Bedömning av studieprestationer

Information om hur studieprestationer bedöms.

I beskrivningen för varje kurs eller studieprestation fastställs på vilket sätt det mäts att du inhämtat de kunskaper och färdigheter som är kursens inlärningsmål. För kursens genomförande och bedömning ansvarar en examinator, som utsetts av institutionen.

Studieprestationerna bedöms med en procentskala, som motsvaras av en femgradig kvalitativ skala. För att bli godkänd krävs 50 % av poängen.

90-100 U = Utmärkt
80-89 MG = Mycket god
70-79 G = God
60-69 N = Nöjaktig
50-59 F = Försvarlig
0-49 I = Improbatur (underkänd)

Vissa studieprestationer kan enbart bedömas med vitsordet godkänd/underkänd, så som praktikprestationer, Introduktion till akademiska studier, Individuell studieplan samt licentiat- och forskaravhandlingar. Vitsorden för tillgodoräknade studier överförs om prestationen avlagts i Finland, utländska studieprestationer tillgodoräknas enbart med vitsordet godkänd. Om du för en studieprestation fått ett vitsord med procentskalan kan vitsordet inte ändras till enbart godkänd. Du kan inte heller be om att få avlagda studieprestationer raderade ur studieregistret.

Rättsskydd vid bedömningen av studieprestationer

Du har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna tillämpats på din studieprestation. Studieprestationer är alla avhandlingar, föredrag och skriftliga eller muntliga förhör som ingår i studieplanen. Du får söka rättelse muntligt eller skriftligt hos den lärare som utfört bedömningen inom 14 dagar från att du fått ta del av resultatet. Det är viktigt att göra klart för läraren att det inte endast är fråga om att få information. Framgår det klart att det är fråga om ett yrkande på rättelse och bifaller inte läraren yrkandet, har du rätt att föra ärendet vidare till Hankens examensnämnd. Det här ska ske skriftligen inom 14 dagar från det att du fått del av beslutet av examinatorn.

Rättelse gällande avhandlingar söker du direkt hos högskolans examensnämnd.

Skriftliga och på annat sätt bevarade studieprestationer förvaras i sex månader från tidpunkten för resultatens offentliggörande. Du har rätt att på egen bekostnad få kopior av dina prestationspapper.

Examensnämnden är ett rättsmedelsorgan för prövning av rättelseyrkanden som gäller studieprestationer. Ordförande är professor Na Ri Lee. Nämnden har också studentrepresentation. Ärenden till examensnämnden kan lämnas in i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa; på kuvertet ska anges "Examensnämnden".

studieprestationer bedömning