Press Releases Archive October-December 2014

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

15.12.2014: Hanken launches its fundraising campaign with donations of 1.25 million euros

To take advantage of the state's matching initiative, Hanken launches its new fundraising campaign HANKEN RETURNS, with the objective of strengthening the capital base and ensuring the unique position as independent business school.

The campaign begins with the publication of three major donations - Louise and Göran Ehrnrooth foundation with 250 000€, Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning with 250 000 € and the foundation Tre Smeder with 750 000 €.

"Thanks to previous fundraising campaigns Hanken stands strong today and is committed to its mission, but to continue to develop and ensure the quality of operations we cannot be complacent. The key to success lies in the mutual trust between Hanken, our students, our alumni, our external partners and all of those who in one way or another support Hanken's continued development. We are very thankful and pleased to be able to kick start our campaign with these major donations", says Rector Eva Liljeblom.

To support the campaign, Hanken's board has appointed a campaign committee consisting of the following persons: Thomas Ahlström, Henrik Andersin, Patrick Anderson, Henrik Ehrnrooth, Johanna Hamro-Drotz, Eva Liljeblom, John Lindfors, Veronica Lindholm, Kennet Lundström, Andreas Rosenlew, Kaj Rönnlund, Hans Sohlström, Peter Therman, Christoph Vitzthum, Thomas Wahlroos and Dag Wallgren. The committee is led by chairman Jannica Fagerholm and vice chairman Kristina Pentti-von Walzel.

The campaign will continue until 30 June 2017.

For more information, please visit www.hanken.fi/hankenreturns or contact:

Janina Jansson
Campaign manager
janina.jansson@hanken.fi
Phone 0400-316 460

Camilla Wardi
Fundraising manager
camilla.wardi@hanken.fi
Phone 040-560 59 64

To the top

15.12.2014: Hanken aloittaa varainkeruukampanjansa 1,25 miljoonan euron lahjoituksilla

Valtion uuden vastinrahoituksen innoittamana, Hanken on käynnistänyt varainhankintakampanjansa HANKEN RETURNS, jonka tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Kampanja on käynnistynyt kolmen ison lahjoituksen julkistamisella: Louise och Göran Ehrnroothin säätiö on lahjoittanut kampanjaan 250 000€, Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenberg Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning 250 000 € ja Stiftelsen Tre Smeder 750 000 €.

- Hanken tänään on vahva ja sitoutunut tehtäväänsä, mutta jatkuvan kehityksen ja toiminnan korkean laadun varmistamiseksi emme voi levätä laakereillamme. Menestyksemme perustuu Hankenin ja opiskelijoidemme, alumniemme ja ulkopuolisten sidosryhmiemme väliseen keskinäiseen luottamukseen. Nämä kaikki ryhmät tukevat tavalla tai toisella Hankenin jatkuvaa kehitystä. Näin isot lahjoitukset ovat tietenkin merkittävä saavutus ja olemme erittäin kiitollisia, että voimme aloittaa kampanjamme näin hienolla tavalla, sanoo rehtori Eva Liljeblom.

Kampanjan tueksi Hankenin hallitus on nimennyt kampanjakomitean seuraavine jäsenineen: Thomas Ahlström, Henrik Andersin, Patrick Anderson, Henrik Ehrnrooth, Johanna Hamro-Drotz, Eva Liljeblom, John Lindfors, Veronica Lindholm, Kennet Lundström, Andreas Rosenlew, Kaj Rönnlund, Hans Sohlström, Peter Therman, Christoph Vitzthum, Thomas Wahlroos sekä Dag Wallgren. Komitean puheenjohtajana toimii Jannica Fagerholm ja varapuheenjohtajana Kristina Pentti-von Walzel.

Kampanja jatkuu 30.6.2017 saakka.

Lue lisää: www.hanken.fi/hankenreturns

Lisätietoja antaa:

Janina Jansson
Kampanjapäällikkö
janina.jansson@hanken.fi
Puh 0400-316 460

Camilla Wardi
Varainhankintapäällikkö
camilla.wardi@hanken.fi
Puh 040-560 59 64

To the top

10.12.2014: Hanken's EQUIS accreditation renewed

Hanken School of Economics has renewed its EQUIS accreditation and thus still ranks as one of the 149 leading EQUIS accredited business schools from 40 countries worldwide. Globally there are some 15.000 business schools. Hanken and the Aalto University School of Business are the only schools in Finland to have received the EQUIS label.

- To get a renewed vote of confidence from EQUIS is yet another proof of Hanken's activities being internationally competitive, says Rector Eva Liljeblom.

Hanken has been EQUIS accredited since 2000, when the School received it for the first time as a sign of the quality and high international standard in research, teaching, internationalisation and corporate connections. The accreditation process is time-bound, ensuring continuous quality improvement.

- Accreditations are a must for universities with international ambitions. For us, this accreditation confirms that we are on the right track with our strategic areas, which are research, internationalisation and corporate contacts, Liljeblom continues.

Accreditations also play a significant role in international cooperation when it comes to research, student exchange and the recruitment of researchers, teachers and students. They also give students the guarantee of an internationally competitive degree.

In addition to the EQUIS accreditation, Hanken has held the international AMBA accreditation since 2008. This accreditation is considered as the highest international accreditation for MBA programmes.

More information:

Rector Eva Liljeblom
eva.liljeblom@hanken.fi
040 3521 291

To the top

10.12.2014: Hankenille uusittu EQUIS-laatuleima

Luottamus Hanken Svenska handelshögskolania kohtaan säilyy kun Hanken uusi EQUIS-akkreditointinsa. Hanken kuuluu täten edelleen 40 maasta tulevan 149 johtavan EQUIS-akkreditoidun kauppakorkeakoulun ryhmään. Maailmanlaajuisesti löytyy 15 000 kauppakorkeakoulua. Suomessa vain Hanken ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on ansainnut EQUIS-laatuleiman.

- Tämä uusittu luottamuksen osoitus EQUIS-laatuleiman muodossa on jälleen yksi todiste Hankenin toiminnan kansainvälisestä kilpailukyvystä, sanoo Hankenin rehtori Eva Liljeblom.

Hankenilla on ollut EQUIS-akkreditointi jo vuodesta 2000 jolloin yliopisto vastaanotti sen todisteena siitä, että niin tutkimus, opetus, kansainvälistyminen kuin liike-elämäyhteydet ovat korkeimmalla kansainvälisellä tasolla. Akkreditointi on määräaikainen, mikä takaa jatkuvan laadun kehittämisen.

- Akkreditointi on lähes pakollinen yliopistolle jolla on kansainväliset ambitiot. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että tämän laatuleiman myötä olemme saaneet vahvistuksen, että olemme oikealla tiellä strategisilla painopistealueillamme jotka ovat tutkimus, kansainvälistyminen ja elinkeinoelämäyhteydet, jatkaa Liljeblom.

Akkreditoinneilla on myös suuri merkitys kansainväliselle yhteistyölle, esimerkiksi tutkimuksen ja opiskelijavaihdon saralla. Lisäksi ne ovat merkityksellisiä uusia tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita rekrytoitaessa ja antavat opiskelijoille takuun kansainvälisesti kilpailukykyisestä tutkinnosta.

EQUIS-laatuleiman lisäksi Hankenilla on kansainvälinen AMBA-akkreditointi vuodesta 2008. AMBA on MBA-ohjelmille myönnettävä erikoisakkreditointi ja se lasketaan kansainvälisesti arvostetuimmaksi akkreditoinniksi jonka MBA-ohjelma voi saada.

Lisätietoja:

Rehtori Eva Liljeblom
eva.liljeblom@hanken.fi
040 3521 291

To the top

4.12.2014: Doctoral thesis: Steering processes in R&D consortia

Sanne Bor's doctoral thesis "A theory of meta-organisation: An analysis of steering processes in European Commission-funded R&D 'Network of Excellence' consortia" examines the steering processes in R&D consortia - including governance, management and administration. The analysis of these steering processes shows that during the initiation process a key activity is the creation of the boundaries of the work and the division into smaller parts. The governance, management and administration of these activities are most often undertaken by a small group of initiators, with a central role played by the person who in most cases becomes the coordinator. When the collaboration is set up and in action, however, the activities undertaken by participants from the member organisations are largely self-steered. Connections and links are made from bottom-up, and fitted into the thematic groups formed. Overall steering, especially evaluation and control are seen as uneasy.

"The results indicate that centralised control is avoided, externalised or formalised to deal with the lack of hierarchical authority in these consortia", explains Bor.

In the thesis, the analysis of the steering processes is used to refine and extend meta-organisation theory. Meta-organisation theory specifies the specific conditions met in organisations like consortia and alliances, whereby member organisations constituted the meta-organisation. Two factors, organisations as members and constituting membership, lead to conditions specific to this type of organisation.

The study is conducted on R&D consortia, funded as Networks of Excellence by the European Commission under its Research Framework Programme 6. The study is based primarily on five case studies, by way of documentation and interviews. In addition, the study draws on data collected on 101 consortia and consortium agreements from 50 consortia.

M.A Sanne Bor defends her doctoral thesis in Management and Organisation: "A theory of meta-organisation: An analysis of steering processes in European Commission-funded R&D 'Network of Excellence' consortia" on Friday 5 December.

Time: 5 December 2014, at 12
Place: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Steve Cropper, Keele University, UK.
Custos: Professor Jeff Hearn, Hanken School of Economics, Finland

For more information, please contact:
Sanne Bor
bor@hanken.fi
+358-50-3583811

A copy of the thesis can be down loaded at: http://hdl.handle.net/10138/144154

To the top

4.12.2014: Väitös: Ohjausprosessit tutkimus- ja tuotekehityskonsortioissa

Sanne Borin tohtorinväitöskirja "A theory of meta-organisation: An analysis of steering processes in European Commission-funded R&D 'Network of Excellence' consortia" tutkii tutkimus- ja tuotekehityskonsortioiden ohjausprosesseja - mukaan lukien hallitseminen, johtaminen ja hallinnointi. Näiden ohjausprosessien analysointi osoittaa, että prosessin alkuvaiheen tärkein toimi on työn rajaaminen ja jakaminen pienempiin osiin. Näiden toimien hallitsemisesta, johtamisesta ja hallinnoinnista vastaa tavallisesti pieni alkuunpanijoiden joukko. Keskeisessä roolissa on henkilö, josta useimmiten tulee koordinaattori. Yhteistyön ollessa käynnissä jäsenorganisaatioista tulevien osallistujien toiminta on kuitenkin enimmäkseen itseohjautuvaa. Yhteydet muodostuvat alhaalta ylöspäin, ja ne sovitetaan konsortiossa muodostuviin temaattisiin ryhmiin. Kokonaisuuden ohjaamista, erityisesti toiminnan arviointia ja valvontaa, pidetään kiusallisena.

- Tulokset osoittavat, että tällaisissa konsortioissa hierarkkisen auktoriteetin puutteeseen reagoidaan välttämällä keskitettyä valvontaa, ulkoistamalla se tai luomalla muodollinen hallintorakenne, Bor selittää.

Väitöskirjassa tarkennetaan ja laajennetaan metaorganisaatioteoriaa ohjausprosesseja analysoimalla. Metaorganisaatioteoria määrittelee olosuhteet, jotka ovat ominaisia konsortioiden ja yhteenliittymien kaltaisille organisaatioille, jotka ovat jäsenorganisaatioiden muodostamia metaorganisaatioita. Tämänkaltaiselle organisaatiolle tyypilliset olosuhteet edellyttävät kahta tekijää: jäsenet ovat organisaatioita ja jäsenyys on luonteeltaan konstitutiivinen.

Tutkimus käsittelee tutkimus- ja tuotekehityskonsortioita, jotka ovat saaneet rahoitusta Euroopan komission tutkimuksen kuudennen puiteohjelman huippuosaamisen verkostoina. Tutkimus perustuu pääosin viiteen tapaustutkimukseen, joissa aineistona ovat olleet haastattelut. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty 101 konsortiosta kerättyjä tietoja ja 50 konsortion konsortiosopimuksia.

M.A. Sanne Borin johtamisen ja organisaation tohtorinväitöskirja "A theory of meta-organisation: An analysis of steering processes in European Commission-funded R&D 'Network of Excellence' consortia" tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa perjantaina 5. joulukuuta 2014.

Aika: 5.12.2014 kello 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, huone 309
Opponentti: Professori Steve Cropper, Keele University, UK.
Kustos: Professori Jeff Hearn, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:
Sanne Bor
bor@hanken.fi
+358 50 3583811

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/144154

 

To the top

27.11.2014: Doctoral thesis: Inequalities and silences in job identities

Annamari Tuori's doctoral thesis examines people's job identities in the ICT sector in relation to different social categories, such as ethnicity, gender and age. In her study Tuori has identified different ways in which people combine such social categories with their job identity, but also how they separate between the two. Earlier research has often focused on how identities at work can be combined with social categories but has paid less attention to how the two can be kept separate.

Moreover, Tuori has identified different ways in which people are (and are not) silent on different social categories at work. The study identifies inequalities as the issue that people seemed to be mostly silent on.

To understand identities at work it is important to pay attention to inequalities in organisations, since inequalities influence who people are or who they can be at work. However, this can be difficult, because inequalities can at times be relatively invisible and are often silenced in many ways, according to Tuori.

"Research on people's identities at work has often focused on what people talk about. At the same time, what is not talked about can be equally or sometimes even more important for their identities", Tuori says.

The empirical context for the study is three small to medium-sized ICT companies in Finland. The thesis is based on 33 semi-structured interviews.

MSSc. Annamari Tuori defends her doctoral thesis titled Doing Intersectional Identity Work: Social Categories, Inequalities, and Silences in the subject of management and organisation on Tuesday 2 December 2014.

Time: 2 December 2014, at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki, room 309
Opponent: Professor Helma Lutz, Goethe Universität
Custos: Professor Jeff Hearn, Hanken School of Economics

For more information please contact:
Annamari Tuori
annamari.tuori@hanken.fi
041 45 14 046

A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/144126

To the top

27.11.2014: Väitös: Epätasa-arvoisuudet ja niistä vaikeneminen työidentiteeteissä

Annamari Tuorin tohtorinväitöskirja tutkii erilaisten sosiaalisten kategorioiden, kuten etnisyyden, sukupuolen ja iän, vaikutusta ICT-sektorilla toimivien ihmisten työidentiteetteihin. Tutkimuksessaan Tuori on yksilöinyt eri tapoja, joilla ihmiset yhdistävät sosiaalisia kategorioita työidentiteettiinsä, sekä, kuinka he pitävät ne erillään toisistaan. Aiempi tutkimus on usein keskittynyt siihen, kuinka työidentiteetit voidaan yhdistää sosiaalisiin kategorioihin. Näiden erillään pitämiseen on kiinnitetty vähemmän huomiota.

Tuori on myös yksilöinyt eri tapoja, joilla ihmiset vaikenevat (tai eivät vaikene) erilaisista sosiaalista kategorioista työpaikalla. Tutkimuksen mukaan ihmiset useimmiten vaikenevat ennen kaikkea epätasa-arvoisuudesta.

Työidentiteettien ymmärtämisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota organisaatioissa esiintyviin epätasa-arvoisuuksiin, koska epätasa-arvoisuudet vaikuttavat siihen, millaisia ihmiset ovat tai voivat olla työpaikallaan. Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa, koska epätasa-arvoisuudet voivat olla suhteellisen näkymättömiä, ja Tuorin mukaan niistä myös usein vaietaan.

- Työidentiteettejä tutkittaessa on usein keskitytty siihen, mistä ihmiset puhuvat. Samalla kuitenkin se, josta ei puhuta, voi olla heidän identiteetilleen yhtä tärkeää tai jopa tärkeämpää, Tuori sanoo.

Empiirinen tutkimus tehtiin kolmessa pienessä ja keskisuuressa ICT-alan yrityksessä Suomessa. Väitöskirja perustuu 33 haastatteluun.

MSSc Annamari Tuorin johtamisen ja organisaation väitöskirja Doing Intersectional Identity Work: Social Categories, Inequalities, and Silences tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa tiistaina, 2. joulukuuta 2014.

Aika: 2. joulukuuta klo 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, huone 309
Opponentti: Professori Helma Lutz, Goethe Universität, Saksa
Kustos: Professori Jeff Hearn, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:
Annamari Tuori
annamari.tuori@hanken.fi
041 45 14 046

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/144126

To the top

20.11.2014: Meet and interview Hanken's five becoming honorary doctors 27 November

Hanken School of Economics will confer 75 doctoral degrees and five honorary doctoral degrees at the Ceremonial Conferment of Doctoral Degrees on 28 November 2014.

In connection to the Conferment Ceremony a press conference will be held on 27 November 2014, at 2-3 pm. at Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki, in The Board Room, on the 2nd floor. During the press conference, the honorary doctors, rector Eva Liljeblom as well as the conferrer professor Johan Knif will be available for interviews. Please register your participation to Nina Olin ( nina.olin@hanken.fi, 050-5727470) before 25 November.

For academic achievements, Hanken will confer honorary doctoral degrees on:

R. Edward Freeman
For being the founder of the stakeholder theory, which is generally seen as the basis for modern corporate social responsibility thinking. His pioneering work is today widely spread and established within most business-related subjects.

Annette Kur
For her major contributions to European intellectual property law, especially within the fields of trade mark and design law.

Oz Shy
For his important contributions to industrial economics. In particular, he has developed applied models for the analysis of network industries as well as models for the evaluation of pricing based on different types of consumer recognition for social welfare.

For successful and long-lasting careers in trade and industry as well as for societal activities, Hanken will confer honorary doctoral degrees on:

Berndt Brunow
For his successful and long-lasting career in the business community and for his activities for the benefit of Hanken School of Economics and the economic sciences.

Stefan Persson
For his successful and long-lasting career in the business community and for his activities for the benefit of Hanken School of Economics and the economic sciences.

You can find more information about and photos of the honorary doctors at: www.hanken.fi/public/en/honorary_doctors.

For more information, please contact:

Nina Olin
Director of External Relations and Communication
+358 (0)50 5727470
nina.olin@hanken.fi

To the top

20.11.2014: Tapaa ja haastattele Hankenin viisi tulevaa kunniatohtoria 27.11

Hanken Svenska handelshögskolan promovoi 75 promovendia sekä viisi kunniatohtoria perjantaina 28. marraskuuta järjestettävässä juhlallisessa tohtoripromootiossa.

Promootion yhteydessä järjestetään lehdistötilaisuus Hankenilla 27.11 klo 14.00-15.00, Sessionssalen (2 krs), Arkadiankatu 22, Helsinki. Lehdistötilaisuuden aikana tarjoamme mahdollisuuden haastatella kunniatohtoreita, rehtori Eva Liljeblomia sekä promoottoria, professori Johan Knifiä. Ennakkoilmoittautumiset lehdistötilaisuuteen viimeistään 25.11 Nina Olinille ( nina.olin@hanken.fi, 050-5727470).

Tieteellisten ansioiden perusteella vihittävät kunniatohtorit:

R. Edward Freeman
Perustanut yrityksen sidosryhmäteorian, jonka katsotaan luovan perustan modernille yritysvastuuajattelulle. Hänen uraauurtava ajattelutapansa on vakiinnuttanut asemansa suurimassa osassa kauppatieteen aineissa.

Annette Kur
Merkittävistä panostuksista eurooppalaiseen immateriaalioikeuden tutkimukseen, varsinkin tavaramerkkejä ja muotoilua koskevien lakien saralla.

Oz Shy
Merkittävistä panostuksista liiketalous- ja toimialatalouden tutkimukseen. Shy on erityisesti kehittänyt soveltavia analyysimalleja verkostotaloudelle kuten myös malleja arvioida hyvinvoinnin hinnoittelua kansantalouden näkökulmasta.

Yhteiskunnallisten ja elinkeinoelämän ansioiden perusteella vihittävät kunniatohtorit:

Berndt Brunow
Merkityksellisestä ja pitkäaikaisesta työstä elinkeinoelämässä sekä Svenska handelshögskolanin toiminnan ja kauppatieteiden eduksi.

Stefan Persson
Merkityksellisestä ja pitkäaikaisesta työstä elinkeinoelämässä sekä Svenska handelshögskolanin toiminnan ja kauppatieteiden eduksi.

Lisätietoja sekä valokuvat kunniatohtoreista löytyy osoitteesta:
www.hanken.fi/public/en/honorary_doctors.

Lisätietoja antaa:

Nina Olin
Yhteys- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 5727470
nina.olin@hanken.fi

To the top

17.11.2014: Money, sex and power - Gender Studies conference 21-22 November 2014

Money, sex and power are often linked to what is important in life and how the world works. Money, sex and power often appear in everyday clichés as well as in research - and today have come to the fore trough recent major social, cultural, economic and political developments. One example is globalisation with its consequences for economy, gender and sexuality.

The 25th annual Gender Studies conference, arranged this year by Hanken School of Economics, the Aalto University School of Business, and SUNS, the Finnish Gender Studies Association, combines research on money, economy and power with gender research at various levels in the society. The goal of the conference is to analyse and to better understand the commodification and commercialisation of gender, sex and sexuality.

The prominent speakers of the conference are Professor Emerita Diane Elson, University of Essex, UK, Professor Silvia Gherardi, University of Trento, Italy, and Dr. Leena-Maija Rossi, Director of the Finnish Cultural Institute in New York.

The annual Finnish Women's Studies conference was first organised for 25 years ago in 1989 by SUNS, the Finnish Women's Studies Association (later Finnish Gender Studies Association). The conference has since been organised annually in November in collaboration with Finnish universities and SUNS.

The conference is held on Friday 21 November at the Aalto University School of Business and on Saturday 22 November, at Hanken School of Economics.

For more information and detailed programme please visit: https://wiki.aalto.fi/display/SPTP2014/SUNS+Gender+Studies+Conference+2014

Media representatives are warmly welcome to take part in the conference.

For more information, please contact:

Johanna Moisander
+358 (0)9 47001
johanna.moisander@aalto.fi

Jeff Hearn
+358 (0)40 3521 206
jeff.hearn@hanken.fi

To the top

17.11.2014: RAHA, SEKSI JA VALTA - Sukupuolentutkimuksen päivät 21-22.11.2014

Raha, seksi ja valta nousevat usein esiin kun pohditaan sitä, mikä on elämässä tärkeintä ja mikä maailmaa pyörittää. Näkemys toistuu niin arkipäivän kliseissä kuin akateemisissa teorioissa. Viime aikojen mittavat sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset muutokset ovat tuoneet aihepiirin kasvavan huomion kohteeksi. Yksi erimerkki on globalisaatio joka vaikuttaa niin talouteen, sukupuoleen kuin seksuaalisuuteen.

Hankenin, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun ja Sukupuolentutkimuksen seuran (SUNS, aiemmin Suomen Naistutkimuksen Seura) järjestämät Sukupuolentutkimuksen päivät yhdistävät rahan, talouden ja vallan analyysit sukupuolen ja seksuaalisuuden analyyseihin kaikilla yhteiskunnan ja kulttuurin tasoilla. Konferenssin tavoitteena on tarkastella ja ymmärtää paremmin esimerkiksi sukupuolen taloudellistumista ja talouden sukupuolittumista eri näkökulmista ja erilaisissa konteksteissa.

Konferenssin pääpuhujina ovat maineikkaat professori Diane Elson, Essexin yliopisto, Iso-Britannia, Silvia Gherardi, Trenton yliopisto, Italia, , sekä dosentti, johtaja Leena-Maija Rossi Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutista.

Sukupuolentutkimuksen päiviä on järjestetty jo neljännesvuosisadan. Suomen ensimmäiset Naistutkimuspäivät järjesti Suomen Naistutkimuksen Seura (nykyisin Sukupuolentutkimuksen Seura) vuonna 1989. Sittemmin päivät on järjestetty vuosittain marraskuussa eri yliopistojen ja SUNSin yhteistyönä.

Konferenssin pitopaikkana toimii perjantaina 21.11. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu ja lauantaina 22.11. Hanken Svenska handelshögskolan Helsingissä.

Tarkempi ohjelma ja lisätietoja puhujista löytyy sivulta: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=91688853

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan.Lisätietoja antaa:

Johanna Moisander
+358 (0)9 47001
johanna.moisander@aalto.fi

Jeff Hearn
+358 (0)40 3521 206
jeff.hearn@hanken.fi

To the top

7.11.2014: Research in Finland 2014: Hanken's research on top

Hanken School of Economics achieves good results in The State of Scientific Research in Finland 2014-review (Tieteen tila 2014), conducted by the Academy of Finland. The results show that Finnish research still exceeds the international average as regards the impact of research, but that the gap to the top performers is growing.

According to the Academy of Finland, Finnish universities should increasingly focus on their strengths and step up international collaboration in order to increase the quality of research.

- Hanken has pursued an area of strength-policy since 1994. This, combined with our conscious decision to continue as a stand-alone business school and focus on what we do best, is clearly showing results, says Rector Eva Liljeblom.

The impact of Hanken's research is evident in the bibliometrical study. The citation index, which measures how often scholarly articles are cited on average, shows that Hanken's research with an index of 1.4 clearly is above the world average of 1. In Finland, only Hanken and the Aalto University exceed the world average. The same trend can be seen in the Top 10-index, which shows how many publications on average belong the most cited 10 percent in their respective field of research. Here Hanken's index of 1.7 again exceeds the world average of 1.

The Academy of Finland also calls for increased international recruitment, where Hanken has already come a long way.

- Recent figures show that 23 % of our academic staff is international and that 27.7 % of all our publications are in international journals. These are among the highest figures in Finland, Rector Liljeblom emphasises.

In comparison, independence seems to be a success factor. Business schools being part of larger universities tend not to achieve as good results in the review.

- Hanken shows that a deliberate strategy, combined with a flexible and effective resource allocation, gives a good output. Hanken proves that also small units can conduct research that is robust and productive with a high impact level, concludes Liljeblom.

The Academy of Finland regularly reviews that state of scientific research (Tieteen tila). This year's report reviews the Finnish universities and research institutes as regards their teaching and research staff, research funding, and impact. The report can be read at the Academy of Finland web site: www.aka.fi/tieteentila

More information:
Eva Liljeblom, Rector
eva.liljeblom@hanken.fi
040 3521 291

To the top

7.11.2014: Tiede Suomessa 2014: Hankenin tutkimus huipulla

Hanken Svenska handelshögskolanin tutkimus on savuttanut hyvän tuloksen Suomen Akatemian teettämässä Tieteen tila 2014-arvioinnissa. Tulokset osoittavat, että Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitasoa parempi mutta myös, että ero huipulle on kasvanut viime vuosina.

Suomen Akatemian suositusten mukaan suomalaisten yliopistojen tulisi profiloitua keskeisille vahvuusalueilleen sekä lisätä varsinkin kansainvälistä yhteistyötä laadukkaamman tutkimuksen saavuttamiseksi.

- Hanken on jo vuodesta 1994 tietoisesti panostanut vahvuusalueilleen. Tämä toimintaperiaate, sekä tietoinen päätöksemme jatkaa itsenäisenä yliopistona joka voi keskittyä siihen missä olemme parhaita, on selvästi kantanut hedelmää, sanoo rehtori Eva Liljeblom.

Tieteen tila-arviota varten teettämä bibliometrinen arviointimenetelmä vahvistaa Hankenilla tehdyn tutkimuksen vaikuttavuuden. Viittausindeksi mittaa kuinka paljon julkaisut keskimäärin saavat viittauksia. Hankenin indeksi 1,4 ylittää selkeästi tieteenalan keskimääräisen maailmanlaajuisen tason joka on 1. Suomessa vain Hanken ja Aalto-yliopisto ylittävät maailman keskimääräisen tason. Tämä toistuu nk. Top 10-indeksissä joka kuvaa kuinka monta julkaisua keskimäärin kuuluu eniten viitattuun 10 prosenttiin tieteenalalla. Hankenin indeksi on 1,7 kun maailman keskimääräinen taso on 1.

SA peräänkuuluttaa myös lisää kansainvälistä rekrytointia, missä Hanken on jo pitkällä.

- Tuoreet luvut näyttävät, että 23 % tutkimus- ja opetushenkilöstöstämme on kansainvälistä ja että 27,7 % kaikista julkaisuistamme löytyy kansainvälisistä tieteellisistä aikakauslehdistä. Nämä luvut ovat korkeimpia Suomessa, painottaa rehtori Liljeblom.

Itsenäisyys vaikuttaa olevan menestystekijä kun isomman yliopiston osana toimivat kauppakorkeakoulut eivät näytä pärjäävän arvioissa.

- Hanken näyttää esimerkillään, että tietoinen strategia yhdistettynä joustavaan ja tehokkaaseen varojen kohdentamiseen johtaa hyvään tulokseen. Hanken on todiste, että myös pienissä yksiköissä tutkimus voi olla elinvoimaista, tuottavaa ja vaikuttavaa, Liljeblom päättää.

Suomen Akatemia arvioi Suomen tieteen tilaa säännöllisin väliajoin. Tänä vuonna tarkasteltiin Suomen yliopistojen ja tutkimuslaitosten opetus- ja tutkimushenkilöstä, tutkimusrahoitusta ja tieteellistä vaikuttavuutta. Raportti on luettavissa Suomen Akatemian verkkosivuilla: www.aka.fi/tieteentila .

Lisätietoja:
Eva Liljeblom, rehtori
eva.liljeblom@hanken.fi
040 3521 291

To the top

4.11.2014: Tutkimus suosittelee yleishyödyllisille yhteisöille vähemmän valtion avustuksia ja enemmän verohelpotuksia

Tutkimusraportti Yleishyödylliset yhteisöt Suomessa tarkastelee yleishyödyllisten yhteisöjen, siis esimerkiksi yhdistysten ja säätiöiden yhteiskunnallista asemaa. Tutkimus arvioi erityisesti verotuksen sekä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta saatujen lahjoitusten ja avustusten vaikutuksia.

Tutkimusprojektia johtaneen professori Matti Virénin mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen asema suhteessa julkiseen sektoriin tulisi arvioida uudelleen verotussääntöjen sekä valtion avustusten ja tukien näkökulmasta. Yksi projektin johtopäätöksistä on, että julkisen sektorin tukea tulisi rajoittaa ja yhteisöjen omalle varainhankinnalle tulisi antaa suurempi painoarvo.

- Tällä hetkellä meillä on yhteisöjä joiden toiminta on täysin riippuvainen julkisista tuista. Näiden yhteisöjen kasvua tulisi rajoittaa, varsinkin niissä tapauksissa joissa yhteisöjen toiminta vääristää kilpailua omilla aloillaan, sanoo professori Matti Virén.

Virénin mukaan julkisen sektorin tuki voitaisiin kohdistaa tehokkaammin verohelpotuksilla. Oleellisinta olisi muuttaa yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin vähennyskelpoisiksi valtion verotuksessa. Yksi tapa olisi poistaa pääomatulojen verotus yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.

- Vaikka pääomatulojen verotusta usein perustellaan fiskaalisin syin, verotuksen kielteiset seuraamukset ovat kuitenkin näiden fiskaalisia hyötyjä suuremmat, Virén toteaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen pääomatulojen verotus ei siis ole nykytilanteessa suositeltavaa, hän jatkaa.

Tutikimusraportti on luettavissa Hankenin verkkosivulla

Lisätietoja antaa:
Professori Matti Virén
Matti.viren@bof.fi

To the top

28.10.2014: Five honorary doctors will be conferred at the Ceremonial Conferment of Doctoral Degrees at Hanken 28 November

Hanken School of Economics will confer 75 doctoral degrees and five honorary doctoral degrees at the Ceremonial Conferment of Doctoral Degrees on 28 November 2014. Of the five honorary doctoral degrees to be conferred, three are merited for academic achievements, and two for cultural or societal activities.

For academic achievements, Hanken will confer honorary doctoral degrees on:

R. Edward Freeman
For being the founder of the stakeholder theory, which is generally seen as the basis for modern corporate social responsibility thinking. His pioneering work is today widely spread and established within most business-related subjects.

Annette Kur
For her major contributions to European intellectual property law, especially within the fields of trade mark and design law.

Oz Shy
For his important contributions to industrial economics. In particular, he has developed applied models for the analysis of network industries as well as models for the evaluation of pricing based on different types of consumer recognition for social welfare.

For successful and long-lasting careers in trade and industry as well as for societal activities, Hanken will confer honorary doctoral degrees on:

Berndt Brunow
For his successful and long-lasting career in the business community and for his activities for the benefit of Hanken School of Economics and the economic sciences.

Stefan Persson
For his successful and long-lasting career in the business community and for his activities for the benefit of Hanken School of Economics and the economic sciences.

The Ceremonial Conferment of Doctoral Degrees is arranged every five years - this year for the 11th time. The first conferment ceremony at Hanken took place in 1953 in connection with the inauguration of the building at Arkadiankatu 22. During that ceremony, the school's first doctoral degree was conferred on Axel Grandell, as well as five honorary doctoral degrees. Since then the school has conferred another 190 doctoral and 44 honorary doctoral degrees.

Press conference 27 November
In connection to the Conferment Ceremony a press conference will be held on 27 November 2014, at 2-3 pm. at Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki, in The Board Room, on the 2nd floor. During the press conference, the honorary doctors, rector Eva Liljeblom as well as the conferrer professor Johan Knif will be available for interviews.

Please register your participation to Nina Olin ( nina.olin@hanken.fi, 050-5727470) before 25 November.

For more information, please contact:

Nina Olin
Director of External Relations and Communication
+358 (0)50 5727470
nina.olin@hanken.fi

To the top

28.10.2014: Viisi kunniatohtoria vihitään Hankenin tohtoripromootiossa 28.11.2014

Hanken Svenska handelshögskolan promovoi 75 promovendia sekä viisi kunniatohtoria perjantaina 28. marraskuuta järjestettävässä juhlallisessa tohtoripromootiossa. Kunniatohtoreiksi vihitään kolme tieteellistä ja kaksi yhteiskunnallista vaikuttajaa.

Tieteellisten ansioiden perusteella vihittävät kunniatohtorit:

R. Edward Freeman
Perustanut yrityksen sidosryhmäteorian, jonka katsotaan luovan perustan modernille yritysvastuuajattelulle. Hänen uraauurtava ajattelutapansa on vakiinnuttanut asemansa suurimassa osassa kauppatieteen aineissa.

Annette Kur
Merkittävistä panostuksista eurooppalaiseen immateriaalioikeuden tutkimukseen, varsinkin tavaramerkkejä ja muotoilua koskevien lakien saralla.

Oz Shy
Merkittävistä panostuksista liiketalous- ja toimialatalouden tutkimukseen. Shy on erityisesti kehittänyt soveltavia analyysimalleja verkostotaloudelle kuten myös malleja arvioida hyvinvoinnin hinnoittelua kansantalouden näkökulmasta.

Yhteiskunnallisten ja elinkeinoelämän ansioiden perusteella vihittävät kunniatohtorit:

Berndt Brunow
Merkityksellisestä ja pitkäaikaisesta työstä elinkeinoelämässä sekä Svenska handelshögskolanin toiminnan ja kauppatieteiden eduksi.

Stefan Persson
Merkityksellisestä ja pitkäaikaisesta työstä elinkeinoelämässä sekä Svenska handelshögskolanin toiminnan ja kauppatieteiden eduksi.

Tohtoripromootio joka järjestetään joka viides vuosi on järjestyksessä Svenska handelshögskolanin yhdestoista. Ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1953 kun uusi päärakennus Arkadiankadulla vihittiin käyttöön. Silloin promovoitiin yliopiston ensimmäinen tohtori, Axel Grandell, sekä viisi kunniatohtoria. Sittemmin Svenska handelshögskolan on promovoinut 190 tohtoria ja 44 kunniatohtoria.

Lehdistötilaisuus 27.11
Promootion yhteydessä järjestetään l ehdistötilaisuus Hankenilla 27.11 klo 14.00-15.00, Sessionssalen (2 krs), Arkadiankatu 22, Helsinki. Lehdistötilaisuuden aikana tarjoamme mahdollisuuden haastatella kunniatohtoreita, rehtori Eva Liljeblomia sekä promoottoria, professori Johan Knifiä.

Ennakkoilmoittautumiset lehdistötilaisuuteen viimeistään 25.11 Nina Olinille ( nina.olin@hanken.fi, 050-5727470).

Lisätietoja antaa:

Nina Olin
Yhteys- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 5727470
nina.olin@hanken.fi

To the top

9.10.2014: Doctoral thesis: Will, initiative and room for employees' further education

Maria Forss' doctoral thesis studies further education for nurses in a Finnish health care organisation. According to current research further education is of importance for organisations as a strategic tool in meeting, leading and creating changes. Previous research has mainly focused on pedagogical solutions or teaching, where further education is seen as a neutral aspect. Forss' thesis contributes to the existing research with a rhetorical power perspective where further education is not only seen as something positive.

"Further education can be actions with potential for normative control, and thus be biased and emotive", says Maria Forss, lecturer in education, teaching and further education for students at the department of health and welfare at Arcada.

According to Forss and her study, employees often feel alienated in the decision processes concerning further education - at the same time as they are expected to pursue their own development. When it comes to an employee's further education, it is up to the employee himself to have an entrepreneurial mind-set and a strong interest to actually further educate themselves. Also the way of measuring employees' knowledge can increase inequality among the employees and lead to increased hierarchal structures.

Forss' thesis is a comprehensive case study based on 31 interviews with 23 informants, and on two different non-participant observations. The thesis can be categorised as a critical organisational study of staff development with a focus on further education. According to Forss, there is potential in the dialogue between management and employees' perspectives, but management and employee expectations for further education can only be met if there is will, initiative and room for them.

M.Sc. (Health) Maria Forss defends her doctoral thesis in Management and Organisation "Fortbildning är mer "fort" än "bildning". En kritisk granskning av fortbildning för sjukskötaren" (written in Swedish) on Monday 13 October.

Time: 13 October 2014, at 13
Place: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Senior Researcher Kaija Collin, University of Jyväskylä
Custos: Professor Emeritus Karl-Erik Sveiby, Hanken School of Economics

A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/136022

To the top

9.10.2014: Väitös: Täydennyskoulutuksessa on potentiaalia, mutta myös valtapelin vaara

Maria Forssin väitöskirja käsittelee sairaanhoitajien täydennyskoulutusta suomalaisessa sairaanhoito-organisaatiossa. Tutkimusten mukaan täydennyskoulutus on tärkeä strateginen työkalu kun halutaan johtaa, hallita ja saada aikaan muutosta. Aikaisempi tutkimus on lähinnä keskittynyt täydennyskoulutuksen pedagogisiin ratkaisuihin tai oppimiseen ja täydennyskoulutus käsitellään näissä neutraalisti. Forssin väitöskirja tuo täydennyskoulututkimukseen retorisen valtaperspektiivin jossa täydennyskoulutusta ei käsitellä ainoastaan myönteisenä asiana.

- Täydennyskoulutus voi olla toimintaa joka tarjoaa mahdollisuuksia normatiiviseen kontrolliin ja voi siksi olla sekä puolueellinen että latautunut arvojen suhteen, sanoo Maria Forss joka toimii koulutuksen, oppimisen ja täydennyskoulutuksen lehtorina sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille Arcadassa.

Maria Forssin tutkimuksen mukaan työntekijät kokevat olevansa päätöksentekoprosessin ulkopuolella kun täydennyskoulutuksesta päätetään. Kuitenkin jokaisen työntekijän odotetaan ottavan itse vastuun omasta ammatillisesta kehityksestään. Työntekijöiden täydennyskoulutus on yrittäjähenkistä mikä vaatii yksilöltä vahvaa itsehallintaa ja kiinnostusta kehittää itseään. Myös tavat mitata työntekijöiden osaamista voi johtaa epätasa-arvon tunteeseen työntekijöiden välillä ja voivat myös vahvistaa hierarkkista asetelmaa.

Väitöskirjaansa varten Forss suoritti 31 haastattelua 23 eri henkilön kanssa ja teki myös kaksi ei-osallistuvaa huomiotutkimusta.

Väitöskirjaa voi luokitella kriittiseksi organisaatiotutkimukseksi jossa tutkitaan henkilöstön kehittämistä täydennyskoulutuksen kannalta. Forssin mukaan johdon ja työntekijöiden vuoropuhelussa on potentiaalia mutta johdon ja alaisten odotuksen täydennyskoulutuksen suhteen eivät johtaa jos tähän ei löydy tahtoa, aloitteita ja paikkaa.

Terveystieteiden maisteri Maria Forssin johtamisen ja organisoinnin alan väitöskirja "Fortbildning är mer "fort" än bildning" tarkastetaan maanantaina 13.10.2014.

Aika: 13.10.2014, kello 13
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, sali 309
Opponentti: KT Kaija Collin, Jyväskylän yliopisto
Kustos: Professori emeritus Karl-Erik Sveiby, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:

Maria Forss
Mia.forss@arcada.fi
050 345 1431

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/136022

To the top

7.10.2014: Doctoral thesis: Firms' financial volatility affect acquisition activity and timing of IPO's

Magnus Blomkvist's doctoral thesis "Essays on market states, firm growth and corporate finance decisions" highlights the impact different market states have on corporate financing and firm growth on the US market from 1970 until 2013. As a consequence of the recent financial crisis, firm financing dried up and therefore corporate investments and M&A (mergers and acquisitions) activity plummeted. The thesis, consisting of three different essays, looks at how market-wide supply of debt and equity capital affects firm financing and investment activities.

Blomkvist's first essay studies which type of firms that are more likely to be the drivers of merger waves.

"The results indicate that financially constrained firms tend to have more volatile acquisition activity and that these firms are more sensitive to changes in credit supply" explains Blomkvist.

The second essay studies the time variation in firms' aim to stage their equity financing. The results show that firms going public during times of low market valuations tend to raise less capital in the IPO (initial public offering) and issue more equity following the IPO. On the other hand, firms that go public during hot markets tend to raise a larger amount during the IPO and not stage their financing. The result is attributed to behavioural biases and that only very robust firms are able to go public during cold markets and thereby were able to choose the amount to be raised in the IPO. Meanwhile, firms that list during hot market conditions, tend to raise more capital than needed.

The third essay deals with the reason why firms go public during cold issue markets.

"One of the most plausible reasons for firms to go public during cold issue markets is to use the proceeds to conduct acquisitions" Magnus Blomkvist concludes.

M.Sc. Magnus Blomkvist defends his doctoral thesis in Finance "Essays on market states, firm growth and corporate finance decisions" on Friday 10 October.

Time: 10 October 2014, at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Sami Torstila, Aalto University Business School
Custos: Professor Timo Korkeamäki, Hanken School of Economics

For more information, please contact:
Magnus Blomkvist
mblomkvist@audencia.com alt. magnus.blomkvist@hanken.fi
+358400790502

A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/135988

To the top

7.10.2014: Väitös: Yritysten rahoitustilanteiden vaihtelut vaikuttavat yrityskauppoihin ja listautumisantien ajoitukseen

Magnus Blomkvistin väitöskirja "Essays on market states, firm growth and corporate finance decisions" korostaa erilaisten markkinatilanteiden vaikutusta yritysten rahoitustilanteeseen ja yritysten kasvuun Yhdysvaltain markkinoilla vuodesta 1970 vuoteen 2013. Viimeisimmän talouskriisin seurauksena yritysten rahoitus tyrehtyi, minkä vuoksi konserni-investointien sekä yritysfuusioiden ja -kauppojen määrä laski jyrkästi. Kolmesta esseestä koostuva väitöskirja tarkastelee sitä, miten markkinoiden velananto ja osakepääoma vaikuttavat yritysrahoitukseen ja investointi-innokkuuteen.

Blomkvistin ensimmäinen essee tutkii sitä, minkä tyyppiset yritykset lähtevät todennäköisimmin fuusioiden aallon ohjaajiksi.

- Tulokset osoittavat, että taloudellisesti tiukoilla olevilla yrityksillä yrityskauppatoiminta on ailahtelevampaa, ja nämä yritykset ovat herkempiä luotonannon muutoksille, Blomkvist selittää.

Toinen essee tutkii miten yritykset pyrkivät ajoittamaan osakerahoituksensa järjestämisen. Tulokset osoittavat, että yritykset, jotka listautuvat pörssiin markkinoiden ollessa alhaalla, keräävät vähemmän pääomaa listautumisannissa ja laskevat listautumisannin jälkeen liikkeelle enemmän osakkeita. Yritykset, jotka listautuvat pörssiin markkinoiden ollessa kuumimmillaan, keräävät puolestaan listautumisannin yhteydessä suuremman summan eivätkä järjestele rahoitustaan vaiheittain. Tulos johtuu ennakkokäsitykseen pohjautuvasta käyttäytymisestä ja siitä, että vain hyvin elinvoimaiset yritykset pystyvät listautumaan pörssiin markkinoiden ollessa vastatuulessa ja siten valitsemaan listautumisannissa kerättävän summan. Sen sijaan yritykset, jotka menevät pörssiin markkinoiden käydessä kuumina, keräävät yleensä enemmän pääoma kuin olisi tarpeen.

Kolmas essee pohtii, miksi yritykset listautuvat pörssiin markkinatilanteen ollessa huono.

- Yksi todennäköisimmistä syistä sille, että yritykset listautuvat pörssiin huonoina aikoina, on käyttää tuottoja yrityskauppojen tekemiseen, Magnus Blomkvist päättelee.

M.Sc. Magnus Blomkvist väittelee rahoitusalan aiheesta " Essays on market states, firm growth and corporate finance decisions" perjantaina 10.10.

Aika: 10. lokakuuta 2014 kello 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Professori Sami Torstila, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Kustos: Professori Timo Korkeamäki, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:
Magnus Blomkvist
mblomkvist@audencia.com tai magnus.blomkvist@hanken.fi
+358400790502

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta http://hdl.handle.net/10138/135988

To the top

3.10.2014: Anna Häggblom on Hankenin Vuoden Alumni 2014

Hanken Svenska handelshögskolan nimittää vuosittain Vuoden Alumnin - Hankenin kasvatin joka on kuluneen vuoden aikana saanut tunnustusta ja ollut yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Alumni on myös pitänyt yhteyttä yliopistoon valmistumisensa jälkeen.

Tänä vuonna Hankenin rehtori, yhdessä alumnineuvoston kanssa, on valinnut Vuoden Alumniksi Anna Häggblomin joka on sisustus- ja rakennuspalveluyritys Aveon toimitusjohtaja. Häggblom on ollut aktiivinen linkki Hankenin ja elinkeinoelämän välillä sekä toimii roolimallina niin nykyisille kuin entisille opiskelijoille.

- Tunnustuksen avulla haluamme muistaa näkyviä alumnejamme ja korostaa, että henkilö on juuri Hankenin kasvatti, sanoo Hankenin rehtori Eva Liljeblom.

Anna Häggblom valmistui Hankenilta vuonna 2006 rahoitus pääaineenaan. Jo opiskeluaikanaan hän oli aktiivisesti mukana ylioppilaskunnan toiminnassa ja on valmistumisensa jälkeen osallistunut Hankenin toimintaan alumnineuvoston jäsenenä. Hänen viimeisin sitoumuksensa on Hanken New Ventures jossa hän toimii ohjausryhmän alumnijäsenenä sekä sparraa yrittäjän urasta kiinnostuneita opiskelijoita.

Vuoden Alumnille yhteistyö Hankenin kanssa on itsestäänselvyys.

- Opiskeluaikanani sain vankan tietopohjan ja elinikäisiä ystäviä. Minusta valmistuminen ei ole päätös suhteelle yliopistoon, vain mieluummin luonnollinen siirtymä uuteen vaiheeseen. Elinikäinen oppiminen elinikäisessä suhteessa kiteyttää Anna Häggblom.

Nimitys julistetaan vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä perjantaina 3. lokakuuta 2014. Tunnustuksen ovat tähän mennessä vastaanottaneet Veronica Lindholm, Ole Johansson, Philip Aminoff, Dag Sandås ja Catharina Stackelberg.

Lisätietoja antavat:

Anna Häggblom
anna.haggblom@aveo.fi
Puh: 0505740420

Nina Olin
Nina.olin@hanken.fi
Puh: 0505727470

To the top