Ansökan steg för steg

Share page with AddThis
Här finns steg för steg anvisningar för ansökan till magisterutbildning på svenska som inleds hösten 2017. Du kan använda denna sida som en kom-ihåg-lista för att minnas allt i samband med antagningen.

1. Gå noggrant igenom antagningskriterierna och kontrollera att du uppfyller kraven.

2. Lämna in en ansökan genom att fylla i ansökningsblanketten 15.3.2017 - 5.4.2017 kl. 15.00. Ansökan till magisterutbildningar på svenska görs via portalen www.studieinfo.fi. Välj först studieort, huvudämnet väljer du sedan på blankettens nästsista sida.

Ansökan hittas enklast om du i studieinfos sökfunktion skriver in "Hanken magister Studieort" (Helsingfors eller Vasa) - då räknas alla huvudämnen upp.

 

OBS! Du kan endast söka till ett huvudämne inom den svenskspråkiga magisterutbildningen. 

3. Skicka in dina bilagor innan ansökningstidens utgång 5.4.2017 kl. 15.00. Alla bilagor ska lämnas in samtidigt. Dokumenten som du ska lämna in för att din ansökan ska anses fullständig är:

  • Kopia på ditt kandidatbetyg / YH-examensbetyg (alla sidor - betygssidan har rektors/dekanus underskrift!). Orginalet ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder. Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på ditt betygs äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses din ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in.
    • Om du avlägger examen efter 5.4.2017 men innan 31.7.2017 behöver du inte skicka in kopian. Du behöver inte skicka in kopian förrän vi ger antagningsbeslutet den 30.6.2017. Du får instruktioner för hur du ska handla om du antas. Ditt antagningsbeslut är villkorligt tills vi fått in kopian på ditt examensbetyg.
    • Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska ska du kontakta ansökningsservicen: ditt betyg måste översättas
  • Studieprestationsutdrag med vilket du intygar din ämnesmässiga behörighet. Ur studieprestationsutdraget ska det framgå alla kurser (namn, omfattning, vitsord/betyg) som du avlagt och som du vill att ska beaktas i ansökan. Man får skicka in flera studieutdrag. Kurser som inte syns på ett utdrag tas inte i beaktande.
  • Motivationsbrev på svenska med ditt CV (inget formkrav på CV:t). Motivationsbrevet har ett formkrav: sökande ska skriva och skicka in sitt motivationsbrev på svenska via en separat e-blankett. Läs mer om detta förfarande här.
  • Kopia på det avgångsbetyg eller intyg med vilket du intygar att du uppfyller språkkraven eller en anmälning till Hankens språkprov i svenska. Ifall du har avlagt en svenskspråkig studentexamen i Finland efter 1990 behöver du inte skicka in en kopia på ditt studentexamensbetyg - det finns elektroniskt. (Din språkliga behörighet kan du bevisa tills 20.4.2017 kl. 15.00 men lämna gärna in alla bilagor samtidigt - det försnabbar processen)

Alla bilagor ska lämnas in samtidigt, förutom motivationsbrevet som skickas in elektroniskt. Observera att ansökningshandlingar inte återlämnas till sökande då dessa är en del av ansökan och därmed ska arkiveras på Hanken.

Bilagorna skickas till:
Svenska Handelshögskolan
Ansökningsservice
PB 479
00101 Helsingfors

eller lämnas in personligen i ett slutet kuvert till Studentservice i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån, öppet må-fre 10-13) eller Studiebyrån i Vasa (Biblioteksgatan 16, 1. vån).

4. Ansökan behandlas först vid Studiebyrån och sedan vid ämnet/institutionen. Efter att vi fått bilagorna och kontrollerat ifall din ansökan är fullständig kontaktar vi dig per e-post på adressen du angett i ansökan. Ifall du blir ombedd att komplettera din ansökan anses din ansökan som ofullständig tills du kompletterat din ansökan. Uteblir kompletteringen anses du obehörig.

5. Alla sökande rangordnas först ämnesvis baserat på handlingarna som inlämnats innan ansökningstidens utgång. Därefter koordineras det så att till vardera studieorten antas de med den bästa bedömningen i den mån ämnena kan ta emot nya studerande.

6. Resultatet publiceras senast 30.6.2017 och de som gett tillåtelse att deras namn publiceras på Hankens hemsida listas här. E-post skickas till de antagna med anvisningar hur de tar emot studieplatsen.

7. Antagna studerande ska senast den 14.7.2017 eller 14 dagar efter antagning kl. 15.00 meddela om mottagande av studieplatsen. Villkorligt antagna studerande tar emot sin studieplats med samma tidtabell, men deras studieplats kan återtas ifall de inte uppvisar ett betyg innan 31.7.2017 kl. 15.00.