Ansökan och antagning 2018

Share page with AddThis
Antagningen till kandidatstudier ändras från och med 2018 och informationen uppdateras under september. Ansökningstiden för den gemensamma ansökan är 14.3-28.3.2018.

 

Till Hankens kandidatutbildning antar vi nya studerande via den gemensamma ansökan eller på basen av avlagda öppna universitetsstudier.

Vem kan söka till utbildningen?

För att kunna bli antagen till Hankens kandidautbildning ska du uppfylla Hankens språkkrav i svenska och avlagt en gymnasieutbildning/yrkesskola eller avlagt studier via öppna universitetet.

Antagningen till Hankens kandidatutbildning ändras 2018

Till förändringarna hör bl.a. hur poäng ges för studentexamensprov och att allt fler antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Likaså kommer urvalsprovet att basera sig på gymnasiets lärokurser.

Hankens förändrade antagningskriterier för kandidatutbildningen 2018

Inför antagningen våren 2018 går Hanken tillsammans med Åbo Akademis ekonomutbildning med i den nationella (hittills finskspråkiga) gemensamma antagningen för alla ekonomiska utbildningar. Den officiella nyheten om antagningskriterierna för den gemensamma antagningen inom ekonomi 2018 (Kauppatieteiden yhteisvalinta, hädanefter KTY) kan läsas på finska på http://www.kauppatieteet.fi/ennakkotietoa-kauppatieteellisen-alan-yhteis....

Minst 70 % av alla som antas 2018 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inga extra poäng för prioritering av högskola eller verksamhetsort från och med 2018.

Antagningskvoter: betyg eller urvalsprov

2018 antas en större andel nya studerande endast på basis av studentexamensresultat och endast en del av de sökande måste skriva urvalsprovet. Det kommer inte längre att finnas en möjlighet att bli antagen på basis av en sammanslagning av sökandes poäng i urvalsprovet och betygspoäng: antingen har sökande ett gott resultat från studentexamen eller så satsar sökande helt och hållet på urvalsprovet.

60 % av alla som antas 2018 till Hankens kandidatutbildning kan antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Sökande rangordnas endast på basis av sitt resultat i studentexamen eller resultat i en IB-, EB-, eller finländsk Reifeprüfung-examen. Dessa 60 % av studieplatserna är tillgängliga endast för s.k. förstagångssökande*.

De resterande 40 % av studieplatserna tilldelas, utan begränsning gällande förstagångssökande, dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

Alla sökande som redan har en studieplats sedan 2014, eller har avlagt en högskoleexamen i Finland, måste således skriva urvalsprovet, och de rangordnas endast på basis av sitt resultat i urvalsprovet. Deras studentexamensresultat tas inte i beaktande. Sökande med yrkesskolexamen från Finland och sökande med högskolebehörighetsgivande examina från utlandet kan som hittills endast antas på basis av sitt resultat i urvalsprovet.

* Förstagångssökande är den som inte tagit emot en studieplats för vilka studierna inleddes år 2014 eller senare, eller som inte ännu avlagt en examen vid en finländsk högskola.

Mera detaljerad information om antagningen till Hankens kandidatutbildninghittar du i spalten till vänster under rubrikerna: Betygspoäng, Urvalsprov, Språkkrav.

Hur många nya studerande antas till Hanken?

I den gemensamma ansökan 2018  antas totalt 300 nya studerande till den s.k. kandidatnivån. Vi har som mål att via den gemensamma antagningen anta 180 nya studerande till Helsingfors campus och 70 nya studerande till Vasa campus. Resterande platser finns för antagning via studier på Öppna universitetet, resultatet i Viksu eller Ekonomigurutävlingarna och antagning på basen av det svenska Högskoleprovet.

De som inte antas placerar sig i en begränsad kö i den antagningskategori de placerar sig bäst. Köerna har dock på senaste år rört sig ytterst lite - år 2016 tog 92 % av de antagna emot sin studieplats, vilket innebar att endast 8 % av platserna blev fyllda med sökande som först funnits på en köplats.

Gemensamma ansökan 2018

I den gemensamma ansökan 2018 (www.studieinfo.fi) kan du söka till sex utbildningar som du måste sätta i rangordning. År 2018 ordnas den gemensamma ansökan 14.3 - 28.3.2018. Har du klarat dig tillräckligt bra så att du är över poänggränsen till fler än en utbildning kommer du att erbjudas endast den högst rangordnade utbildningen som du är antagningsbar till och du kan ta emot endast den platsen. Du kan dock bli och köa till högre rangordnade platser.

 

antagning av studerande