Stipendium för praktik

Studerande vid Hanken kan ansöka om ett stipendium för praktik de utför som en del av sina studier.

Hur ansöker jag?

Lämna in din stipendieansökan inom ansökningstiden i Mobility Online portalen.

Välj fliken "Internship Grant Application" och därefter antingen kategori 1, 2 eller 3. Du kan endast ansöka om praktikstipendium ur en kategori per ansökningsperiod och du kan inte byta den i efterhand.

Kategorier:

 1. EU:s medlemsländer, EES/EFTA- länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Makedonien och Turkiet.
 2. Övriga länder utomlands
 3. Finland (endast för dig som studerar vid ett engelskspråkigt magisterprogram och Finland inte är ditt hemland).

Du kan ansöka om stipendium under de två ansökningsomgångarna för utlandstermin i Mobility Online: 

 • Ansökningstid 1.12–14.12 för en voucher som är i kraft 1.1-30.6
 • Ansökningstid 1.6–14.6 för en voucher som är i kraft 1.7-31.12

Notera att du under en ansökningsomgång endast kan ansöka om antingen stipendium för utlandspraktik eller utbytesstudieplats inte bägge. Notera också att du kan få ett stipendium för antingen utlandspraktik eller utbyte på vardera studienivån.

Om du beviljas ett stipendium får du en voucher av Hanken. Vouchern är i kraft t.o.m. slutet av nästa ansökningsperiod, d.v.s. i 6 månader och är ett löfte till studerande om ett stipendium för praktik. Notera följande:

 • Du behöver inte ha en praktikplats då du ansöker om stipendiet.
 • Vouchern kan användas på en praktikplats som du hittat via Job Boarden på Karriärtjänsters sida eller på egen hand via andra kanaler.
 • Praktikperioden kan inledas när som helst under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Du kan även ansöka om ett stipendium för praktik som redan inletts under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Du kan även ansöka om ett stipendium för praktik som redan avslutats. Praktiken bör dock ha inletts under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Då du ansöker om stipendium för praktik på kandidatnivå bör praktiken utgöra ditt utlandsobligatorium.
 • Då du ansöker om ett praktikstipendium godkänner du Hankens villkor för praktikstipendium (Hanken's terms and conditions for awarding internship)

----------------------------------------------------------------

Då du beviljats en praktikvoucher

Före ditt stipendium kan betalas ut bör du meddela Karriärtjänster om din praktikperiod via Mobility Online-portalen. Detta bör du göra inom den tid din voucher är i kraft. I PDF-filen nedan hittar du nogranna instruktioner på de stegen du skall ta före, under och efter praktiken för att få stipendiet.

 

file type iconHur du använder din praktikvoucher: steg för steg

file type iconPraktikprocessen i korther (på engelska)
 

-----------------------------------------

Info om stipendiet

Om stipendiesumman

Stipendiesumman betalas ut som en klumpsumma efter att du har lämnat in alla nödvändiga dokument och de har behandlats, dvs. kan det ske före, under eller efter praktiken beroende på när du har lämnat dokumenten in. Kom ihåg att du måste lämna Learning Agreementen förän din voucher förfaller. Vänligen notera att dokumenten behandlas manuellt på Karriärtjänster. Det kan ta 1-2 veckor att kolla upp ett dokument. Efter att du laddat upp din Grant Agreement tar det max. 4 veckor för dig att få ditt stipendium, förutsatt att du också då utfört det eventuella språkprovet. Under sommaren kan behandlingstiden på ett dokument vara upp till 5 veckor eftersom inga dokument behandlas under julimånad.

Månadsstipendiet är 530€/590€ beroende på landet du åker till, för praktikperioder som slutar senast 30.9.2019. För praktiker som börjar tidigast 1.6.2019 och slutar senast 30.9.2020 blir stipendiesumman 480€/540€. Därtill kan ett resetillägg om max 672€ tillkomma för kandidatstuderande som utför praktik utomlands. 

file type iconLäs mer om hur stipendiesumman räknas

file type iconPrinciper för utdelning av stipendium för praktik
 

Skall jag ansöka skilt om Erasmus-medel?

Nej. Om du åker på praktik i Europa får du i regel automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium skilt, utan det utgör en del av stipendiet du erhåller från Hanken.

Europeiska Unionen delar ut praktikstipendier åt studerande vid sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus University Charter. Det innebär att Hanken årligen erhåller medel att dela ut åt studerande som åker på praktik till ett europeiskt land med Hankens stipendium.

Mera information om Erasmus+ (som programperioden 2014-2020 heter) hittar du på Europeiska kommissionens websidor.

file type iconHankens Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
 

Behörighetskrav för stipendium för praktik

För att du skall vara behörig att ansöka om ett stipendium för praktik:

 • Skall du vara inskriven vid Hanken för examenstudier på heltid
 • Skall din studierätt täcka hela praktikperioden
 • Skall du vara närvaroanmäld vid högskolan under hela praktikperioden
 • Skall du inte ha erhållit stipendium för utlandstermin av Hanken (praktik eller utbytesstudier) på samma studienivå (kandidat eller magister)
 • Skall du som studerar på kandidatnivån inte ha utfört kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen
 • Skall du som studerar på magisternivån inte redan ha erhållit 5sp, 8sp eller 10sp för fördjupad praktik
 • Skall kandidater som fortsätter sina magistersstudier på Hanken ha utexaminerats före den sista ansökningsdagen för att kunna ansöka om stipendium för fördjupad praktik.

Din praktikplats:

 • Skall vara utomlands*
 • Skall ske under en enhetlig period, på heltid och vid en och samma arbetsgivare
 • Skall godkännas av praktikexaminatorn som en del av dina studier antingen som kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen eller Fördjupad praktik inom magisterexamen genom att praktikexaminatorn undertecknar "Learning Agreement"
 • Skall inledas eller ha inletts under samma kalenderår som för vilken vouchern är i kraft 
 • Skall din praktik på kandidatnivån vara minst 84 dagar lång och på magisternivån minst 60 dagar lång
 • Praktiken får vara max 364 dagar lång


* gäller ej praktik för studerande inom Hankens engelskspråkiga magisterprogram

 

Prioriteringsschema

bild_over_stipendier03.jpg

Har du specialbehov?

Studerande med specialbehov eller handikapp som åker på praktik till ett EU-land kan få tilläggsmedel för sin praktik. 

Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium, tag kontakt med internationella koordinatorn (outgoing.mobility@hanken.fi) vid Hanken för mer information.

Ansök också om andra stipendier

Studiefonden - beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ekonomföreningen Niord -  Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för obligatoriska utbytesstudier eller praktik utomlands både på våren och hösten. Niord informerar om ansökningstiderna i Niordbladet, på niord.fi och på shs.fi.

Utbildningsstyrelsen (gamla CIMO) - koordinerar bl.a. praktik-, utbytes- och stipendieprogram i Finland.

Fyrk.fi - hjälper dig navigera bland stipendier och understöd.