an international expert panel last year to meet top international standards. Competition Economics and Service Strategy focuses on the interdisciplinary frontier between economics and marketing/consumer research, and involves Hanken researchers from both subject areas.

“We are very pleased to welcome Jiekai to our faculty and research team. Her research topics and competences complement our current research efforts very well, says Dean of Research, Professor Jaakko Aspara, who is also a researcher in the group.

Alongside with Zhang, Helsinki GSE recruited two postdoctoral researchers. These positions are also housed at Hanken School of Economics. Xiaogeng Xu graduates with a PhD from Norwegian School of Economics, NHH. She specializes in behavioural economics and experimental economics. Vesa-Heikki Soini, in turn, has a PhD from University of Pennsylvania and focuses on macroeconomic effects of labour markets and financial markets.

“I am very happy about these recruitments which represent Hanken’s areas of specialisation within the Helsinki GSE. They will also strengthen the research collaboration and interdisciplinary Areas of Strength at Hanken, connecting researchers in economics, marketing and consumer research, and finance”, says Topi Miettinen, Professor of Economics at Hanken.

The mission of the Helsinki Graduate School of Economics, established in 2018, is to expand the scope and improve the quality of education and research in economics in Finland, as well as to promote cooperation between economics and other fields of science. The Helsinki Graduate School of Economics is a unit jointly managed by Hanken School of Economics, Aalto University, and University of Helsinki.

More information:

Topi Miettinen, Professor, Hanken Svenska handelshögskolan Phone +358 40 352 1406 topi.miettinen@hanken

24.04.2019: Helsinki GSE rekrytoi kilpailuanalyysin asiantuntijan

Jiekai Zhang, taloustieteen tohtori Tolouse Business Schoolista, on nimitetty Helsinki Graduate School of Economicsin tutkijatohtoriksi aloinaan kilpailuanalyysi ja empiirinen teollisuusorganisaatio. Virka sijoittuu Hanken Svenska handelshögskolaniin.

Ennen Helsinki GSE:hen ja Hankeniin tuloaan Zhang toimi tutkijana KU Leuven -yliopistossa Belgiassa. Hänen kiinnostuksensa kohteena on erityisesti se, miten digitaaliset alustat tuovat yhteen kuluttajat ja mainostajat. Yhtenä sovellusalueena hän on tutkinut kilpailua tv-kanavien välillä, jotka toimivat alustoina mainostajien ja tv:tä katsovien kuluttajien kohtaamisille.

Jiekai Zhang tulee olemaan myös tärkeä vahvistus yhdellä Hankenin neljästä uudesta vahvuusalueesta, nimittäin Kilpailuanalyysi ja palvelustrategia -alueella. Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi viime vuonna tutkimuksen näillä uusilla vahvuusalueilla olevan kansainvälistä huipputasoa. Kilpailuanalyysi ja palvelustrategia on poikkitieteellinen tutkimusala, jolla on yhteys niin kansantalouteen kuin markkinointiin/ kuluttajatutkimukseen ja mukana on
Hankenin tutkijoita molemmilta aloilta.

”Toivotamme Jiekain lämpimästi tervetulleeksi tiedekuntaamme ja tutkijatiimiimme. Hänen tutkimuksensa ja tietonsa täydentävät erittäin hyvin nykyistä tutkimustyötämme”, sanoo professori ja tutkimuksesta vastaava vararehtori Jaakko Aspara, joka myös itse on tutkijatiimin jäsen.

Zhangin lisäksi Helsinki GSE on rekrytoinut kaksi post-doc tutkijaa. Myös heidän virkansa sijoittuvat Hanken Svenska handelshögskolaniin. Xiaogeng Xu on valmistunut tohtoriksi Norjan kauppakorkeakoulusta. Hän on erikoistunut käyttäytymistaloustieteeseen ja kokeelliseen taloustieteeseen. Vesa-Heikki Soini on puolestaan valmistunut tohtoriksi Pennsylvanian yliopistosta ja hänen tutkimuskohteinaan ovat erityisesti työmarkkinoiden ja talousmarkkinoiden
makrotaloudelliset ja energiakysymykset.

”Olemme erittäin onnellisia uusista tutkijoistamme, jotka edustavat Hankenin erikoistumisaloja Helsinki GSE:ssä. He vahvistavat tutkimusyhteistyötä ja poikkitieteellisyyttä Hankenin vahvuusalueilla taloustieteen, rahoituksen, markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen välillä", sanoo Topi Miettinen,
Hankenin taloustieteen professori.

Vuonna 2018 perustetun Helsinki Graduate School of Economicsin tehtävänä on suomalaisen taloustieteen tutkimuksen laaja-alaistaminen ja laadun parantaminen, kuten myös yhteistyön edistäminen taloustieteen ja muun tiedekentän välillä. Helsinki Graduate School of Economics on Hanken Svenska handelshögskolanin, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen opetus- ja tutkimusyksikkö.

Lisätietoja:
Topi Miettinen, professori, Hanken Svenska handelshögskolan
Puh 040 352 1406
topi.miettinen@hanken.fi 

23.04.2019: High degree turnout and digitalisation characterise Hanken’s 2018

The financial statement for 2018, approved by the Board of Hanken in April, shows that Hanken has maintained its position as an internationally recognised, competitive and research-oriented business school. 

Stable economy

In 2018, Hanken succeeded in improving the operating profit to EUR -1,8 million (EUR -2,4 million in 2017) mainly due to the costs decreasing with EUR 0,5 million to EUR 24,6 million and funding from the Ministry of Education and Culture remaining unchanged at EUR 16,9 million.

The financial posts amounted to EUR -10,4 million, which gave the net result EUR -6,8 million, compared to EUR +4,9 million last year. The reason for this deficit is a transition to account for market value in the income statement combined with a drop on the stock market.

The portfolio value amounted to EUR 102,7 million after last year’s dip on the market, but has regained value during the first quarter to EUR 110,0 million.

High degree turnout and stable student progression

The number of graduates on both bachelor’s and master’s levels remained at a very good level, well exceeding the targets agreed upon with the Ministry of Education and Culture. The number of bachelor’s degrees amounted to 266 (2017: 256, target 250), and the number of graduated master’s students to 312 (2017: 280, target 290)

Student progression on bachelor’s and master’s levels remain good and the share of students that complete at least 55 study credits during the year was 41,8 % (2017: 42,4, target 30).

Hanken faces a challenge in motivating the doctoral students to study full time and complete their doctoral degrees. The amount of doctoral degrees this year decreased to 6 as the target is 14.
 
International orientation

Hanken continues to be the only university in Finland with a period abroad as a compulsory part of the bachelor’s degree. The overall student mobility (outgoing plus incoming exchange students) continues to grow. The number of students who spent at least three months on an international student exchange or internship is continuing to rise, 480 (2017:438, target 380).

Hanken research continues to be world class and was ranked among the top ten universities worldwide regarding citation and research co-operation in the international U-Multirank ranking. Hanken is also focused on keeping up with the progress, which can be seen in the appreciated efforts made within digitalisation. Hanken came in first in a survey among all master’s students in Finland concerning the digitalisation of teaching. This is most likely a result of the various digitalisation projects that have been carried out in cooperation with the Hanken Support Foundation.

More information:
Rector Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742
 

23.04.2019: Tutkintojen suuri määrä ja digitalisaatio kuvaavat Hankenin vuotta 2018

Hankenin vuoden 2018 tilinpäätös, jonka korkeakoulun hallitus hyväksyi huhtikuussa, osoittaa että Hanken on säilyttänyt asemansa kansainvälisenä, erittäin kilpailukykyisenä ja tutkimukseen 
suuntautuvana korkeakouluna.

Vakaa talous 

Hanken onnistui vuonna 2018 parantamaan liiketulostaan -1,8 milj. euroon edellisen vuoden - 2,4 milj. eurosta, mikä johtui siitä, että kustannukset laskivat 0,5 M€ ollen nyt 24,6M€ ja että valtionosuus oli yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin eli 16,9M€.
Rahoituserät olivat -10,4M€, minkä takia nettotulos oli -6,8M€, kun edellisen vuoden tulos oli +4,9M€. Syynä tähän on se, että tuloslaskelmaan ryhdyttiin kirjaamaan markkina-arvon muutokset samaan aikaan kun vuosi päättyi laskuun finanssimarkkinoilla. Vertailukelpoinen nettotulos olisi ollut +3,6M€.
Sijoitusportfolion arvo oli vuoden lopussa voimakkaan laskun jälkeen 102,7M€, mutta vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla se on noussut 110,0 milj. euroon.

Runsaasti tutkintoja ja vakaa opiskeluvauhti

Valmistuneiden määrä sekä kandidaatti- että maisteritasolla oli erittäin hyvä ja ylitti ne tavoitteet, joista Hanken oli sopinut OKM:n kanssa. Kandidaatintutkintoja suoritettiin 266 (2017: 256, tavoite 250) ja valmistuneita maistereita oli 312 (2017:280, tavoite 290).
Opinnot edistyivät niin kandidaatti- kuin maisteritasolla edelleen hyvin ja niiden opiskelijoiden osuus, jotka suorittivat lukuvuoden aikana vähintään 55 opintopistettä, oli 41,8 % (2017:42,4, tavoite 30).
Hankenin haasteena on motivoida tutkijaopiskelijoitaan opiskelemaan kokoaikaisesti ja suorittamaan tohtorintutkinto.

Kansainvälinen leima

Hanken on edelleen ainoa suomalainen yliopisto, jossa ulkomailla vietetty jakso on kandidaattitasolla pakollinen kaikille opiskelijoille. Koko opiskelijaliikkuvuuden eli sekä tänne tulevien että ulkomailla vähintään kolme kuukautta viettäneiden vaihto-opiskelijoiden määrä jatkoi nousuaan ja oli nyt 480 (2017:438, tavoite 380).

Hanken sijoittui kansainvälisen U-Multirankin ranking-listalla maailman kymmenen parhaan yliopiston joukkoon kun kyseessä olivat siteerausten määrä ja tutkimusyhteistyö. Myös Hankenin digitalisaatiota arvostettiin. Hanken sijoittui kärkeen maisteritason opiskelijoille Suomessa suunnatussa kyselyssä, joka koski opetuksen digitalisaatiota. Tästä on paljon kiittäminen yhteistyössä Stiftelsen Svenska Handelshögskolanin kanssa toteutettuja panostuksia opiskeluympäristöön ja digitalisaatioon. 

Lisätietoja antaa:

Rehtori Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742
 

13.03.2019 Hanken student Frans Westerlund awarded this year's Anders Wall scholarship

This year’s Anders Wall scholarship is awarded to Hanken student Frans Westerlund. The scholarship of 125 000 SEK is the biggest one awarded to a student at Hanken. The award ceremony will take place later today at the concert house Musikaliska Akademien in Stockholm.

In addition to his studies at Hanken, Frans Westerlund is a co-founder and working for Nordic Sales Crew. They are specialized in direct marketing and the company has grown significantly during its first two years. Nordic Sales Crew has around 100 employees in five offices around Finland. For many staff member, this is their first job and the company vision is to create a leading sales academy. 

Westerlund has enormous potential and is a role model to other young entrepreneurs both at Hanken and nationally.

– It’s a great recognition of many years of hard work to be awarded this scholarship. Not only does it increase my credibility as an entrepreneur, but also gives me a good opportunity to widen my network, says Westerlund. I will use the scholarship to invest in the business and for my personal development, Westerlund continues.

The Anders Wall Foundation annually awards 2 MSEK in scholarships to young entrepreneurial talents in the fields of research, young entrepreneurship, international studies, and culture. The Anders Wall Foundation brings together a large group of young people interested in entrepreneurship and introduces them to the alumni network, Wallumni, that arranges regular meetings for its members.

More information:
Frans Westerlund
frans.westerlund@nordicsalescrew.com

13.03.2019 Hankenin opiskelijalle Frans Westerlundille Anders Wall -stipendi

Hankenin opiskelija Frans Westerlund on tämän vuoden Anders Wall -stipendin saaja. Anders Wall -stipendi on suuruudeltaan 125 000 SEK (noin 12 800 €) ja se on suurin Hankenin opiskelijan saama stipendi. Stipendi jaetaan illalla Musikaliska Akademien -konserttisalissa Tukholmassa.

Frans Westerlund on ollut mukana perustamassa Nordic Sales Crew -yrityksen, missä hän tekee täysipäiväisesti työtä opintojen ohella. Suoramarkkinointiin erikoistunut yritys on kasvanut merkittävästi kahtena ensimmäisenä toimintavuotena. Nordic Sales Crew:lla on noin 100 työntekijää viidessä eri toimipisteissä ympäri maata. Monelle yrityksen työntekijälle työsuhde on heidän ensimmäinen, ja yritys haluaa luoda johtavan myyntiakatemian.

Frans Westerlund on täynnä potentiaalia ja hän toimii esikuvana muille nuorille yrittäjille niin Hankenilla kuin kansallisella tasolla. 

– Stipendin saaminen on hieno tunnustus monen vuoden kovasta työnteosta. Tätä kautta saan sekä enemmän uskottavuutta yrittäjänä, että mahdollisuuden laajentaa verkostoani, sanoo Westerlund. Tulen investoimaan stipendin yritykseen edistääkseni sen toimintaa, sekä itseni kehittämiseen, jatkaa Westerlund.

Anders Wall -säätiö jakaa vuosittain runsaat 2 miljoonaa ruotsin kruunua stipendeinä ja opintoavustuksina yrittäjähenkisille nuorille tutkimukseen, yrittäjyyteen, kansainvälisiin opintoihin ja kulttuuriin. Anders Wall -säätiö tuo yhteen suuren joukon yrittäjähenkisiä nuoria Wallumni-verkostoksi, jonka jäsenet tapaavat säännöllisesti. 

Lisätietoja:
Frans Westerlund
frans.westerlund@nordicsalescrew.com
 

04.02.2019: Doctoral defence: New option pricing models with more efficient estimation of uncertainty

Financial modelling is the art of searching for the best quantitative solution to the problem. Since the stock market crash of October 1987, researchers and practitioners have been trying to model implied volatility for option pricing and hedging. Today, modelling implied volatility is still a non-trivial issue in derivative markets.

In her doctoral thesis Kun Huang investigates and develops efficient option pricing models which can be used in equity and interest rate derivative markets.

- An option pricing model which is popular in this option market may not be suitable for that option market. Practically, different option pricing models are used in different derivative markets. My thesis investigates option pricing models used in foreign exchange option, equity option and interest rate option markets, says Huang. 

Huang is the first to explore the efficiency of the Vanna Volga method, for pricing S&P 500 index options. The Vanna Volga method is widely used in foreign exchange option market, but doesn’t attract attention in other derivative markets.  The compelling results show its good performance for pricing equity index options.
 
-A well-behaved model for explaining volatility smile should consider the local, stochastic and jump features of volatility dynamics, and mix them in the right proportion, says Huang.

In her thesis Huang develops a hybrid model which combines the advantages of the stochastic volatility and local volatility models. The hybrid model produces more efficient estimation of the stochastic underlying asset price and its volatility. 

-Hagan’s asymptotic formula for implied volatility, which is built under the SABR process, has been the benchmark for pricing and hedging interest rate derivatives. Its weakness came to light in low and negative interest rate market. 

The new asymptotic formula, which is built under the SABR process as well, developed in Huang’s thesis can cope with the low and negative interest rate issue which is a feature of financial market now, says Huang.

Kun Huang will defend her doctoral thesis in Finance and Statistics entitled ‘Implied Volatility and Option Pricing Models’ on Friday 8 February 2019.

Place: Hanken School of Economics, Kirjastonkatu 16, Vaasa
Opponent and university: Professor Seppo Pynnönen, University of Vaasa
Custos: Kenneth Högholm

More information: 
Kun Huang
Email: kun.huang@hanken.fi
Mobile: +358 469 371 49

04.02.2019: Väitös: Uusi optiohinnoittelumalli arvioi tehokkaammin epävarmuutta

Mallintaminen on tapa etsiä paras määrällinen ratkaisu rahoituksen ongelmiin. Lokakuun 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen tutkijat ja alan toimijat ovat yrittäneet mallintaa optiohinnoittelun ja hedgingin implisiittistä volatiliteettiä. Implisiittisen volatiliteetin mallintaminen on johdannaismarkkinoilla edelleenkin merkittävä asia.

Kun Huang tutkii ja kehittää väitöskirjassaan tehokkaita hinnoittelunmalleja, joita voidaan käyttää oman pääoman ja korkojen johdannaismarkkinoilla.

- Optiohinnoittelumalli, joka on suosittu yksillä optiomarkkinoilla, ei välttämättä sovellu toisiin optiomarkkinoihin. Erilaisilla johdannaismarkkinoilla käytetäänkin käytännöllisesti katsoen erilaisia optiohinnoittelumalleja. Väitöskirjani tutkii optiohinnoittelumalleja joita käytetään valuutta-, oman pääoman ja korko-optiomarkkinoilla, sanoo Huang.

Huang on ensimmäinen joka tutkii Vanna-Volga -menetelmän tehokkuutta S&P 500 -indeksioptioiden hinnoittelussa. Vanna-Volga -menetelmää käytetään laajasti valuuttaoptiomarkkinoilla, mutta se ei ole suosittu juuri muilla johdannaismarkkinoilla. Vahva näyttö kuitenkin osoittaa sen soveltuvan hyvin myös oman pääoman indeksioptioiden hinnoitteluun.

- Hyvin toimivassa, volatiliteetin hymyn selittävässä menetelmässä pitäisi ottaa huomioon volatiliteetin dynamiikan paikalliset, stokastiset ja äkilliset muuttujat ja sekoittaa niitä sopivassa suhteessa, sanoo Huang.

Väitöskirjassaan Huang kehittää hybridimallin, joka yhdistää stokastisen volatiliteetin ja paikallisen volatiliteetin mallien edut. Hybridimalli tuottaa tehokkaamman arvion stokastisen kohde-etuuden hinnasta ja sen volatiliteetistä. 

- SABR-prosessin alaisuudessa luodussa Haganin implisiittisen volatiliteetin asymptoottisesta kaavasta on tullut tärkeä tekijä korkojohdannaisten hinnoittelussa ja hedgingissä. Sen heikkous on tullut esiin matalien ja negatiivisten korkojen markkinoilla, sanoo Huang

Huangin väitöskirjassaan kehittämä uusi asymptoottinen kaava, joka sekin on luotu SABR-prosessin alaisuudessa, voi toimia myös matalien ja negatiivisten korkojen aikana, mikä tilanne nyt onkin rahoitusmarkkinoilla.

Kun Huang puolustaa rahoituksen tilastotieteen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa ´Implied Volatility and Option Models´ perjantaina 8. helmikuuta 2019.

Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Kirjastonkatu 16, Vaasa
Vastaväittelijä: Professori Seppo Pynnönen, Vaasan yliopisto
Kustos: Kenneth Högholm

Lisätietoja: Kun Huang
Sähköposti: kun.huang@hanken.fi
Puhelin: +358 469 371 493

22.01.2019: Hanken & SSE presents integration programme during WEF in Davos

During World Economic Forum (WEF) Business Lead will be showcased, and Hanken School of Economics Rector Karen Spens will participate in a panel debate, concerning impact investment at the annual Swedish lunch event. The event is a multi-sector forum to promote the values of innovation, equality and inclusive growth.

The award-winning Integration Program Business Lead is a hybrid initiative, that helps boost growth and increases Finland’s competitiveness from an international talent point of view, as well as increases diversity of organisations which is proved to make them perform better financially and helps bridge the sustainability gap in Finland. Business Lead, created and run by the Financial Times-ranked Hanken & SSE, combines education, mentorship and internship to fast-track unemployed academically educated refugees and immigrants into business life in Finland.

“Business Lead is a showcase of a private-public co-design, where companies and governmental institutions co-create fast-track impactful social innovation. We are very proud to showcase this during WEF”, says Marc Hinnenberg, CEO of Hanken & SSE Executive Education.

Business Lead is delivered in collaboration with Finnish governmental bodies and organisations as well as private and public companies. Business Lead is part of the largest European Integration Social Impact Bond (SIB) project.

The UN SDGs are a key agenda leading the transformation towards more sustainable practices in business and policy worldwide and the Business Lead initiative supports the realisation of several of the UN SDGs. Hanken School of Economics is one of the 38 universities in the world listed as PRME Champion. PRME works with furthering responsible management education and with projects related to furthering the UN SDGs.

“As a leading business school in Finland with social responsibility at the core of what we do, we are very happy to be part of this impactful talent boost initiative”, says Karen Spens, Rector for Hanken School of Economics.

Business Lead won the European Foundation for Management Development (EFMD) gold award in the Talent Development category at the EFMD Executive Development Conference in October 2018 in Lausanne, Switzerland.

Read more about the Integration Program Business Lead here and about the Swedish lunch in Davos here.

For more information

Marc Hinnenberg, CEO
Hanken & SSE Executive Education
marc.hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

22.01.2019: Hanken & SSE esittelee kotouttamisohjelman Maailman talousfoorumissa Davosissa

Maailman talousfoorumiin Davosissa osallistuu liikemaailman johtajia, merkittäviä poliitikkoja ja vaikuttajia. Kotouttamisohjelma Business Lead esitellään foorumin aikana, ja Hanken Svenska handelshögskolanin rehtori Karen Spens osallistuu paneelikeskusteluun jonka aiheena ovat vaikuttavuusinvestoinnit.

Palkittu kotouttamisohjelma Business Lead tehostaa kasvua, lisää kansainvälisten lahjakkuuksien työllistymisen myötä Suomen kilpailukykyä ja organisaatioiden monimuotoisuutta sekä kuroo umpeen kestävyysvajetta. Business Lead on Hanken & SSE:n kehittämä ja toteuttama, Financial Timesin korkealle arvostama hanke, joka yhdistää koulutusta, mentorointia sekä työharjoittelua ja nopeuttaa näin työttömien, akateemisesti koulutettujen pakolaisten ja maahanmuuttajien pääsyä liike-elämän palvelukseen Suomessa.

-Business Lead on esimerkki yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyöstä, josta on syntynyt merkittävä sosiaalinen innovaatio. Olemme ylpeitä voidessamme esitellä sen talousfoorumissa”, sanoo Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja.

Business Lead toteutetaan yhteistyössä Suomen valtiollisten elinten ja organisaatioiden sekä yksityisten ja julkisten yhtiöiden kanssa. Se on osa Euroopan laajinta, tulosperusteisella rahoitussopimuksella eli ns. Social Impact Bond -mallilla (SIB) toteuttavaa projektia.

Siirryttäessä maailmanlaajuisesti kohti kestävämpiä käytäntöjä liike-elämässä ja politiikassa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisessä asemassa. Business Lead tukee useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Hanken Svenska handelshögskolan on yksi maailman 38 yliopistosta, jotka kuuluvat PRME Champions -ryhmään. Ryhmä edistää vastuullista koulutusta ja osallistuu projekteihin, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita.

-Yhtenä Suomen johtavana kauppakorkeakouluna, joka tuntee sosiaalista vastuuta siitä mitä tekee, olemme iloisia että olemme osa toimintaa, joka vauhdittaa lahjakkuuksien työllistymistä”, sanoo Hanken Svenska handelshögskolanin rehtori Karen Spens.

Business Lead palkittiin parhaana EFMD:n (European Foundation for Management Development) Talent Development -kategoriassa EFMD Executive Development -konferenssissa Lausannessa, Sveitsissä lokakuussa 2018.

Lue lisää palkitusta kotouttamisohjelmasta täältä: Business Lead.

Lisätietoa antaa

Marc Hinnenberg, CEO
Hanken & SSE Executive Education
marc.hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

11.01.2019: Hankenin hallituksen uusi puheenjohtaja kritisoi korkeakoulujen rahoitusmallia

Hanken on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulujen rahoitusmallia koskevasta uudistuksesta.   

Lausunnossa Hanken esittää huolensa siitä, että uusi rahoitusmalli on monimutkaisempi ja vähemmän ennustettavissa kuin nykyinen rahoitusmalli. Hanken katsoo myös, että kansainvälistyminen on säilytettävä osana perusrahoitusta, ja rahoituksessa tulisi huomioida opiskelijat, jotka työllistyvät ulkomailla. Tämä on erityisen tärkeää Hankenille, josta valmistuneet ovat muita suomalaisia yliopistoja taipuvaisempia työllistymään ulkomaille.  

Hankenin uusi hallitus aloitti tehtävässään 1.1.2019. Hallitusta johtaa Jannica Fagerholm ja varapuheenjohtajana toimii Janne Larma. Fagerholm on hyvin huolissaan uudesta ehdotuksesta rahoitusmalliksi.

– Malli vähentää talous- ja kauppatieteiden tutkintojen arvoa, ja ohittaa täysin kansainvälisen toiminnan merkityksen. Tämä on haitallista, sillä Suomen tulevaisuus on riippuvainen vahvasta ja kansainvälisestä talouselämästä. Rahoitusmalli vähentää Hankenin rahoitusta yli 15 prosenttia, mikä on täysin kohtuutonta, Fagerholm sanoo.

Lisätietoja:

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

To the top