Tillgodoräkning av studier avlagda i Finland

Anvisningar för tillgodoräkning av studier avlagda i Finland.

Om du får till godo studier som du avlagt i Finland vid en yrkeshögskola eller ett annat universitet registreras de med samma omfattning (studiepoäng) och i regel med samma bedömning som de ursprungligen haft. Vitsorden omvandlas till Hankens vitsordsskala enligt en omvandlingsskala som fastställts av rektor.

Till ansökan ska du alltid bifoga

  • officiellt studieutdrag i original med läroinrättningens stämpel (tillsvidare mottar vi främst studieutdrag i papper)
  • en beskrivning av kursen eller studiehelheten

Du ansöker om tillgodoräkning på olika sätt beroende på vilken slags studier det är fråga om. Det är på ditt ansvar att jämföra kursbeskrivningarna för den kurs du avlagt vid den andra högskolan och kurserna på Hanken för att bestämma vilken av följande din tillgodoräkning är:

Prestationen motsvarar kurs på Hanken

Före du avlägger i Finland vid en annan högskola en kurs som motsvarar en kurs som ges på Hanken ska du kontakta examinatorn för kursen på Hanken för att försäkra dig om kursen du tänker avlägga vid det andra universitetet eller högskolan kan ersätta kursen på Hanken. Då registreras prestationen med det kursnamn och den kurskoden som prestationen har på Hanken. Beslutet om ersättande fattas av examinatorn för kursen på Hanken.

Ansök så här om tillgodoräkning av prestation som motsvarar kurs på Hanken:

  1. Fyll i och printa ut ansökningsblanketten
  2. Besök examinatorn för motsvarande kurs på Hanken under mottagningstid och ta med ansökningsblanketten, officiellt studieutdrag över och beskrivning av prestationen
  3. Om examinatorn godkänner tillgodoräkningen och undertecknar ansökan, lämna in ansökan och bilagorna (studieutdrag i original och kursbeskrivning) till Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.

Prestationen motsvarar inte kurs på Hanken men hör till ämne på Hanken

Om du avlagt i Finland vid en annan högskola en kurs som inte motsvarar en specifik kurs på Hanken men innehållsmässigt hör till ett ämne eller ett språk som undervisas på Hanken ansöker du om att få tillgodoräkna prestationen hos ämnets eller språkets ämnesansvariga lärare. Prestationen registreras som en tillgodoräknad prestation inom ämnet utan att motsvara någon viss kurs på Hanken.

Ansök så här om tillgodoräkning av prestation som inte motsvarar kurs på Hanken men hör till ett ämne på Hanken:

  1. Fyll i och printa ut ansökningsblanketten
  2. Besök ämnesansvarig för läroämnet på Hanken under mottagningstid och ta med ansökningsblanketten, officiellt studieutdrag över och beskrivning av prestationen
  3. Om ämnesansvarig godkänner tillgodoräkningen och undertecknar ansökan, lämna in ansökan och bilagorna (studieutdrag och kursbeskrivning) till Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.

Prestationen motsvarar ingen kurs eller ämne på Hanken

Du kan också få till godo studier som du avlagt i Finland vid en annan högskola inom andra läroämnen än de som undervisas på Hanken. Enskilda kurser kan du använda inom valfria studier eller i magistern för att fylla delar av språkkravet, eller om du avlagt minst 6 sp inom samma språk som inte undervisas på Hanken kan du ersätta examenskravet om andra främmande språk i kandidatexamen med dem. Du kan också få tillgodo ett helt biämne, om du avlagt minst 25 sp i en studiehelhet eller inom ett och samma ämne vid någon annan högskola i Finland.

Ansök så här om tillgodoräkning av prestation som varken motsvarar kurs eller ämne på Hanken:

  1. Fyll i och printa ut ansökningsblanketten
  2. Lämna in ansökan och bilagorna (studieutdrag i original och kursbeskrivning) till Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.
studieprestationer tillgodoräknande ansökningar