Finskspråkig skolbakgrund

På denna sida hittar du information om hur du som har finskspråkig skolbakgrund kan intyga dina språkkunskaper i svenska. Informationen på denna sida gäller även de som deltagit i svenskspråkig språkbadsundervisning i Finland.

Undervisningsspråket på Hankens kandidatutbildning är huvudsakligen svenska, således måste alla sökande redan innan ansökningsrundans slut kunna bevisa tillräckliga kunskaper i svenska (nivån B2; europeiska referensramen för språk).

Om du inte har avlagt något av dessa nedanstående alternativ kan/ska du delta i Hankens språkprov som ordnas den 16 april 2019. 

1. Gått i skola på svenska (gäller tyvärr inte språkbadssvenska - språkbadsundervisningen räknas som finskspråkig)

Om du har ett svenskspråkigt avgångsbetyg från åk 9, yrkesskola eller gymnasium uppfyller du Hankens språkkrav. Alla betyg förutom gymnasiebetyget måste skickas in till ansökningsservicen.

Du uppfyller också språkkravet ifall du har i din IB-examen avlagt provet i A svenska (modersmålsinriktad).

2. Goda vitsord i svenska (finskspråkigt gymnasium; studentexamen) - notera att goda vitsord i kort lärokurs inte räknas. Du uppfyller språkkravet i svenska ifall du:

 • i studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) fått minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) (resultatet gäller i fem år), eller i medellång lärokurs (B-språk) vitsordet laudatur (L) (resultatet gäller i fem år). 
 • i ett överlopps modersmålsprov i svenska i studentexamen fått minst vitsordet magna cum laude approbatur (om du i övrigt har avlagt din studentexamen på annat språk, ex. skrivit alla andra prov på finska) eller
 • har minst vitsordet magna cum laude approbatur i studentexamensprovet i svenska som andra språk, dvs. det prov i svenska som ersätter provet i modersmålet (detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex, engelska).

3. Studerat på svenska (universitet; högskolestudier) Du uppfyller språkkravet i svenska ifall du:

 • avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola (universitet eller yrkeshögskola) i samband med ditt examensarbete,
 • slutfört minst 60 studiepoäng/35 studieveckor i svenska språket vid högskola (dvs. i läroämnet svenska eller nordiska språk),
 • avlagt en högre högskoleexamen i Norden och har skrivit din magisteravhandling på svenska, norska eller danska eller
 • avlagt en lägre högskoleexamen och har skrivit din kandidatavhandling eller ditt examensarbete på svenska.
 • uppvisat sådan kunskap i det andra inhemska språket som krävs av personal inom en tvåspråkig statlig myndighet i enlighet med lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003, 6 § 1 mom.) på nivån god muntlig och skriftlig förmåga i svenska

4. Godkänt språktest

Du uppfyller språkkravet i svenska ifall du:

 • avlagt TISUS-provet med godkänt resultat (test i svenska för universitetsstudier; Sverige),
 • (För kandidatstudier:) avlagt hela finska statens allmänna språkexamen på den högsta nivån, och minst ha uppnått färdighetsnivå 4 för alla delar (skriftlig färdighet och läsförståelse, samt muntlig färdighet och hörförståelse)
 • (För kandidatstudier:) vid Utbildningsstyrelsen avlagt språkexamen för statsförvaltningen med minst goda kunskaper i svenska på alla delområden eller
 • blivit godkänd i språkprovet vid Åbo Akademi eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (resultatet gäller för samma studienivå och tid som vid nämnda högskolor).

5. Hankens språkprov i svenska

Om du har ett godkänt resultat från Hankens språkprov i svenska från 2014 eller senare uppfyller du språkkravet (resultatet är alltid i kraft fem år).

6. Andra grunder

På denna sajt finns uppräknat alla de sätt som du kan intyga dina språkkunskaper i svenska med. Ta gärna kontakt med vår Ansökningsservice (ansokan@hanken.fi) ifall du har frågor.

Alla bilagor ska skickas in senast 3.4.2019 kl. 15.00, bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten. 

Om du av någon orsak inte kan sända bilagorna elektroniskt kan du också levereras per post till Hanken (Obs! Bara i undantagsfall).