Externa forskningsprojekt

Information om extern projekthantering

Information om projekthantering och externa samfinansirade projekt hittar du även under  Forskning/Forskningsfinansiering/För forskare.

Lönebudgetering för externt samfinansierade projekt

Flera externa finansiärer, bland andra Finlands Akademi och Business Finland, använder den så kallade totalkostnadsmodellen vid budgetering av projekt.

Koefficienterna för personalbikostnader och generella omkostnader i ansökningar enligt totalkostnadsmodellen för Svenska handelshögskolan år 2019 är:

xx % för personalbikostnader
xx % för generella omkostnader

För mera information och kompletterande anvisningar se finansiärens instruktioner.

Verktyg för budgeteringen

Hankens verktyg för lönebudgetering som främst är avsett för budgetering enligt totalkostnadsmodellen, men som även delvis kan användas för marginalkostnadsmodellen finns under rubriken Projekthantering och budgetering.

Krav- och prestationsnivåer

Om en arbetstagare inte har en fastställd krav- och prestationsnivå skall den ansvariga ledaren i samråd med prefekten ge förslag till preliminär krav- och prestationsnivå med risk för att utvärderingsgruppen eller arbetsgivaren sänker eller höjer de uppskattade nivåerna (som utgör ULS lönen). Vid behov, kontakta personalchef Elina Stadigh, elina.stadigh@hanken.fi.

Med kravnivå avses arbetsuppgiftens kravnivå
Med prestationsnivå avses den individuella arbetsprestationen. Man kan utgå från att den individuella prestationsnivån vid nyanställning är fyra, men vid lönebudgetering rekommenderas att man använder prestationsnivå fem.

Löner skall estimeras vad som är normalt för vid högskolan motsvarande tjänst. Till exempel, en forskarstuderande som är anställd inom ett Finlands Akademiprojekt skall erhålla motsvarande lön som en forskarsstuderande med samma arbetsuppgifter vid ett annat projekt inom högskolan.

Riktlinjer för kravnivåer inom forskning:

Forskningsbiträden, kravnivå ett (1)
Doktorander, kravnivå ett till fyra (1-4)
Post doc (besitter ej professorsbehörighet), kravnivå fem till sju (5-7)
Post doc (med professorsbehörighet), minst kravnivå åtta (8)