Press Releases Archive July-December 2018

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

11.12.2018: Doctoral Thesis: Organisational culture is crucial in long-term humanitarian aid

An increased number of humanitarian aid programs has resulted in actors developing stronger collaborative relationships. A new study shows that the overarching institutional mechanisms lessens the difference in organisational culture of the collaborating actors.

In his doctoral thesis, “The Relationship between Organisational Culture and Humanitarian Supply Chain Collaboration in Long-Term Aid” Sabari R. Prasanna investigates the influence of organisational culture on supply chain collaboration in long term humanitarian aid.

“In my study, I have developed a framework that explains how organisational cultural mechanisms interact with mechanisms of supply chain collaboration in achieving collaborative outcome, that helps the beneficiaries of the aid.” Sabari R. Prasanna explains.

According to Sabari R. Prasanna, organisational culture plays a foundational  role in bolstering  the collaborative relationship between the buyer-supplier. Incompatibility of organisational cultures between the buyer-supplier would lead to strain in the relationship leading to inefficiencies. The mechanisms of collaboration interact with the mechanisms of organisational culture to either strengthen or weaken the collaborative ties.

You can read the thesis here

Sabari R. Prasanna will defend his doctoral thesis on the subject on Friday, December 14, at 12 pm. The field is supply chain management.

Place: Futurum, Hanken School of Economics, Arkadiagatan 22, Helsinki
Opponent: Professor Stanley E. Fawcett, Weber State University, USA
Custos: Professor Gyöngyi Kovacs, Hanken School of Economics

More information:

Sabari R. Prasanna
Sähköposti: sabari.prasanna@hanken.fi

Marlene Günsberg
Communications Manager
Phone: +358 40 3521 212
E-mail: info@hanken.fi

11.12.2018: Väitöskirja: Organisaatiokulttuuri ratkaisevaa pitkäaikaisessa humanitaarisessa avussa

Humanitaariset avustusohjelmat ovat lisääntyneet, mikä puolestaan on johtanut tiiviimpään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Uusi tutkimus osoittaa, että institutionaaliset mekanismit pienentävät yhteistyötä tekevien osapuolten organisaatiokulttuurin eroja.

Tohtorinväitöskirjassaan The Relationship between Organisational Culture and Humanitarian Supply Chain Collaboration in Long-Term Aid Sabari R. Prasanna tutkii, mikä merkitys organisaatiokulttuurilla on yhteistyössä kun kyseessä ovat toimitusketjut pitkäaikaisessa humanitaarisessa avussa.

- Olen tutkimuksessani kehittänyt menetelmän, joka selittää miten eri organisaatiokulttuurien mekanismit integroituvat toimitusketjujen mekanismeihin, jotta lopputulos tukisi avuntarvitsijoita parhaalla tavalla, selittää Sabari R. Prasanna.

Sabari R. Prasannan mukaan organisaatiokulttuurilla on ratkaiseva osa ostajan ja myyjän yhteistyötahdon vahvistamisessa. Jos ostajan ja myyjän organisaatiokulttuureja ei pystytä sovittamaan yhteen, muodostuvat niiden välit kireiksi ja tehottomiksi. Yhteistyömekanismit toimivat samalla tavalla kuin mekanismit organisaatiokulttuurissa, niin että ne joko vahvistavat tai heikentävät yhteistyötä.

Väitöskirja on luettavissa täältä

Sabari R. Prasanna väittelee logistiikan ja yhteiskuntavastuun alalta 14.12.2018 klo 12.

Paikka: Auditorium  Auditorium Futurum, Hankens Svenska handelshögskolan, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittelijä: Professori Stanley E. Fawcett, Weber State University, USA
Kustos: Professori Gyöngyi Kovacs, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:

Sabari R. Prasanna
Sähköposti: sabari.prasanna@hanken.fi

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

21.11.2018: Doctoral thesis: Performance measurement systems have an impact on corporate profitability

It is widely acknowledged that strategic performance measurement systems play an important role for businesses.  A new study shows that the design of performance measurement systems can have an impact on corporate profitability, giving businesses a competitive advantage in the market.

In her doctoral thesis “The Contextual Factors that Enable the BSC to Create Profitability,” Eva-Maria Ström explores one of the best known formats for performance measurement systems – the balanced scorecard (BSC).

“In my study I have developed a new model aimed at understanding how BSC can be used to achieve the expected performance improvements from the balanced scorecard,” Eva-Maria Ström explains.  

 She shows that the chosen strategic focus and management’s active involvement affect the design of performance measurement systems. Her study shows that businesses introduce measurement systems to achieve competitive advantages in the market, and there is evidence that companies follow their competitors in the market, introducing measurement systems because others are doing so.

“Management’s reasons have an impact on the design of the performance measurement system and companies that introduce such systems outperform their competitors, both financially and strategically,” Eva-Maria Ström says.  

According to Eva-Maria Ström, the role played by management has a crucial impact when BSC is introduced, in terms of management’s active involvement in the implementation as well as the actual decision to introduce the measurement system. You can read the whole thesis here

Eva-Maria Ström will defend her doctoral thesis on the subject on Saturday 24 November, at 2 p.m. The research field is accounting.

Place: Futurum, Hanken School of Economics, Arkadiagatan 22, Helsinki
Opponent: Professor Johnny Lind, Stockholm School of Economics
Custos: Professor Minna Martikainen-Peltola, Hanken School of Economics

Marlene Günsberg
Communications Manager
Phone: +358 40 3521 212
E-mail: info@hanken.fi

21.11.2018: Väitöskirja: Suoritusarviointijärjestelmällä on merkitystä yrityksen kannattavuudelle

Strategisten suoritusarviointijärjestelmien on todettu olevan yrityksille tärkeitä. Uusi tutkimus osoittaa, että suoritusarviointijärjestelmän laatiminen voi olla merkityksellistä yrityksen kannattavuuden kannalta ja toimii kilpailuetuna markkinoilla.

Tohtorinväitöskirjassaan ” The Contextual Factors that Enable the BSC to Create Profitability” Eva-Maria Ström tutkii yhtä tunnetuimmista suoritusarviointijärjestelmistä eli tasapainotettua mittaristoa (BSC).

- Olen tutkimuksessani kehittänyt uuden mallin, jonka tarkoituksena on ollut ymmärtää miten BCS:n avulla voidaan saavuttaa ne odotukset, joita suorituksen parantumista kohtaan on asetettu, kertoo Ström.

Hän osoittaa, että suoritusarviointijärjestelmän luomisessa valitulla strategialla ja yritysjohdon aktiivisella osallistumisella on merkitystä. Tutkimus osoittaa, että yritys laatii arviointijärjestelmän saadakseen kilpailuetuja markkinoilla. On myös todisteita siitä, että yritys seuraa kilpailijoitaan markkinoilla ja laatii arviointijärjestelmän, koska muutkin tekevät niin.

- Yritysjohdon motiivilla on merkitystä suoritusarviointijärjestelmän laatimisessa ja ne yritykset jotka ovat ottaneet käyttöön tällaisen järjestelmän, pärjäävät paremmin kuin kilpailijansa, niin taloudellisesti kuin strategisestikin, sanoo Ström.

Strömin mukaan yritysjohdon rooli BSC:n käyttöönotossa on ratkaiseva – tämä koskee niin aktiivista osallistumista arviointijärjestelmän luomiseen kuin itse
päätöstä sen käyttöönotosta. Väitöskirja kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Eva-Maria Ström väittelee aiheesta lauantaina 24.11. klo 14. Tutkimusalana on taloushallinto.
Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittelijä: Professori Johnny Lind, Tukholman kauppakorkeakoulu
Kustos: Professori Minna Martikainen-Peltola, Hanken

Lisätietoja:

Eva-Maria Ström
eva.strom@hanken.fi

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

25.10.2018: New Board elected to Hanken

The University Council of Hanken School of Economics has in its meeting on 25 October 2018, elected a new Board for Hanken. The term of office for the new Board is 1 January 2019 – 31 December 2021.

Internal members
The internal members are nominated and elected among the Hanken faculty and staff. The following persons have been elected as internal members in the new Board:

Sampo Sauri, Mediaproducer
Kristina Heinonen, Professor in marketing
Kenneth Högholm, Professor in finance
Mikko Vesa, Assistant Professor in management and organisation
Sofia Stolt, Lecturer in Swedish

Student member
The Student Union appoints its own representative to the Board. For the new Board, the students appointed:
Rasmus Sinnemaa

External members
The external members are elected by the University Council based on a suggestion by an election committee. The following persons were elected external members to the Hanken Board:

Jannica Fagerholm, Managing Director, Signe and Ane Gyllenberg Foundation
Roger Holm, Director, Wärtsilä Maritime Solutions
Janne Larma, CEO, eQ Plc and Advium Corporate Finance
Agneta Marell, President, Jönköping University

The Board is the highest decision-making body at Hanken. It consists of 10 members; of whom five represent the faculty and staff at Hanken, four are external and one represents the students. The Chairman is always one of the external members.

More information:
Marlene Günsberg, Communications Manager
marlene.gunsberg@hanken.fi
040 3521 212

25.10.2018: Svenska handelshögskolan saa uuden hallituksen

Svenska handelshögskolanin yliopistokollegio on kokouksessaan 25.10.2018 nimennyt Hankenin uuden hallituksen. Uuden hallituksen toimikausi on 1.1.2019 – 31.12.2021.

Sisäiset jäsenet
Sisäiset jäsenet valitaan ja nimetään korkeakoulun henkilökunnan keskuudesta. Seuraavat henkilöt ovat tulleet valituksi uuden hallituksen sisäisiksi jäseniksi:

Sampo Sauri, mediatuottaja
Kristina Heinonen, markkinoinnin professori
Kenneth Högholm, rahoituksen professori
Mikko Vesa, tutkijatohtori, johtamisen ja organisaation laitos
Sofia Stolt, ruotsin kielen lehtori

Opiskelijajäsenet
Ylioppilaskunta valitsee hallitukseen oman edustajan. Uuteen hallitukseen on valittu:

Rasmus Sinnemaa, kauppatieteiden ylioppilas

Ulkoiset jäsenet
Yliopistokollegio valitsee ulkoiset jäsenet vaalitoimikunnan ehdotuksen pohjalta. Hankenin uuteen hallitukseen on valittu seuraavat ulkoiset jäsenet:

Jannica Fagerholm, TJ, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
Roger Holm, johtaja, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, TJ, eQ ja Advium Corporate Finance
Agneta Marell, rehtori, Jönköping University

Hallitus on yliopiston korkein päättävä elin. Siinä on 10 jäsentä joista viisi edustaa korkeakoulun henkilökuntaa, neljä ovat ulkoisia jäseniä ja yksi edustaa opiskelijoita. Hallituksen puheenjohtaja on aina ulkopuolinen jäsen.

Lisätietoja:
Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

15.10.2018: Doctoral defence: What wouldn’t you do for others?

A lot of people vote mainly because others are expecting it, relatively fat people tend to eat lighter meals in the presence of thinner people, and, the norm that everyone should care for themselves makes people avoid applying for social income support if there is a risk that someone will find out about it.

These are some of the facts that have been empirically proven in Mats Ekman’s doctoral thesis ’Essays on Social Economics’. Ekman also finds theoretical support that husbands tend to out-earn their wives since men can never be as sure about their parenthood as women. Thus, a husband has more to lose if his spouse was to cheat on him, while a cheating wife rather gets “punished” with a decrease in her consumption possibilities.

The main subject of the thesis is social incentives, and through his studies of different situations, Mats Ekman has been able not only to prove the social incentives but also to show how susceptible they are to changes in the environment.
-    Knowledge of other people’s expectations is something that often affect how people act, Ekman explains. One of the most important contributions in his thesis is the fact that the data has been collected from authentic situations, instead of laboratory like situations where social incentives often are studied.

Mats Ekman defends his doctoral thesis in Economics entitled “Essays on Social Economics” on Friday 19 October 2018. The thesis can be read here

Time: 19 October 2018 at 12.00
Place: Futurum, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Associate Professor Ola Andersson, Uppsala University
Kustos: Professor Rune Stenbacka, Hanken School of Economics

More information:
Mats Ekman
mats.ekman@hanken.fi
+46(0)73-662-1444

Marlene Günsberg
Communications Manager
Phone: +358 40 3521 212
E-mail: info@hanken.fi

15.10.2018: Tohtorinväitös: Mitä sitä ei tekisikään muiden puolesta?

Monet äänestävät lähinnä toisten ihmisten odotusten takia, suhteellisen lihavilla ihmisillä on taipumus syödä vähäkalorisempaa ruokaa hoikkien ihmisen seurassa, ja normi, että jokaisen on pärjättävä omillaan, vähentää toimeentulotukihakemuksia sellaisissa tapauksissa joissa on vaarana, että muut saavat tietää siitä.

Muun muassa näistä asioista on Mats Ekmanilla empiirisiä todisteita väitöskirjassaan ´Essays on Social Economics´. Ekman on myös löytänyt teoreettista tukea sille, että miehet pyrkivät ansaitsemaan enemmän kuin vaimonsa, koska miehet eivät koskaan voi olla yhtä varmoja vanhemmuudestaan kuin naiset. Miehillä on siten enemmän menetettävää partnerinsa uskottomuuden takia, kun taas uskotonta vaimoa uhkaa kulutusmahdollisuuksien väheneminen.

Väitöskirjan läpäisevänä teemana ovat siis sosiaaliset ärsykkeet. Mats Ekman on tutkimustensa perusteella pystynyt osoittamaan tällaisten ärsykkeiden olemassaolon samoin kuin niiden herkkyyden ympäristön muutoksille.  
- Toisten odotusten tietäminen on jotain sellaista, joka vaikuttaa usein monien ihmisten toimintaan, selittää Ekman. Väitöskirjan uusista asioista tärkein on se, että tiedot on kerätty luonnollisissa tilanteissa eikä laboratorio-olosuhteissa, jossa sosiaalisia ärsykkeitä yleensä on tapana tutkia, jatkaa Ekman.

Mats Ekmanin kansantalouden alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Social Economics” tarkastetaan perjantaina 19. lokakuuta 2018. Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Aika: 19.10.2018 klo 12
Paikka: Auditorium Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Vastaväittelijä: Apulaisprofessori Ola Andersson, Uppsalan yliopisto
Kustos: Professori Rune Stenbacka, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja antaa:
Mats Ekman
mats.ekman@hanken.fi
+46(0)73-662-1444

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

12.10.2018: Doctoral defence: How should gamification be designed?

People spend a lot of time and money on games; starting from mobile games to console and computer games. This is the case all over the world and in all cultures.

Why are games that captivating? Can we learn from game design and make other activities of our lives as captivating? For example, can we use game design to engage students with their educations or employees with their work?
-    I have particularly studied how to design systems and activities through gamification in order to make them as engaging as possible, explains Lobna Hassan.

In her doctoral thesis Hassan uses several psychology theories to outline why gamification is a powerful engagement tool. However, while some gamification designs are successful for some users, the same designs may not succeed in different contexts. The thesis advices designers on which gamification features to select depending on the goals that the users of their systems and apps are expected to have.

The thesis also studied how gamification can fit not only users but context of use. It showcases how gamification varies with context and how it is specifically different concerning civic engagement.
-    I have provided a design framework for how gamification can engage citizens with their government and benefit not only individuals but societies, says Hassan. We developed a detailed, seven step method for designing gamification, a method that has been used in the design of real-life, successful gamification applications, she continues.

Lobna Hassan completes the dissertation at the young age of 26 and in the short time of three years, while being part of the Gamification Group; Finland’s largest game research group. She will defend her doctoral thesis in information systems sciences entitled “Means to Gameful Ends: How to Design Gamification?” on Wednesday 17 October 2018.

The thesis can be found here.

Time: 17.10.2018 at 12.00
Place: Assembly Hall, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Sylvester Arnab, Coventry University
Kustos: Associate Professor Mikael Laakso, Hanken School of Economics

More information:
Lobna Hassan
Phone:+358 50 4377294
E-mail: lobna.hassan@hanken.fi

Marlene Günsberg
Communications Manager
Phone: +358 40 3521 212
E-mail: info@hanken.fi

12.10.2018: Tohtorinväitös: Miten pelillistämistä pitäisi suunnitella?

Ihmiset käyttävät paljon aikaa ja rahaa peleihin, niin mobiili- konsoli- kuin tietokonepeleihin.  Tilanne on sama kaikkialla maailmassa ja kaikissa kulttuureissa.

Miksi pelit ovat niin koukuttavia? Voimmeko oppia pelien suunnittelusta ja tehdä elämän muista toiminnoista yhtä kiehtovia? Voimmeko hyödyntää pelien suunnittelua esimerkiksi opiskelijoiden sitouttamiseksi opintoihinsa tai työntekijöiden työhönsä?
- Olen tutkinut erityisesti sitä, miten suunnitella järjestelmiä ja toimintoja pelillistämisen avulla niin, että niistä saataisiin mahdollisimman houkuttelevia, selittää Lobna Hassan.

Väitöskirjassaan Hassan kuvaa useampien psykologisten teorioiden avulla, miksi pelillisyys on niin vahvasti kiehtovia. Mutta, vaikka jotkut pelillistämismallit ovat joidenkin käyttäjien kannalta onnistuneet hyvin, niin samat mallit eivät kuitenkaan ehkä onnistu toisenlaisessa kontekstissa. Väitöskirja neuvoo suunnittelijoita valitsemaan pelillistämiseen ominaisuuksia sen mukaan, mitä heidän järjestelmiensä ja sovellustensa käyttäjät odottavat saavansa.

Väitöskirjassa tutkittiin myös sitä, miten pelillistäminen voi sopia paitsi käyttäjän tarkoituksiin myös käytön kontekstiin. Se osoittaa miten pelillisyys vaihtelee kontekstin mukaan ja miten erilaista se on erityisesti silloin kun kyseessä on kansalaisten aktivointi.
- Olen tarjonnut suunnittelupuitteet sille, miten pelillistäminen voi yhdistää kansalaiset viranomaisiinsa ja siten hyödyttää ei vain yksilöitä vaan yhteiskuntaa, sanoo Hassan. Kehitimme yksityiskohtaisen, seitsemän askeleen menetelmän pelillistämisen suunnitteluun, menetelmän jota on käytetty tosielämässä onnistuneissa pelillisyyssovelluksissa, hän jatkaa.

Lobna Hassanin on saanut väitöskirjansa valmiiksi varsin nuorena, 26 vuoden iässä, ja lyhyessä ajassa eli kolmessa vuodessa ollessaan jäsenenä Gamification Groupissa, Suomen suurimmassa pelitutkimusryhmässä. Hän puolustaa informaatioteknologian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa ”Means to Gameful Ends: How to Desingn Gamification” keskiviikkona 17. lokakuuta.

Väitöskirja on luettavissa täällä.

Aika: 17.10.2018 klo 12
Paikka: Assembly Hall, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittelijä: Professori Sylvester Arnab, Coventry University
Kustos: Apulaisprofessori Mikael Laakso, Hanken School of Economics

Lisätietoja:
Lobna Hassan
Puh. +358 50 4377294
Sähköposti: lobna.hassan@hanken.fi

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

03.10.2018: Hanken School of Economics launches first online course in partnership with FutureLearn

Hanken School of Economics is to launch its first MOOC (Massive Open Online Course) later this month as the ‘Principles of Service Management’ goes live on online social learning platform, FutureLearn.

The course, which is led by internationally renowned pioneer in service marketing, Professor Christian Grönroos, will start on 22 October 2018.
It marks the beginning of a partnership with FutureLearn, the leading online social learning platform in Europe, which has millions of users worldwide and a wide variety of courses available.

Principles of Service Management focuses on the management of service firms — both traditional service firms, like banks and tourist firms, and also goods producing companies that want to transform their business into a service firm. The content includes value creation, profitability in customer relations, productivity in service industry, brand management and internal marketing. Learners will engage with the subject through short lectures, articles, discussions and tests, with all course material adapted for use on both mobile devices and computers.

Anyone anywhere in the world with internet access who is registered on the FutureLearn platform can access the course. The course itself is free of charge, but fees do apply if students go on to take the full diploma in the subject, in which this is one component course.

Karen Spens, Rector for Hanken, said: “As part of our CSR-agenda, Hanken wishes to make world class education available for everyone who doesn’t have the option of going to university, and to be able to disseminate the ground-breaking research of our distinguished professors in the process is really exciting.”

Professor of Service and Relationship Marketing at Hanken School of Economics, Christian Grönroos, who was among the first academics to use the concept of service management, said: “We take a customer perspective on the course, which means we see things from the outside in. Management issues are dealt with by asking how the business supports customers according to the service perspective. It’s a matter of customer focused leadership, where managerial decision-making and implementation are based on the service firms’ profit logic”.

Read more on Future Learn's website.

Marlene Günsberg
Communications Manager
Phone: +358 40 3521 212
E-mail: info@hanken.fi

03.10.2018: Hanken aloittaa yhteistyön Future Learnin kanssa

Hanken lanseeraa tänä syksynä ensimmäisen MOOC-kurssinsa (Massive Open Online Course), toisin sanoen laajamittaisen ja avoimen verkkopohjaisen kurssin. Palvelumarkkinoinnin pioneerin, emeritusprofessori Christian Grönroosin kurssi Principles of Service Management alkaa 22.10.2018.

Hanken on aloittanut yhteistyökumppanuuden Future Learnin kanssa. Future Learn on johtava eurooppalainen digitaalisen oppimisen verkkopalvelu, jolla on miljoonia käyttäjiä kaikkialla maailmassa ja kattava kurssitarjonta. Principles of Service Management on ensimmäinen kurssi sarjassa Hankenin MOOC-legendat.

-  Hanken haluaa tällä tavalla kantaa sosiaalisen vastuunsa ja tarjota korkeatasoista opetusta myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta opiskella yliopistossa. Haluamme myös dokumentoida ja levittää ansioituneiden professoreiden uraauurtavaa tutkimusta, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Kurssi koostuu lyhyistä luentovideoista, artikkeleista, verkkokeskusteluista Future Learnin alustalla ja verkkotenteistä. Lähtökohtana on ollut, että kaikki materiaali toimii sekä mobiililaitteissa että tietokoneissa. Kurssin pääpaino on siinä, miten palvelusuuntautuneita yrityksiä johdetaan – sekä perinteisiä palveluyrityksiä kuten pankkeja ja matkailuyrityksiä, mutta myös tavaroita valmistavia yrityksiä, jotka haluavat määritellä toimintansa uudelleen palvelutoiminnaksi.

- Kurssin lähtökohtana on asiakkaan näkökulma, mikä tarkoittaa, että näkökulma on ulkoapäin sisälle. Se, miten toiminta tukee asiakkaita palvelunäkökulmasta, vie katseen yrityksen johtamiskysymyksiin. Kyse on asiakaslähtöisestä johtamisesta, missä päätöksenteon perustana on palveluyrityksen ansaintalogiikka, kuvailee professori Grönroos.

Kurssi on maailmanlaajuisesti avoin kaikille, jotka rekisteröityvät Future Learnin verkkosivulla. Kurssi on ilmainen, mutta diplomi suoritetusta kurssista on maksullinen. Verkkokurssi on osa myös Hankenin opiskelijoiden markkinointikurssia.

Christian Grönroos on palvelu- ja asiakassuhdemarkkinoinnin professori Hankenissa. Hän on myös korkeakoulun CERS-tutkimuskeskuksen (Centre for Relationship Marketing and Service Management) perustaja. Professori Grönroos on yksi ensimmäisistä akateemikoista maailmassa joka käytti käsitettä palvelunhallinta ja hänen nimensä on kansainvälisesti tunnettu palvelusuuntautuneesta markkinoinnista.

Lue lisää Future Learnin sivulla.

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

04.09.2018: Hankenin avajaiset: Wahlroos paljasti elämän tarkoituksen

Avajaispuheessaan Hankenin rehtori Karen Spens painotti, että kansainvälistyminen ja jatkuva oppiminen ovat kulmakiviä Hankenin tulevassakin toiminnassa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toivoi opiskelijoilta uskallusta tulla hyviksi johtajiksi ja hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosille myönnettiin Hankenin kultainen ansiomitali hänen panoksestaan Hankenin hyväksi.

Rehtori Karen Spens avasi Helsingin 110:nnen ja Vaasan 39:nnen lukuvuoden puheella, joka alkoi Hankenin pitkästä historiasta suosittuna opiskelupaikkana.

- Kiinnostus opiskeluun Hankenilla on edelleenkin suurta. Tänä vuonna ennätysmäärä, toisin sanoen 1254 henkilöä, pyrki Hankenin integroituihin kandidaatti- ja maisteriopintoihin Vaasassa ja Helsingissä. Niin kutsutut pikaväyläpaikat Hankenin avoimessa yliopistossa myytiin viime vuonna loppuun kahdessa minuutissa ja tänä vuonna kahdessa sekunnissa, sanoi Spens.

Spens totesi, että Hanken on tänä päivänä kansainvälisesti tunnustettu, akkreditoitu kauppakorkeakoulu, jossa kansainvälistyminen on ollut johtotähti ensimmäisestä EQUIS-akkreditoinnista lähtien vuonna 2000. Uusi viisivuotinen EQUIS-akkreditointi, joka myönnettiin Hankenille viime vuonna, on merkki siitä, että olemme tehneet hyvää työtä.

- Lisäaskel kansainvälistymisprosessiimme on ollut yhteistyön aloittaminen Fulbright Centerin kanssa vuonna 2016. Yhteistyösopimus tarjoaa huomattaville amerikkalaisille tutkijoille mahdollisuuden viettää tietty ajanjakso Hankenilla. Tähän mennessä meillä on vieraillut seitsemän tutkijaa ja se verkostoituminen ja yhteistyö, joka on onnistuttu tätä kautta solmimaan oppilaitosten välille, on ollut korvaamatonta.

Spens painotti, että maailmassa jossa työelämän vaatimukset ja edellytykset muuttuvat yhä nopeammin, pitäisi työssä käyvän väestön taidot ja valmiudet voida päivittää useammin ja joustavammin. Yliopisto-opintojen, nk. jatkuvan oppimisen, pitää olla mahdollista koko aktiivisen työelämän ajan.

- Uudessa yliopistolaissa jatkuvaa oppimista on ehdotettu suomalaisten yliopistojen yhdeksi painopistealueeksi ja se tulee olemaan myös tärkeä osa sitä, mihin Hanken lähivuosina keskittyy, kiteytti Spens.

Pormestari Jan Vapaavuori painotti, että Hankenilla on selkeä asema Helsingin yliopistojen joukossa ja kaupunki pitää Hankenia kansainvälistymisen edelläkävijänä. Vapaavuori toivoi opiskelijoilta rohkeutta tulla johtajiksi, jotka uskaltavat sanoa myös epämiellyttäviä asioita ja tehdä epäsuosittuja, mutta välttämättömiä päätöksiä.

Opiskelijat saivat lisää neuvoja hallituksen puheenjohtajalta Björn Wahlroosilta. Hänen mielestään elämän tarkoitus on jättää jokainen organisaatio, jonka osana on ollut, hivenen parempaan kuntoon kuin siellä aloittaessaan. Avajaisten päätteeksi Wahlroosille annettiin Hankenin kultainen ansiomitali. Hän on hallituksen puheenjohtajana johtanut työtä Hankenilla noudattaen omia neuvojaan - korkeakoulu on tänä päivänä sekä akateemisesti että taloudellisesti vahvempi kuin ennen.

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

To the top