Press Releases Archive January-June 2014

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

30.6.2014: Jaakko Aspara joins Hanken as Grönroos Professor of Marketing

PhD Jaakko Aspara has been appointed Grönroos Professor of Marketing at Hanken School of Economics. His term of office begins on 1 October 2014. The professorship is named after the legendary Hanken professor Christian Grönroos. Currently, Aspara works as professor of marketing and design business management at Aalto University School of Business. Aspara also has current and prior international experience from visiting positions at New York University's Stern School of Business, Temple University's Fox School of Business, and Maastricht University's School of Business and Economics.

- I am very pleased to take on this position, which it is the internationally most recognised professorship in Finland within the field of marketing, placed at Hanken's highly regarded marketing department, says Aspara.

- I will do my best to contribute to Hanken's future as a leading business school in the region, he continues

Professor Aspara has a Doctor of Science degree in economics and business administration from Helsinki School of Economics as well as a Doctor of Arts degree in Industrial Design from the University of the Arts in Helsinki.

Aspara is regarded as one of the leading academics in his field in the Nordic region and has a strong portfolio of high-quality research outputs. He has published in top journals of his field of research, such as Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, International Journal of Research in Marketing, Journal of Business Research, and Long Range Planning.

Professor Aspara's research focuses on strategic marketing, including innovations, business models, new service development and design, as well as consumer behavior and market research.

During his career, Aspara has been teaching at all academic levels from undergraduate and graduate studies to doctoral programmes. In addition, he has extensive experience of teaching within executive education programmes. He is also a board member or advisory board member in several large companies, such as Onninen Oy, HOK-Elanto, and Valio Oy, as well as in other institutions such as the Ethics Council of Market Research Industry and MARK Finnish Marketing Federation.

More information:

Professor Jaakko Aspara
E-mail until 30 Sept 2014:
jaakko.aspara@aalto.fi
E-mail from 1 Oct 2014: jaakko.aspara@hanken.fi
Phone: +358 50 546 8891; +358 40 3521 532

To the top

30.6.2014: Jaakko Aspara Hankenille markkinoinnin Grönroos-professoriksi

KTT Jaakko Aspara on nimitetty ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin markkinoinnin Grönroos-professoriksi. Hän aloittaa virassa 1.10.2014. Aspara toimii tällä hetkellä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja design-liiketoiminnan professorina. Aspara on myös toiminut vierailevana professorina tai tutkijana New York Universityssa, Temple Universityssa ja Maastricht Universityssa.

- Otan erittäin mielelläni vastaan tämän viran, joka on kansainvälisesti tunnetuin markkinoinnin alan professuuri Suomessa ja sijaitsee Hankenin arvostetulla markkinoinnin laitoksella, sanoo Aspara.

- Pyrin parhaani mukaan edistämään Hankenin tulevaisuutta alueen johtavana kauppakorkeakouluna, hän jatkaa.

Professori Asparalla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta ja taiteen tohtorin tutkinto design-johtamisessa Taideteollisesta korkeakoulusta.

Asparaa pidetään yhtenä alansa johtavista tutkijoista Pohjoismaissa ja hänellä on vahva tutkimusportfolio. Asparan tutkimuksia on julkaistu alan tunnetuimmissa aikakausjulkaisuissa, mukaan lukien Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, International Journal of Research in Marketing, Journal of Business Research ja Long Range Planning.

Professori Asparan tutkimus keskittyy strategiseen markkinointiin, muun muassa innovaatioihin, liiketoimintamalleihin, uusien palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun sekä kuluttajakäyttäytymiseen ja markkinatutkimukseen.

Uransa aikana Aspara on opettanut kaikilla akateemisilla tasoilla kandidaatti- ja maisteritasoilta tohtorinkoulutusohjelmiin. Lisäksi hänellä on laaja opetuskokemus johdon koulutusohjelmista. Hän on myös hallituksen tai neuvottelukunnan jäsen useissa yrityksissä, kuten Onninen Oy, HOK-Elanto ja Valio Oy, sekä muissa organisaatioissa, kuten Markkinatutkimuksen eettisessä neuvostossa ja Suomen Markkinointiliitossa.

Lisätietoja:

Professori Jaakko Aspara
Sähköpostiosoite 30.9.2014 saakka:jaakko.aspara@aalto.fi

Sähköpostiosoite 1.10.2014 alkaen: jaakko.aspara@hanken.fi 
Puhelin: +358 50 546 8891; +358 40 3521 532

To the top

27.6.2014: Rune Stenbacka appointed research professor at Hanken

Rune Stenbacka, Dean of Research and Professor of Economics at Hanken School of Economics, has been appointed research professor. Stenbacka will begin his two-year professorship on 1 January 2015 and his term will run until 31 December 2016.

During his research professorship, Rune Stenbacka will be freed from teaching and administrative duties and he will thus be able to focus entirely on research.

- It is both a privilege and stimulating challenge to focus exclusively on research in competition economics for a period of two years with Hanken's support. The timing of the research professorship is optimal considering existing and planned projects, Rune Stenbacka says.

This is the second time Hanken appoints a research professor, which is a natural step in the work to strengthen Hanken's profile as an international, research-oriented university. The appointment is made taking into account previous research qualifications and the applicant's research promise, based on a clearly formulated research plan.

- Research is the cornerstone of all our activities and is also a variable in university funding. Notwithstanding that Hanken has done well in recent years from a research standpoint, we must be aware that competition is increasing all the time and we must continually develop and renew both ourselves and the knowledge we create, Rector Eva Liljeblom emphasises.

At present the research professorship is held by Eero Vaara, whose term ends 31 December 2014.

Further information:

Professor Rune Stenbacka
rune.stenbacka@hanken.fi
040 3521 433

To the top

27.6.2014: Rune Stenbacka Hankenin tutkijaprofessoriksi

Rune Stenbacka, Svenska handelshögskolanin tutkimuksesta vastaava vararehtori ja kansantaloustieteen professori, on nimitetty korkeakoulun tutkijaprofessoriksi. Stenbacka astuu 2-vuotiseen professuuriinsa 1.1.2015 ja tehtävä jatkuu aina 31.12.2016 saakka.

Tutkijaprofessuurin ajan Rune Stenbacka on vapautettu opetuksesta ja hallinnollisista tehtävistä, niin että hän voi keskittyä täysin tutkimukseen.

- On sekä etuoikeus että innostava haaste saada keskittyä Hankenin tuella pelkästään kilpailutalouden tutkimiseen kahden vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan tutkijaprofessuurin ajoitus on näkökulmastani optimaalinen käynnissä olevien ja suunnitteilla olevien hankkeiden valossa, Rune Stenbacka kertoo.

Kyseessä on toinen kerta, kun Hanken asettaa tutkijaprofessorin, ja se on luonnollinen vaihe korkeakoulun pyrkimyksessä vahvistaa profiloitumistaan kansainvälisenä tutkimukseen panostavana yliopistona. Valinnassa on huomioitu aiemmat tutkimusmeriitit sekä hakijan tutkimuslupaus, joka perustuu selkeästi laadittuun tutkimussuunnitelmaan.

- Tutkimus on koko toimintamme peruskivi ja se vaikuttaa myös yliopiston saamaan rahoitukseen. Vaikka Hanken on tutkimuksen osalta ollut viime vuosina menestyksekäs, meidän on kuitenkin tiedostettava kilpailun jatkuva lisääntyminen ja se, että meidän ja tarjoamamme osaamisen on jatkuvasti kehityttyvä ja uudistuttava, rehtori Eva Liljeblom painottaa.

Tällä hetkellä tutkimusprofessorina toimii Eero Vaara, jonka professuuri päättyy 31.12.2014.

Lisätietoja:

Professori Rune Stenbacka
rune.stenbacka@hanken.fi
040 352 1433

To the top

26.6.2014: Benjamin Maury appointed Wahlroos Professor of Finance

PhD Benjamin Maury has been appointed Wahlroos Professor of Finance. He will enter upon the professorship on 1 August 2014.

Benjamin Maury has held a so-called Tenure Track position in Finance at the Hanken School of Economics and, in accordance with the terms of the position, has made significant advances not only in research and teaching, but also in institutional contributions so as to fulfil the prerequisites necessary to be called to a professorship.

Hanken introduced the Tenure Track system in 2006 as the first university in Finland. The Tenure Track system is based on a career model employed by leading universities in the USA. The system offers young, promising researchers a time-limited qualification position, after which they are to be qualified for a professorship. Maury is the second of the Tenure Track researchers appointed in 2006 who has achieved a professorship.

- I am extremely happy to have reached this point in my academic career and it is an immensely great honour to be appointed to a professorship which is named after Björn Wahlroos. In addition to his contributions to research he has also had an immense influence both on the finance industry and the business world in general, not to mention in the societal debate in Finland, Maury says.

Maury's areas of research and teaching include, among other things, corporate governance, value investing, and fundamental analysis. His on-going research project focuses on value investing and quality investing, in which he investigates how investors can derive benefit from information on shareholders' portfolio and ownership concentration, as well as on other corporate governance variables, in connection with choice of shares. Maury's research interests also extend to the relationship between corporate governance and company performance. These research projects constitute the basis of Maury's development work for an instructional unit in fundamental analysis at Hanken.

The Wahlroos Professorship is named after a donation to Hanken from the Saara och Björn Wahlroos Stiftelse in connection with the fundraising campaign HANKEN 100.

Further information:

Professor Anders Löflund, Head of Department
anders.loflund@hanken.fi
040 3521 351

Professor Benjamin Maury
benjamin.maury@hanken.fi
040 3521 422

To the top

26.6.2014: Benjamin Maury rahoituksen Wahlroos-professoriksi

Benjamin Maurylla on ollut Svenska handelshögskolanissa niin kutsuttu Tenure Track -toimi, ja hän on toimen ehtojen mukaisesti edistänyt merkittävästi niin tutkimusta, opetusta kuin institutionaalistakin panostusta täyttääkseen pätevyysehdot, joiden perusteella hänet voidaan kutsua professuuriin.

Svenska handelshögskolan otti ensimmäisenä suomalaisena yliopistona Tenure Track -järjestelmän käyttöön vuonna 2006. Tenure Track -järjestelmä perustuu uramalliin, jota sovelletaan Yhdysvaltain johtavissa yliopistoissa. Järjestelmä tarjoaa nuorille lupaaville tutkijoille määräaikaisen urapolun, jonka kuljettuaan he ovat ansioituneita professoriksi. Maury on toinen vuonna 2006 valituista Tenure Track -tutkijoista, joka on yltänyt professuuriin.

- Olen erittäin iloinen siitä, että olen saavuttanut tämän pisteen akateemisella urallani ja on erittäin suuri kunnia tulla nimitetyksi Björn Wahlroosin mukaan nimettyyn professuuriin. Tutkimukseen panostamisen lisäksi Wahlroosilla on ollut myös suuri vaikutus sekä finanssialaan että ylipäätään elinkeinoelämään, Suomen yhteiskunnallisesta keskustelusta puhumattakaan, Maury toteaa.

Mauryn tutkimus- ja opetusalueisiin kuuluvat muun muassa corporate governance, arvosijoittaminen sekä fundamentaalinen analyysi. Maury on nykyisissä tutkimushankkeissaan keskittynyt arvo- ja laatusijoittamiseen, minkä puitteissa hän tutkii, kuinka sijoittajat voivat hyötyä osakkeenomistajan salkku- ja yrittäjäkeskittymistä sekä muista corporate governance -muuttujista saatavasta tiedosta osakkeiden valinnan yhteydessä. Mauryn tutkimusintressit ulottuvat myös yhtiön hallinnoinnin ja yrityksen suorituskyvyn väliseen yhteyteen. Nämä tutkimushankkeet muodostavat pohjan Mauryn fundamentaalisen analyysin opetuskokonaisuuden kehittämistyölle Hankenissa.

Wahlroos-professuuri on nimetty Saara ja Björn Wahlroosin säätiön Hankenille rahoituskampanjan HANKEN 100 yhteydessä myöntämän lahjoituksen mukaan.

Lisätietoja:

Professori Anders Löflund, prefekti
anders.loflund@hanken.fi
040 352 1351

Professori Benjamin Maury
benjamin.maury@hanken.fi
040 352 1422

To the top

23.6.2014: Doctoral thesis: Chinese stock markets influenced by ownership structures and flow of foreign investment

By using data from Chinese listed firms, Peng Wang's doctoral thesis, consisting of four essays, investigates three different topics on corporate finance: pyramidal ownership structure, a dual-board system, and contemporaneous relations between foreign investment flows and local equity returns.

Since early 1990, the Chinese stock market has grown rapidly, turning China into one of the largest economies in the world. Despite the fast growth, extant studies on the Chinese stock market are still limited in scope, states Peng Wang, who has chosen the stock market as his laboratory.

Firstly, Wang examines the ownership structure of the Chinese Growth Enterpriser Market (GEM). The results show that almost half of the sample firms are set up in a pyramidal structure.

"47% of firms are set up under a pyramid ownership structure, which is quite surprising since common folklore is that the typical pyramidal firm is old and operating in a mature industry. Further, my study shows that the owners of most firms in the GEM are families, which stands in stark contrast with the firms listed on the main board in China, which are state-owned" says Wang.

Wang also proposes a novel measure of the independence of supervisory boards and he has discovered a significant non-monotonic relationship between supervisory board independence and firm valuation.

"Unlike in the Nordic countries or the US, China employs a two-tier board structure, which consists of a board of directors and a supervisory board. Yet little is known of the supervisory board in China".

Wang's thesis finally investigates the trading pattern and price impact of foreign institutions under the QFII scheme.

"The market seems to be favorable to those firms who attract foreign institutional investments. Hence a possible trading strategy is to follow these foreign institutions' trading in the Chinese A-share markets, since their flows have a strong impact on future equity returns" says Wang.

M.Sc. (Econ.) Peng Wang defends his doctoral thesis in finance: " Four essays on corporate finance of Chinese listed firms" on 27 June 2014.

Time: 27 June 2014, at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki, room Futurum
Opponent: Professor Juha-Pekka Kallunki, University of Oulu, Finland
Custos: Professor Timo Korkeamäki, Hanken School of Economics, Finland

A copy of the thesis can be downloaded here: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135448

To the top

23.6.2014: Väitös: Ulkomaisilla sijoituksilla sekä omistusrakenteilla on vaikutus Kiinan arvopaperimarkkinoihin

Tutkimalla tietoja kiinalaisista pörssiyrityksistä Peng Wangin tutkii neljästä esseestä koostuvassa väitöksessään yritysrahoituksen alaan kuuluvaa kolmea eri aihetta: pyramidimaista omistusrakennetta, kahden hallituksen järjestelmää sekä rinnakkaisia suhteita ulkomaisten investointien ja paikallisen oman pääoman tuottoasteen välillä.

- Kiinan arvopaperimarkkinat ovat kasvaneet nopeasti 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja tehneet Kiinasta yhden maailman suurimmista talouksista. Nopeasta kasvusta huolimatta Kiinan arvopaperimarkkinoita käsittelevä tutkimus on yhä melko suppeaa, toteaa Peng Wang, joka on valinnut laboratoriokseen arvopaperimarkkinat.

Ensimmäiseksi Wang tarkastelee kiinalaisen Growth Enterpriser Marketin (GEM) omistusrakennetta. Tuloksista on nähtävissä, että lähes puolessa otannan yrityksistä omistusrakenne on pyramidimainen.

- 47 %:ssa yrityksistä omistusmalli on pyramidimainen. Tämä on yllättävää, sillä yleisesti ajatellaan, että tyypillinen pyramidimainen yritys on vanha ja toimii kypsällä toimialalla. Tutkimukseni osoittaa myös, että suurin osa GEM:iin listatuista yrityksistä on perheomistuksessa, joka eroaa Kiinan yleisesti listatuista yrityksistä, sillä ne ovat valtio-omisteisia, Wang jatkaa.

Wang ehdottaa myös uutta tapaa mitata hallintoneuvostojen itsenäisyyttä. Hän on havainnut merkittävän epämonotonisen yhteyden hallintoneuvoston itsenäisyyden ja yrityksen arvon välillä.

- Toisin kuin Pohjoismaissa tai Yhdysvalloissa, Kiinassa on käytössä kaksinkertainen hallitusjärjestelmä, joka koostuu hallintoneuvostosta ja hallituksesta. Kiinalaisista hallintoneuvostoista tiedetään kuitenkin vähän.

Wangin tutkii väitöskirjassaan lopuksi ulkomaisten instituutioiden kaupankäyntimalleja ja hintavaikutusta QFII-ohjelman kautta.

- Markkinat näyttävät suosivan yrityksiä, jotka houkuttelevat ulkomaisia institutionaalisia investointeja. Kaupankäynnin strategiana on siksi seurata ulkomaisten instituutioiden kaupankäyntiä kiinalaisilla A-osakemarkkinoilla, sillä niiden sijoituksilla on suuri merkitys tulevaisuuden oman pääoman tuottoasteelle, Wang kertoo.

Kauppatieteiden maisteri Peng Wangin taloustieteen väitöskirja " Four essays on corporate finance of Chinese listed firms" tarkastetaan 27. kesäkuuta 2014.

Aika: 27. kesäkuuta 2014 kello 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, Futurum-sali
Opponentti: Professori Juha-Pekka Kallunki, Oulun yliopisto, Suomi
Kustos: Professori Timo Korkeamäki, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135448

To the top

11.6.2014: Doctoral thesis: Communication in e-services should be based on motivating the consumers

The information content of e-service communication at the various stages of e-service adoption, should be optimised by testing and measuring the effect of such communication, argues Pia Hellman in her doctoral thesis "The Effect of Communicating E-service Benefits on Consumer E-service Adoption".

Hellman has studied how communicating the benefits of e-services to customers can be used to motivate them to adopt the services.

The results indicate that the adoption of e-services can be improved by testing the effect on adoption rates of those e-service benefits that motivate the consumer most at the various stages of the service adoption process.

Lack of customer communication about an e-service can lead to a poor e-service usage rate. Customers will not be interested in adopting an e-service if they do not know what to do and what the benefits may be. Having a good user interface and good usability does not automatically mean that a person is motivated to use an e-service. Lack of e-service communication can also lead to a decline in customer satisfaction: the customer finds the e-service difficult to understand and is not convinced by the benefits it can provide.

These results can be used for the planning and the development of e-service communication, user interface and adoption.

Hellman's dissertation is based on an experiment, using over 20 000 Finnish customers of a telecommunication company.

M.Sc. (Econ.) Pia Hellman defends her doctoral thesis in marketing: "The Effect of Communicating E-service Benefits on Consumer E-service Adoption" on 17 June 2014.

Time: 17 June 2014, at 12
Place: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponent: Professor Chanaka Jayawadena, University of Hull, England
Custos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics, Helsinki

For more information, please contact:
Pia Hellman
+358 50 5823400
pia.hellman@hanken.fi

A copy of the thesis can be downloaded here: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135162

To the top

11.6.2014: Väitös: Sähköisten palveluiden viestinnän tulee perustua kuluttajan motivointiin

Sähköisten palveluiden viestintään tulee löytää optimaalinen viestisisältö testaamalla ja mittaamalla viestisisältöjen tehokkuutta palveluiden käytön eri vaiheissa, kirjoittaa Pia Hellman tohtoriväitöskirjassaan "The Effect of Communicating E-service Benefits on Consumer E-service Adoption".

Tutkimuksessaan Hellman selvittää, miten sähköisten palveluiden käyttöön liittyviä kuluttajan etuja voidaan käyttää asiakasviestinnässä motivoimaan asiakasta sähköisten palveluiden käyttöön.

Tutkimus osoittaa, että sähköisten palveluiden käyttöönottoa voidaan kehittää testaamalla kuluttajaa parhaiten motivoivat edut sekä testaamalla etujen vaikutusta palvelun käyttöönottoon sen eri vaiheissa.

Sähköiseen palveluun liittyvän asiakasviestinnän puute voi pahimmillaan johtaa palvelun alhaiseen käyttöasteeseen. Asiakas ei kiinnostu sähköisen palvelun käyttöönotosta, jos hän ei tiedä miten pitäisi toimia ja mitä etua hänelle palvelun käytöstä on. Pelkkä sähköisen palvelun hyvä käyttöliittymä ja käytettävyys eivät vielä takaa asiakkaan motivoitumista sen käyttöön. Kommunikaation puute voi johtaa myös asiakastyytyväisyyden laskuun: asiakas kokee sähköisen palvelun vaikeaksi ymmärtää ja käyttää eikä vakuutu sen käyttämisen eduista, Hellman kuvailee väitöstutkimuksen keskeisimpiä ajatuksia.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sähköisten palveluiden viestinnän, käyttöliittymän ja käyttöönoton suunnittelussa sekä näiden kehittämisessä.

Hellmanin väitöstutkimuksessa hyödynnettiin kokeellista tutkimusmenetelmää ja siinä on käytetty aineistona teleoperaattorin 20 000 suomalaista kuluttaja-asiakasta.

KTM Pia Hellmanin väitöskirja "The Effect of Communicating E-service Benefits on Consumer E-service Adoption" tarkastetaan tiistaina 17.6.2014.

Aika: 17.6.2014, klo 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Professori Chanaka Jayawadena, University of Hull, Englanti
Kustos: Professori Veronica Liljander, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Lisätietoja:
Pia Hellman
050 5823400
pia.hellman@hanken.fi

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135162

To the top

9.6.2014: Intellectual property rights in China and unitary patents in the EU on the agenda for unique venture

IPR University Center, where Hanken is one of four university member, hosts a unique programme within international intellectual property law on 8-13 June 2014. The programme consists of two separate tracks; one for students who take part in the IPR Summer School, and for practitioners who take part in a professional development programme that goes under the name Patent Licensing Academy.

- This is the first programme of its kind and is a unique venture to create a forum for academics, students and professionals with an interest for intellectual property rights to meet. During the week the groups will not only have their own seminars, but also joint events in order to maximize interaction, says Hanken professor Niklas Bruun, who is one of the driving forces behind the programme.

Participants from 12 different countries will take part in the Summer School, during which the students will take part in academic lectures, but also make visits to local companies with a connection to intellectual property rights.

One of the key topics for both the student and practitioner focused programmes is intellectual property law in China. The topic is based on an on-going research project at Hanken, led by Assistant Professor Nari Lee.

The largest event of the week will be the seminar "Unitary Patent and Unified Patent Court", which will discuss a new European patent system, including the for EU. The seminar has attracted 150 participants. The speakers include persons who have been essential in the development of a unified patent court, such as Alexander Ramsay, Deputy Director of the Ministry of Justice in Sweden, and Kevin Mooney from Simmons & Simmons LLP, who draft the rules of procedure for the Unified Patent Court.

- The topics discussed during both the Summer School and the Patent Licensing Academy are, and will be, crucial for the success and future of both Finland and Europe, says Bruun.

More information:

Director of IPR University Center, Professor Niklas Bruun, niklas.bruun@hanken.fi, +358 (0)505996801
www.iprinfo.com

To the top

9.6.2014: Kiinan immateriaalioikeus ja EU:n patenttilaki ainutlaatuisten seminaarien teemoina

IPR University Center isännöi ainutlaatuista kansainvälistä immateriaalioikeuden tapahtumaa 8.-13. kesäkuuta 2014. Viikon aikana toteutetaan kaksi rinnakkaista ohjelmaa: opiskelijoille suunnattu IPR-kesäkoulu (IPR Summer School) sekä alan ammattilaisille tarkoitettu kansainvälinen patenttien lisensointiin keskittyvä seminaari (International Patent Licensing Academy).

- Tapahtuma on ensimmäinen laatuaan. Sen tarkoituksena on tuoda yhteen immateriaalioikeudesta kiinnostuneet tutkijat, opiskelijat ja ammattilaiset. Viikon aikana ryhmillä on omat seminaarinsa, mutta myös yhteisiä tilaisuuksia, sanoo Hankenin professori Niklas Bruun, joka on yksi tilaisuuden alkuunpanijoista.

Kesäkouluun osallistuu opiskelijoita 12 eri maasta. Viikon aikana opiskelijat osallistuvat useisiin seminaareihin ja vierailevat yrityksissä, joiden toimintaan immateriaalioikeus vahvasti liittyy.

Yksi koko tapahtuman ydinteemoista on Kiinan immateriaalioikeus. Kiina-aiheisten seminaarien sisältö perustuu Hankenilla meneillä olevaan tutkimusprojektiin, jota vetää tutkijatohtori Nari Lee.

Tapahtumaviikon osanottajamäärältään suurin seminaari järjestetään torstaina 12. kesäkuuta. "Unitary Patent and Unified Patent Court" -seminaarissa käsitellään uutta eurooppalaista patenttijärjestelmää. Tilaisuuteen osallistuu n. 150 henkilöä. Puhujina ovat mm. yhteisen patenttituomioistuimen kehittämiseen keskeisesti vaikuttavat henkilöt valmistelukomitean (Preparatory Committee) varapuheenjohtaja Alexander Ramsay Ruotsin oikeusministeriöstä, ja tuomioistuimen prosessisääntöä valmistelevan komitean puheenjohtaja Kevin Mooney, lakiasiaintoimisto Simmons & Simmonsilta.

- Kesäkoulun ja ammattilaisohjelman teemat ovat ja tulevat olemaan keskeisiä sekä Suomen että Euroopan menestykselle tulevaisuudessa, sanoo Bruun.

Lisätietoja:

IPR University Centerin johtaja, professori Niklas Bruun, niklas.bruun@hanken.fi, +358 (0)505996801
www.iprinfo.com

IPR University Center on neljän yliopiston yhteinen laitos, ja Hanken on yksi sen neljästä yliopistojäsenestä.

To the top

5.6.2014: Doctoral thesis: Emotional conflict daily for animal shelter employees

Linda Tallberg has, for her doctoral thesis "Processing Puppies: An Animal Shelter Ethnography", studied the work of an animal shelter and claims that animal shelter employees often are subject to constant and intense emotional and moral conflict.

"Employees join the animal shelter organisation to save animals, yet due to organisational constraints, they are the ones who are tasked with the killing" states Linda Tallberg.

According to Tallberg the employees are motivated and strongly ideologically aligned to the organisational goals, following a lifestyle that values saving and caring for the neglected, unwanted and mistreated animals of society. Yet, in the daily work, management and frontline employees do not share the same view on how to deal with social problem of pet overpopulation.

Tallberg's results shows that the shelter organisation is based on a traditional hierarchical power distribution, where the ones performing the ugly tasks are the ones with no decision-making powers. By reducing the animal shelter workers to assembly line workers in a processing-plant, management ensures a smooth flow in the business model of the organisation.

Tallberg identified four coping mechanisms that employees deploy in order to handle the feeling of powerlessness and moral conflict they encounter in their daily work: Hero (relationship building), Victim (numbing), Professional (desensitisation) and Tourist (exit). These mechanisms can be found in other organisations as well. The categorisation can support HR professionals in, for example, identifying processes to minimise coping mechanisms that result in costly employee turnover. The results can also offer support in recruitment processes by setting expectations on a correct level.

Tallberg was employed for a year as an animal attendant in an animal shelter in Australia. She represents her findings by using poetry, pictures and narratives to engage the reader and to transmit understanding of the uniquely emotional context of the animal shelter organisation.

M.Sc. (Econ.) Linda Tallberg defends her doctoral thesis in Management and Organisation: "Processing Puppies: An Animal Shelter Ethnography" on Wednesday 11 June 2014.

Time: 11 June 2014, at 13
Place: Hanken School of Economics, Helsinki, room Futurum
Opponent: Associate Professor Arne Carlsen, BI Norwegian Business School, Norway
Custos: Emeritus Professor Karl-Erik Sveiby, Hanken School of Economics, Helsinki

For more information, please contact:
Linda Tallberg
+358 45 1850160
linda.tallberg@hanken.fi
Preferably before 11 June

A copy of the thesis can be downloaded here: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45434

To the top

5.6.2014: Väitös: Emotionaaliset ristiriitatilanteet arkipäivää eläinsuojien työntekijöille

Linda Tallberg tarkastelee väitöskirjassaan "Processing Puppies: An Animal Shelter Ethnography" eläinsuojan toimintaa. Tutkimus osoittaa, että eläinsuojien työntekijät kokevat usein työssään jatkuvia, voimakkaita emotionaalisia ja moraalisia ristiriitatilanteita.

- Työntekijät hakeutuvat töihin eläinsuojeluorganisaatioihin, koska haluavat pelastaa eläimiä. Usein he kuitenkin saavat organisaation rakenteen vuoksi vastuulleen eläinten lopettamisen, Linda Tallberg kuvailee.

Tallbergin mukaan työntekijät ovat motivoituneita, vahvasti sitoutuneita järjestön ideologisiin päämääriin ja noudattavat elintapoja, jotka tähtäävät laiminlyötyjen, ei-toivottujen ja kaltoin kohdeltujen eläinten pelastamiseen ja niistä huolehtimiseen. Johto ja alaiset ovat kuitenkin päivittäisessä työssään eri mieltä siitä, miten liian suuren lemmikkieläinmäärän aiheuttamaan sosiaaliseen ongelmaan tulisi puuttua.

Tallbergin tulokset osoittavat, että eläinsuojaorganisaatiossa valta jakautuu perinteisen hierarkkisesti. Ikävimmät työt lankeavat niille, joilla ei ole määräysvaltaa. Tekemällä eläinsuojan henkilöstöstä pelkkiä liukuhihnatyöntekijöitä johto varmistaa, että organisaation liiketoiminta sujuu.

Tallberg tunnisti neljä selviytymismekanismia, joilla työntekijät hallitsevat päivittäisen työn aiheuttamaa voimattomuuden tunnetta ja moraalisia konflikteja: sankari (rakentaa suhteita), uhri (turtuu), ammattilainen (etäännyttää tunteensa) ja turisti (lähtee). Näitä mekanismeja käytetään muissakin organisaatioissa. Mekanismien luokittelu auttaa esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisia luomaan prosesseja, joilla mekanismien käyttöä voidaan vähentää ja siten estää kallista työntekijöiden vaihtuvuutta. Lisäksi tutkimuksen tulosten avulla rekrytointiprosesseissa voidaan asettaa odotukset oikealle tasolle.

Tallberg työskenteli vuoden australialaisessa eläinsuojassa. Hän esittää tutkimuksensa tulokset runoin, kuvin ja kertomuksin pitääkseen yllä lukijan mielenkiintoa ja herättääkseen ymmärrystä eläinsuojaorganisaation poikkeuksellisen emotionaalista työympäristöä kohtaan.

Kauppatieteiden maisteri Linda Tallbergin johtamisen ja organisoinnin alan väitöskirja "Processing Puppies: An Animal Shelter Ethnography" tarkastetaan keskiviikkona 11.6.2014.

Aika: 11.6.2014 kello 13
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, Futurum-sali
Opponentti: Apulaisprofessri Arne Carlsen, BI Norwegian Business School, Norja
Kustos: Emeritusprofessori Karl-Erik Sveiby, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Lisätietoja:
Linda Tallberg
+358 45 185 0160
linda.tallberg@hanken.fi
Yhteydenotto mielellään ennen 11.6

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45434

To the top

26.5.2014: Doctoral thesis: Consumers' buying decision affected by their sense of colour

In her doctoral thesis, Hanna Kiehelä has investigated how consumers' perception of product colours affects their purchasing decisions and user experiences.

Kiehelä's research reveals that consumers divide product colours into three dimensions: the aesthetic, symbolic and functional. Based on the aesthetic dimension, the consumer decides how visually pleasing a product is. Aesthetic appreciation of colour is personal and varies greatly between individuals. Within the symbolic dimension, the consumer takes account of the symbolic meanings of colours. These meanings are often collective and defined by factors related to the surrounding culture and/or environment. For example, in Western cultures green is often associated with environmental friendliness. The functional dimension concerns the consumer's evaluation of how practical the colour is during product use.

For each dimension, consumers group the colours offered into the categories of desirable, tolerable and unacceptable. Purchasing decisions are strongly based on these groupings. If the available colours are not desirable in all three dimensions, consumers have to compromise between the dimensions when choosing colours. No matter which dimension is in question, an unacceptable colour often ends in the decision not to buy a product.

Kiehelä's research provides a fresh perspective on our understanding of consumer behaviour and demonstrates that product colours play an important role in the consumer experience. In a departure from conventional research on colours and marketing, Kiehelä studied colour as a broad concept rather than focusing on individual colours. On this basis, she developed a conceptual model of consumers' tendency to divide colours between certain mental categories.

Understanding the three-dimensional nature of colours will help product manufacturers to evaluate how consumers react to new colours and will assist retailers in helping consumers to make purchasing decisions. This will strengthen the consumer's intention to buy and improve customer satisfaction.

The research results are based on phenomenological interviews and an online categorisation exercise. A total of 694 Finnish consumers or consumers living in Finland formed the consumer sample.

M.Sc.(Econ.) Hanna Kiehelä defends her doctoral thesis in marketing: "Dimensionality of the Consumer Perceived Value of Product Colour" on 30 May 2014.

Time: 30 May 2014, at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Micael Dahlén, Stockholm School of Economics, Sweden
Custos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics, Helsinki

For more information, please contact:
Hanna Kiehelä
+358 44 556 3622
hanna.kiehela@hanken.fi

A copy of the thesis can be downloaded here: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45306

To the top

26.5.2014: Väitös: Kuluttajan jäsentämät värin ulottuvuudet toimivat ostopäätösten perustana

Hanna Kiehelä on Svenska handelshögskolanille tekemässään väitöskirjassa tutkinut, kuinka kuluttajat mieltävät tuotteiden värit osana ostopäätöstä ja käyttökokemusta.

Kiehelän tutkimus paljastaa, että kuluttajat jäsentävät tuotteen värin kolmeen dimensioon: esteettiseen, symboliseen ja funktionaaliseen. Esteettisessä dimensiossa kuluttaja arvioi, kuinka hyvin väri miellyttää hänen silmäänsä. Esteettinen mielipide väristä on henkilökohtainen ja vaihtelee suuresti yksilöiden välillä. Symbolisessa dimensiossa kuluttaja ottaa huomioon värien symboliset merkitykset, jotka ovat usein kollektiivisia ja määräytyvät kulttuurin ja/tai ympäristön vaikutuksen alaisina: Esimerkiksi vihreä väri liitetään länsimaisessa kulttuurissa usein ympäristöystävällisyyteen. Funktionaalisessa dimensiossa kuluttaja puolestaan arvioi, kuinka käytännöllinen väri on tuotetta käyttäessä.

Kuluttajat ryhmittelevät tarjottavat värit jokaisessa dimensiossa toivottaviin, siedettäviin ja kelvottomiin. Ryhmitykset ohjaavat vahvasti ostopäätöksiä. Mikäli tarjotut värit eivät ole toivottavia kaikissa kolmessa dimensiossa, kuluttajat joutuvat tekemään kompromisseja dimensioiden välillä valitessaan tuotteiden värejä. Kelvottomaksi koettu väri missä tahansa dimensiossa johtaa usein kielteiseen ostopäätökseen.

Kiehelän tutkimus tarjoaa tuoreen perspektiivin kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen ja osoittaa, että tuotteen värillä on tärkeä rooli kuluttajakokemuksessa. Toisin kuin väri- ja markkinointitutkimuksissa yleensä, Kiehelä ei keskittynyt yksittäisiin väreihin vaan tutki väriä laajempana käsitteenä. Tämän perusteella hän kehitti konseptuaalisen mallin kuluttajien taipumuksesta jäsentää tuotteen väri mielessään.

Värin kolmiulotteisuuden ymmärtäminen auttaa tuotteiden valmistajia arvioimaan, kuinka kuluttajat ottavat uudet tuotevärit vastaan, sekä vähittäiskauppiaita avustamaan kuluttajia heidän ostopäätöksissään. Tämä nostaa sekä kuluttajien ostoaikomusta että asiakastyytyväisyyttä.

Tutkimustulokset perustuvat fenomenologisiin haastatteluihin sekä internet-pohjaiseen kategorisointitehtävään. Tutkimuksen otos oli yhteensä 694 suomalaista tai suomessa asuvaa kuluttajaa.

KM Hanna Kiehelän väitöskirja "Dimensionality of the Consumer Perceived Value of Product Colour" tarkastetaan 30.5.2014.

Aika: 30.5.2014, klo 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolanin juhlasali osoitteessa Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittäjä: Professori Micael Dahlén, Stockholm School of Economics
Kustos: Professori Veronica Liljander, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:
Hanna Kiehelä
Puhelin: 044 556 3622
hanna.kiehela@hanken.fi

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45306

To the top

21.5.2014: Doctoral thesis: Growing number of scientific publications available openly on the web

Mikael Laakso's doctoral thesis suggests that there has been a rapid growth in the number of scientific journal articles made available on the web, particularly through journal publishers supporting new business models. Open Access, i.e. free online access to articles published in scientific journals, has emerged through a mix of ideology, behaviour, technology, policy, and business. According to the thesis 17% of all articles published in 2011 were available for free directly through the publisher within 12 months of publication. Today the number is likely above 20%.

"The last five years has been a period of rapid transformation in journal publishing, which has evolved to accommodate the increasing market demand for unrestricted access to the most important segment of scientific publications", says Laakso.

From 2005 the number of articles published as Open Access has grown aggressively. Particular growth can be seen in articles published by journals implementing a complete reversal of the traditional business model, asking for a one-time per-article payment from authors rather than requiring payment from readers.

"The financial circumstances for operating a scientific journal were long dictated by the necessity of distributing paper issues to subscribers. Like in other media industries the shift from physical to digital distribution has opened up radically new possibilities for business and content delivery", Laakso continues.

Also author uploading of article manuscripts to e.g. homepages has become more common in the last two decades. However, there is still a lot of lost potential when it comes to how active researchers are in providing free access to their work.

M.Sc.(Econ.) Mikael Laakso defends his doctoral thesis in Information Systems Science: "Measuring Open Access - Studies of Web-Enabled Innovation in Scientific Journal Publishing".

Time: 23 May 2014, at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Carol Tenopir, University of Tennessee, USA
Custos: Professor Bo-Christer Björk, Hanken School of Economics, Helsinki

The thesis can be accessed at: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45238

For more information, please contact:
Mikael Laakso
050-9100864
mikael.laakso@hanken.fi

To the top

21.5.2014: Väitös: Internetissä avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen lukumäärä kasvaa

Mikael Laakson väitöskirjan mukaan internetissä avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen lukumäärä on kasvanut nopeasti, erityisesti sellaisilla kustantajilla, jotka tukevat uusia liiketoimintamalleja. Open Access, ts. tieteellisissä lehdissä julkaistujen artikkelien avoin saatavuus internetissä, on kehittynyt yhdessä ideologian, teknologian, menettelytapojen ja liiketoiminnan kanssa. Väitöskirjan mukaan 17 % kaikista vuonna 2011 julkaistuista artikkeleista oli vapaasti saatavilla suoraan kustantajalta 12 kuukauden kuluessa julkaisusta. Tällä hetkellä lukumäärä on todennäköisesti yli 20 %.

- Viimeisten viiden vuoden aikana tieteellisten aikakausjulkaisujen kustannus on muuttunut nopeasti. Kasvava kysyntä avoimuudelle on luonut alan liiketoiminnalle uudet mahdollisuudet , Laakso kertoo.

Vuodesta 2005 Open Access -julkaisumuodossa julkaistujen artikkelien määrä on kasvanut aggressiivisesti. Artikkelien lukumäärä on kasvanut erityisesti julkaisuissa, jotka ovat merkittävästi muuttaneet perinteistä liiketoimintamallia ja perivät kirjoittajilta maksua kutakin julkaistua artikkelia vastaan sen sijaan, että maksua pyydettäisiin lukijoilta.

- Tieteellisen aikakausjulkaisujen liiketoiminnan edellytykset määräytyivät pitkään tarpeesta toimittaa paperiversio tilaajille. Muiden mediatoimialojen tavoin siirtyminen painetusta digitaaliseen jakeluun on tuonut merkittäviä uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja sisällöntuotantoon, Laakso jatkaa.

Kahden viime vuosikymmenen aikana on tullut yhä yleisemmäksi että kirjoittajat lataavat artikkeleitaan esimerkiksi omille tai yliopiston kotisivuille. Laakson tutkimus kuitenkin osoittaa, että tätä osuutta olisi mahdollista kasvattaa moninkertaisesti, siihen vaaditaan vain tutkijoiden lisääntynyt aktiivisuus.

KTM Mikael Laakso väittelee tohtoriksi alalta Information Systems Science aiheesta: "Measuring Open Access - Studies of Web-Enabled Innovation in Scientific Journal Publishing".

Aika: 23.5.2014 klo 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Professori Carol Tenopir, University of Tennessee, USA
Kustos: Professori Bo-Christer Björk, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45238

Lisätietoja:
Mikael Laakso
050-9100864
mikael.laakso@hanken.fi

To the top

13.5.2014: Doctoral thesis: Better services through insight into customer activity

What is the role of a service in different customers' lives? Jacob Mickelsson's doctoral thesis shows how a service can have many functions depending on the customer's own activities. In wine consumption, for example, customers use wine suppliers' services in many different ways. Some customers maintain a complex network of activities; they travel, participate in courses, plan dinners and spend time with other people who are interested in wine. Other customers are less involved and so have fewer requirements on the wine supplier's services.

"From the customer's perspective, the use of a service is merely a way to achieve something. The customer attempts to integrate the service into a network of other activities that support the same outcomes," says Mickelsson.

The thesis presents networks of customer activity as a new way for companies to gain customer insight. Beyond the use of a service, customers themselves perform a range of different activities. Thus, a service is merely one element among others in the customers' lives. Services are given context and purpose by belonging to interlinked networks of recurring customer activity.

According to Mickelsson, earlier research has mainly viewed customer activity as passive responses to the company's inputs (so that advertising leads to a purchase, for example). Customer activity has also been seen as inputs into a service process. Instead of this traditional approach, i.e. how customers' activities contribute to the company's operations, Mickelsson's thesis emphasises how companies' services contribute to the customer's operations.

Through studies of gambling and wine consumption the thesis shows how different customer groups maintain their own characteristic networks of linked activities. Understanding customers' activity networks allows companies to plan their services more effectively and adapt their communication.

"Insight into customer activity can ultimately help raise ideas for innovations," says Mickelsson.

M.Sc. (Econ) Jacob Mickelsson defends his doctoral thesis in marketing: "Customer Activity: A Perspective on Service Use" on 16 May 2014.

Time: 16 May 2014 at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Docent, senior lecturer Fredrik Nordin, Stockholm University, Sweden
Custos: Professor Tore Strandvik, Hanken School of Economics, Helsinki

For more information, please contact:
Jacob Mickelsson
+358 50 58 50 880
karl-jacob.mickelsson@hanken.fi

A copy of the thesis can be downloaded here: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45016

To the top

13.5.2014: Väitös: Parempia palveluja asiakkaan toimintaa ymmärtämällä

Mikä rooli palvelulla on asiakkaan elämässä? Jacob Mickelssonin väitöskirja osoittaa, miten samalla palvelulla voi olla eri merkitys sen mukaan, miten asiakas toimii. Kun kyse on esimerkiksi viinien kulutuksesta, asiakkaat sovittavat viinintoimittajien palveluja eri tavoin elämäänsä. Joidenkin asiakkaiden toiminta on monitahoista: he matkustavat, osallistuvat kursseille, suunnittelevat päivällisiä ja seurustelevat muiden viininharrastajien kanssa. Toiset asiakkaat eivät ole yhtä aktiivisia, minkä vuoksi he eivät aseta yhtä suuria vaatimuksia viinintoimittajan palveluille.

- Asiakkaan näkökulmasta palvelu on vain tapa saada jotain aikaiseksi. Asiakas yrittää sovittaa palvelun muiden samaa lopputulosta tukevien toimintojen verkkoon, Mickelsson sanoo.

Väitöskirjassa esitellään asiakkaan toimintojen verkkoja uutena keinona, jonka avulla yritykset voivat pyrkiä ymmärtämään asiakasta. Käyttäessään palvelua asiakas suorittaa itse monenlaisia toimia, ja palvelu on asiakkaan elämässä vain yksi tekijä muiden joukossa. Näin syntyy toisiinsa kytkeytyneiden toistuvien toimintojen verkko.

Mickelssonin mukaan aiemmissa tutkimuksissa asiakkaan toiminta on nähty lähinnä passiivisena reaktiona yrityksen toimiin (esimerkiksi mainonta johtaa ostamiseen) tai asiakkaan on katsottu olevan osallisena palveluprosessissa. Tästä perinteisestä näkemyksestä - miten asiakkaan toiminta vaikuttaa yrityksen toimintaan - poiketen väitöskirjassa tuodaan esiin, miten yrityksen palvelut integroituvat asiakkaan muuhun toimintaan.

Väitöskirja osoittaa peli- ja viininkulutusta tutkimalla, miten erityyppiset asiakkaat rakentavat toisiinsa kytkeytyneiden toimintojen verkkoja. Kun yritykset ymmärtävät asiakkaiden toimintoverkkoja, ne voivat aiempaa paremmin suunnitella palvelujaan ja mukauttaa viestintäänsä asiakkaalle sopiviksi.

- Asiakkaan toiminnan ymmärtäminen voi edistää myös innovaatioiden syntymistä, Mickelsson toteaa.

KTM Jacob Mickelssonin markkinoinnin alan väitöskirja aiheesta "Customer Activity: A Perspective on Service Use" tarkastetaan Svenska handelshögskolanissa 16.5.2014.

Aika: 16.5.2014 klo 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Dosentti, yliopistonlehtori Fredrik Nordin, Stockholms universitet, Ruotsi
Kustos: Professori Tore Strandvik, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Lisätietoja:
Jacob Mickelsson
puh. 050 5850 880
karl-jacob.mickelsson@hanken.fi

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45016

To the top

23.4.2014: Doctoral thesis: Supply risk in addition to image risk motivate investments in sustainable supply chain

A product is only as sustainable as the practices of all the companies involved in manufacturing it are, says Hanna-Riitta Harilainen in her doctoral thesis "Managing Supplier Sustainability Risk". Harilainen's study explores what is problematic in sustainable supply chain management from a practitioner perspective and draws up a framework of what drives both the amount of supplier sustainability risk and the proactive management of it at a company level.

The study finds that, in addition to image risk, supply risk can serve as an effective driver for investments in supplier sustainability.

"A company's supply chain strategies and sourcing practices affect the vulnerability to adverse incidents in its supply chain and the outcomes of those incidents. The sourcing organisation's incentive structure and risk awareness as well as the company's position in the supply chain matter in the focus and proactivity of risk management", Harilainen describes the key findings of her research.

Harilainen's findings can be utilised to understand when proactive supplier sustainability risk management makes sense and what its enablers are. The study utilises grounded theory methodology where theory is seen as emerging from the data, gathered from interviews and company documents of six Finnish multinational companies.

M.Sc.(Econ.) Hanna-Riitta Harilainen defends her doctoral thesis in Supply Chain Management and Corporate Geography: "Managing Supplier Sustainability Risk" on Saturday 26 April 2014.

Time: 26 April 2014 at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Constantin Blome, Louvain School of Management, Belgia
Custos: Erkko Professor Gyöngyi Kovács, Hanken School of Economics, Helsinki

For more information, please contact:
Hanna Harilainen
Phone: +358 50 577 4005
hanna.harilainen@gmail.com

A copy of the thesis can be downloaded at: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44842

To the top

23.4.2014: Väitös: Toimitusriski motivoi imagoriskin ohella toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseen

Tuote on eettisesti juuri niin kestävä kuin kaikkien sen valmistukseen osallistuneiden yritysten käytännöt ovat, kirjoittaa Hanna-Riitta Harilainen tohtorinväitöskirjassaan "Managing Supplier Sustainability Risk". Tutkimuksessaan Harilainen selvittää mikä on yritysten yhteiskuntavastuun ja hankinnan ammattilaisten mielestä ongelmallista kestävässä toimitusketjun hallinnassa.

Tutkimus osoittaa, että imagoriskin lisäksi toimitusriski voi toimia tehokkaana motiivina tavarantoimittajien ympäristö-ja sosiaalisen vastuun kehittämiselle.

- Yrityksen toimitusketjustrategiat ja hankinnan käytännöt vaikuttavat yrityksen haavoittuvuuteen toimitusketjussa tapahtuville rikkomuksille sekä niiden seurauksille. Hankinnan kannustinjärjestelmät ja tietoisuus riskeistä, sekä yrityksen asema toimitusketjussa taas vaikuttavat riskinhallinnan painopisteisiin ja riskinhallinnan proaktiivisuuteen, Harilainen kuvailee väitöstutkimuksen keskeisimpiä tuloksia.

Tuloksia voidaan hyödyntää tarkasteltaessa kannattaako tavarantoimittajien ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvään riskinhallintaan yrityksen tilanteessa panostaa ja mitkä sen mahdollistajat ovat. Harilaisen väitöstutkimuksessa hyödynnettiin grounded theory -tutkimusmenetelmää ja siinä on käytetty aineistona kuuden suomalaisen monikansallisen yrityksen haastatteluja ja yritysdokumentteja.

KTM Hanna-Riitta Harilaisen väitöskirja "Managing Supplier Sustainability Risk" tarkastetaan lauantaina 26.4.2014.

Aika: 26.4.2014 klo 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Professori Constantin Blome, Louvain School of Management, Belgia
Kustos: Erkko Professori Gyöngyi Kovács, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Lisätietoja:
Hanna Harilainen
Puhelin: 050 577 4005
hanna.harilainen@gmail.com

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44842

To the top

23.4.2014: Pysyvyys avainsana Hankenin toiminnassa 2013

Hankenin hallitus käsitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 9.4.2014. Niiden mukaan tulos vastasi odotuksia niin budjetin kuin resurssien jaonkin osalta. Vuoden aikana Hanken vahvisti asemaansa tutkimukseen keskittyvänä kauppakorkeakouluna, jolla on vahva kansainvälinen imago. Tähän sillä oli myös hyvät taloudelliset edellytykset.

Uusia vahvuusalueita ja tutkijakoulu

Hankenin tutkimustyötä käsittelevän ulkopuolisen arvioinnin tulokset olivat erittäin positiivisia. Korkeakoulun kymmenestä tutkimusalueesta neljän katsottiin vastaavan korkeinta kansainvälistä standardia, ja lisäksi neljällä muulla alueella katsottiin olevan potentiaalia kansainväliseen kilpailuun. Neljä parhaaksi arvioitua tutkimusaluetta valittiin korkeakoulun vahvuusalueiksi seuraaviksi viideksi vuodeksi. Nämä alueet ovat rahoitus, johtaminen ja organisaatio, markkinointi, sekä kansantalous.

Korkeakoulu tehosti yrittäjyyskoulutustaan ja tutkimustaan perustamalla uuden Erling-Persson Centre for Entrepreneurship tutkimuskeskuksen. Keskus nimettiin Familjen Erling-Perssons Stiftelse -säätiön mukaan, joka oli Hanken 100 varainkeruukampanjan suurin yksittäinen lahjoittaja.

Tutkimuksen jälkikasvun vahvistamiseksi Hanken teki muutoksia tutkijakoulutukseensa perustamalla tutkijakoulun. Vuoden aikana Hanken pystyi takaamaan 18 kuukauden täysiaikaisen rahoituksen kaikille uusille väitöskirjaa valmisteleville henkilöille. Uusi rakenne sekä aloitusrahoituksen takaaminen lisäsivät tutkijakoulutuksen houkuttelevuutta, mikä näkyi pätevien hakijoiden määrän kasvuna.

Julkaisut kansainvälisissä aikakausjulkaisuissa, joiden ISI Web of Science vaikutuskerroin on yli 1, nousi 53:een. Tämä oli reilusti yli tavoitteen (32). Hanken kasvatti myös Financial Times 45 listalle päässeiden julkaisujen määrää. Kyseiselle listalle pääsevät vain arvostetuimmat aikakausjulkaisut.

Panostuksia koulutukseen ja vakaa valmistumisaste

Tutkimukseen keskittymisen jälkeen vuonna 2013 panostettiin koulutuksen laadun edistämiseen. Syksyllä kandidaatti- ja maisteritason ohjelman johtajaksi valittiin professori Veronica Liljander. Nuorista ja kunnianhimoisista opettajista koostuva ryhmä asetettiin tunnistamaan ja kehittämään tapoja ja kannustimia kehittää opetuksen laatua entisestään.

Hankenin hallitus nosti integroidun kandidaatti- ja maisterikoulutuksen kiintiötä niin, että se vastaa maisterintutkinnoille asetettuja uusia vuositavoitteita (250:stä 280:een). Tämän vuoksi ja siksi, että suuri osa lukuvuodeksi 2012-2013 poissaoleviksi ilmoittautuneista opiskelijoista aloitti opintonsa syksyllä 2013, Hankenilla oli korkein määrä ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoita 20 vuoteen. Myös vuoden 2013 opiskelijahaku oli menestyksekäs: hakijoiden määrä integroituun kandidaatti- ja maisteriohjelmaan nousi etenkin suomenkielisen koulun käyneiden hakijoiden osalta.

Valmistuneiden määrä eri koulutustasoilla pysyi hyvällä tasolla. Vuoden aikana Hankenista valmistui 227 kandidaattia (237 vuonna 2012), 254 maisteria (255 vuonna 2012) ja 15 tohtoria (13 vuonna 2012).

Muuten kandidaatti- ja maisteritasolla tapahtui ainoastaan pieniä muutoksia. Yhtä maisteriohjelmaa uudistettiin niin, että se keskittyy enemmän yritysvastuuseen. Ensimmäiset opiskelijat Master's Degree Programme in Strategy and Sustainability maisteriohjelmaan valitaan keväällä 2014.

Uudelleenakkreditointi ja tunnustusta vastuullisesta ekonomikoulutuksesta

Hankenin MBA-ohjelman AMBA-akkreditointi uusittiin, ja ohjelmaa ryhdyttiin kehittämään käynnissä olevaa ohjelmaa koskevien suositusten perusteella. Osa parannuksista toteutettiin jo tammikuussa 2014 alkaneessa ohjelmassa, ja vuoden 2015 ohjelmaa kehitetään laajemmassa mittakaavassa.

Hankenin panostus PRME (Principles for Responsible Management Education) aloitteen mukaiseen vastuulliseen ekonomikoulutukseen sai tunnustusta, kun korkeakoulu valittiin yhdeksi 25:stä PRME Championista, joiden tavoitteena on kehittää ja edistää sellaisia toimia, jotka mahdollistavat vastuullisen ekonomikoulutuksen käytännössä. Hankenin vastuulliseen ekonomikoulutukseen liittyviä edistysaskelia koskeva raportti sai myös vuoden parhaalle PRME-raportille myönnetyn 2013 Recognition of Excellence Award palkinnon, josta kilpaili 500 yliopistojäsentä eri puolilta maailmaa.

Kansainvälisyys lisääntyy

Vuoden aikana Hanken teki arvostetun ranskalaisen EMLYON Business School koulun kanssa sopimuksen kaksoistutkinnosta. Tutkinto toteutetaan Hankenin englanninkielisen International Strategy and Sustainability maisteriohjelman ja EMLYON Business Schoolin Master of Science in Management ohjelman puitteissa, ja siihen otetaan alkuun kaksi opiskelijaa vuodessa.

Pakollisen ulkomailla vietetyn lukukauden vaikutukset näkyivät toiminnassa selvästi, sillä opiskelijoiden liikkuvuus (tulevien ja lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä) kasvaa jatkuvasti. Vähintään kolme kuukautta opiskelijavaihdossa tai ulkomaanharjoittelussa viettävien opiskelijoiden määrä nousi 299:stä (keskiarvo vuosina 2010-2012) 337:ään (keskiarvo vuosina 2011-2013). Ulkomailla kerättyjen opintopisteiden määrä nousi 4 068:aan (3212 vuonna 2012).

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä on pysynyt ennallaan. Kansainvälisten tutkijoiden ja opettajien määrä on noussut 20 prosentista (vuonna 2012) 21,2 prosenttiin (vuonna 2013).

Vahva tase ja parantunut tuottavuus turvasivat talouden

Vuonna 2013 Hankenin varallisuus nousi taseen mukaan 82,4 miljoonaan euroon (76,8 MEUR vuonna 2012). Toimintavuoden tulos oli 2,7 miljoonaa euroa voittoa. Voitoista suurin osa saatiin sijoitus- ja rahoitustoiminnasta (4,2 MEUR), johon käytettiin pääasiassa lahjoituksena saatuja varoja. Ulkoisessa hallinnassa olevien varojen tuotto oli 11,05 %.

Varsinaisesta toiminnasta saadut tulot olivat 22,0 MEUR (23,1 MEUR vuonna 2012), josta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta oli 16,6 MEUR (18,1 MEUR vuonna 2012). Operatiivisen toiminnan kustannukset olivat yhteensä 23,6 MEUR (22,3 MEUR vuonna 2012), josta henkilöstökulujen osuus oli 65 % (66 % vuonna 2012), kiinteistökustannusten 13 % (13 % vuonna 2012) ja muiden kulujen 22 % (21 % vuonna 2012).

To the top

11.3.2014: Hanken student Rasmus Ritamäki awarded this year's Ander Wall scholarship

This year's Anders Wall scholarship was awarded to a person with an entrepreneurial spirit who has successfully founded several companies - Hanken student Rasmus Ritamäki received the scholarship of 125 000 SEK (approx. 14 800 euro) yesterday, 10 March 2014, as the award was handed over at the concert hall Musikaliska in Stockholm.

The entrepreneur and business student Rasmus Ritamäki has founded three growing companies in the retail and video consulting industries. Ritamäki has also been one of the driving forces behind several successful projects, such as the annual case competition for top students, the Nordic Case Competition, the fashion show Hanken Fashion Night as well as the network International Friends of Finance, established to gather alumni with international careers from the financial sector to act as positive role models for Hanken students.

Receiving the Anders Wall scholarship 2014 made Ritamäki reflect on both the past and the future of his career.

"Being awarded the Anders Wall scholarship feels like a reward and a milestone for what I have accomplished so far, but also as a springboard and inspiration to further develop my skills".

During the award ceremony, held annually on Anders Wall's birthday 10 March, the receivers of this year's scholarships were introduced to the alumni network Wallumni, consisting of previous years' grantees. The new grantees also got the opportunity to present themselves and their future plans - for which Ritamäki's sight is set to study at an international top university.

"I will use the scholarship to study at an international top university. Probably for an MBA or Master's degree", says Ritamäki.

For more information, please contact:
Rasmus Ritamäki
Rasmus.ritamaki@student.hanken.fi
040 936 9699

Anders Walls Stiftelse (in Swedish).

To the top

11.3.2014: Tämän vuoden Anders Wall-stipendi Hanken-opiskelija Rasmus Ritamäelle

Vuoden 2014 Anders Wall-stipendi jaettiin henkilölle joka on osoittanut yrittäjähenkisyyttä ja joka on menestyksekkäästi perustanut monta eri yritystä: Hankenin opiskelija Rasmus Ritamäki vastaanotti 10. maaliskuuta 125 000 ruotsin kruunun suuruisen (n. 14 800 €) stipendin Tukholman Musikalen-konserttisalissa.

Yrittäjä ja kauppatieteiden opiskelija Rasmus Ritamäki on ollut perustamassa kolme kasvavaa vähittäismyynnin sekä videokonsultoinnin alan yritystä. Ritamäen opiskeluajan saavutuksiin lukeutuu mm. vuosittaisen huippuopiskelijoiden casekilpailun, Nordic Case Competition', muotinäytös Hanken Fashion Shown sekä kansainvälisen rahoitusalan uran luoneiden alumnien ryhmän, International Friends of Financen, perustaminen.

Vuoden 2014 Anders Wall-stipendi antaa Ritamäelle mahdollisuuden tarkastella sekä menneitä saavutuksiaan että tulevaa uraa.

- Stipendi tuntuu sekä palkinnolta että virstanpylväänä jo saavutetusta ansioista. Samalla se toimii ponnahduslautana ja inspiraationa tulevalle osaamisen kehittämiselle.

Stipendinjakotilaisuudessa, joka vuosittain järjestetään Anders Wallin syntymäpäivänä 10. maaliskuuta, uudet stipendiaatit saivat ensikosketuksen Wallumni-verkostoon joka koostuu aikaisempien vuosien Anders Wall-stipendiaateista. Uudet tulokkaat saivat myös mahdollisuuden esitellä itsensä ja tulevaisuuden haaveensa. Ritamäen tähtäin on kansainvälisessä huippuyliopistossa.

- Aion käyttää stipendin jatko-opiskeluun ulkomailla huippuyliopistossa. Luultavasti kyseeseen tulee joko MBA- tai maisterin tutkinto, sanoo tämän vuoden stipendiaatti.

Lisätietoja:
Rasmus Ritamäki
Rasmus.ritamaki@student.hanken.fi
040 936 9699

To the top

16.1.2014: Doctoral thesis: Service profitability calls for facilitation and support of the customers' value creation activities

"The concept of service profitability should be characterised as the financial outcome of service sales and service provision, wherein the service provider's facilitation and support of the customers' value creation activities is paramount", suggests Henrich Nyman in his doctoral thesis "Service Profitability - An Augmented Customer Lifetime Value Approach".

In his thesis Nyman argues for adopting service logic on profitability and, thus, for studying 'service' (singular) profitability as a separate concept from 'services' (plural) profitability. In contrast to services (plural), which pertain to a distinct category of market offerings, the contemporary perspectives on service (singular) represent various ways of thinking and, logics or mental models of value creation from the customer's point of view, which are founded on value in use.

Nyman adopts a provider perspective on service by conceptualising service as consisting of two distinct processes: the service sales process and the service provision process. Nevertheless, Nyman claims that the customer perspective on these processes is imperative for the financial consequences of the service. From the customers' point of view, the service sales process deals with value propositions, which indicates that service offerings are not the final result of an economic activity but an element that adds value for customers. Moreover, from the customers' perspective, the service provision process comprises value facilitation, i.e. how the process facilitates the customers' value-creation activities.

Nyman conceptualises value facilitation as the customers' perception of the enabling, enhancing and economical support by the service offering as well as the supportiveness by the service provider.

Nyman claims that the concept of service profitability can fruitfully be applied within service design, new service development and service management.

MSc Henrich Nyman will defend his doctoral thesis in marketing: " Service Profitability - An Augmented Customer Lifetime Value Approach" at Hanken School of Economics in Helsinki.

Time: 17 January 2014, at 12
Place: Hanken School of Economics in Helsinki, Arkadiankatu 22, 1st floor auditorium

Opponent: Professor Lynette Ryals, Cranfield University
Custos: Professor Tore Strandvik, Hanken School of Economics

For further information, contact:
Henrich Nyman
+358 400 835 521
henrich.nyman@hanken.fi

A copy of the thesis can be downloaded at: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42359

To the top

16.1.2014: Väitös: Palvelukannattavuus edellyttää asiakkaan oman arvontuotannon tukemista

- Palvelukannattavuutta tulisi luonnehtia taloudelliseksi tuotoksi palvelumyynnistä ja asiakkaan kokemuksesta palvelutarjoajan antamasta tuesta asiakkaan oman arvontuottamisen helpottamiseksi, toteaa Henrich Nyman väitöskirjassaan "Service Profitability - An Augmented Customer Lifetime Value Approach".

Palveluntarjoajien kannattaakin Nymanin mielestä soveltaa palveluajattelua näkemykseensä palvelukannattavuudesta ja hän peräänkuuluttaa käsitteiden palvelukannattavuuden (service profitability) ja palvelutarjoaman kannattavuuden (services profitability) erittelemistä. Palvelutarjoama on selkeästi erottuva markkinatarjonnan kategoria, kun taas palveluajattelu edustaa niitä asiakkaan ajatusmalleja, logiikkaa ja mentaalisia malleja jotka kuuluvat asiakkaan arvontuotannon prosessiin, jossa arvo muodostuu kun palvelua käytetään.

Nyman tutkii palvelua palveluntarjoajan näkökulmasta ja määrittelee palvelun kahden eri prosessin summaksi: palvelun myyntiprosessin ja palvelun toimittamisprosessin. Nymanin mukaan asiakasnäkökulma näihin prosesseihin on kuitenkin taloudellisen lopputuloksen kannalta elintärkeä. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna palvelun myyntiprosessissa on kysymys arvolupauksista, mikä osoittaa, ettei palvelutarjoama ole liiketoiminnan lopputulos vaan palvelutarjoaman on luotava asiakkaille lisäarvoa. Asiakkaan näkökulmasta arvon tuottamisen tekeminen asiakkaalle helpoksi (value facilitation) on keskeinen osa palvelun toimittamisprosessia.

Nymanin mukaan arvon tuottamisen helpottaminen voidaan määritellä asiakkaan kokemukseksi palveluntarjoajan antamasta tuesta sekä siitä, miten tarjottu palvelu mahdollistaa arvon tuottamisen, tehostaa sitä ja tukee sitä taloudellisesti.

Nymanin mukaan palvelun kannattavuuden käsitettä voidaan soveltaa menestyksekkäästi palvelumuotoiluun, uusien palvelujen kehittämiseen ja palvelujohtamiseen.

KTM Henrich Nymanin markkinoinnin alan väitöskirja "Service Profitability - An Augmented Customer Lifetime Value Approach" tarkastetaan Hanken Svenska handelshögskolanissa Helsingissä.

Aika: 17. tammikuuta 2014 klo 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, Arkadiankatu 22, 1. kerroksen auditorio

Opponentti: Professori Lynette Ryals, Cranfield University
Kustos: Professori Tore Strandvik, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:
Henrich Nyman
0400 835 521
henrich.nyman@hanken.fi

To the top