Byte till magisternivån eller magisterprogram

Share page with AddThis
På denna sajt kan du läsa om hur du ska gå tillväga ifall du vill ansöka om ändring av din studierätt. Om du vill att ett godkänt byte säkert ska träda i kraft inför en ny termin ska anhållan lämnas in antingen senast 15.5 eller 15.11.

Byte av studierätt från kandidat- till magisternivå

Om du vill ansöka till en magisterutbildning på svenska på samma ort där du har kandidatstudierätt och bli befriad från kandidatexamenskravet ska du

 • ha studierätt för kandidat- och magisterexamen vid Hanken
 • studera för tillfället på kandidatnivå
 • ha avlagt en lägre högskoleexamen vid någon annan högskola
 • uppfylla behörighetskraven för att ansöka till magisterutbildningarna på svenska
  • 60 sp i ekonomiska vetenskaper varav 30 sp i huvudämnet (dessa 30 sp ska vara endast grund- och ämnesstudier, dvs. följ exempelvis "studieplanen för biämnesstuderande på kandidatnivå" i Weboodi; fördjupade studier inom ämnet som är avlagda på Hanken kan INTE räknas som behörighetsgivande)
   • fördjupade studier kan inte räknas till de 30 sp som ger behörighet till bytet eftersom studerande i sådant fall använder kurserna avlagda på fördjupad nivå "dubbelt": både som behörighetsgivande och som del av magisterexamen
  • Studieprestationer som är inkluderade i den behörighetsgivande examen från den andra högskolan kan inte ingå i magisterexamen vid Hanken.

Fyll i blankett för anhållan om byte av studierätt till magisternivån och lämna in den till Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Din ansökan godkänns om du uppfyller ovanstående krav och mottagande institution har bedömt att du avlagt tillräckligt med studier för att inleda på fördjupad nivå. För mera info kontakta ansvarig för antagningsärenden, 040-3512388, ansokan@hanken.fi.

 

Byte av studierätt på magisternivån

Studerande som har studierätt för magisterexamen kan anhålla om att byta till en annan magisterstudierätt. Byte av studierätt beviljas på motsvarande grunder som extern antagning görs till mottagande program, och förutsätter med god framgång avlagda studier vid Hanken.
 
Lämna in fritt formulerad anhållan tillsammans med bilagor som visar att du uppfyller kraven för programmet. För de engelskspråkiga magisterprogrammen krävs
 • kunskaper i engelska som motsvarar kravet vid antagning dvs. nivå C1
 • akademiska färdigheter motsvarande medelbetyg (GPA) > 75 %, Grade B (USA), eller GMAT > 550,
 • tidigare studier i relevanta ämnen enligt respektive programs krav

 

studieplatser studieprogram magistrar byte ansökningar