Språkkrav i svenska

Du uppfyller Hankens språkkrav på olika sätt beroende på ditt tidigare undervisningsspråk.

Hankens språkkrav i svenska innebär, förenklat, att alla sökande som inte avlagt en studentexamen på svenska i Finland (efter år 1990) måste skicka in ett intyg som bevisar sökandes språkkunskaper.

De sökande som gått i yrkesskola eller grundskola på svenska i Finland (dvs. inte finländskt gymnasium) måste skicka in en kopia på sitt avgångsbetyg eftersom det inte ännu finns ett nationellt elektroniskt system för dessa.

Därutöver finns det många olika sätt för sökande att intyga sina språkkunskaper: läs mer om alternativen på dessa sidor (se spalten till vänster). Om du är svensk eller nordisk medborgare kan du exempelvis skicka in en kopia över ditt avgångsbetyg från gymnasiet.

Du kan bevisa tillräckliga kunskaper i svenska genom att:

 1. Du har avgångsbetyg från en svenskspråkig skola, eller

 2. Du har gjort ett av Hanken godkänt språktest eller annan prestation, eller

 3. Du har blivit godkänd i Hankens språkprov i svenska

För dig med finskspråkig skolbakgrund, läs mer om språkkravet här.

För dig som är svensk/nordisk medborgare, läs mer om språkkravet här:

 

Av Hankens nya studerande har 15-25 % gått sin skolgång på finska

Hanken är en attraktiv studieplats för finskspråkiga studerande som vill kunna de båda inhemska språken vilket ger en klar fördel på den nordiska arbetsmarknaden. Av de som antas till Hankens svenskspråkiga utbildning har beroende på året ca 15-25 % en helt finskspråkig bakgrund. 

Undervisningen och tentamina vid Hanken sker i huvudsak på svenska, men det finns också ett engelskspråkigt kursutbud, speciellt på magisternivån. Studerande som fått sin skolutbildning på ett annat språk än svenska ska, redan när de börjar studera, kunna följa med i undervisningen, delta i övningar och seminarier samt skriva tentamina på svenska. Därför kräver vi att sökande intygar att de har tillräckliga kunskaper i svenska. Studerande som inte är svenskspråkiga får undervisning i svenska under studietiden och tack vara den uppnår de en god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket.

 

 

Utförlig beskrivning av språkkravet för de svenskspråkiga utbildningarna

Sökande till Hanken måste uppfylla språkkravet i svenska. Nivån på kunskaperna i svenska ska (på kandidatnivå) motsvara B2 enligt CEFR-skalan. Det finns tre olika möjligheter för att uppvisa tillräckliga språkkunskaper:

1) Ett nordiskt språk som skolutbildningsspråk

Om du har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk, uppfyller du kravet på kunskaper i svenska. Du har svenska som skolutbildningsspråk om du har godkänt betyg i svenska som modersmål på avgångsbetyget från grundskolan, gymnasiet eller yrkesskolan, eller om du har avlagt studentexamen i sin helhet på svenska, även om du i övrigt har fått din skolutbildning på ett annat språk. (Enligt språkförordningen 481/2003,20 §)

Om du har gått grundskolan upp till klass 9 på svenska men din gymnasieutbildning på ett annat språk än svenska, måste du till din ansökan bifoga en kopia på ditt avgångsbetyg från högstadiet. Hanken har nämligen inte tillgång till resultat från grundskolan.

2) Tillräckliga kunskaper i svenska enligt språktest eller annan prestation

Bevis på tillräckliga kunskaper i svenska genom språktest eller annan prestation har den som

 • i språkprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet laudatur (L) eller eximia cum laude approbatur (E) (resultatet gäller i fem år),
 • avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola (universitet eller yrkeshögskola) i samband med sitt examensarbete,
 • slutfört minst 60 studiepoäng/35 studieveckor i svenska språket vid högskola,
 • (För kandidatstudier:) avlagt finska statens allmänna språkexamen på den högsta nivån, på färdighetsnivå 4 i provets alla delområden
 • (För kandidatstudier:) vid Utbildningsstyrelsen avlagt språkexamen för statsförvaltningen med minst goda kunskaper i svenska på alla delområden,
 • i det extra modersmålsprovet i svenska i studentexamen fått minst vitsordet magna cum laude approbatur (gäller i fall då sökande i övrigt har avlagt studentexamen på ett annat språk),
 • har minst vitsordet magna cum laude approbatur i studentexamensprovet i svenska som andra språk, dvs. det prov i svenska som ersätter provet i modersmålet (detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex, engelska),
 • avlagt IB-provet Swedish A (eller de gamla A1 eller A2),
 • avlagt TISUS-provet med godkänt resultat (test i svenska för universitetsstudier),
 • avlagt högre högskoleexamen i Norden och har skrivit sin magisteravhandling på svenska, norska eller danska,
 • avlagt lägre högskoleexamen och har skrivit sin kandidatavhandling eller sitt examensarbete på svenska,
 • blivit godkänd i språkprovet vid Åbo Akademi eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (resultatet gäller för samma studienivå och tid som vid nämnda högskolor).

Du måste lämna in ett bevis på att du har tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som bevisar att du avlagt språktest eller dylikt). Bilagor bifogas till ansökan i studieinfo.fiOm du inte intygar dina kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen.

3) Godkänd i Hankens språkprov

Om du inte uppfyller något av ovanstående kriterier kan du intyga kunskaper i svenska genom Hankens språkprov i svenska. Den som blir godkänd i provet räknas som behörig sökande och kan delta i den fortsatta gallringen. Har du blivit godkänd i Hankens språkprov 2014 eller senare behöver du inte delta i årets språkprov (resultatet gäller i fem år). Anmälan till Hankens språkprov sker i Studieinfo.fi då du gör din ansökan. Nästa språkprov ordnas 16.4.2019 i samarbete med Åbo Akademi. Läs mer här.

 

 

språkkunskap språkprov svenska