Kandidatantagningen 2019

Hankens antanging till kandidatutbildningen är en del av "Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning". Detta innebär att Hanken har gemensamma urvalskriterier och gemensamt urvalsprov med alla andra ekonomutbildningar i Finland

Antagningen till Hankens kandidatutbildning

Inför antagningen våren 2018 gick Hanken tillsammans med Åbo Akademis ekonomutbildning med i den nationella (hittills finskspråkiga) gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Mera information om den gemensamma antagningen inom ekonomi (Kauppatieteiden yhteisvalinta, KTY) hittar du här.

Minst 70 % av alla som antas 2019 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inte längre några extra prioritetspoäng för högskola eller verksamhetsort.

Hur många nya studerande antas till Hanken?

Till Hankens kandidatutbildning antar vi nya studerande via den gemensamma ansökan eller på basen av avlagda öppna universitetsstudier. Det är från och med 2018 också möjligt att antas på basen av det svenska Högskoleprovet (gäller endast personer med annan än finländsk skolbakgrund - se avsnittet om antagningen på basen av Högskoleprovet).

I den gemensamma ansökan 2019 antas totalt 300 nya studerande till den s.k. kandidatnivån. Vi har som mål att via den gemensamma antagningen anta 180 nya studerande till Helsingfors campus och 70 nya studerande till Vasa campus. Resterande platser finns för antagning via studier på Öppna universitetet, resultatet i Viksu eller Ekonomigurutävlingarna och antagning på basen av det svenska Högskoleprovet.

De som inte antas placerar sig i en begränsad kö i den antagningskategori de placerar sig bäst. Köerna har dock på senaste år rört sig ytterst lite - år 2018 tog antogs mellan 4 och 9 personer från reservplats i de olika köerna.

Gemensamma ansökan 2019

I den gemensamma ansökan 2019 (www.studieinfo.fi) kan du söka till sex utbildningar som du måste sätta i rangordning. År 2019 ordnas den gemensamma ansökan 20.3 - 3.4.2019. Har du klarat dig tillräckligt bra så att du är över poänggränsen till fler än en utbildning kommer du att erbjudas endast den högst rangordnade utbildningen som du är antagningsbar till och du kan ta emot endast den platsen. Du kan dock bli och köa till högre rangordnade platser.

Poänggränser m.m. från antagningen 2018 hittar du på denna sida.