Språkkrav i svenska

Share page with AddThis
Denna sida innehåller en fullständig förteckning över alla behörighetsgivande prestationer för att sökande ska uppfylla Hankens språkkrav (magisternivån). Skrolla neråt för att se hela listan.

Studier på svenska?

Hanken är en attraktiv studieplats för finskspråkiga studerande som vill kunna de båda inhemska språken vilket ger en klar fördel på den nordiska arbetsmarknaden. Av de som antas till Hankens svenskspråkiga utbildning har beroende på året ca 15-25 % en helt finskspråkig bakgrund.

Undervisningen och tentamina vid Hanken sker i huvudsak på svenska, men det finns också ett engelskspråkigt kursutbud, speciellt på magisternivån. Studerande som fått sin skolutbildning på ett annat språk än svenska ska, redan när de börjar studera, kunna följa med i undervisningen, delta i övningar och seminarier samt skriva tentamina på svenska. Därför kräver vi att sökande intygar att de har tillräckliga kunskaper i svenska. Studerande som inte är svenskspråkiga får undervisning i svenska under studietiden och tack vare den uppnår de en god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket.

 

Hur uppfylla språkkravet för den svenskspråkiga magisterutbildningen

Sökande till Hanken måste uppfylla språkkravet i svenska. Nivån på kunskaperna i svenska ska (på magisternivån) motsvara C1 enligt CEFR-skalan. Det finns fyra olika möjligheter för att uppvisa tillräckliga språkkunskaper:

1) Svenska som skolutbildningsspråk

Om du har avlagt en studentexamen på svenska i Finland efter 1990 uppfyller du kravet (och Hanken har tillgång till din studentexamen). I alla andra fall måste du skicka in ett intyg.

Skicka in en kopia på detta betyg för att bevisa din svenskspråkiga/nordiska skolutbildning:

 • grundskolans avgångsbetyg (gäller FIN/åk 9, SVE, NOR, DNK, ISL, FRO)
 • yrkesskoleexamen (gäller FIN, SVE, NOR, DNK, ISL, FRO)
 • gymnasiebetyg (gäller SVE, NOR, DNK, ISL, FRO)
Om du har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk, uppfyller du kravet på kunskaper i svenska. Ett språk räknas som ditt skolutbildningsspråk om det står att språket har varit ditt modersmål på avgångsbetyget från grundskolan, gymnasiet eller yrkesskolan. Skolutbildningsspråk svenska har även du som har avlagt studentexamen i sin helhet på svenska, även om du i övrigt har fått din skolutbildning på ett annat språk. (Enligt språkförordningen 481/2003,20 §)

2) Högskoleutbildning på svenska eller ett nordiskt språk

Bevis på tillräckliga kunskaper i svenska har den som:

 • avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola (universitet eller yrkeshögskola) i samband med sitt examensarbete,
 • avlagt högre högskoleexamen i Norden och har skrivit sin magisteravhandling på svenska, norska eller danska,
 • avlagt lägre högskoleexamen och har skrivit sin kandidatavhandling eller sitt examensarbete på svenska eller
 • slutfört minst 60 studiepoäng/35 studieveckor i ämnet svenska språket vid högskola (ämnet kallas även ibland "nordiska språk").

3) Tillräckliga kunskaper i svenska enligt språktest eller annan prestation

Bevis på tillräckliga kunskaper i svenska har den som:

 • (För magisterstudier:) avlagt finska statens allmänna språkexamen på den högsta nivån, med resultatet färdighetsnivå 6 inom alla delområden,
 • (För magisterstudier:) vid Utbildningsstyrelsen avlagt språkexamen för statsförvaltningen med utmärkta kunskaper i svenska på alla delområden,
 • avlagt TISUS-provet i sin helhet med godkänt resultat (test i svenska för universitetsstudier),
 • blivit godkänd i språkprovet vid Åbo Akademi eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och uppnått nivån C1 (resultatet gäller för samma studienivå och tid som vid nämnda högskolor),
 • i modersmålsprovet i svenska i studentexamen fått minst vitsordet magna cum laude approbatur (även om den sökande i övrigt har avlagt studentexamen på annat språk),
 • har minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i svenska som andra språk, dvs. det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet (detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska),
 • i studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet laudatur (L) (resultatet gäller i tre år),
 • i studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet eximia cum laude approbatur (E) samt vitsordet 10 i lång svenska (A-språk) på avgångsbetyget från gymnasiet (resultatet gäller i tre år) (skicka in avgångsbetyget) eller
 • avlagt IB-provet Swedish A1 eller A2.

4) Godkänd i Hankens språkprov

Om du inte uppfyller något av ovanstående kriterier kan du intyga dina kunskaper i svenska genom Hankens språkprov i svenska (nivå C1). Den som blir godkänd i provet räknas som behörig sökande och kan delta i den fortsatta gallringen. Har du blivit godkänd i Hankens språkprov 2014-2016 (nivå C1) behöver inte delta i årets språkprov. Provet ordnas den 19 april 2017, man anmäler sig till det i samband med ansökan (studieinfo.fi). Läs mer om provet här.

Intyget ska skickas in

Du måste lämna in ett bevis på att du har tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som bevisar att du avlagt språktest eller dylikt) till Hanken i samband med ansökan eller så bevisar du tillräckliga kunskaper i svenska genom Hankens språkprov i svenska. Om du inte intygar dina kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen.

Alla bilagor som bevisar den språkliga behörigheten ska skickas in till Hankens ansökningsservice innan 20.4.2017 kl. 15.00. Alla andra bilagor ska skickas in redan innan ansökningstidens utgång, dvs. 5.4.2017 kl. 15.00. Lämna dock gärna in intyget som bevisar din språkliga behörighet tillsammans med alla andra bilagor.

Hanken - Ansökan
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors

eller lämna personligen in bilagorna till ServicePunkten i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån, öppen kl. 10-13).

språkkunskap språkprov