Antagningsprocessen

Share page with AddThis
Antagningen steg för steg

Antagningen steg för steg

Steg 1 Att söka till Hankens forskarskola:
Läs anvisningarna för antagningen och kontrollera att du uppfyller de allmänna behörighetskraven och eventuella huvudämnesspecifika tilläggskrav. Mera information här.

Fatta beslut om till vilket huvudämne du skall rikta din ansökan. Du kan söka till två huvudämnen samtidigt. Preferensordningen skall anges i ansökan.

Om du vill fråga något om forskarutbildning vid Hanken, kan du kontakta Koordinatorn för forskarutbildningen vid Centret för forskning och internationella ärenden i Helsingfors (tfn +358-40-3521 282, e-post doctoral.studies@hanken.fi). Om du vill komma på besök, var vänlig och kom överens om en tid i förväg. Om du behöver specifik information om studierna i det huvudämne du vill studera, kontakta en examenshandledare inom ämnet.

Steg 2 GMAT/GRE och språktest:
Ett GMAT eller GRE General Test resultat är obligatoriskt för samtliga sökanden. Anmäl dig till testet så fort som möjligt för att försäkra dig om att du hinner avlägga testet. Testet skall göras före ansökningstidens utgång och det officiella testresultatet skall skickas direkt från testarrangören till Hanken. Det officiella testresultatet skall beställas till Hanken före ansökningstidens utgång.

Se uppgifterna om språkkrav och bifoga eventuella intyg till ansökan. Eventuella språktest skall vara avlagda före ansökningstidens utgång. Anmäl dig till testet så fort som möjligt för att försäkra dig om att du hinner avlägga testet. Ifall ett officiellt testresultat skall beställas till Hanken, skall beställningen göras före ansökningstidens utgång.

Steg 3 Fyll i ansökningsblanketten:
Fyll i ansökningsblanketten (du hittar den här då ansökningsomgången är öppen).

Läs anvisningarna i slutet av blanketten och fyll i blanketten noggrant. Bifoga bilagor i enlighet med anvisningarna.

Kom ihåg att anteckna uppgifter om GMAT/GRE test och eventuella språktest och/eller intyg. Kom ihåg att underteckna ansökan.

Steg 4 Skicka in din ansökan:
Lämna in din ansökan före ansökningstidens utgång (för kontaktuppgifter se här).

Då din ansökan anlänt kontrollerar koordinatorn din generella studiebehörighet, och att all information som behövs för antagningsbeslutet finns i ansökan. Om något saknas kontaktas du per e-post för att komplettera ansökan inom en given tidsfrist. Kontrollera att den e-postadress du uppger på blanketten är rätt stavad, fungerar, och inte filtrerar e-postmeddelanden från Hanken som skräppost.

Märk att dina ansökningshandlingar kan bli föremål för plagiatgranskning under behandlingens gång.

Ofullständiga ansökningar som inte kompletterats inom utsatt tid beaktas inte.

Steg 5 Huvudämnets utlåtande:
Det huvudämne du sökt till bekantar sig med din ansökan och tar ställning till om du uppfyller förhandskraven. Intervjuer genomförs vid behov med sökande. Om du inte utgående från tidigare studier uppfyller behörighetskraven kan huvudämnet förorda komplettering av studierna. Huvudämnet skriver ett utlåtande om din ansökan till styrelsen för Hankens forskarskola.

Steg 6 Hankens forskarskolas styrelses beslutsförslag:
Styrelsen för Hankens forskarskola tar ställning till din ansökan utgående från de uppgifter du gett samt huvudämnets utlåtande.

Följande kriterier används vid gallring av de sökande:

  • forskningsinriktning i relation till huvudämnets forskningsområde
  • motivation för forskarstudier och intresse för/möjlighet till heltidsstudier
  • tidigare studieprestationer och -framgång samt vitsord
  • förmåga att bedriva forskarstudier och skriva vetenskapliga texter
  • logisk härledningsförmåga och kapacitet till abstrakt tänkande
  • tidigare forskningsframgång
  • resultat från standardiserade test

Styrelsen avger ett utlåtande om din ansökan. Därefter bereds ett beslut som föredras för rektor.

Steg 7 Rektors beslut:
Beslutet om antagning fattas av rektor. Koordinatorn sänder ett brev till den sökande med information om rektors beslut. Den som blivit antagen till forskarutbildning skall därefter meddela om han/hon tar emot studieplatsen, och registrera sig (se information om registrering här) inom utsatt tid. I brevet från koordinatorn finns information om registreringen och också om eventuella kompletteringar.

Sökande som inte erhåller studieplats kan kontakta koordinatorn doctoral.studies@hanken.fi för att få mera information om grunderna för avslag.

Då du registrerat dig kan du kontakta din examenshandledare för att diskutera mer i detalj dina studier.

Ansökningar behandlas vanligtvis på 6-7 veckor efter ansökningstidens utgång. Beslutet delges genast per e-post och brev.