Ansökningshandlingar

Share page with AddThis
Ansökningsblanketten och alla dokument och bilagor i punkt 1-7 är obligatoriska för alla sökande till Hankens forskarskola.

I tillägg till pappersversionerna kan du även skicka in en elektronisk version av samtliga ansökningshandlingar, för att underlätta behandlingen av din ansökan. Kontaktuppgifter nedan. 

Ansökningsblanketten är tillgänglig här under ansökningsomgångarna.

1. Curriculum Vitae

2. Motivationsbrev

I motivationsbrevet skall du inkludera:

  • varför du vill avlägga en forskarsexamen och varför du valt att ansöka till Hankens forskarutbildning
  • i relation till forskningsplanen/den korta beskrivningen av forskningsområdet, redogöra för hur ditt forskningsintresse sammanfaller med det sökta huvudämnets forskningsinriktning
  • information om dina framtidsplaner
  • finansieringsplan för studierna
  • annan information som kan bidra till bedömningen av din motivation, förutsättningar och fallenhet för forskarstudier

3. Forskningsplan

Varje sökande bör bifoga en forskningsplan eller en kort beskrivning av det tilltänkta forskningsområdet. För mer information, se Råd för uppgörande av forskningsplan

4. Akademisk text

  • Skicka in en text som du ensam har författat (eller där det klart framgår vilken del du författat).
  • Skriven på antingen svenska eller engelska (max. 7000 ord).
  • Texten kan vara en text som du redan tidigare skrivit, t.ex. ett stycke från din pro gradu, ett prosemi, ett kursarbete eller liknande
  • Skicka in en text som du själv är nöjd med
  • Texten behöver inte ha någon anknytning till ämnet du söker till

5. Officiellt bestyrkta kopior av betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement

Bifoga officiellt bestyrkta kopior av betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement (eller motsvarande officiell beskrivning av examen och poängsystemet för utbildningen/utbildningarna ifråga).

För studieprestationer på universitetsnivå som du eventuellt avlagt utöver den behörighetsgivande examen, och som du vill att skall beaktas vid evalueringen bifogar du officiellt bestyrkt kopia av intyg/studieutdrag.

Med officiellt bestyrkt kopia avses av den utfärdande högskolan, eller notarius publicus, eller respektive lands utbildningsmyndighet stämplad och undertecknad originalkopia. För flersidiga dokument gäller att var och en sida är separat bestyrkt.

Om intyg, betyg, studieutdrag eller officiell beskrivning av examen och poängsystem är utfärdat på annat språk än svenska, finska eller engelska, skall utöver intyget/betyget/studieutdraget auktoriserad översättning bifogas.

5.1 Tillfällig dokumentation ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång

Om du erhåller ditt betyg (examensbevis) efter ansökningstidens utgång, kan du lämna in tillfällig dokumentation enligt tidtabellen fastslagen för den aktuella ansökningsomgången. För mer detaljerad information se:

 

6. GMAT eller GRE-testresultat

 

Det officiella GMAT eller GRE-testresultatet skall sändas direkt till Hanken från testarrangören. Testet skall vara giltigt och avklarat före ansökningstidens utgång, och du skall också beställa det officiella testresultatet till Hanken före ansökningstidens utgång (även om du avlagt testet tidigare, testets giltighetstid är fem (5) år). Bifoga gärna även ett inofficiellt testresultat till ansökan. Skriv in i ansökningsblanketten datum då test avlagts, eller det datum då testet kommer att avläggas före ansökningstidens utgång.

Ange dessa koder för att få testresultatet skickat direkt till Hanken:
GMAT NRC-QZ-38
GRE 8433

7. Officiellt språktestintyg eller bevis på att kravet för befrielse från språktest uppfylls

Testresultat som åberopas skall vara avklarat före ansökningstidens utgång, och för test där officiellt resultat sänds av arrangören till Hanken skall du också beställa resultatet till Hanken före ansökningstidens utgång. Om du redan fått ett inofficiellt testresultat kan du också lägga med en kopia i din ansökan. För att beaktas skall ditt testresultat vara officiellt, i kraft, och uppfylla de kriterier (t.ex. testgränser) som gäller i enlighet med språkkraven.

8. Huvudämnesspecifika bilagor

Utöver ovannämnda obligatoriska dokument för alla sökande, se även informationen om eventuella huvudämnesspecifika tilläggskrav och lämna in eventuella ytterligare dokument i enlighet med dem.

9. Rekommendationsbrev

Vi uppmuntrar alla sökande att be om minst ett akademiskt rekommendationsbrev. Den som utfärdar brevet sänder det direkt till Hanken före ansökningstidens utgång, eller ger det till den sökande i slutet signerat kuvert och den sökande sänder det till Hanken tillsammans med ansökan. Samma person kan även anges som akademisk referens i ansökningsblanketten.

10. Tilläggsbilagor

Du kan även inkludera övrig dokumentation som du önskar åberopa.

 

Kontaktuppgifter

Vanlig post:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
PB 479 (Arkadiagatan 22)
00101 Helsingfors
Finland

Kurirpost:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors
Finland

doctoral.studies(at)hanken.fi