Ansökan och antagning 2018

Share page with AddThis
Hankens antagning till kandidatutbildningen ändrar 2018. Ansökningstiden är 14.3-28.3.2018.

Antagningen till Hankens kandidatutbildning ändras 2018

Till förändringarna hör bl.a. hur poäng ges för studentexamensprov och att allt fler antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Likaså kommer urvalsprovet att basera sig på gymnasiets lärokurser.

Hankens förändrade antagningskriterier för kandidatutbildningen 2018

Inför antagningen våren 2018 går Hanken tillsammans med Åbo Akademis ekonomutbildning med i den nationella (hittills finskspråkiga) gemensamma antagningen inom ekonomi. Den officiella nyheten om antagningskriterierna för den gemensamma antagningen inom ekonomi 2018 (Kauppatieteiden yhteisvalinta, hädanefter KTY) kan läsas på finska på http://www.kauppatieteet.fi/ennakkotietoa-kauppatieteellisen-alan-yhteis....

Minst 70 % av alla som antas 2018 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inga extra poäng för prioritering av högskola eller verksamhetsort från och med 2018.

Antagningskvoter: studentexamen eller urvalsprov

2018 antas en större andel nya studerande endast på basis av studentexamensresultat och endast en del av de sökande måste skriva urvalsprovet. Det kommer inte längre att finnas en möjlighet att bli antagen på basis av en sammanslagning av sökandes poäng i urvalsprovet och betygspoäng: antingen har sökande ett gott resultat från studentexamen eller så satsar sökande helt och hållet på urvalsprovet.

60 % av alla som antas 2018 till Hankens kandidatutbildning kan antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Sökande rangordnas endast på basis av sitt resultat i studentexamen eller resultat i en IB-, EB-, eller finländsk Reifeprüfung-examen. Dessa 60 % av studieplatserna är tillgängliga endast för s.k. förstagångssökande*.

De resterande 40 % av studieplatserna tilldelas, utan begränsning gällande förstagångssökande, dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

Alla sökande som redan har en studieplats sedan 2014, eller har avlagt en högskoleexamen i Finland, måste således skriva urvalsprovet, och de rangordnas endast på basis av sitt resultat i urvalsprovet. Deras studentexamensresultat tas inte i beaktande. Sökande med yrkesskolexamen från Finland och sökande med högskolebehörighetsgivande examina från utlandet kan som hittills endast antas på basis av sitt resultat i urvalsprovet.

* Förstagångssökande är den som inte tagit emot en studieplats för vilka studierna inleddes år 2014 eller senare, eller som inte ännu avlagt en examen vid en finländsk högskola.

De nya poängen för andra stadiets examen

Med begreppet betygspoäng menas de poäng som sökande får för sin tidigare examen, baserat på vitsord.

Finländsk studentexamen

Från och med antagningen 2018 får sökande poäng för fem prov i studentexamen: modersmålet, matematiken (kort eller lång), ett A-språk och därutöver för de två bästa provvitsorden (oftast språk eller realämnen) och det maximala poängantalet är 40 poäng. Även om sökande har skrivit mer än dessa ovanstående fem prov i studentexamen räknas de andra proven inte.

Finländsk studentexamen

Finländsk studentexamen L E M C
Modersmål eller sve/fi som andraspråk 10 9 7 5
Matematik, lång lärokurs 10 9 7 5
Matematik, kort lärokurs 8 6 4 2
A-språk (det som ger mest poäng) 8 6 4 2
Två andra prov som ger högsta poäng 6 4 2 0

 

IB-, EB och finländsk Reifeprüfung-examen

Sökande antas också utan urvalsprov på basis av de internationella studentexamina (IB, EB, Reifeprüfung). Poängen för dem konverteras och görs jämförbara med det maximala poängantalet för den finländska studentexamen. Poängen räknas med två decimalers noggrannhet.

International Baccalaureate (IB)-examens maximala poäng är 45 då alla provvitsord räknas ihop. De konverterade poängen räknas ut genom att dela sökandes poäng för IB-examens med 45 och sedan multiplicera kvoten med 40. Exempel: då en sökande fått vitsordet 6 i alla sex prov är sökandes poäng 36/45 = 0.8, 0.8 x 40 = 32. Sökandes betygspoäng är således 32 av de maximala 40 poängen.

European Baccalaureate (EB)-examens maximala poäng är 100. Poängen konverteras genom att dela EB-examenspoängen med 100 och sedan multiplicera kvoten med 40.

Reifeprüfung (Rp)-examens maximala poäng är 300. Poängen konverteras genom att dela Rp-examenspoängen med 300 och sedan multiplicera kvoten med 40. KTY godkänner endast Reifeprüfung som avlagts vid Tyska skolan i Helsingfors.

Urvalsprovet: material och poängsättning

Urvalsprovet kommer inte längre att basera sig på specifika böckers innehåll utan mäta sökandes förmåga att tillämpa sina kunskaper från utvalda gymnasiekursers innehåll. Urvalsprovet ordnas onsdagen den 6 juni 2018, kl.12.00-15.00.

Urvalsprovet grundar sig på innehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiet urvalsprovet:

  • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller  Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)
  • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
  • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället. 

Språkkrav i svenska

Hankens språkkrav i svenska bibehålls nästan oförändrade år 2018 och är gemensamma med Handelshögskolan vid Åbo Akademi.