Byte till magisternivån eller magisterprogram

På denna sajt kan du läsa om hur du ska gå tillväga ifall du vill ansöka om ändring av din studierätt. Om du vill att ett godkänt byte säkert ska träda i kraft inför en ny termin ska anhållan lämnas in antingen senast 1.5 eller 1.11.

Byte av studierätt från kandidat- till magisternivå

Om du vill ansöka till en magisterutbildning på svenska på samma ort där du har kandidatstudierätt och bli befriad från kandidatexamenskravet ska du

 • ha studierätt för kandidat- och magisterexamen vid Hanken
   
 • studera på kandidatnivå för tillfället
   
 • ha avlagt en lägre högskoleexamen vid någon annan högskola med ett GPA (medeltal) på minst 3 i hela examen, skala 1-5 (alternativt om du inte har tillräckligt högt GPA i examen så gäller medeltalet i studierna avlagda vid Hanken alternativt ett GMAT/GRE test med tillräckligt högt resultat) 
   
 • uppfylla behörighetskraven för att byta till studier på magisternivå
  • 30 sp i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet du vill ha på magisternivå (dessa 30 sp ska vara endast grund- och ämnesstudier, dvs. följ exempelvis "studieplanen för biämnesstuderande på kandidatnivå" i Weboodi; fördjupade studier inom ämnet som är avlagda på Hanken kan INTE räknas som behörighetsgivande)
   • fördjupade studier kan inte räknas till de 30 sp som ger behörighet till bytet eftersom studerande i sådant fall använder kurserna avlagda på fördjupad nivå "dubbelt": både som behörighetsgivande och som del av magisterexamen
  • Studieprestationer som är inkluderade i den behörighetsgivande examen från den andra högskolan kan inte ingå i magisterexamen vid Hanken.

Fyll i blankett för anhållan om byte av studierätt till magisternivån och lämna in den till Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Din ansökan godkänns om du uppfyller ovanstående krav och mottagande institution har bedömt att du avlagt tillräckligt med studier för att inleda på fördjupad nivå. Notera att om du blir beviljad byte av studierätt till magisternivån ändras din studierätt till en magisterstudierätt, och din kandidatstudierätt avslutas. Magisterstudierätten är giltig i 4 år från startdatum. För mera info kontakta ansvarig för antagningsärenden via ansokan@hanken.fi.

 

studieplatser studieprogram magistrar byte ansökningar