Press Releases Archive October-December 2016

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

15.12.2016: Hanken’s fundraising campaign reaches 7 million euro

The Foundation for Economic Education (Liikesivistysrahasto) donates 250 000 euro to Hanken. As a result of this donation, the fundraising campaign HANKEN RETURNS has now raised over 7 million euro.

The donation is Hanken’s share of the foundation’s decision to donate 2,5 million euro to ten Finnish universities to support economic research and education. The decision was based on the following criteria: academic success within research, the societal impact measured in the amount of business graduates and PhDs, and the amount of donations the foundation has received within the universities’ different areas during the past 15 years.

- We are truly grateful for this donation and appreciate that the decision has been based on factual criteria. This signals that our efforts go a long way and that our success benefits the society at large, says Rector Karen Spens.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised approximately 7,2 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact Head of Fundraising and Donor Relations Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi 
Tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

15.12.2016: Hankenin varainhankintakampanja kerännyt 7 miljoonaa euroa

Liikesivistysrahasto lahjoittaa 250 000 Hankenille. Lahjoituksen myötä Hankenin varainhankintakampanja HANKEN RETURNS saavuttaa 7 miljoonan euron rajapyykin.

Lahjoitus on Hankenin osuus säätiön päätöksestä lahjoittaa kymmenelle suomalaiselle yliopistolle yhteensä 2,5 milj. euroa kauppatieteellisen tutkimukseen ja koulutukseen. Yliopistolahjoitusten kriteereinä olivat yliopistojen akateeminen menestys tieteellisessä tutkimuksessa, yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus mitattuna ekonomien ja tohtorien lukumäärällä sekä Liikesivistysrahaston vastaanottamat lahjoitukset yliopistojen alueilta viimeisten 15 vuoden aikana.

- Olemme erittäin kiitollisia tästä lahjoituksesta ja arvostamme sitä, että päätös pohjautuu tosiallisiin kriteereihin. Tämä on merkki siitä, että Hankenin panos yltää pitkälle ja että menestyksemme hyödyttää yhteiskuntaa laajasti, kommentoi rehtori Karen Spens.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 7,2 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi 
Puh. 040-560 59 64

To the top

07.12.2016: Doctoral defence: Institutional investors behaviour as shareholders

Naufal Alimov has investigated institutional owners’ capacity to be active in corporate governance in his doctoral thesis Institutional investors as shareholders. The case of Pension Funds. The focus is on the Swedish pension system since public pension funds in the reformed system in Sweden have the same mandates, the same history, and are expected to compete with each other.

“Institutional investors are arguably well suited to solve corporate governance problems, as they are managed by professionals, and are frequently better informed than individual investors. However, asset managers employed by institutional investors may pursue their own interests at the expense of beneficiaries. Therefore, the role of institutional investors in corporate governance remains an open issue”, says Naufal Alimov.

Alimov’s research shows that there is a positive relationship between market valuation of firms and public pension fund ownership. This is a result of public pension funds investing in shares highly valued by the market, rather than improving corporate governance quality in these firms.

“Public pension funds tend to sell their shares of underperforming companies rather than to try to influence the corporate governance of firms in a better direction”, says Alimov.

In his thesis Alimov finds that public pension funds hold relatively similar portfolios of domestic equity. The similarity is also observed in their sales and purchases of company shares.

“The most likely explanation for these results is that the market for individual shares is limited and strict investment rules apply to public pension funds”, Alimov concludes.

Naufal Alimov is defending his doctoral thesis, Institutional investors as shareholders. The case of Pension Funds at Hanken in Auditorium 309 on Friday 9 December at 12.
Opponent: Professor Harley E. Ryan, Georgia State University, Robinson College of Business
Custos: Tom Berglund

Further information:

Naufal Alimov
phone: +358409613005
naufal.alimov@hanken.fi 

To the top

07.12.2016: Väitöskirja: Institutionaaliset sijoittajat osakeomistajina

Naufal Alimov on tutkinut institutionaalisten omistajien kykyä osallistua pörssiyhtiöiden aktiiviseen hallinnointiin väitöskirjassaan Institutional investors as shareholders. The case of Pension Funds. Kohteekseen Alimov on valinnut ruotsalaisen eläkejärjestelmän koska Ruotsissa julkisilla eläkerahastoilla on samat valtuudet, niillä on yhteinen historia, ja lisäksi heidän oletetaan kilpailevan keskenään.

-Institutionaaliset sijoittajat olisivat luultavasti hyviä ratkaisemaan hyvään hallinnointitapaan (corporate governance) liittyviä ongelmia koska niitä johdetaan ammattitaitoisesti ja ne ovat useimmiten paremmin perillä asioista kuin henkilösijoittajat. Institutionaaliset sijoittajat voivat kuitenkin ajaa omaa etuansa edunsaajien kustannuksella ja siksi heidän roolinsa yhtiöiden hyvässä hallinnoinnissa jää avoimeksi kysymykseksi, toteaa Naufal Alimov.

Alimovin tutkimus näyttää, että on olemassa positiivinen yhteys yhtiöiden markkina-arvon määrittämisen ja julkisten eläkerahastojen osakeomistuksen välillä. Tämä on seuraus siitä, että julkiset eläkerahastot sijoittavat osakkeisiin joilla on korkea markkina-arvo ennemmin kuin parantavat yhtiöiden hallinnoinnin laatua.

-Julkisilla eläkerahastoilla on tapana myydä huonosti suorittavien yhtiöiden osakkeita sen sijaan, että yrittäisivät parantaa yhtiöiden hallinnointia, sanoo Alimov.

Väitöskirjassaan Alimov toteaa, että julkisilla eläkerahastoilla on usein keskenään samankaltaiset osakesalkut ja niiden osto- ja myyntikäyttäytyminenkin on hyvin samantapaista.

-Todennäköisin selitys tuloksiini on, että yksilöllisten osakkeiden markkina on hyvin rajoitettu ja että julkisia eläkerahastoja koskeva sääntely on erittäin tiukkaa, Alimov päättelee.

Naufal Alimovin väitöskirja, Institutional investors as shareholders. The case of Pension Funds, tarkastetaan Hankenilla, Auditorio 309, perjantaina 9. joulukuuta klo 12.
Opponentti: Professori Matthew Rimmer, Queensland University of Technology
Kustos: Marcus Norrgård

Lisätietoja:

Naufal Alimov
puh: +358409613005
naufal.alimov@hanken.fi 

To the top

01.12.2016: Doctoral defense: Beneficial to give consumers incentives to obtain music legally

Digitalization and the related technological disruption have changed music distribution and consumption: first, physical CDs were replaced by downloads, after which streaming services have replaced downloads. Petteri Günther has researched the challenges for copyright resulting from changes in the mechanics of music distribution in his doctoral thesis titled Transformation of the Recorded Music Industry to the Digital Age.

Globally, recorded music revenues peaked at the turn of the millennium. Thereafter recorded music sales have declined. The beginning of that decline can be dated back to roughly when Napster that facilitated easy file sharing was launched. Copyright legislation has generally changed in response to external pressures.

- At the turn of the millennium the response to technological disruption and piracy was new copyright legislation, with the aim of deterring piracy and promoting the development of legal markets for digital music. These changes led to the retroactive control to transform into increased proactive control through using electronic contracts and technological protection mechanisms, explains Petteri Günther

Consumers did not fully embrace these technological protection measures such as copy protections that were introduced to fight piracy. This may have slowed down the development of legal markets for digital music.

- The key question is, whether the legislative changes have succeeded in reaching the aims set. For instance, the popularity of subscription streaming services has increased and they have demonstrated their potential for decreasing unauthorised file sharing, i.e. piracy. Conversely, it has been estimated that the use of technological protection measures actually has had an adverse effect on the development of legal markets for digital music.

Copyright legislation must provide an appropriate level of protection, but the level of protection alone does not solve the challenges”, Günther says. The good news is that the markets for recorded music after a long time show moderate growth. Figures from the trade association representing the recorded music industry, suggest that there is an ongoing format shift from downloads to streaming.

Petteri Günther is defending his doctoral thesis, Transformation of the Recorded Music Industry to the Digital Age at Hanken in Auditorium Futurum on Friday 2 December at 12.

Opponent: Professor Matthew Rimmer, Queensland University of Technology
Custos: Marcus Norrgård

Further information:
Petteri Günther
phone 044 035 8493
@petterigunther

Petteri Günther doctoral defense »

IFPI Global Music Report 2016 »

To the top

01.12.2016: Väitöskirja: Kuluttajia kannattaa kannustaa hankkimaan musiikkia laillisesti

Digitalisaatio ja siihen liittyvä teknologinen murros on muuttanut musiikin jakelua ja kulutusta: ensin lataukset syrjäyttivät fyysiset CD-levyt, minkä jälkeen suoratoistopalvelut syrjäyttivät lataukset.

Petteri Günther on tutkinut musiikin jakelun kehityksen mukanaan tuomia tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita väitöskirjassaan Transformation of the Recorded Music Industry to the Digital Age.

Globaalisti äänitemusiikin myynti oli suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen musiikin myynti kääntyi laskuun. Markkinoiden kääntyminen laskuun ajoittui suunnilleen samaan ajankohtaan kuin esimerkiksi tiedostojen helpon jakamisen mahdollistava Napster aloitti toimintansa. Muutokset tekijänoikeuslainsäädännössä ovat tyypillisesti olleet ulkoisten paineiden aiheuttamia.

- Vuosituhannen vaihteessa teknologisen murroksen ja piratismin haasteisiin pyrittiin vastaamaan uudella tekijänoikeuslainsäädännöllä, jonka tavoitteena oli edistää laillisten digitaalisen musiikin markkinoiden kehittymistä. Uudistusten myötä kontrolli siirtyi jälkikäteisestä valvonnasta entistä enemmän sähköisiä sopimuksia sekä teknisiä suojakeinoja hyödyntäviksi etukäteisiksi rajoituksiksi, kertoo Petteri Günther

Kuluttajat eivät kuitenkaan täysin hyväksyneet näitä piratismin torjuntaan käytettyjä teknisiä suojakeinoja, kuten latausmusiikin kopiosuojauksia. Tämä on saattanut osaltaan hidastaa laillisten digitaalisen musiikin markkinoiden kehittymistä.

-Keskeinen kysymys on, onko lainsäädännöllisillä muutoksilla onnistuttu saavuttamaan asetetut tavoitteet. Esimerkiksi tilauspohjaisten suoratoistopalvelujen suosio kasvaa ja niiden on havaittu vähentävän laitonta lataamista, piratismia. Sitä vastoin latausmusiikin kopiosuojausten vaikutukset digitaalisen musiikin markkinoiden kehittymiseen on arvioitu olleen jopa haitallinen. Tekijänoikeussuojan tason tulee olla tarkoituksenmukainen, mutta suojan taso ei yksin ratkaise haasteita, sanoo Günther.

Hyvä uutinen on, että pitkästä aikaa äänitemusiikin markkinoilla on pientä kasvua havaittavissa. Ääniteteollisuuden kansainvälisen kattojärjestön myyntitilastoista on myös pääteltävissä siirtymä latauksista suoratoistoon.

Petteri Güntherin väitöskirja, Transformation of the Recorded Music Industry to the Digital Age, tarkastetaan Hankenilla, Auditorio Futurumissa perjantaina 2. joulukuuta klo 12.

Opponentti: Professori Matthew Rimmer, Queensland University of Technology
Kustos: Marcus Norrgård

Lisätietoja:
Petteri Günther
puh. 044 035 8493
@petterigunther

Petteri Günther väitöstilaisuus »

IFPI Global Music Report 2016 »

To the top

21.11.2016: Doctoral Thesis: Packaging nurses: mapping the social worlds of transnational human resource management

Tricia Cleland Silva’s doctoral thesis examines the transnational labour market of nurses and how nurses are managed across national borders.

- Historically, the occupation of nursing has been constructed in terms of gender, race, and class which has led to hierarchies and inequalities in the workplace, says Tricia Cleland Silva

To illustrate this phenomenon, Cleland Silva’s thesis documents the recruitment and placement of 75 Filipino nurses by Finnish private and public organisations during the years 2007-2010. This private recruitment of internationally educated nurses was the first in Finnish history.

- Transnational human resource management practices apply specific criteria to select and place non-Finnish nurses, which affects how the nurses are included or excluded within the daily operations of the workplace, Cleland Silva claims.

With the use of social world maps, Cleland Silva illustrates how organisations and their representatives interact and talk about the nurse occupation in Finland and the transnational recruitment of nurses, in particular, the Filipino nurses. Her study further discusses how the existing practices influence how organizations are formed to create a business in transnationally managing nurses, and how the nurses are socially constructed for Finnish clients.

- My interviews reveal not only the organisations’ claims of responsibility in regards to the recruitment and placement of nurses from the Philippines, but also how the transnational management of the nurses is or should be practiced in Finland, Cleland Silva explains

Time: November 26th 12 o’clock
Place: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Dr. Ivy Lynn Bourgeault, University of Ottawa.
Custos: Professor Emeritus Jeff Hearn, Hanken School of Economics

Contact: Tricia Cleland Silva
Phone: 040 3521499
Email: tricia.cleland@hanken.f

To the top

21.11.2016: Väitöskirja: Packaging nurses: mapping the social worlds of transnational human resource management

Tricia Cleland Silvan väitöskirjassa tarkastellaan hoitajien kansainvälisiä työmarkkinoita ja hoitajaresurssien valtioiden rajat ylittävää hallintaa.

– Sairaanhoitoalan rakentumiseen ovat historiallisesti vaikuttaneet sukupuoli, rotu ja yhteiskuntaluokka, mikä on johtanut hierarkkiseen järjestelmään ja eriarvoisuuteen työpaikalla, Tricia Cleland Silva kertoo.

Cleland Silva kuvaa ilmiötä väitöskirjassaan tarkastelemalla 75 filippiiniläisen hoitajan rekrytointia ja sijoittumista yksityisten ja julkisten organisaatioiden palvelukseen vuosina 2007–2010. Kysymyksessä on ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun kansainvälisesti koulutettuja hoitajia rekrytoitiin yksityisesti.

– Valtioiden rajat ylittävissä henkilöstöresurssien hallintakäytännöissä muiden kuin suomalaisten hoitajien valintaan ja työhön sijoittamiseen sovelletaan erikoiskriteerejä, jotka vaikuttavat miten hoitajat otetaan mukaan päivittäisiin työtehtäviin tai suljetaan niistä pois, Cleland Silva väittää.

Sosiaalisia maailmoja kuvastavien karttojen avulla Cleland Silva kuvaa miten organisaatiot ja niiden edustajat vuorovaikuttavat ja keskustelevat hoitajan ammatista sekä valtioiden rajat ylittävästä, erityisesti filippiiniläisten hoitajien, rekrytoinnista. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään olemassa olevien käytäntöjen vaikutusta siihen, miten organisaatiot muovautuvat luodakseen liiketoimintaa hoitajaresurssien rajat ylittävällä hallinnalla ja miten hoitoala rakentuu sosiaalisesti suomalaisia asiakkaita varten.

– Tekemistäni haastatteluista selviävät organisaatioiden vastuuvaatimukset filippiiniläisten hoitajien rekrytoinnissa ja työhön sijoittamisessa sekä se, miten valtioiden rajat ylittävästä hoitajaresurssien hallinnasta huolehditaan tai siitä tulisi huolehtia Suomessa, Cleland Silva kertoo.

Aika: 26.11.2016 klo 12.00
Paikka: Huone 309, Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Tri Ivy Lynn Bourgeault, Ottawan yliopisto.
Kustos: Professori emeritus Jeff Hearn, Svenska handelshögskolan

Lisätietoja: Tricia Cleland Silva
Puhelin: 040 3521499
S-posti: tricia.cleland@hanken.fi

To the top

03.11.2016: Janne Tienari joins Hanken as Professor in Management and Organisation

PhD Janne Tienari has been appointed Professor of Management and Organisation at Hanken School of Economics. His term of office began on 1 November 2016.

Tienari previously worked as professor of Organizations and Management at Aalto University School of Business. He also has prior international experience from visiting positions at e.g. Stockholm University. In addition to his professorship he will also be involved in the future gender research institute at Hanken.

“I am excited to make the move across the street and to start working as professor of management and organisation at Hanken. My two main areas of interest are strategy work and gender studies. Hanken hosts a vibrant community of scholars and activities in both areas, so moving here was a fantastic opportunity for me”, says Janne Tienari. “I’m looking forward to joining a business school that has a strong institutional base and that is international and forward-looking”, he adds.

Professor Tienari has a Doctor of Science degree in economics and business administration from Helsinki School of Economics. His main research focus lies on strategy work, organisational change and gender research. He has also authored several books for a popular audience. His recent books are on management and the future, strategy work, and management and appearances. Tienari was elected Researcher of the Year at Aalto University School of Economics in 2010.

“With his vast research background, Professor Janne Tienari strenghtens Hanken’s base in strategy and gender research. Janne is an internationally well-known researcher with an extensive network”, says Sören Kock, Head of the Department of Management and Organisation.

During his career, Tienari has been teaching at both basic academic levels and doctoral programmes and has an ample experience as supervisor. In addition, he has also experience of teaching within executive education programmes. He is a steering group member in several programmes, such as Liideri for the Finnish Funding Agency for Innovation (Tekes) and the Dialogi-project for Ellun Kanat.

More information:

Janne Tienari
E-mail: janne.tienari@hanken.fi
Phone: 050 353 1093

To the top

03.11.2016: Janne Tienari siirtyy Hankenille johtamisen professoriksi

KTT Janne Tienari on nimitetty ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin johtamisen ja organisaation professoriksi. Hän aloitti 1.11.2016.

Tienari toimi tätä ennen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisaation professorina sekä osa-aikaisena tohtoriohjelman johtajana. Tienari on myös toiminut vierailevana professorina mm. Tukholman yliopistossa, WU Vienna University of Economics and Business- sekä University of Massachusetts at Amherst-yliopistoissa. Professuurinsa ohella Tienari tulee myös olemaan osallinen uuden gender- ja yhdenvertaisuustutkimukseen keskittyvässä tutkimuskeskuksessa.

- Olen innoissani muutosta kadun toiselle puolelle ja uudesta työstäni Hankenilla. Korkeakoululla on aktiivinen tutkijayhteisö muun muassa strategia- sekä sukupuoli- ja yhdenvertaisuustutkimuksen saralla, jotka ovat myös oman tutkimukseni pääasialliset kiinnostuskohteet. Tämä on upea mahdollisuus minulle päästä osalliseksi sitä yhteisöä, sanoo Janne Tienari. Hanken on kansainvälinen ja tulevaisuuteen katsova yliopisto jolla on vahva institutionaalinen perusta.

Professori Tienarilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hänen tutkimuksensa keskittyy strategiatyöhön, organisaatiomuutokseen, yritystoiminnan kehittämiseen sekä sukupuolentutkimukseen. Hän on myös kirjoittanut useita johtajuuskirjoja, mm. tulevaisuuden johtamisesta sekä strategiasta. Tienari valittiin Aallon yliopiston kauppakorkeakoulun vuoden tutkijaksi vuonna 2010.

-Laajan tutkimustaustansa ansiosta, professori Janne Tienari vahvistaa etenkin Hankenin strategia- ja sukupuolentutkimuksen osaamista. Lisäksi hän on kattavan verkoston omaava, kansainvälisesti tunnustettu tutkija, sanoo Sören Kock, johtamisen ja organisaation laitoksen prefekti.

Uransa aikana Tienari on opettanut akateemisella perustasoilla sekä tohtorinkoulutusohjelmissa ja hänellä on vankka ohjaajakokemus. Tämän lisäksi hän on opettanut johdon koulutusohjelmissa. Hän on ohjausryhmän jäsen eri ohjelmissa, muun muassa TEKESin Liiderissä sekä Ellun Kanojen Dialogi-projektissa.

Lisätietoja:

Janne Tienari
Sähköposti: janne.tienari@hanken.fi
Puh: 050 353 1093

To the top

01.11.2016: HUMLOG Institute and UNHCR Sign Project Partnership

The HUMLOG Institute (a division of Hanken School of Economics) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) have signed a Project Partnership Agreement to develop three modules on Supply chain management for UNHCR.

UNHCR is expanding their training to include more distance learning opportunities. This provides more staff with access to distance learning and greatly reduces the cost of training staff worldwide. The three modules on Supply Chain Management (SCM) are scheduled to be developed in late 2016 as part of UNHCR online Supply Chain Management Certification Program. The signing of this agreement establishes Hanken University as UNHCR’s Partner for the development of educational materials for Certification Programme of Supply Chain Management.

“This is an immense honor and we are glad to take on this responsibility,” said Ira Haavisto, Director of the HUMLOG Institute.

Since 1950, UNHCR has faced multiple crises on multiple continents, and provided vital assistance to refugees, asylum-seekers, internally displaced and stateless people, many of whom have nowhere to turn.

UNHCR helps to save lives and build better futures for millions forced from home.

More information:
Ira Haavisto
E-mail: ira.haavisto@hanken.fi
Phone: +358 40 735 2761

To the top

01.11.2016: HUMLOG-tutkimusinstituutista UNHCR:n projektipartneri

Hankenin humanitaarisen logistiikan tutkimusinstituutti, HUMLOG Institute, on solminut projektipartnerisopimuksen UNHCR:n kanssa koskien logistiikan koulutuksia UNHCR:lle.

UNHCR laajentaa koulutustarjontaansa lisäämällä mahdollisuuksia etäopiskeluun. Tämän kautta saadaan etäkoulutusta laajemmin saataville henkilökunnalle sekä vähennetään maailmanlaajuisen henkilökunnan koulutuksen kustannuksia.

Kuluvan syksyn aikana HUMLOG Institute tuottaa kolme logistiikan moduulia YK:n pakolaisjärjestölle UNHCR:lle heidän Supply Chain Management Certification Program verkko- oppimisalustalle. Sopimuksen kautta Hanken ja UNHCR tekevät yhteistyötä kehittääkseen oppimateriaalia logistiikan aihealueesta.

-Tämä on valtava kunnia ja olemme ylpeitä tästä toimeksiannosta, sanoo HUMLOG-instituutin johtaja Ira Haavisto.

Vuodesta 1950 lähtien UNHCR on kohdannut monta kriisiä eri puolilla maailmaa ja auttanut pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja kansalaisuutta vailla olevia ihmisiä joilla ei ole ketään jonka puoleen kääntyä.

UNHCR pelastaa ihmisiä ja auttaa rakentamaan parempaa tulevaisuutta miljoonille ihmisille jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Lisätietoja:
Ira Haavisto
Sähköposti: ira.haavisto@hanken.fi
Puh: 040 735 2761

To the top

14.10.2016: Hanken appointed Nina Ingves as Alumnus of the Year

Hanken School of Economics annually appoints the Alumnus of the Year, a Hanken alumnus, who has been recognised for activities in society during the past year. The alumnus has also maintained an active relationship with the university after graduation.

This year Hanken’s Rector, together with the Alumni Council, has appointed Nina Ingves, Business Advisor who is about to start her own business, as Alumnus of the Year. Through her engagement in Hanken’s activities, Nina Ingves is an active link between Hanken and the business community, and serves as a role model for both current students and other alumni.

- Hanken has shown remarkable development and is working towards keeping a strong position also in the future. The students get a good foundation to start from and through international accreditations and top rankings you can see an increase in value also for the alumni. I’m proud of my alma mater and I’m happy to support Hanken in any way I can, says Nina Ingves.

- Nina is an alumnus with excellent social skills and always willing to help. She has supported Hanken in many ways, for example by acting as moderator on many occasions, says Dean Sören Kock.

The recognition was announced during the annual homecoming day Hankendagen on 14 October 2016. This was the 8th time Hanken appointed the Alumnus of the Year.

More information:

Nina Ingves
nina.ingves@krs.fi
+358 404813830

Nina Olin
Director external relations and communication
Hanken School of Economics
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top

14.10.2016: Nina Ingves on Hankenin Vuoden alumni 2016

Hanken Svenska handelshögskolan nimittää vuosittain Vuoden alumnin - Hankenin kasvatin joka on kuluneen vuoden aikana saanut tunnustusta ja ollut yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Alumni on myös pitänyt yhteyttä yliopistoon valmistumisensa jälkeen.

Tänä vuonna Hankenin rehtori, yhdessä alumnineuvoston kanssa, on valinnut Vuoden alumniksi Nina Ingvesin, yritysneuvoja ja tuleva yksityisyrittäjä. Ingves valmistui Hankenilta Vaasassa vuonna 2004, liikkeenjohto pääaineenaan. Hankenin toimintaan osallistumisensa kautta Ingves on aktiivinen linkki Hankenin ja elinkeinoelämän välillä sekä toimii esikuvana niin nykyisille kuin entisille opiskelijoille.

- Hanken on osoittanut erittäin hienoa kehitystä ja tekee työtä säilyttääkseen hyvän aseman myös tulevaisuudessa. Opiskelijat saavat vankan opintoperustan ja kansainvälisten akkreditointien kautta syntyy arvonlisäystä myös meille alumneille. Olen ylpeä alma materistani ja haluan tukea toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo iloinen ja otettu Nina Ingves.

- Nina Ingves on vuosien ajan tukenut Hankenia muun muassa toimimalla keskustelujohtajana useampaan otteeseen. Nina on sosiaalisesti lahjakas ja aina valmiina antamaan aikaansa, sanoo vararehtori Sören Kock.

Nimitys julkistettiin vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä perjantaina 14. lokakuuta 2016.

Lisätietoja:
Nina Ingves

nina.ingves@krs.fi 
+358 404813830

Nina Olin
Viestintä- ja yhteysjohtaja
Svenska Handelshögskolan
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213 

To the top

11.10.2016: Väitöskirja: Työmarkkinajärjestöjen valta vaikeuttaa tasa-arvopolitiikan toteuttamista

 

Paula Koskinen-Sandberg webb 200.jpg

 

Paula Koskinen Sandberg analysoi väitöskirjassaan The Politics of Gender Pay Equity- Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation, and Non-Decision Making, sukupuolten palkkaerojen taustalla vaikuttavia historiallisia, kulttuurisia ja poliittisia tekijöitä. Lisäksi väitöskirjassa käsitellään samapalkkaisuuspolitiikan onnistumisia ja epäonnistumisia.

Tulosten valossa samapalkkaisuus näyttäytyy vahvana poliittisena kysymyksenä, jonka ratkaisemiseen tarvittaisiin poliittista tahtoa. Tätä ei kuitenkaan usein löydy vaan keskeiset toimijat kuten työmarkkinajärjestöt keskittyvät oman reviirinsä puolustamiseen ja jäsentensä etujen ajamiseen.

-Järjestöjen valta näkyy myös siinä, että ne pääsevät osallistumaan lainsäädäntöhankkeiden suunnitteluun ja muovaamaan sisältöjä omien intressiensä mukaan, sanoo Koskinen Sandberg. Koska palkkaeriarvoisuus on vaikea poliittinen kysymys, tasa-arvopolitiikka keskittyy työpaikkatason toimiin, kuten tasa-arvosuunnitteluun ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen, hän jatkaa.

Näin keskeisin kysymys eli työmarkkinan voimakkaan sukupuolittunut rakenne jää pitkälti toimien ulkopuolelle.

-Sukupuolten palkkaeron juuret juontuvat historiaan, kuten hyvinvointivaltion syntyyn ja naisenemmistöisen julkisen sektorin muodostumiseen. Eri alojen väliset palkkasuhteet ja arvostuskysymykset ovat juurtuneet monimutkaiseen työehtosopimusjärjestelmään. Järjestelmässä piilee myös ongelman ratkaisu: eri alojen välisiin palkkasuhteisiin voi vaikuttaa, mikäli tahtoa riittää, toteaa Koskinen Sandberg.

Aika: 15. lokakuuta 2016 klo 12 Paikka: Auditorio Futurum, Hanken, Helsinki Opponentti: Dr. Lenita Freidenvall, Tukholman yliopisto Kustos: Professori Emeritus Jeff Hearn, Hanken

Yhteystiedot: Paula Koskinen Sandberg, puh: 050 5122684, s-posti: paula.koskinen@hanken.fi 

Väitöskirja on luettavissa täältä »

To the top

11.10.2016: Doctoral Thesis: The power of labour organisations hinder the achievement of equal pay

Paula Koskinen-Sandberg webb 200.jpgPaula Koskinen Sandberg’s doctoral thesis The Politics of Gender Pay Equity- Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation, and Non-Decision Making examines the historical, cultural and political factors that affect the gender pay gap. The thesis also analyses the successes and failures of Finnish equal pay policy.

The results show that the gender pay gap is a political issue and political will is required to resolve it. However, that will often does not exists and central actors, such as labour market organisations, focus on defending their own preserves and driving their own benefits.

- The labour market organisations exercise power in policy-making and are able to influence both the process and the contents of legislation and policies in a way that suits their own interests, argues Koskinen Sandberg.

- Since gender pay equity is a difficult political question, current equality politics focus on less controversial issues, such as gender equality planning and developing pay systems, she continues.

Thus, the gendered structure of the labour market is not within the scope of current equal pay actions.

-The gender pay gap has historical roots in issues such as the development of the welfare state and the formation of a female-dominated public sector. The differences in wages and appreciation between occupations are institutionalised in the complex collective agreement system. In this problematic system, however, also lies the solution to the problem: it is possible to affect the wage relativities between industries, if there is a will, claims Koskinen Sandberg.

Time: October 15th 12 o’clock Place: Auditorium Futurum, Hanken School of Economics, Helsinki Opponent: Dr. Lenita Freidenvall, Stockholm University Custos: Professor Emeritus Jeff Hearn, Hanken School of Economics

Contact: Paula Koskinen Sandberg, phone: 050 5122684, email: paula.koskinen@hanken.fi 

The thesis can be downloaded here »

To the top

07.10.2016: Hanken invests in boosting entrepreneurship

Hanken launches incubator and meeting place for student and alumni interested in entrepreneurship.

This spring Hanken, together with all other Finnish universities, signed an agreement with the Federation of Finnish Enterprises (Suomen Yrittäjät ry) to boost entrepreneurship among students and alumni. An important step in Hanken’s pursuit to promote entrepreneurship is the creation of a meeting place for Hanken students and alumni with a common interest in entrepreneurship. On 11 October it is time for Hanken’s newly founded Business Lab to open its doors.

Hanken Business Lab is a new form of incubator aiming to help start-ups, scale-ups, non-profit organisations and individuals to achieve significant growth at Hanken.

-Our ultimate goal is to encourage and enhance the possibilities for entrepreneurship. Hanken Business Lab is pursuing this target by offering a co-working space, support and access to financiers and networks for students and alumni interested in founding or developing new businesses, says Markus Wartiovaara, Director of Hanken Business Lab.

Hanken Business Lab is located in the so called Torget, which is a brand new co-working space, where Hanken students, alumni, faculty and staff, as well as other collaboration partners can meet up, any time of day, free of charge for a year’s time.

-We want to promote an entrepreneurial spirit and achieve a good social mix of people from different corners of the Hanken-sphere: students, alumni, faculty, and other stakeholders, both domestic and international, Wartiovaara continues.

For Hanken, Torget and Hanken Business Lab is a way of creating the best prerequisites for entrepreneurship.

-The main target group for both Torget and Hanken Business Lab are our students and alumni. That’s why we have engaged these two groups throughout the planning process, in order to make a true meeting point, where faculty and external stakeholders can meet our students and alumni, says Hanken Rector Karen Spens.

Hanken Business Lab is launched on 11 October 2016 at 18-20 in Torget, Hanken Business Lab, in the basement floor of the Hanken main building, Arkadiankatu 22, Helsinki. During the event you will have a chance to meet with the first companies and organizations that intend to develop their operations at Hanken Business Lab.

More information:

Markus Wartiovaara
markus.wartiovaara@hanken.fi
040 820 2100

To the top

07.10.2016: Hanken panostaa yrittäjyyden kehittämiseen ja edistämiseen

Hanken julkistaa inkubaattorin ja kohtaamispaikan kannustaakseen opiskelijoita ja alumneja yrittäjyyteen.

Tänä keväänä Hanken, yhdessä muiden Suomen yliopistojen kanssa, allekirjoitti sopimuksen Suomen Yrittäjät ry:n kanssa yrittäjyyden edistämisestä opiskelijoiden ja alumnien keskuudessa. Yksi osa tätä työtä on luoda kohtaamispaikka yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja alumneille. Tiistaina, 11. lokakuuta, Hanken Business Lab avaa ovensa.

Hanken Business Lab on innovatiivinen inkubaattori jonka toimintaideana on auttaa start-up yrityksiä, kasvuyrityksiä, yhdistyksiä ja henkilöitä saavuttamaan huomattavaa kasvua.

-Perimmäinen päämäärämme on kannustaa ja kehittää mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Hanken Business Labin tavoitteena on tukea tätä tarjoamalla työskentelytilaa sekä yhteyksiä rahoittajiin ja verkostoihin opiskelijoille ja alumneille jotka haluavat perustaa yrityksen tai kehittää jos olemassa olevaa yritystä, sanoo Markus Wartiovaara, Hanken Business Labin johtaja.

Hanken Business Lab sijaitsee niin kutsutussa Torget-tilassa, jossa yritykset joilla on Hanken-kytkös saavat käyttöönsä toimistotilaa ja -palveluja sekä kokoustilaa Helsingin ydinkeskustassa. Torget on auki ympäri vuorokauden ja palvelut ovat käytettävissä maksutta vuoden ajan.

-Haluamme edesauttaa yrittäjähenkisyyden luomista sekä tuoda yhteen henkilöitä eri puolilta Hanken-piiriä: opiskelijoita, alumneja, työntekijöitä ja muita yhteistyökumppaneita – niin kotimaisia kuin kansainvälisiä, Markus Wartiovaara jatkaa.

Hankenille Torget ja Hanken Business Lab ovat keino luoda parhaat edellytykset yrittäjyydelle.

-Torgetin sekä Hanken Business Labin pääasiallinen kohderyhmä on opiskelijat ja alumnit. Siksi olemme ottaneet heidät mukaan läpi suunnitteluprosessin, luodaksemme kohtaamispaikan missä opettajat sekä ulkoiset sidosryhmät voivat kohdata opiskelijat ja alumnit, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Hanken Business Lab julkistetaan 11.10.2016 klo.18-20 Torgetilla, Hankenin päärakennuksen kellarikerroksessa, Arkadiankatu 22, Helsinki. Tilaisuuden aikana voi tutustua ensimmäisiin yrityksiin jotka haluavat kehittää toimintaansa Hanken Business Labin puitteissa.

Lisätietoja:

Markus Wartiovaara
markus.wartiovaara@hanken.fi 
040 820 2100 

To the top