Press Releases Archive April-June 2015

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

11.08.2015: Doctoral Thesis: Consolidation Can Optimise Resources in Humanitarian Logistics

Major disasters, conflicts and poverty afflict millions of people around the world. To address the needs of these people, humanitarian organisations deploy a vast array of resources supported by material, financial and information flows. Humanitarian organisations need efficient logistics support in order for them to optimise the use of their resources. Through vertical or horizontal coordination, the organisations can improve the way to respond to a situation.

A specific approach to coordination is consolidation, a topic that is explores in depth in Alain Vaillancourt’s thesis on “Consolidation in Humanitarian Logistics”. Vaillancourt aims to understand the competences and underlying resources for consolidation of materials in supply chains.

 • Material consolidation by humanitarian organisations can improve the access to competencies in between organisations through specific activities and thus support them in fulfilling their mission, says Vaillancourt.

The thesis covers material consolidation concepts and humanitarian logistics activities such as warehousing consolidation, procurement consolidation and transportation consolidation. The findings highlight how humanitarian organisations facilitate access to competencies through specific consolidation activities. The findings give managers of humanitarian organisations insights on consolidation and how to organise the appropriate resources to build their internal competencies to improve performance across supply chains.

MSc Alain Vaillancourt defends his doctoral thesis in Supply Chain Management and Social Responsibility: “Consolidation in Humanitarian Logistics” on Friday 14 August 2015.

Time: 14 August 2015, at 12
Place: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Ruth Banomyong, Thammasat University, Thailand
Custos: Erkko Professor in Humanitarian Logistics, Gyöngyi Kovacs

A copy of the thesis can be downloaded at:http://hdl.handle.net/10138/155629

For more information, please contact:
Alain Vaillancourt
alain.vaillancourt@hanken.fi

To the top

11.08.2015: Väitös: Konsolidointi resurssien optimointikeinona humanitaarisessa logistiikassa

Suurkatastrofit, erilaiset konfliktit sekä köyhyys koettelevat miljoonien ihmisten elämää eri puolilla maailmaa. Humanitaariset järjestöt vastaavat näiden ihmisten tarpeisiin käyttämällä valtavasti erilaisia resursseja ja ohjailemalla materiaali-, raha- ja informaatiovirtoja. Optimoidakseen resurssiensa käytön humanitaariset järjestöt tarvitsevat tehokasta logistista tukea. Vertikaalisen tai horisontaalisen koordinoinnin avulla järjestöt voivat reagoida tilanteisiin entistä paremmin.

Eräs tapa lähestyä koordinointia on yhdistäminen eli konsolidointi, jota Alain Vaillancourt tutkii väitöskirjassaan ”Consolidation in Humanitarian Logistics”. Vaillancourt pyrkii ymmärtämään materiaalien konsolidointiin liittyvää osaamista ja resursseja toimitusketjuissa.

 • Konsolidoimalla materiaalivirtojaan humanitaariset järjestöt voivat hyödyntää osaamistaan entistä paremmin ja lisätä keskinäistä erikoistumistaan, mikä puolestaan auttaa niitä toteuttamaan perustehtäväänsä, Vaillancourt toteaa.

Väitöskirja käsittelee materiaalien konsolidointiin liittyviä käsitteitä ja humanitaarista logistiikkaa, kuten varastoinnin, hankintojen ja kuljetusten konsolidointia. Tutkimuksen tuloksissa esitetään, miten humanitaariset järjestöt voivat hyödyntää osaamistaan entistä paremmin erityisten konsolidointitoimien avulla. Tulokset antavat humanitaaristen järjestöjen johtajille tietoa konsolidoinnista ja siitä, miten he voivat organisoida tarvittavat resurssit, lisätä sisäistä osaamistaan ja parantaa toimintaansa toimitusketjuissa.

MSc Alain Vaillancourtin logistiikan ja yhteiskuntavastuun alan väitöskirja”Consolidation in Humanitarian Logistics” tarkastetaan perjantaina 14.8.2015.

Aika: 14.8.2015 kello 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, huone 309
Opponentti: Professori Ruth Banomyong, Thammasat University, Thaimaa
Kustos: Humanitaarisen logistiikan professori Gyöngyi Kovacs

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta:http://hdl.handle.net/10138/155629

Lisätietoja:
Alain Vaillancourt
alain.vaillancourt@hanken.fi

To the top

10.08.2015:  Doctoral thesis: Essays on Momentum and Risk

The existence of momentum in market prices, i.e. that the price of assets tends empirically to continue to move in the same direction, is in conflict with traditional financial theory. Nevertheless, momentum can be found in prices on a global level and among most asset types.

"The high momentum returns among high-risk stocks are due to an overreaction among investors," says John Pettersson. "This overreaction shifts fairly quickly into a counter movement, in which the market price is adjusted back towards the fundamental value of the asset. Among low-risk shares, momentum is caused by new information slowly being incorporated into market prices."

Several alternative pricing models have attempted to explain why momentum continues to exist in financial markets on a global level. In his doctoral thesis entitled "Essays on Momentum and Risk”, John Pettersson tests alternative pricing models that are based on behavioural science.

"My results show that it is not uncertainty about the information that causes higher momentum (as applied by the pricing models), but rather the general view of the asset's risk among investors."

As investors can benefit from this market anomaly to create investment strategies, momentum is also of interest from an economic perspective. The results presented in Pettersson's thesis can be applied directly to improve the efficiency of a momentum-based investment strategy.

M.Sc. (Econ.) John Pettersson defends his doctoral thesis in Finance: "Essays on Momentum and Risk" on Friday 14 August 2015.

Time: 14 August 2015, at 12
Place: Promotionssalen, Hanken School of Economics, Vaasa
Opponent: Professor Mika Vaihekoski, Åbo Akademi University
Custos: Professor Johan Knif, Hanken School of Economics

A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/155628

For further information, please contact:
John Pettersson
john.pettersson@hanken.fi
+358 50 3738 343

To the top

10.08.2015: Väitöskirja: Essays on Momentum and Risk

Momentumin esiintyminen markkinahinnoissa eli se, että empiiristen havaintojen perusteella arvopaperin hinnan on todettu pyrkivän jatkamaan liikettään samaan suuntaan, on ristiriidassa perinteisen finanssiteorian kanssa. Siitä huolimatta hinnanmuutoksen momentum esiintyy globaalisti useimpien arvopaperilajien kohdalla.

- Suuret momentumin aikaansaamat tuotot korkean riskin osakkeilla johtuvat sijoittajien ylireagoimisesta, sanoo John Pettersson. Tämä ylireagointi vaihtuu suhteellisen nopeasti vastaliikkeeksi, jossa markkinahinta korjaantuu takaisinpäin arvopaperin fundamentaalisen arvon suuntaan. Matalan riskin osakkeilla momentumin aiheuttaa uuden informaation hidas vaikutus markkinahintaan. 

Momentumin globaalia esiintyvyyttä finanssimarkkinoilla on yritetty selittää useiden eri hinnanmuodostusmallien avulla. Väitöskirjassaan ”Essays on Momentum and Risk” John Pettersson testaa vaihtoehtoisia hinnanmuodostusmalleja, jotka perustuvat käyttäytymistieteisiin.

- Tutkimustulokset osoittavat, että suurempaa momentumia ei aiheuta tiedon epävarmuus (kuten hinnanmuodostusmallit väittävät), vaan pikemminkin sijoittajien yleinen näkemys arvopaperin riskistä. 

Koska sijoittajat pystyvät hyödyntämään tätä markkinoiden anomaliaa sijoitusstrategioita luodessaan, momentum on mielenkiintoinen myös taloudellisesta näkökulmasta. Petterssonin väitöskirjassa esitettäviä tuloksia voidaan suoraan käyttää momentumiin perustuvan investointistrategian tehokkuuden parantamiseen.

KTM John Petterssonin finanssitalouden alan väitöskirja "Essays on Momentum and Risk” tarkastetaan perjantaina 14. elokuuta 2015.

Aika: 14.8.2015 klo 12
Paikka: Promotionssalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Vaasa
Vastaväittäjä: Professori Mika Vaihekoski, Turun Yliopisto
Kustos: Professori Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/155628

Lisätietoja:
John Pettersson
john.pettersson@hanken.fi
+358 50 3738 343

To the top

25.06.2015: Hanken awarded international prize for best report on responsible management education for the second time

Hanken School of Economic’s report on its progress in responsible management education has for the second time been awarded the prize for the best PRME report. The 2015 Recognition of Excellence Award is granted as acknowledgement of the way Hanken reports on its progress and goals for responsible management education.

The prize was awarded to seven of the around 500 university members worldwide that have signed the UN Principles for Responsible Management Education (PRME). The prize was awarded during the PRME Global Forum in New York on 23 June 2015.

The awardees were chosen through a so-called double blind method, which means that all reports were assessed by two evaluators who worked independently of each other. Hanken received the Excellence Award in the category for Schools that have reported two times or more and received the award together with three other Schools. Hanken is the only School that has received this Award for a second time. Hanken was awarded for its ground-breaking and innovative report, which can stand as a model in reporting for all PRME members.

”Receiving this international award for the second time confirms our position as a forerunner in integrating responsibility into the education. Being able to report on our activities in an efficient way and setting tangible goals for these activities are central aspects of Hanken’s purposeful sustainability strategy”, says Nikodemus Solitander who coordinates the PRME efforts at Hanken.

Hanken was the first university in Finland to sign the UN Principles for Responsible Management Education in 2008. The School’s determined work was acknowledged in 2013 when Hanken was selected member of the PRME Champions Leadership Group, a group of 30 international schools that lead the global development towards responsible management education. The same year Hanken was for the first time awarded the prize for best PRME report.

Read more about Hanken and PRME, and download the entire report through the following link: http://www.hanken.fi/en/cooperation-and-networks/international-networks/prme-un-principles-responsible-management-education

For more information, please contact Hanken’s PRME coordinators:

Nikodemus Solitander, Sinituote Postdoctoral Researcher
040 3521 451
nikodemus.solitander@hanken.fi

Martin Fougère, Associate Professor
040 3521 278
martin.fougere@hanken.fi

To the top

25.06.2015: Hankenille toistamiseen kansainvälinen tunnustus parhaasta vastuullisen kauppatieteen koulutuksen raportista

Svenska handelshögskolan on toistamiseen vastaanottanut palkinnon, 2015 Recognition of Excellence Award, tunnustuksena Hankenin raportoinnista edistymisestään ja tavoitteistaan vastuullisen kauppatieteen koulutuksessa.

Palkinto myönnettiin seitsemälle noin 500 yliopistosta ympäri maailmaa, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n periaatteet vastuullisesta kauppatieteen koulutuksesta (UN Principles for Responsible Management Education PRME). Palkinto jaettiin PRME Global Forumissa New Yorkissa 23. kesäkuuta 2015.

Voittajat valittiin nk. double blind-menetelmällä, joka tarkoittaa että kaikkia raportteja luki ja arvioi kaksi toisistaan riippumatonta henkilöä. Hanken sai Excellence Award-tunnustuksen kategoriassa yliopistot jotka ovat raportoineet vähintään kaksi kertaa. Kolme muuta yliopistoa saivat tunnustuksen samassa kategoriassa. Hanken on ainoa yliopisto joka on saanut tunnustuksen kahdesti.

- Että me toista kertaa peräkkäin saamme tämän kansainvälisen palkinnon vahvistaa asemaamme vastuullisen kauppatieteen koulutukseen edelläkävijänä. Se, että pystymme tehokkaasti kertomaan toiminnastamme ja asettamaan konkreettisia tavoitteita on keskeinen osa Hankenin määrätietoista työtä kestävän kehityksen edistämisessä, sanoo Nikodemus Solitander joka koordinoi PRME-työtä Hankenilla.

Hanken oli ensimmäinen suomalainen yliopisto joka allekirjoitti YK:n vastuullisen kauppatieteen koulutuksen periaatteet vuonna 2008. Yliopiston työ sai tunnustusta vuonna 2013, jolloin Hanken nimitettiin PRME Champions Leadership Groupin jäseneksi. Ryhmään kuuluvat 30 kansainvälistä korkeakoulua, jotka globaalisti johtavat vastuullisen kauppatieteen koulutuksen kehittämistä. Samana vuonna Hanken palkittiin ensimmäistä kertaa parhaasta PRME-raportista.

Lue lisää Hankenista ja PRME:stä ja lataa raportti seuraavan linkin kautta: http://www.hanken.fi/en/cooperation-and-networks/international-networks/prme-un-principles-responsible-management-education

Lisätietoja:

Nikodemus Solitander, Sinituote post-doc tutkija
040 3521451
nikodemus.solitander@hanken.fi

Martin Fougère, yliopistonlehtori
040 3521 278
martin.fougere@hanken.fi

To the top

05.06.2015:Jane and Aatos Erkko Foundation donates 1 000 000 euros to Hanken

Jane and Aatos Erkko Foundation has decided to donate 1 million euros to Hanken's ongoing fundraising campaign HANKEN RETURNS. Jane and Aatos Erkko Foundation was established in 2002 to support high-quality, international research in economics, medicine and technology and to support arts and culture.

- Our purpose is to support high-quality research and we have seen that investing in Hanken gives results. We have supported Hanken in the previous fundraising campaign HANKEN 100 and also through a number of individual research projects. A donation to the ongoing campaign is a way for us to ensure that research continues to be on a high level also in the future, says the foundation's chairman Nils Ittonen.

- I would like to extend a warm gratitude both personally and on Hanken's behalf for the generous donation. I am extremely pleased that Jane and Aatos Erkko Foundation has chosen to contribute to Hanken also in this campaign, says Hanken Rector Eva Liljeblom.

Hanken’s future Rector Karen Spens also welcomes the continued commitment.

- With this donation Hanken can continuously develop as a Swedish-speaking, international, and independent business school with focus on high quality and competitive research and education, says Spens.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS lasts until 30 June 2017 and has until now collected 3.6 million euros. The collected funds are used for strengthening Hanken's unique position as Finland's only autonomous business school.

More information:
Janina Jansson, campaign manager HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

05.06.2015: Jane ja Aatos Erkon säätiö lahjoittaa Hankenille 1 000 000 euroa 

Jane ja Aatos Erkon säätiö on päättänyt lahjoittaa 1 000 000 euroa Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 ja sen ensisijainen tarkoitus on tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen.

- Tavoitteenamme on tukea korkeatasoista tutkimusta ja olemme huomanneet, että Hankenin tukeminen antaa tuloksia. Olemme lahjoittaneet Hankenille myös aikaisemmin, HANKEN 100-kampanjan ja muutaman yksittäisen tutkimushankkeen yhteydessä. Lahjoitus meneillään olevaan kampanjaan on tapamme varmistaa, että tutkimus on korkealaatuista myös tulevaisuudessa”, säätiön puheenjohtaja Nils Ittonen sanoo.

- Haluan sekä omasta että Hankenin puolesta lämpimästi kiittää anteliaasta lahjoituksesta. Olen erittäin tyytyväinen, että Jane ja Aatos Erkon säätiö on päättänyt tukea Hankenia myös tässä kampanjassa, sanoo Hankenin rehtori Eva Liljeblom.

Myös Hankenin tuleva rehtori Karen Spens iloitsee säätiön jatkuneesta panostuksesta Hankenin toimintaan.

- Tämän lahjoituksen ansiosta Hanken voi jatkaa kehitystään ruotsinkielisenä, kansainvälisenä ja itsenäisenä kauppakorkeakouluna joka keskittyy korkeatasoiseen ja kilpailukykyiseen tutkimukseen ja koulutukseen, sanoo Spens.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna. Tähän asti kampanjaan on kerätty 3,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Janina Jansson, kampanjapäällikkö HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

04.06 2015: Invitation: 1st HCCG Conference on Corporate Governance and Corruption, 11-12 June, Hanasaari Cultural Centre

Hanken Centre for Corporate Governance at Hanken School of Economics (HCCG) is pleased to announce the 1st HCCG Conference on Corporate Governance and Corruption. The theme will be covered from a broad spectrum of angles, focusing on the latest research in the field.

The keynote speakers will be Professor Joseph Fan (Chinese University, Hong Kong) and Professor Johann Graf Lambsdorff (University of Passau).

Professor Joseph Fan is one of the most cited finance professors in Asia. He is an expert in finance and governance of emerging market corporations, in particular, large family firms. His research has often been featured by global and regional media, including The Economist, New York Times, Asian Wall Street Journal, and Financial Times. He has extensive consulting activities with Asian corporations and international organisations including the World Bank and OECD.

Professor Johann Graf Lambsdorff designed the Transparency International Corruption Perceptions Index. He is recognized for his work on institutional and behavioural economics of reform. First launched in 1995, the Corruption Perceptions Index has been widely credited with putting the issue of corruption on the international policy agenda. In 2014 Finland was the third least corrupted out of 175 countries covered. Countries are scored on how corrupt their public sectors are seen to be.

Media representatives are welcome to participate in the conference.
On request interviews with keynote speakers and other participants can be organised.

Date: 11–12 June 2015
Place: Hanasaari Cultural Centre, Hanasaarenranta 5, Espoo

The conference will be held in English.

For more information about Hanken Centre for Corporate Governance and the conference programme, please visit hccg.fi.

Contact us via email:
cgc2015@hanken.fi or hccg@hanken.fi   

Contact person:
Olga Neselevska, HCCG representative and Secretary of the Conference, 040 1488 441

To the top

04.06.2015: Kutsu: 1st HCCG Conference on Corporate Governance and Corruption, 11. – 12. kesäkuuta Hanasaaren Kulttuurikeskuksessa

Hanken Centre for Corporate Governance (HCCG) kutsuu keskuksen ensimmäiseen HCCG-konferenssiin. Konferenssin teemana on Corporate Governance and Corruption, ja ohjelma käsittelee ajankohtaista tutkimusta teemaan liittyen. 

Konferenssin pääpuhujina ovat professori Jospeh Fan (Chinese University, Hong Kong) ja professori Johann Graf Lambsdorff (University of Passau).

Professori Joseph Fan kuuluu eniten siteerattuihin rahoituksen professoreihin Aasiassa. Hän on kasvavilla markkinoilla toimivien, etenkin isojen perheyritysten rahoituksen ja hallinnoinnin asiantuntija. Hänen tutkimuksensa on huomioitu niin paikallisissa kuin kansainvälisissä medioissa, mm. lehdissä The Economist, New York Times, Asian Wall Street Journal sekä Financial Times. Hän on konsultoinut laajalti aasialaisia yrityksiä ja kansainvälisiä organisaatioita, mukaan lukien Maailmanpankkia ja OECD:tä.

Professori Johann Graf Lambsdorff kehitti Transparency Internationalin Corruption Perceptions -indeksin. Hän on tunnettu uudistusten institutionaalisen ja käyttäytymistaloustieteen asiantuntijana. Vuonna 1995 lanseerattu Corruption Perceptions -indeksi on saanut tunnustusta siitä, että se on nostanut yritysten toimintalinjoja kansainvälisen poliittisen keskustelun agendalle. Vuonna 2014, Suomi oli kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa 175 mukana olleesta maasta. Maat arvioidaan julkisen sektorin näennäisen korruptioasteen mukaan.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan konferenssiin. Haastatteluita pääpuhujien tai muiden konferenssiin osallistuvien kanssa on mahdollista järjestää pyynnöstä.

Aika: 11.–12. kesäkuuta 2015
Paikka: Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo

Konferenssi pidetään englanniksi.

Konferenssiohjelma kokonaisuudessaan ja tarkempaa tietoa Hanken Centre for Corporate Governancesta löytyy HCCG:n sivuilta hccg.fi.

Ota yhteyttä sähköpostitse:
cgc2015@hanken.fi tai hccg@hanken.fi.

Yhteyshenkilö:
Olga Neselevska, HCCG:n edustaja ja konferenssisihteeri, 040 1488 441

To the top

03.06.2015: Christina Dahlblom Stiftelsen Svenska Handelshögskolanin hallituksen puheenjohtajaksi

Stiftelsen Svenska Handelshögskolanin (Svenska handelshögskolanin säätiö) hallitus on valinnut KTT Christina Dahlblomin puheenjohtajakseen. Samalla Kim Karhu valittiin varapuheenjohtajaksi. Dahlblomin edeltäjä on Ilkka Brotherus josta vuorostaan tulee säätiön valtuuston puheenjohtaja.

Christina Dahlblom on säätiön ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja. Aikaisempia puheenjohtajia ovat mm. Ilkka Brotherus, toimitusjohtaja, Sinituote Oy, Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Bank, ja Berndt Brunow, hallituksen puheenjohtaja, Fazer ja Lemminkäinen.

- Olen 18 vuoden aikana ollut mukana Hankenin toiminnassa. Tänä aikana kehitys on ollut päätä huimaavaa, sekä Hankenilla sisäisesti, yliopistomaailmassa että koko yhteiskunnassa. Hanken on onnistunut luomaan itselleen vahvan aseman itsenäisenä korkeakouluna ja taloudellinen vakaus on ehto korkealaatuiselle ja kansainvälisesti kilpailukykyiselle toiminnalle. Stiftelsen Svenska Handelshögskolanin varallisuutta on hoidettu erinomaisella tavalla ja minulle on kunnia saada puheenjohtajuuteni kautta myötävaikuttaa siihen, että näin tapahtuu myös jatkossa, Christina Dahlblom sanoo.

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan on perustamisestaan lähtien tukenut Hankenin strategisia panostuksia ja siten edesauttanut Hankenin pitkäjänteistä kehitystä ja menestystä. Säätiö hoitaa sijoitussalkkua jonka markkina-arvo tällä hetkellä on reilut 50 miljoonaa euroa. Vuosittainen tuki on noin 2 miljoonaa euroa.

- Puheenjohtajuuteni aikana haluan varmistaa, että säätiön hallitus, yhdessä Hankenin rehtorin ja hallituksen kanssa, ajattelee pitkäjänteisesti niin, että varoja ei vain osoiteta tarpeisiin jotka ovat ajankohtaisia nyt ja parin vuoden kuluttua vaan myös panostuksiin jotka vahvistavat Hankenia pitkällä tähtäimellä, Dahlblom jatkaa.

- Kaikki merkit viittaavat, että korkeakoulujen kyky kerätä ulkoista rahoitusta tulee olemaan yhä tärkeämpää. Lisäksi meidän täytyy osata hoitaa ja käyttää varojamme järkevästi. Säätiön tuki on merkittävä lisä Hankenin perusrahoitukselle jota parhaillaan vahvistamme varanhankintakampanja HANKEN RETURNSin avulla. Tähän olemme jo keränneet yli 2,5 miljoonaa euroa, sanoo Hankenin rehtori Eva Liljeblom.

Lisätietoja:
Christina Dahlblom
christina@dahlblomsparks.com
050 563 6927

To the top

27.05.2015: Financial Times Executive Education Rankings 2015: Hanken & SSE Executive Education still on top in the Nordic region

Hanken & SSE Executive Education is through its network the top provider of executive education in the Nordic region while further advancing its position in the global ranking.

For the 17th year, Financial Times ranks the best executive education programmes globally, this year rating 75 best open programmes and 85 best customised programmes worldwide and combining the two rankings to give the top 50 providers of Executive Education.

Through its network Hanken & SSE Executive Education continues to withhold its position as the top executive education provider in the Nordic and Baltic region in all categories. In the open programme it maintains its position as 37th in the category. In the custom programme ranking it placed 31st, placing first in custom program criterion Partner Programs. In the combined ranking it meant the executive education provider also placed 31st and with that improving from last year’s ranking.

The rankings are based on participant and client satisfaction, diversity of participants and faculty as well as the international exposure of the education provider.

“We are delighted that we are able to maintain such a strong position in the ranking again this year, it is a strong indicator of the high quality of our offering in the ever tightening global competition”, said Sari Salojärvi, CEO of Hanken & SSE Executive Education.

Hanken & SSE Executive Education is part of the Stockholm School of Economics Executive Education network and took part in the rankings as its representative in Finland.

Learn more about the Financial Times Executive Education ranking:http://www.ft.com/business-education/executive-education

About Hanken & SSE Executive Education
Hanken & SSE Executive Education is a joint venture between Hanken School of Economics and Stockholm School of Economics founded in 2005. Owned by two leading business schools and based in Finland, Hanken & SSE Executive Education provides executive education through an extensive network in the Nordic and Baltic region.

For more information
Sari Salojärvi
CEO, Adjunct Professor
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

To the top

26.05.2015: Hanken received donation of 1 000 000 euro from The Swedish Cultural Foundation

The Swedish Cultural Foundation donates 1 000 000 euro to Hanken and the ongoing fundraising campaign HANKEN RETURNS. The donation is the largest endowment so far to the campaign. HANKEN RETURNS has now received donations exceeding 2.5 million euro. The donation was officially handed over to Rector Eva Liljeblom by the Director of the Swedish Cultural Foundation Leif Jakobsson and Education Officer Veronica Granö-Suomalainen at a ceremony on 25 May 2015.

- Without a comprehensive educational networking system we have no future, and Hanken is an important part of this network when it comes to educating business graduates with knowledge in Swedish. Hanken’s collaboration with other universities is integral and we hope that these collaborations will gain the creative industries that will bear the economy of tomorrow, said Leif Jakobsson.

Hanken’s Rector Eva Liljeblom was very pleased to receive the largest single donation to the campaign so far.

- This donation is a sign of faith in Hanken’s ability to educate business graduates with the competence to work in both traditional and new, more creative industries, says Liljeblom.

The mission of the Swedish Cultural Foundation is to support and strengthen the culture and education of the Swedish-speaking minority in Finland. The Swedish Cultural Foundation was established in 1908 and has around 480 individual funds that together form the foundation. Annually the foundation contributes around 33 million euro of funding and about 8 000 applications are received every year.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30 June 2017. The aim of the campaign is to strengthen Hanken’s position as the only independent business school in Finland.

More information:
Janina Jansson, campaign manager HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

26.05.2015: Hanken vastaanotti 1 000 000 euron lahjoituksen Svenska kulturfondenilta

Svenska kulturfonden lahjoittaa 1 000 000 euroa Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Tämän, kampanjan toistaiseksi suurimman lahjoituksen, myötä kampanjaan on kerätty reilut 2,5 miljoonaa euroa. Lahjoitus luovutettiin rehtori Eva Liljeblomille 25. toukokuuta 2015.

- Ilman kattavaa korkeakouluverkostoa meillä ei ole tulevaisuutta ja Hanken on tärkeä osa tätä verkostoa, erityisesti kouluttaessaan ruotsinkielentaitoisia kauppatieteilijöitä. Hankenin yhteistyö muiden yliopistojen kanssa on keskeistä ja toivomme tämän yhteistyön edistävän niitä luovia elinkeinoja ja liiketoimintoja jotka tulevat kantavan maamme taloutta tulevaisuudessa, perusteli Kulturfondenin johtaja Leif Jakobsson luovuttaessaan lahjoituksen yhdessä Veronica Granö-Suomalaisen kanssa.

Hankenin rehtori Eva Liljeblom on erittäin tyytyväinen lahjoituksesta joka on tähän mennessä suurin yksittäinen lahjoitus meneillä olevaan kampanjaan.

- Lahjoitus on osoitus luottamuksesta Hankenin kykyyn kouluttaa osaajia sekä perinteisille että luovemmille markkinoille, sanoo Liljeblom.

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja nykyään se toimii katto-organisaationa noin 480 rahastolle, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten tekemiin lahjoituksiin. Svenska kulturfondenin omistaa ja sitä hallinnoi Svenska litteratursällskapet. Rahaston tuoton jakavat Kulturfondenin luottamuselimet, jotka nimeää Ruotsalainen kansanpuolue.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 saakka. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:
Janina Jansson, kampanjapäällikkö HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

05.05.2015: Kutsu: Pohjoismainen näkökulma koulutuksen kansainvälistymiseen 

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät järjestetään Helsingissä 6-7.5 2015. Päivien teemana ovat Pohjoismaat ja pohjoismaiset näkökulmat kansainvälistymiseen.

Päivien teema perustuu Pohjoismaiden yhteisiin haasteisiin koskien vetovoimaa ja näkyvyyttä globaaleilla koulutusmarkkinoilla joissa kilpailu vain kovenee. Päivien aikana sekä suomalaiset että pohjoismaiset puhujat keskustelevat mm. kansainvälistymisstrategioista kansainvälistymisen taloudellisista vaikutuksista, lukukausimaksujen vaikutuksista sekä kansainvälistymisen laadusta ja sen arvioinnista.

Puhujina toimivat mm. tuore kansanedustaja Juhana Vartiainen ja professori Anne Brunila jotka keskustelevat suomalaisen talouden haasteista sekä korkea-asteen koulutuksesta. Kansanedustaja Pekka Haavisto esittää näkemyksensä korkeakoulutuksen mahdollisesta roolista demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamisessa.

Osallistujat saavat myös kuulla Ruotsin ja Tanskan kokemuksista lukukausimaksujen käyttöönotosta sekä miten nämä ovat vaikuttaneet yliopistojen kansainvälistymistavoitteisiin ja opiskelijaliikkuvuuteen.

Kevätpäivät järjestävät tänä vuonna ammattikorkeakoulu Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Keskiviikon 6.5. ohjelma järjestetään hotel Scandic Park:ssa ja torstain 7.5 ohjelma pidetään Arcadassa.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan koko seminaarin tarjontaan.

Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta http://kevatpaivat.arcada.fi/fi/.

Lisätietoja:

Annika Stadius, optintoasiainpäällikkö, Arcada
Puh: 0207 699 613
Sposti: annika.stadius@arcada.fi

Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet, Hanken
Puh: 040 352 1239
Sposti: johanna.lilius@hanken.fi

Juha Ketolainen, toimialajohtaja, CIMO
Puh: 0295 338 592
Sposti: juha.ketolainen@cimo.fi

To the top

05.05.2015: High-Quality Research and Productivity Characterise Hanken's 2014

The financial statement for 2014, approved by the Board of Hanken on 16 April 2015, shows a positive development, where all key indicators point upward, the university meets most targets set, and the activities have a solid financial base. Hanken continues to strive to be an internationally recognised, competitive and research-oriented business school. For these aspirations, international accreditations play an essential role. In 2014, Hanken renewed its EQUIS-accreditation, which was granted in 2000 for the first time.

High-quality research of international standard
In 2014, Hanken received confirmation that the implementation of the university’s research-oriented strategy has been successful. The State of Scientific Research in Finland 2014 review (Tieteen tila 2014), conducted by the Academy of Finland, shows that Hanken’s research, with its citation index of 1.4, clearly is above the world average of 1. The same trend can be seen in the so called Top 10-index, which shows how many publications on average belong to the most cited 10 percent in their respective field of research. Here Hanken's index of 1.7 again exceeds the world average of 1. From a national perspective, only Hanken and the Aalto University exceed the world average for citation indexes within the economic sciences.

The amount of scholarly publications, with 204 publications in 2014 compared to 198 the year before, was stable. Also the number of publications in international peer-reviewed journals with an ISI Web of Science Impact Factor of >1 increased to 61 (2013: 53) and thereby exceeded the set target (32) by a good margin.

Bilateral agreement within logistics and stable degree turn-out
During the year, Hanken gave its input to the discussion on the dual structure of higher education in Finland, by closing its first bilateral agreement with a university of applied sciences. The agreement concerns the subject of logistics, where Arcada University of Applied Sciences was agreed to be responsible for BSc level education, whereas Hanken bears the responsibility of education on the MSc and PhD levels.

The number of graduates at all educational levels remained stable and at a good level, following the targets agreed upon with the Ministry of Education and Culture. The number of bachelor’s degrees increased to 229 (2013: 227, target 210) thanks to the mandatory semester abroad and investments in student services. The number of graduated master’s students was the highest in many years and increased to 278 (2013: 254, target 280). During the year, 19 doctors graduated (2013: 15, target 16).

An additional target, as regards education, is the share of students that complete at least 55 study credits during the year. Hanken’s target is for this share to amount to at least 30% of the students. The result for the academic year was 32.3%, which is an all-time high for Hanken.

Hanken’s efforts in responsible business education, in line with the Principles for Responsible Management Education (PRME), were again validated when the secretariat of the Regional Chapter Nordic was placed at Hanken.

Within bachelor’s and master’s education, the focus continued to be on streamlining the programme portfolio in order for it to in 2015 consist of fewer but stronger and more international programmes that stand out in an increasingly hard international competition. 

Continued internationalisation of education and study environment
The compulsory semester abroad has become a self-evident part of the education and the overall student mobility (outgoing plus incoming exchange students) continues to increase. The number of students who spent at least three months on an international student exchange or internship rose from 354 (average for 2011-13) to 404 (average for 2012-14). The number of study credits completed abroad also increased to 4,863 (2013: 4,303).

The number of international degree students remained stable. The proportion of international research and teaching staff rose from 21.2% (2013) to 24.3% (2014).

Solid balance sheet and increased returns on investments stabilised finances
In 2014, Hanken’s assets, as confirmed on the balance sheet, increased to EUR 92.1 million (EUR 82.4 million in 2013). The year resulted in a profit of EUR 2.54 million, of which most was due to returns on investment and financing operations (EUR 4.4 million), primarily consisting of invested donations. The portfolio returns for externally managed assets reached 9.4%.

The operative income totalled EUR 23.1 million (EUR 22.0 million in 2013), of which funding from the Ministry of Education and Culture stood at EUR 17.3 million (EUR 16.6 million in 2013). Operative expenses totalled EUR 25.0 million (EUR 23.6 million in 2013), of which 64% (65%) were staff costs, 14% (13%) were property-related costs and 22% (22%) were other expenses.

In November, Hanken launched its new fundraising campaign – HANKEN RETURNS – which at the end of the year had received donations amounting to EUR 0.72 million. 

To the top

05.05.2015: Korkealaatuinen tutkimus ja tuottavuus kuvaa Hankenin vuotta 2014

Hankenin hallitus hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen 16.4.2016. Tämän mukaan vuoden aikana tapahtunut kehitys on ollut erittäin myönteistä. Indikaattorit osoittavat ylöspäin, yliopisto saavuttaa suuren osan tavoitteistaan ja toiminnalla on vahva taloudellinen perusta. Hankenin tavoitteena on edelleen olla kansainvälisesti tunnettu, kilpailukykyinen ja tutkimuspainotteinen kauppakorkeakoulu. Kansainväliset akkreditoinnit ovat elinehto näille pyrkimyksille ja vuonna 2014 Hanken uusi EQUIS-akkreditointinsa joka on ollut voimassa jo vuodesta 2000.

Korkealuokkaista tutkimusta kansainvälisellä tasolla
Vuoden 2014 aikana Hanken sai vahvistuksen siitä, että yliopiston tutkimuspainotteinen strategia on ollut menestyksekäs. Suomen Akatemian tekemä selvitys, Tieteen tila 2014, osoittaa, että Hankenin tutkimus viittausindeksillä 1.4 selvästi ylittää maailmanlaajuisen keskiarvon joka on 1. Sama trendi näkyy niin kutsutussa Top 10-indeksissä, joka osoittaa kuinka monta julkaisua keskimäärin kuuluu tieteenalansa eniten viitattuun 10 prosenttiin. Hankenin indeksi on 1,7 kun maailman keskimääräinen taso on 1. Kansallisesta näkökulmasta vain Hanken ja Aalto-yliopisto ylittää taloustieteiden kansainvälisen viittausindeksin keskiarvon.

Tieteellisten julkaisujen määrä pysyi tasaisesti hyvänä julkaisujen määrän noustessa 204 vuonna 2014, verrattuna edellisvuoden 198 julkaisuun. Myös julkaisut kansainvälisissä aikakausjulkaisuissa, joiden ISI Web of Science ‑vaikutuskerroin on yli 1, nousi 61 (2013) mikä selkeästi ylitti tavoitteen (32).

Yhteistyösopimus logistiikan aineessa ja vakaa valmistumisaste
Vuoden 2014 aikana Hanken antoi vastauksensa keskusteluun duaalimallista, kun yliopisto teki ensimmäisen bilateraalisen sopimuksensa ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimus koskee logistiikan ainealuetta jonka puitteissa ammattikorkeakoulu Arcada jatkossa vastaa kandidaattitason koulutuksesta ja Hankenilla on vastuu maisteri- ja tohtoritason koulutuksesta. 

Valmistuneiden määrä eri koulutustasoilla pysyi vakaalla ja hyvällä tasolla mikä myös vastaa niitä tavoitteita jotka Hanken on OKM:n kanssa sopinut. Vuoden aikana Hankenista valmistui 229 kandidaattia (227 vuonna 2013, tavoite 210), kiitos pakollisen ulkomaanjakson ja opiskelijapalveluihin tehtyihin panostusten. Valmistuneiden maistereiden määrä oli korkein moneen vuoteen ja nousi 278 (2013: 254, tavoite 280). Vuoden aikana valmistui myös 19 tohtoria (2013: 15, tavoite 16).

Yksi koulutusta koskeva lisätavoite on niiden opiskelijoiden määrä jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintoviikkoa viimeisen lukuvuoden aikana. Hankenin tavoite on, että näiden opiskelijoiden osuus on vähintään 30 % ja vuoden 2013-14 lukuvuoden tulos on 32,9 % mikä on korkein kautta aikojen.

Hankenin panostukset PRME (Principles for Responsible Management Education) ‑aloitteen mukaiseen vastuulliseen ekonomikoulutukseen sai jälleen tunnustusta, kun pohjoismaisen alueen jaoston sihteeristö sijoitettiin Hankenille.

Kandidaatti- ja maisteritasolla jatkettiin ohjelmakokonaisuuden virtaviivaistamista niin, että siinä vuonna 2015 on vähemmän mutta vahvempia englanninkielisiä ohjelmia jotka pärjäävät alati kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Koulutuksen ja opiskeluympäristön kansainvälistyminen jatkui
Pakollinen ulkomailla vietetty jakso on vakiinnuttanut asemansa osana koulutusta ja opiskelijoiden liikkuvuus (tulevien ja lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä) kasvaa jatkuvasti. Vähintään kolme kuukautta opiskelijavaihdossa tai ulkomaanharjoittelussa viettävien opiskelijoiden määrä nousi 354:stä (keskiarvo vuosina 2011–2013) 404:ään (keskiarvo vuosina 2012–2014). Myös ulkomailla suoritettujen opintopisteiden määrä jatkoi nousuaan 4 863:een (2013: 4 303).

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä on pysynyt ennallaan. Kansainvälisten tutkijoiden ja opettajien määrä on noussut 21,2 prosentista (vuonna 2013) 24,3 prosenttiin.

Vahva tase ja vakaa tuottavuus turvasivat talouden
Vuonna 2014 Hankenin varallisuus nousi taseen mukaan 92,1 miljoonaan euroon (82,4 MEUR vuonna 2013). Toimintavuoden tulos oli 2,54 miljoonaa euroa voittoa. Voitoista suurin osa saatiin sijoitus- ja rahoitustoiminnasta (4,4 MEUR), johon käytettiin pääasiassa lahjoituksena saatuja varoja. Ulkoisessa hallinnassa olevien varojen tuotto oli 9,4 %.

Varsinaisesta toiminnasta saadut tulot olivat 23,1 MEUR (22,0 MEUR vuonna 2013), josta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta oli 17,3 MEUR (16,6 MEUR vuonna 2013). Operatiivisen toiminnan kustannukset olivat yhteensä 25,0 MEUR (23,6 MEUR vuonna 2013), josta henkilöstökulujen osuus oli 64 % (65 % vuonna 2012), kiinteistökustannusten 14 % (13 % vuonna 2012) ja muiden kulujen 22 % (22 % vuonna 2012).

Marraskuussa 2014 Hanken aloitti uuden varainhankintakampanjan – HANKEN RETURNS – johon oltiin loppuvuodesta kerätty 0,72 MEUR.

To the top

04.05.2015: Doctoral thesis: Balancing act to cooperate with competitors

In order to meet the increasing demands for resources, knowledge and cost efficiency, small and medium-sized enterprises cooperate with their competitors to a higher extent. When the competitors have a similar business, there is real potential for cooperation, but at the same time the similarities constitute a threat. This controversy is, among other things, in focus in Henrik Virtanen’s doctoral thesis "Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter. En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext".

“Cooperating with competitors is a balancing act since the cooperation is based on a conflicting logic. The partners need to manage both cooperation and competition at the same time with one and the same player”, says Henrik Virtanen.

Cooperation increases the competitiveness of the partners, not only compared to other competitors but also compared to each other. The basis for competition is maximising one’s own interests, whereas when cooperating, the partners strive to achieve common goals. The partners need to find a balance in order to avoid turning the partnership into a destructive conflict.

“One possibility is to try to separate cooperation from competition. The partners can, for example, choose whether to cooperate or compete on specific markets or with specific products. Or, choose to cooperate on international markets and compete only on the domestic market.”

“The partners can strive to phase out overlapping operations so that the direct competition decreases. They can also, for example, focus on different markets or customer segments, or develop new products that do not compete with each other. The partners thus find that the cooperation adds such value that it is worthwhile creating new routines in order to avoid conflict.”

Previous research and literature on the subject identify different types of cooperation between competitors. The results in Virtanen’s thesis suggest that the phenomenon is more complex than the literature proposes.

“Each relationship that is permeated with both cooperation and competition is unique as to the benefits, risks and problems the partners face.”

Lic.Sc. Henrik Virtanen defends his doctoral thesis in Marketing: "Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter. En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext" on Thursday 7 May 2015.

Time: 7 May 2015, at 13
Place: Room 307, Hanken School of Economics, Vaasa
Opponent: Professor Helén Anderson, Linnaeus University, Kalmar
Custos: Professor Peter Björk, Hanken School of Economics

For more information, please contact:

Henrik Virtanen
henrik.virtanen@hanken.fi
+358 50 5120576

A copy of the thesis (in Swedish) can be downloaded at:http://hdl.handle.net/10138/154195

To the top

04.05.2015: Väitöskirja: Tasapainottelua kilpailijayhteistyössä 

Voimavaroja, osaamista ja kustannustehokkuutta koskevien vaatimusten lisääntyessä pienet ja keskisuuret yritykset tekevät yhä enemmän yhteistyötä kilpailijoidensa kanssa vaatimuksiin vastaamiseksi. Kun kilpakumppanien liiketoiminta on samankaltaista, yhteistyössä piilee paljon mahdollisuuksia, mutta samanlaisuus on myös uhka. Muun muassa tämä ristiriita on keskiössä Henrik Virtasen väitöskirjassa, jonka nimi on "Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter. En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext".

– Yhteistyön tekeminen kilpailijoiden kanssa on tasapainottelua, sillä se perustuu ristiriitaiseen logiikkaan. Osapuolet joutuvat sekä tekemään yhteistyötä että kilpailemaan saman toimijan kanssa samanaikaisesti, Henrik Virtanen kuvailee.

Yhteistyö parantaa osapuolten kilpailukykyä paitsi muihin kilpailijoihin myös toisiinsa nähden. Kilpailun tavoitteena on oman edun maksimointi, mutta yhteistyössä osapuolet pyrkivät yhteisiin päämääriin. Tasapaino pitäisi pystyä säilyttämään sellaisena, ettei asetelma johda tuhoisaan vastakkainasetteluun.

– Yksi mahdollisuus on pyrkiä pitämään yhteistyö erillään kilpailusta. Osapuolet voivat vaikkapa tehdä yhteistyötä tai kilpailla vain tietyillä markkinoilla tai tietyissä tuotteissa. Esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla voidaan tehdä yhteistyötä ja kotimarkkinoilla kilpailla keskenään.

- Osapuolet voivat pyrkiä päällekkäisyyksien poistamiseen, niin että suora kilpailu vähenee. He voivat fokusoida eri markkinoihin tai asiakassegmentteihin, kehittää uusia tuotteita jotka eivät kilpaile keskenään ja niin edelleen. Ne pitävät siis yhteistyötä niin arvokkaana, että kannattaa luoda yhteiset rutiinit konfliktien välttämiseksi.

Aiemmassa aihetta käsittelevässä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on tunnistettu kilpailijoiden välisen yhteistyön eri tyyppejä. Virtasen väitöstutkimuksen perusteella ilmiö kuitenkin näyttäisi olevan monitahoisempi kuin tähänastisessa kirjallisuudessa on oletettu.

– Jokainen suhde, jossa yhdistyvät yhteistyö ja kilpailu, on ainutlaatuinen. Eroja on esimerkiksi hyödyissä, riskeissä ja ongelmissa, joita osapuolet voivat kohdata.

KTL Henrik Virtasen markkinoinnin alan väitöskirja  "Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter. En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext" tarkastetaan torstaina 7. toukokuuta 2015.

Aika: 7.5.2015 klo 13
Paikka: 307, Hanken Svenska handelshögskolan, Vaasa
Vastaväittäjä: Professori Helén Anderson, Linnéuniversitetet, Kalmar
Kustos: Professori Peter Björk, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:
Henrik Virtanen
henrik.virtanen@hanken.fi
+358 50 512 0576

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta:http://hdl.handle.net/10138/154195

To the top

23.04.2015: Fazer donates 100 000 euro to Hanken School of Economics

Fazer participates in Hanken’s ongoing fundraising campaign with a donation of 100 000 euro. “We are convinced that in order to succeed in the future, Fazer and Finland as a whole will need top professionals in the field of business. Therefore, we make this donation to Hanken”, says Christoph Vitzthum, president and CEO, Fazer Group.

Fazer participated in Hanken's fundraising already in 2010 by donating 100 000 euro. Furthermore, Fazer has been Hanken's corporate Premium Partner for several years. Today's donation will deepen the cooperation even further.

Rector Eva Liljeblom expresses her gratitude for the donation and points out that one of the cornerstones of Hanken’s success is the mutual trust between the business school and its students, alumni and external stakeholders. “We want to continuously develop our operations and research forms the basis for the development. Cooperation with companies offers us a direct link between theory and practice, and that is inspiring”, says Eva Liljeblom.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30 June 2017. The aim of the campaign is to strengthen Hanken’s basic capital and secure its position as Finland’s only independent business school.

More information:
Janina Jansson, campaign manager HANKEN RETURNS
phone 0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

23.04.2015: Fazer lahjoittaa Hankenille 100 000 euroa

Hanken vastaanottaa 100 000 euron lahjoituksen Fazerilta varainhankintakampanjaansa HANKEN RETURNS. ”Olemme vakuuttuneita että menestyäkseen tulevaisuudessa niin Fazer kuin koko Suomi tarvitsee talouden huippuosaajia. Tämän takia teemme lahjoituksen Hankenille”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.

Fazer osallistui Hankenin varainkeruuseen myös vuonna 2010 lahjoittamalla 100 000 euroa. Lisäksi Fazer on ollut Hankenin Premium Partner -yritys jo usean vuoden ajan. Tämä lahjoitus syventää yhteistyötä entisestään.

Rehtori Eva Liljeblom esittää lämpimän kiitoksen lahjoituksesta ja toteaa että yksi Hankenin menestyksen kulmakivistä on korkeakoulun ja sen opiskelijoiden, alumnien ja ulkopuolisten sidosryhmien välinen keskinäinen luottamus. ”Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja tutkimus luo perustan kaikelle kehitykselle. Yhteistyö yritysten kanssa tarjoaa meille suoran linkin teorian ja käytännön välille mikä on sekä antoisaa että inspiroivaa” sanoo Eva Liljeblom.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:
Janina Jansson, kampanjapäällikkö HANKEN RETURNS
puh 0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

22.04.2015: PRESS INVITATION: Seminar on Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains 

The HUMLOG Institute at Hanken School of Economics is pleased to invite you to a seminar on Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains in Helsinki on 29 April 2015. The seminar ends a 4-year project funded by the Academy of Finland that has analysed current challenges in areas of changing climate risk, urbanisation and security.

Programme overview

Project presentations and keynotes by representatives from:

 • UNICEF Kenya
 • National Emergency Supply Agency (NESA)
 • World Vision International
 • The HUMLOG Institute

Workshops:

 • Cash based assistance
 • Inter-organisational learning in humanitarian networks
 • Closed loop supply chains
 • Beneficiaries and customers - what do these roles imply in the humanitarian context

In addition, there will be a prize-giving ceremony to award the best PhD and Master's theses in humanitarian logistics.

Media representatives are welcome to take part in the seminar.

Time: 29 April 2015, 8:30–16:15
Place: Futurum, Hanken School of Economics, Arkadiankatu 22, Helsinki

The seminar programme can be found on the HUMLOG Institute website. The seminar will be held in English.

RSVP to Ira Haavisto (ira.haavisto@hanken.fi, 040 735 2761).

The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) serves as a platform for researchers in humanitarian logistics. Its two founding universities are the Hanken School of Economics and the National Defence University of Finland.
hanken.fi/humloginstitute
humlog@hanken.fi

For more information, please contact:

Ira Haavisto, Director
The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute)
ira.haavisto@hanken.fi
040 735 2761

To the top

22.04.2015: LEHDISTÖKUTSU: Humanitaarisen logistiikan seminaari: Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains

Hanken Svenska handelshögskolanin HUMLOG-instituutti kutsuu sinut Helsingissä 29.4.2015 järjestettävään seminaariin Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains. Seminaari päättää Suomen Akatemian rahoittaman nelivuotisen hankkeen, jossa on analysoitu ilmastonmuutosriskin, kaupungistumisen ja turvallisuuden nykyisiä haasteita.

Seminaarissa seuraavien tahojen edustajat esittelevät hanketta ja sen pääaiheita:

 • UNICEF Kenia
 • Huoltovarmuuskeskus
 • World Vision International
 • HUMLOG-instituutti

Työpajat:

 • Cash based assistance
 • Inter-organisational learning in humanitarian networks
 • Closed loop supply chains
 • Beneficiaries and customers - what do these roles imply in the humanitarian context

Lisäksi seminaarissa järjestetään palkintojenjakoseremonia, jossa palkitaan parhaat tohtorin ja maisterin opinnäytetyöt humanitaarisen logistiikan alalla.

Lehdistön edustajat toivotetaan tervetulleiksi seminaariin.

Aika: 29.4.2015 klo 8.30–16.15
Paikka: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiankatu 22, Helsinki

Seminaarin ohjelma on luettavissa HUMLOG-instituutin verkkosivuilla. Seminaari pidetään englanniksi.

RSVP Ira Haavisto (ira.haavisto@hanken.fi, 040 735 2761).

The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG-instituutti) on humanitaarisen logistiikan tutkijoiden kohtaamispaikka. Tutkimuslaitoksen ovat perustaneet Hanken Svenska handelshögskolan ja Maanpuolustuskorkeakoulu.
hanken.fi/humloginstitute
humlog@hanken.fi

Lisätietoja:

Ira Haavisto, johtaja
The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG-instituutti)
ira.haavisto@hanken.fi
040 735 2761

To the top