Examensbetyg, betygsansökan och betygsutdelning

Information om examensbetyg och instruktioner för betygsansökan och betygsutdelning.

Examensbetyg

När du avlagt alla studier som krävs för din examen ska du anhålla om examensbetyg. Examensbetyget får du på anhållan, det skrivs inte ut automatiskt. Observera att du inte kan annullera din betygsansökan och att du efter att du ansökt om ditt examensbetyg inte kan höja vitsordet för en kurs som ingår i den examen. Du måste vara närvaroanmäld för den terminen då du får ditt examensbetyg.

Förutom examensbetyget får du också ett officiellt studieutdrag på svenska och på engelska samt ett så kallat diploma supplement, en engelskspråkig examensbilaga för internationellt bruk som beskriver närmare den examen som du avlagt och dess position i det finländska examenssystemet. Diploma supplement-bilagan följer en modell som utvecklats av Europeiska kommissionen, Europarådet och UNESCO/CEPES.

Ansök om kandidatbetyg

 1. När du har avklarat alla kurser (samt skrivit eller bestämt datum för mognadsprovet) som krävs för kandidatexamen kan du ansöka om betyg.
 2. Besök studiebyrån under mottagningstid för att tillsammans med en studievägledare gå igenom vilka kurser som inkluderas i din kandidatexamen. Ta med dig ett officiellt studieutdrag som du får från Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.
 3. Kontrollera i Hanna att du inte har obetalda avgifter eller - om du inte fortsätter med magisterstudier på Hanken - utestående boklån.
 4. Kontrollera i WebOodi att ditt telefonnummer och din postadress stämmer, korrigera om felaktigt!
 5. Efter att du besökt en studievägledare ska du fylla i den elektroniska betygsansokan. Se deadline för betygsansökan på tidtabellssidan. Betygsansökan genererar också din personliga länk till Kandidatrespons, den feedback-enkät som alla nya kandidater ombeds besvara. Reservera därför 20-30 minuter för att göra betygsansökan!
 6. Du får en inbjudan till betygsutdelningen/information om betygsdagen ca 5 vardagar före betygsdagen till din Hanken-e-post. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 vardagar före examensdatumet. Om det inte ordnas betygsutdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas - anvisningar finns i mejlet som du får.

Ansök om magisterbetyg

 1. När du har avklarat alla kurser, skrivit eller bestämt datum för mognadsprov samt lämnat in din magisteravhandling (den, och i vissa fall seminariet, behöver inte synas på studieutdraget ännu) kan du ansöka om examensbetyg.
 2. Kontrollera att alla studier som ska inkluderas i din examen syns på ditt officiell studieutdrag. Om du har prestationer utöver examenskravet kan du välja om du vill inkludera dem i din magisterexamen eller inte, ange i så fall detta då du fyller i betygsansökan. Om du väljer att inte ha med dem i examen får du på begäran efter betygsdagen ett skilt studieutdrag över dessa prestationer från Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa.
 3. Kontrollera i Hanna att du inte har några ouppklarade boklån eller obetalda avgifter -> betala obetalda avgifter!
 4. Kontrollera i WebOodi att ditt telefonnummer och din postadress stämmer, korrigera det som inte stämmer!
 5. Om du har en nyckel till Hanken ska du återlämna den till IB i Helsingfors/förvaltningen i Vasa.
 6. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Se deadline för betygsansökan på tidtabellssidan. I samband med det fyller du även i Finlands ekonomers elektroniska enkät för nyutexaminerade magistrar som du automatiskt länkas till.
 7. Du får en inbjudan till betygsutdelningen/information om betygsdagen ca 5 dagar före betygsdagen till den e-postadress du uppgett i din betygsansökan. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 vardagar före examensdatumet.Om det inte ordnas betygsutdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas - anvisningar finns i mejlet som du får.
 8. Din studierätt avslutas på betygsdatumet, och dina användarrättigheter till Hankens datanät samt e-post upphör dagen efter utexaminering.

Ansök om licentiat- eller doktorsbetyg  

 1. När du har avklarat alla kurser och disputerat (doktorsavhandlingen behöver inte synas på studieutdraget ännu) kan du ansöka om examensbetyg.
 2. Kontrollera att alla studier som ska inkluderas i din examen syns på ditt officiell studieutdrag.
 3. Uppdatera ditt telefonnummer och din postadress i WebOodi.
 4. Kontrollera i Hanna att du inte har några ouppklarade boklån eller obetalda avgifter -> betala obetalda avgifter!
 5. Om du har en nyckel till Hanken (och inte är anställd vid Hanken) ska du återlämna den till IB i Helsingfors/förvaltningen i Vasa.
 6. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Se deadline för betygsansökan på tidtabellssidan.
 7. Du får en inbjudan till betygsutdelningen/information om betygsdagen ca 5 dagar före betygsdagen till din Hanken-e-post.  Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 vardagar före examensdatumet. Om det inte ordnas betygsutdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas - anvisningar finns i mejlet som du får.
 8. Din studierätt avslutas på betygsdatumet, och dina användarrättigheter till Hankens datanät samt e-post dagen efter utexaminering.

Betygsutdelning

Betygsutdelningen är en liten festlig tillställning där rektor eller prorektor delar ut examensbetygen (både kandidat- magister- och doktorsbetyg) och de utexaminerade bjuds på ett glas mousserande vin. I Helsingfors hålls betygsutdelningen vanligen i sessionssalen på andra våningen och i Vasa i promotionssalen på första våningen. Du får en inbjudan till betygsutdelningen ca en vecka före betygsdatumet till din e-post och ska bekräfta ditt deltagande. Betygsutdelning ordnas inte varje betygsdag. Om det inte ordnas utdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas!

Om du inte har möjlighet att delta i betygsutdelningen kan du eller ett ombud hämta ditt examensbetyg vid Studentservice i Helsingfors eller från studiebyrån i Vasa från och med den första vardagen efter betygsutdelningen. Av säkerhetsskäl skickar vi inte originalbetygen per post till dig.

avgångsbetygen intyg ansökningar ceremonier