Press Releases Archive October-December 2015

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

15.12.2015: The foundation Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donates 250.000€ to Hanken

The foundation Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donates 250.000€ to Hanken’s fundraising campaign HANKEN RETURNS. The aim of the foundation is to promote education and research within the field of business management, mainly in Finland but also internationally. This is the foundation’s second donation to the campaign; the previous one was made in December 2014.

"With this donation, the foundation wants to emphasize the effort for the development of management that Hanken makes through its high-quality research and education", says Robert G. Ehrnrooth, chairman of the foundation.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised close to 4,5 million euros. The state will match all the raised money with up to three euros for every euro donated to Hanken. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

More information:

Janina Jansson, campaign manager HANKEN RETURNS
phone 0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

15.12.2015: Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö lahjoittaa Hankenille 250.000€

Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö lahjoittaa 250.000 euroa Hankenin HANKEN RETURNS - varainhankintakampanjaan. Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä. Tämä on säätiön toinen lahjoitus kampanjalle, edellinen 250.000 euron lahjoitus tehtiin joulukuussa 2014.

"Tämän lahjoituksen myötä säätiö haluaa tuoda esille Hankenin korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen merkityksen yritysjohtamisen kehittämisessä”, sanoo säätiön puheenjohtaja Robert G. Ehrnrooth.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 4,5 miljoonaa euroa. Valtio on sitoutunut maksamaan jokaisesta kerätystä eurosta kolmen euron vastinrahan. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:

Janina Jansson, kampanjapäällikkö HANKEN RETURNS
puh 0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

09.12.2015: Uusi Hanken-lehti nyt saatavilla  - Laaja paketti työhyvinvoinnista

Useimmat viihtyvät hyvin työssään vaikka mediassa nostetaan usein esille työhyvinvoinnin ongelmia.  Siitä huolimatta että kehitys on menossa oikeaan suuntaan on hyvinvoinnin vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle 25 miljardia euroa.

Uusi Hanken-lehti kysyy miten voisimme yhdistää tehokkuuden ja työviihtyvyyden kestävällä tavalla. Aihetta käsitellään niin tutkimuksen, työnantajan, yhteiskunnan kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta.   

Lehdessä haastatellaan mm. projektipäällikkö Charlotta Niemistöä, joka tutkii työn ja muun elämän rajapintaa. Niemistö johtaa Hankenissa tutkimusryhmää, joka on osa niin sanottua WEALL-konsortiota. Kyseessä on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimus.

Tämä monitieteinen projekti tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia työelämässä kaupunkien ja maaseudun näkökulmasta Suomessa. Projekti alkoi lokakuun alussa ja jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

- Toivottavasti tutkimuksen tulokset auttavat lainsäätäjiä kestävien päätösten aikaansaamisessa, Niemistö toteaa.

Uusimmassa Hanken-lehden numerossa mm. Bengt Holmströmin sekä Heidi Schaumanin haastattelu sekä artikkeli Hankenin opiskelijoista jotka valmentavat yrityksen perustaneita koululaisia.   

Tässä linkki lehden uusimpaan numeroon:

http://www.hanken.fi/sv/om-hanken/media/newsletters-och-tidningar

Lisätietoja:
Nina Olin, yhteys- ja viestintäjohtaja
Nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

To the top

26.11.2015: New Board elected to Hanken

The University Council of Hanken School of Economics has, in its meeting on 25 November 2015, elected a new Board for Hanken. The term of office for the new Board is 1 January 2016 – 31 December 2018.

Internal members
The internal members are nominated and elected among the Hanken faculty and staff. The following persons have been elected as internal members in the new Board:

Hanna Donner, Marketing coordinator
Kristina Heinonen, Professor in marketing
Kenneth Högholm, Professor in finance
Charlotta Niemistö, Researcher in management and organisation
Susanna Taimitarha, Lecturer in statistics

Student member
The Student Union appoints its own representative to the Board. For the new Board, the student appointed:

Filip Björklöf

External members
The external members are elected by the University Council based on a suggestion by an election committee. The following persons were elected external members to the Hanken Board:

Jannica Fagerholm, Managing Director, Signe and Ane Gyllenberg Foundation
Anna Häggblom, Founder and Chairwoman of the Board, Aveo Oy Ab
Björn Wahlroos, Chairman of the Board, Nordea, Sampo och UPM-Kymmene
Lars Ågren, Executive Director, Stockholm School of Economics

The Board is the highest decision-making body at Hanken. It consists of 10 members; of whom five represent the faculty and staff at Hanken, four are external and one represents the students. The Chairman is always one of the external members.

More information:

Nina Olin, Director of External Relations and Communication
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top

26.11.2015: Svenska handelshögskolan saa uuden hallituksen

Svenska handelshögskolanin yliopistokollegio on kokouksessaan 25.11.2015 nimennyt Hankenin uuden hallituksen. Uuden hallituksen toimikausi on 1.1.2016 – 31.12.2018.

Sisäiset jäsenet
Sisäiset jäsenet valitaan ja nimetään korkeakoulun henkilökunnan keskuudesta. Seuraavat henkilöt ovat tulleet valituksi uuden hallituksen sisäisiksi jäseniksi:

Hanna Donner, markkinointikoordinaattori
Kristina Heinonen, markkinoinnin professori
Kenneth Högholm, rahoituksen professori
Charlotta Niemistö, tutkija, johtamisen ja organisaation laitos
Susanna Taimitarha, tilastotieteen lehtori

Opiskelijajäsenet
Ylioppilaskunta valitsee hallitukseen oman edustajan. Uuteen hallitukseen on valittu:

Filip Björklöf, kauppatieteiden ylioppilas

Ulkoiset jäsenet
Yliopistokollegio valitsee ulkoiset jäsenet vaalitoimikunnan ehdotuksen pohjalta. Hankenin uuteen hallitukseen on valittu seuraavat ulkoiset jäsenet:

Jannica Fagerholm, TJ, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
Anna Häggblom, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Aveo Oy Ab
Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja, Nordea, Sampo ja UPM-Kymmene
Lars Ågren, Tukholman kauppakorkeakoulun johtaja

Hallitus on yliopiston korkein päättävä elin. Siinä on 10 jäsentä joista viisi edustaa korkeakoulun henkilökuntaa, neljä ovat ulkoisia jäseniä ja yksi edustaa opiskelijoita. Hallituksen puheenjohtaja on aina ulkopuolinen jäsen.

Lisätietoja:

Nina Olin, yhteys- ja viestintäjohtaja
Nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

To the top

25.11.2015: Doctoral thesis: Finnish labour and employment law legislation, and labour market practices should be modernised

“The Finnish legislation in the field of labour and employment law is partly outdated and requires renewal in order to better meet the demands of today’s working life. Together with the labour market practices, it also has a crucial role in Finland’s competitiveness,” remarks Harry Salonaho, who will be defending his doctoral thesis in Commercial Law at the Hanken School of Economics.

Salonaho’s thesis: “Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer” poses the question, if the leading principle in labour law, the weaker party’s (i.e. the employee’s) protection, shouldn’t be reshaped and enlarged to also include the protection of workplaces, considering that in the 2000s the labour market has changed dramatically. Over only the past 15 years, the number of industrial jobs has decreased by more than 100,000 jobs, while the new jobs that have arisen have primarily been within the service industries, and the proportion of people engaged in part-time or temporary employment has sharply increased.

The doctoral thesis analyses the Labour Court’s rulings in the 2000s so far, compares the circumstances in two nearby countries that are important competitors vis-à-vis Finland – Sweden and Germany – after which the results of the interviews of key actors in the labour market are presented. Following that, a number of suggestions are discussed concerning changes that very well might improve the functioning of labour markets and thus also Finland’s competitiveness.

“Finland is in need of a paradigm shift in labour market policy. What I mean by this is that the labour market partners have to accept that labour and employment law legislation and the labour market’s customary practices are key elements of the country’s competitiveness, and that the changes that are made should primarily strive to to boost employment and job creation, improve the competitiveness of enterprises, and safeguard the social-welfare state’s continued existence,” notes Salonaho.

MSc (Econ.) Harry Salonaho defends his doctoral thesis within the field of commercial law:  “Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer”  Monday, 30 November 2015.

Date and Time: 30 November 2015, at 14:00
Location: Hanken School of Economics, Room 309, Arkadiagatan 22, Helsinki, Finland

 

Harry Salonaho

Opponent: Professor Emeritus Reinhold Fahlbeck, Lund University, Sweden
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Head of the Department of Accounting and Commercial Law

 

A copy of the thesis can be downloaded via this link:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158086?locale-attribute=en

 

For more information, please feel free to contact:
Harry Salonaho
e-mail: harry.salonaho@elisanet.fi
Telephone direct: +358 50 4425305

To the top

25.11.2015:  Väitös: Suomen työlainsäädäntöä ja työmarkkinakäytäntöjä tulisi ajanmukaistaa

”Suomen työlainsäädäntö on joiltain osin vanhentunutta. Sitä on uudistettava, jotta se vastaisi paremmin nykypäivän työelämän vaatimuksia. Työlainsäädännöllä on yhdessä työmarkkinakäytäntöjen kanssa myös ratkaiseva merkitys Suomen kilpailukyvyn kannalta”, sanoo Harry Salonaho, joka puolustaa kauppaoikeuden alan väitöskirjaansa Hankenilla.

Salonahon väitöskirjassa ”Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer” kysytään, eikö työoikeuden johtavaa periaatetta – heikomman osapuolen eli työntekijän suojelua – pitäisi muuttaa ja laajentaa niin, että siihen kuuluisi myös työpaikkojen suojelu, sillä työmarkkinat ovat muuttuneet rajusti 2000-luvulla. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana teollisuuden työpaikkojen määrä on vähentynyt yli 100 000:lla, uusia työpaikkoja on syntynyt pääasiassa palveluelinkeinoihin, ja osa- ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt tuntuvasti.

Väitöskirjassa analysoidaan työtuomioistuimen 2000-luvulla antamia tuomioita, verrataan kahden Suomelle tärkeän kilpailijamaan, Ruotsin ja Saksan, olosuhteita ja esitellään työmarkkinoiden keskeisten toimijoiden haastatteluista saadut tulokset. Tämän jälkeen väitöskirjassa esitellään joukko muutosehdotuksia, joiden voidaan ajatella parantavan työmarkkinoiden toimintaa ja siten myös Suomen kilpailukykyä.

”Suomen työmarkkinapolitiikassa tarvitaan ajattelutavan muutosta. Työmarkkinaosapuolten on hyväksyttävä, että työlainsäädäntö ja työmarkkinakäytännöt ovat maan kilpailukyvyn tärkeitä osatekijöitä ja että tehtävillä muutoksilla on pyrittävä pääasiassa edistämään työllisyyttä, parantamaan yritysten kilpailukykyä ja turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen”, Salonaho toteaa.

KTM Harry Salonahon kauppaoikeuden alan väitöskirja ”Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer” tarkastetaan maanantaina 30. marraskuuta 2015.

Aika: 30.11.2015 klo 14
Paikka: Hanken Svenska Handelshögskolan, huone 309, Arkadiankatu 22, Helsinki

 

Harry Salonaho

Vastaväittäjä: Professori emeritus Reinhold Fahlbeck, Lunds universitet, Ruotsi
Kustos: Professori Matti Kukkonen, laskentatoimen ja kauppaoikeuden laitoksen johtaja

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158086?locale-attribute=fi

Lisätietoja:
Harry Salonaho
harry.salonaho@elisanet.fi
+358 50 4425305

To the top

19.11.2015: Hanken awarded international AACSB accreditation

On 19 November, AACSB International has announced that Hanken School of Economics has earned accreditation in business. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) is the longest serving global accreditation body for business schools and its business accreditation represents the highest achievement for a business school.

The AACSB accreditation is regarded as a hallmark of excellence in business education, and has been earned by only five percent of the world’s business schools offering degree studies in business and economics. Hanken is the third Finnish business school to be accredited by AACSB.

- Achieving this accreditation is the result of over five years of work, during which Hanken has exposed itself for rigorous scrutiny by both internal and external parties. During the process we have clarified our strategy, assessed and developed all our courses, and set ambitious targets for our faculty management, says Rector Karen Spens.

AACSB International commends Hanken for this achievement:

- We congratulate Hanken and Rector Karen Spens on earning the accreditation, which requires a great deal of self-evaluation and determination to achieve. Each AACSB accredited business school also commits to on-going improvement, says Robert D. Reid, executive vice president and chief accreditation officer at AACSB International.

With this accreditation, Hanken joins the exclusive group of business schools that have earned all the three most prestigious international accreditations, AACSB, AMBA and EQUIS. Only some 75, i.e. under one percent, of the world’s business schools belong to this group.

- For Hanken this means that we have confirmed our position as one of the leading business schools in Finland and internationally. International accreditations guarantee that we maintain high quality in both research, education, and our relation to the surrounding society, says a happy Rector Spens.

More information:
Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

To the top

19.11.2015: Hankenille kansainvälinen AACSB-akkreditointi

AACSB International on ilmoittanut 19. marraskuuta, että järjestö on myöntänyt Hanken Svenska handelshögskolanille akkreditoinnin. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) on vanhin globaali akkreditointijärjestö, jonka business akkreditointi edustaa korkeinta kunnianosoitusta jonka kauppakorkeakoulu voi saada.

AACSB akkreditointi on korkeimman tason laatuleima kauppatieteellisen koulutuksen saralla. Vain 5 %:lla tutkintoon johtavaa kauppatieteellistä koulutusta tarjoavista maailman kauppakorkeakouluista on tämä akkreditointi. Hanken on kolmas suomalainen kauppakorkeakoulu joka on saanut AACSB akkreditoinnin.

- Tämä saavutus on tulos yli viiden vuoden kovasta työstä, jonka aikana Hanken on asettanut itsensä tiukan sekä sisäisen että ulkoisen tarkastelun alaiseksi. Prosessin aikana olemme kirkastaneet strategiaamme, arvioineet ja kehittäneet kaikkia kurssejamme sekä asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet henkilöstörakenteellemme, kertoo rehtori Karen Spens.

Myös AACSB International kehuu Hankenin saavutusta:

- Onnittelemme Hankenia ja rehtori Karen Spensiä akkreditoinnin johdosta. Akkreditointiprosessi vaatii sekä määrätietoisuutta että kykyä itsearviointiin ja jokainen AACSB-akkreditoitu kauppakorkeakoulu sitoutuu myös jatkuvaan kehitykseen, sanoo Robert D. Reid, AACSB International:n varatoimitusjohtaja ja akkreditointijohtaja.

Tämän akkreditoinnin myötä Hanken astuu nyt eksklusiiviseen kauppakorkeakoulujen ryhmään joilla on kaikki kolme arvostetuinta kansainvälistä akkreditointia, nimittäin AACSB, AMBA ja EQUIS. Ainoastaan noin 75, eli alle 1 %, kaikista maailmaan kauppakorkeakouluista kuuluu tähän ryhmään.

- Hankenille tämä tarkoittaa, että olemme vakiinnuttaneet asemamme yhtenä johtavana kauppakorkeakouluna sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kansainväliset akkreditoinnin takaavat niin tutkimuksemme, opetuksemme kuin yhteiskuntasuhteemme korkean laadun, sanoo onnellinen Spens.

Lisätietoja
Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742 

To the top

16.11.2015: Active green walls increase study concentration and general well-being

This year, Hanken School of Economics started its academic year by investing in Naava active green walls with the intention to improve the indoor air in study areas at Hanken’s campuses in Helsinki and Vaasa. The investment is a shared effort with NaturVention, a company that during the last five years has developed active green walls that improve indoor air quality in a natural way.

- These walls are placed in spaces where our students spend long periods of time, such as the library and group rooms. The purpose of these walls is to, through improved indoor air quality, provide better study conditions for our students, who occasionally sit long periods of time by their exam books, says Rector Karen Spens.   

In order to examine the effects of the green walls, a survey was conducted amongst the students studying in the library both before the walls were installed and one month after the installation. The students received no information about the walls in advance. The results show a clear positive effect on the general well-being already after a short period of time.  

- Of the respondents, 32,7% felt that the air quality in the library had improved and fewer students reported negative symptoms, such as headache and dry eyes.  In addition the green walls were considered as a boost to the general atmosphere of the library, reports Tua Hindersson-Söderholm, Head of the library.

To co-operate with a university feels natural for NaturVention.

- We have a unique product that certifiably improves indoor air quality. The effect depends on the starting point and the most distinct effect can be noticed in teamwork rooms and in spaces, where there are many people at the same time. There is a clear demand for the walls and we have already sold over 500 pieces, says Christian Aspegren, chairman of NaturVentions.  

Already during the first four years NaturVention has sold most of their walls to the educational sector, as the company simultaneously has gathered scientific evidence to prove that their patented system works. The response has been very positive.

- We are convinced that the air we breathe affects our performance and our health, both Spens and Aspegren state.

Hanken´s investments in improving the study environment continues, as will the efforts to make adjustments in accordance with the needs of students of today.

For more information:
Nina Olin, director for external relations and communication
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

Christian Aspegren, chairman
christian@naturvention.com
+358 (0)40 1766 214
www.naturvention.com

To the top

16.11.2015: Aktiiviviherseinät parantavat Hankenin opiskelijoiden jaksamista ja lisäävät viihtyvyyttä 

Hanken Svenska handelshögskolan aloitti lukuvuotensa investoimalla Naava aktiiviviherseiniin, joiden tarkoitus on parantaa opiskelutilojen sisäilman laatua Helsingin ja Vaasan kampuksilla. Tähän ilmanlaadun parantamiseen tähtäävään projektiin on ryhdytty yhdessä NaturVention:n kanssa. Yritys on viiden vuoden ajan kehittänyt aktiiviviherseiniä, joiden tarkoitus on luonnollisen menetelmän avulla parantaa sisäilman laatua.     

- Seinät on sijoitettu tiloihin joissa opiskelijamme viettävät pitkiä aikoja, kuten kirjastoon ja ryhmätyöhuoneisiin. Seinien tarkoitus on, terveellisemmän sisäilman avulla, luoda paremmat opiskeluolosuhteet opiskelijoillemme jotka välillä istuvat pitkiä aikoja tenttikirjojensa ääressä, kertoo rehtori Karen Spens.

Viherseinien vaikutuksia selvitettiin kahden kyselyn avulla. Kirjaston lukusalin opiskelijat vastasivat ensimmäiseen kyselyyn ennen viherseinien asentamista ja toiseen kyselyyn kuukauden jälkeen viherseinien asentamisesta. Opiskelijat eivät olleet saaneet etukäteen tietoa viherseinistä. Tulokset osoittavat että seinät olivat jo lyhyen ajan sisällä vaikuttaneet positiivisesti viihtyvyyteen. 

 - Kaikista vastanneista 32,7 % oli sitä mieltä että kirjaston ilmanlaatu oli selvästi parantunut ja yhä harvempi opiskelija ilmoitti kärsivänsä esim. päänsärystä tai kuivista silmistä. Lisäksi viherseinien koettiin lisäävän lukusalin viihtyvyyttä, kertoo kirjastonjohtaja Tua Hindersson-Söderholm.

NaturVention:n mukaan yhteistyö yliopiston kanssa on luonnollista. 

- Meillä on ainutlaatuinen tuote joka todistettavasti parantaa sisäilman laatua. Vaikutus riippuu lähtötilanteesta mutta selvin vaikutus on havaittavissa ryhmätyöhuoneissa sekä tiloissa joissa oleskelee monta ihmistä yhtä aikaa. Näille seinille on selkeä tilaus ja olemme myyneet jo yli 500 kappaletta, kertoo hallituksen puheenjohtaja Christian Aspegren.

NaturVention on myynyt suurimman osan seinistään koulutussektorille jo ensimmäisen neljän vuoden aikana jolloin yritys on kerännyt tieteellistä todistusaineistoa patentoimansa systeemin toimivuudesta. Palaute on ollut erittäin myönteistä.  

- Olemme vakuuttuneita, että hengittämämme ilma vaikuttaa suorituskykyymme sekä terveyteemme, toteavat Spens ja Aspegren.

Hanken tulee jatkamaan investointejaan opiskeluympäristön kehittämiseksi ja pyrkii jatkuvasti mukautumaan niihin tarpeisiin joita tämän päivän opiskelijoilla on.

Lisätietoja:
Nina Olin, Yhteys- ja viestintäjohtaja
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

Christian Aspegren, Hallituksen puheenjohtaja
christian@naturvention.com
+358 (0)40 1766 214
www.naturvention.com

To the top

09.10.2015: Hanken appointed Henrik Ehrnrooth as Alumnus of the Year

Hanken School of Economics annually appoints the Alumnus of the Year, a Hanken alumnus, who has been recognised for activities in society during the past year. The alumnus has also maintained an active relationship with the university after graduation.

This year Hanken’s Rector, together with the Alumni Council, has appointed Henrik Ehrnrooth, CEO of KONE Corporation, as Alumnus of the Year. Through his engagement in Hanken’s activities, Henrik Ehrnrooth is an active link between Hanken and the business community, and serves as a role model for both current students and other alumni.

- During the past years Hanken has shown remarkable development and is today, according to me, the most international and leading business school in Finland. I am happy that I have been able to support this development through my different roles and commissions for Hanken. This is a commitment I will definitely continue with in the future, says a proud and honoured Henrik Ehrnrooth.

Henrik Ehrnrooth graduated from Hanken in 1994 with finance as major. Since then he has pursued a career in the finance industry at for example Goldman Sachs in London. In 2009 he returned to Finland to a position as CFO for KONE Corporation. In 2014 he succeeded Matti Alahuhta as CEO of the company.

- Henrik Ehrnrooth has supported Hanken in many ways for several years and has always given his time to both students and alumni. With this honorary appointment, Hanken wants to acknowledge impact makers in the alumni network and express our gratitude for their commitment. We also want to publicly emphasise that the person is a Hanken alumnus, says Rector Karen Spens.

The recognition was announced during the annual homecoming day Hankendagen on 9 October 2015. This was the 7th time Hanken appointed the Alumnus of the Year. Previous years the honour has been bestowed upon Veronica Lindholm, Ole Johansson, Philip Aminoff, Dag Sandås, Catharina Stackelberg and Anna Häggblom.

More information:

Nina Olin, director external relations and communication
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top

09.10.2015: Henrik Ehrnrooth on Hankenin Vuoden alumni 2015

Hanken Svenska handelshögskolan nimittää vuosittain Vuoden alumnin - Hankenin kasvatin joka on kuluneen vuoden aikana saanut tunnustusta ja ollut yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Alumni on myös pitänyt yhteyttä yliopistoon valmistumisensa jälkeen.

Tänä vuonna Hankenin rehtori, yhdessä alumnineuvoston kanssa, on valinnut Vuoden alumniksi Henrik Ehrnroothin joka on pörssiyhtiö KONE Oyj:n toimitusjohtaja. Hankenin toimintaan osallistumisensa kautta Ehrnrooth on aktiivinen linkki Hankenin ja elinkeinoelämän välillä sekä toimii esikuvana niin nykyisille kuin entisille opiskelijoille.

- Viime vuosina Hanken on osoittanut erittäin hienoa kehitystä ja on mielestäni tämän päivän kansainvälisin ja johtava kauppakorkeakoulu Suomessa. Olen iloinen, että Hankenin eteen tehtyjen toimeksiantojeni ja kunniatehtävieni kautta olen saanut mahdollisuuden myötävaikuttaa tähän positiivisen kehitykseen. Aion ehdottomasti jatkaa panostuksiani myös tulevaisuudessa, sanoo ylpeä Henrik Ehrnrooth.

Henrik Ehrnrooth valmistui Hankenilta vuonna 1994 rahoitus pääaineenaan. Tämän jälkeen hän on luonut uraa finanssialalla mm. Goldman Sachsilla Lontoossa. Vuonna 2009 Ehrnrooth palasi Suomeen KONE Oyj:n talousjohtajan pestiin. Vuonna 2014 hänet nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi Matti Alahuhdan jälkeen.

- Henrik Ehrnrooth on vuosien ajan tukenut Hankenia monella eri tavalla ja on aina antanut aikaansa sekä opiskelijoiden että alumniemme hyväksi. Tämän tunnustuksen avulla haluamme muistaa näkyviä alumnejamme ja kiittää heitä panostuksistaan. Samalla haluamme korostaa, että henkilö on juuri Hankenin kasvatti, sanoo rehtori Karen Spens.

Nimitys julkistettiin vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä perjantaina 9. lokakuuta 2015. Tunnustuksen ovat tähän mennessä vastaanottaneet Veronica Lindholm, Ole Johansson, Philip Aminoff, Dag Sandås, Catharina Stackelberg ja Anna Häggblom.

Lisätietoja:

Nina Olin, viestintä- ja yhteysjohtaja
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top

06.10.2015: Lehdistökutsu: Fredrik Reinfeldt Hankendagenin pääpuhuja

Hankenin suurin alumnitapahtuma, Hankendagen, kerää n. 200 alumnia Hankenille Helsinkiin 9. lokakuuta 2015. Seminaaripäivän aikana sekä puhujat että osallistujat keskustelevat tämän vuoden teemasta ”Käännekohta” yhdessä Hankenin ja elinkeinoelämän asiantuntijoiden kanssa.

Päivä alkaa työpajoissa sekä tutkijoille että käytännön tekijöille ajankohtaisten teemojen parissa. Pajojen aiheina ovat mm. miten saavuttaa strategista uusiutumista nk. luovan tuhoamisen kautta, hallituksen merkityksestä ja panoksesta yrityksen arvontuotantoon sekä miten saavuttaa tuottoa hinnoittelukokeilujen avulla. Keskustelun aiheina ovat myös tavaramerkkien suojelemisen strategiat, kasvuyritysten omistuskysymykset sekä robottikauppa ja IoT.

Hankendagenin pääpuhuja on kirjailija ja Ruotsin entinen pääministeri Fredrik Reinfeldt, joka puhuu globaaleista trendeistä ja muutoksesta sekä minkälaista johtajuutta tarvitaan epävakaisina aikoina.

Päivän aikana paljastetaan myös Hankenin Vuoden Alumni.

Aika: perjantai 9. lokakuuta 2015 klo 12.30–17.00
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiankatu 22, Helsinki

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy seuraavan linkin takaa: https://www.hankennetwork.fi/portal/public/Calendar/ShowCalendar.aspx?CalendarActivityID=16&AcceptsCookies=yes

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Nina Olin
Yhteys- ja viestintäjohtaja

nina.olin@hanken.fi
Puh. +358 (0)40 3521 213

To the top