Kandidatantagningen 2018

Hanken är från och med antagningen 2018 en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta innebär att Hanken har gemensamma urvalskriterier och gemensamt urvalsprov med alla andra ekonomutbildningar i Finland

Vad förändras i antagningen till Hankens kandidatutbildning 2018?

Till förändringarna hör bl.a. hur poäng ges för studentexamensprov och att allt fler antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Likaså kommer urvalsprovet att basera sig på gymnasiets lärokurser.

Inför antagningen våren 2018 går Hanken tillsammans med Åbo Akademis ekonomutbildning med i den nationella (hittills finskspråkiga) gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Mera information om den gemensamma antagningen inom ekonomi 2018 (Kauppatieteiden yhteisvalinta, KTY) hittar du här.

Minst 70 % av alla som antas 2018 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inga extra prioritetspoäng för högskola eller verksamhetsort från och med 2018.

Hur många nya studerande antas till Hanken?

Till Hankens kandidatutbildning antar vi nya studerande via den gemensamma ansökan eller på basen av avlagda öppna universitetsstudier. Det är från och med 2018 också möjligt att antas på basen av det svenska Högskoleprovet (gäller endast personer med annan än finländsk skolbakgrund - se avsnittet om antagningen på basen av Högskoleprovet).

I den gemensamma ansökan 2018  antas totalt 300 nya studerande till den s.k. kandidatnivån. Vi har som mål att via den gemensamma antagningen anta 180 nya studerande till Helsingfors campus och 70 nya studerande till Vasa campus. Resterande platser finns för antagning via studier på Öppna universitetet, resultatet i Viksu eller Ekonomigurutävlingarna och antagning på basen av det svenska Högskoleprovet.

De som inte antas placerar sig i en begränsad kö i den antagningskategori de placerar sig bäst. Köerna har dock på senaste år rört sig ytterst lite - år 2016 tog 92 % av de antagna emot sin studieplats, vilket innebar att endast 8 % av platserna blev fyllda med sökande som först funnits på en köplats.

Gemensamma ansökan 2018

I den gemensamma ansökan 2018 (www.studieinfo.fi) kan du söka till sex utbildningar som du måste sätta i rangordning. År 2018 ordnas den gemensamma ansökan 14.3 - 28.3.2018. Har du klarat dig tillräckligt bra så att du är över poänggränsen till fler än en utbildning kommer du att erbjudas endast den högst rangordnade utbildningen som du är antagningsbar till och du kan ta emot endast den platsen. Du kan dock bli och köa till högre rangordnade platser.

Resultatet i antagningen 2018 uppdateras på denna sida.