Ansökan steg för steg

Här finns steg för steg anvisningar för ansökan till magisterutbildning på svenska som inleds hösten 2018. Du kan använda denna sida som en kom-ihåg-lista för att minnas allt i samband med antagningen.

OBS! ANVISNINGARNA UPPDATERAS I JANUARI 2019 för antagningen 2019.

1. Gå noggrant igenom antagningskriterierna och kontrollera att du uppfyller kraven.

2. Lämna in en ansökan genom att fylla i ansökningsblanketten 14.3-28.3.2018 kl. 15.00. Ansökan till magisterutbildningar på svenska görs via portalen www.studieinfo.fi. Välj först studieort, huvudämnet väljer du sedan på blankettens nästsista sida.

OBS! Du kan endast söka till ett huvudämne inom den svenskspråkiga magisterutbildningen.

3. Skicka in dina bilagor innan ansökningstidens utgång 28.3.2018 kl. 15.00. Alla bilagor ska lämnas in samtidigt elektroniskt via denna e-blankett (länk!). Dokumenten som du ska lämna in för att din ansökan ska anses fullständig är:

 • Kopia på ditt kandidatbetyg / YH-examensbetyg (alla sidor!) Medeltalet för hela examen (GPA) måste vara tydligt utskrivet på betyget eller studieutdraget, i annat fall ska du lämna in ett separat GPA-intyg alternativt intyg över resultat i GMAT/GRE test. Om du avlagt en exmamen utanför EU/EES så krävs alltid att du avlägger GMAT/GRE test. Sista datum för att avlägga ett GMAT/GRE test är 28.3.2018.

  Orginalbetyget ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder. Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på ditt betygs äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses din ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in.


  Om du avlägger examen efter 28.3.2018 men innan 31.7.2018 behöver du inte skicka in betygskopian förrän vi ger antagningsbeslutet den 28.6.2018. Du får då instruktioner för hur du ska göra med betyget om du antas. Ditt antagningsbeslut är villkorligt tills vi fått in kopian på ditt examensbetyg. Villkorligt antagna kan skicka in sina slutliga betygskopir, studieutdrag och GPA intyg via denna länk. 

  Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska ska du kontakta ansökningsservicen: ditt betyg måste översättas
 • Studieprestationsutdrag med vilket du intygar din ämnesmässiga behörighet (30 sp ekonomiska studier relevanta för ämnet). Ur studieprestationsutdraget ska det framgå alla kurser (namn, omfattning, vitsord/betyg) som du avlagt och som du vill att ska beaktas i ansökan. Man får skicka in flera studieutdrag. Kurser som inte syns på ett utdrag tas inte i beaktande. I studieutdraget eller på betyget ska tydligt framgå ditt medeltal (GPA), annars bör du skicka in ett separat intyg över detta alternativt ta ett GMAT eller GRE test före den 28.3.2018. 
   
 • CV (inget formkrav, frivilligt). 
   
 • Intyg över språkkunskper i svenska. Kopia på det avgångsbetyg eller intyg med vilket du intygar att du uppfyller språkkraven eller en anmälning till Hankens språkprov i svenska (görs i studieinfo.fi). Ifall du har avlagt en svenskspråkig studentexamen i Finland efter 1990 behöver du inte skicka in en kopia på ditt studentexamensbetyg - det finns elektroniskt. (Din språkliga behörighet kan du bevisa tills 13.4.2018 kl. 15.00 men lämna gärna in alla bilagor samtidigt - det försnabbar processen)
   
 • Motivationsbrev på svenska. Motivationsbrevet har ett formkrav: sökande ska skriva och skicka in sitt motivationsbrev på svenska via denna e-blankett (länk!).

ALLA BILAGOR ska lämnas in samtidigt. Bilagorna lämnas in elektorniskt via denna e-blankett (länk!). Lämna in alla bilagor i pdf-format. Motivationsbrevet lämnas in via denna e-blankett (länk!). Observera att ansökningshandlingar inte återlämnas till sökande då dessa är en del av ansökan och därmed ska arkiveras på Hanken. 

4. Ansökan behandlas först vid Studiebyrån och sedan vid ämnet/institutionen. Efter att vi fått bilagorna och kontrollerat ifall din ansökan är fullständig kontaktar vi dig per e-post på adressen du angett i ansökan OM du behöver komplettera din ansökan på något sätt. Ifall du blir ombedd att komplettera din ansökan anses din ansökan som ofullständig tills du kompletterat din ansökan. Uteblir kompletteringen anses du obehörig.

5. Alla sökande rangordnas först ämnesvis baserat på handlingarna som inlämnats innan ansökningstidens utgång. Därefter koordineras det så att till vardera studieorten antas de med den bästa bedömningen i den mån ämnena kan ta emot nya studerande.

6. Resultatet publiceras senast 28.6.2018 och de som gett tillåtelse att deras namn publiceras på Hankens hemsida listas här. E-post skickas till de antagna med anvisningar hur de tar emot studieplatsen.

7. Antagna studerande ska senast den 10.7.2018 eller 14 dagar efter antagning kl. 15.00 meddela om mottagande av studieplatsen. Villkorligt antagna studerande tar emot sin studieplats med samma tidtabell, men deras studieplats kan återtas ifall de inte uppvisar ett betyg innan 31.7.2018 kl. 15.00.

 

Checklista för ansökan, varje sökande ska senast 28.3.2018 kl.15.00:

 • lämna in en ansökan i studieinfo.fi
 • skicka in sina bilagor (betyg, studieutdrag, språkintyg och CV) via e-blanketten
 • fylla i den separata e-blanketten för motivationsbrev