Språkkrav

Språkkrav för ansökan till doktorandprogammet.

Behörighet för forskarutbildningen förutsätter tillräckliga språkkunskaper. Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska.

Personer som uppfyller något av nedanstående krav är befriade från kravet på språktest:

Engelska

 • Den som fått sin skolutbildning i Norden (dvs. grundutbildning och/eller andra stadiets utbildning). En bestyrkt kopia av avgångsbetyget eller studentexamensbetyget skall bifogas ansökan.
 • Den som avlagt lägre och högre högskoleexamen helt på engelska vid ett erkänt universitet. Ett separat intyg skall bifogas ansökan ifall det inte framgår ur betyget (examensbeviset) eller studieutdraget.
 • Den som avlagt sin magisterexamen på engelska vid Svenska handelshögskolan år 2008 eller senare. (tillagt 21.1.2019)

Svenska

 • Den som har svenska, norska, danska, isländska eller färöiska som skolutbildningsspråk ( (dvs. grundutbildning och/eller andra stadiets utbildning). En bestyrkt kopia av avgångsbetyget ska bifogas ansökan.
 • Den som avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola. Ett separat intyg från universitetet bifogas ansökan om uppgiften inte framgår ur examensbetyget eller studieutdraget.
 • Den som slutfört minst 60 studiepoäng i svenska språket vid högskola. En bestyrkt kopia av studieutdraget bifogas ansökan.
 • Den som avlagt finska statens allmänna språkexamen på högsta nivå och erhållit vitsordet sex (6). Bestyrkt kopia på intyget bifogas ansökan.
 • Den som avlagt språkexamen för statsförvaltningen som gäller utmärkta kunskaper i svenska eller det före detta stora språkprovet i svenska. Bestyrkt kopia på intyget bifogas ansökan.
 • Den som har minst vitsordet magna cum laude approbatur i det prov i svenska som är riktat till icke-finska medborgare. (OBS! Detta är inte samma prov i svenska som finskspråkiga avlägger.) En bestyrkt kopia av studentexamensbetyget bifogas ansökan.
 • Den som avlagt högre högskoleexamen i Norden och som skrivit sin magistersavhandling på svenska, norska eller danska. Ett separat intyg från universitetet bifogas ansökan om uppgiften inte framgår ur examensbetyget eller studieutdraget.

Ifall du inte uppfyller något av de ovanstående kraven måste du göra ett språktest:

Testresultat som åberopas skall vara avklarat före ansökningstidens utgång, och för test där officiellt resultat sänds av arrangören till Hanken skall du också beställa resultatet till Hanken före ansökningstidens utgång. För att beaktas skall ditt testresultat vara i kraft och uppfylla de kriterier (t.ex. testgränser) som gäller enligt språkkraven.

Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska, genom att avklara något av följande språktest (jämförbart med CEFR/Common European Framework of Reference for Languages = nivå C1) :

Engelska

 • TOEFL-prov (Test of English as Foreign Language), minst 600 poäng i pappersbaserat test/100 poäng i internetbaserat test. Hankens kod för TOEFL-test är 8433. Resultatet får inte vara mer än två (2) år gammalt.
 • IELTS (International English Language Testing System), band 7. Resultatet får inte vara mer än två (2) år gammalt.
 • CPE (Certificate of Proficiency in English), Grade C
 • Statens allmänna språkexamen, färdighetsnivå 6

Svenska

 • Statens allmänna språkexamen, färdighetsnivå 6
 • Språkprovet för statstjänstemän, utmärkt förmåga

Andra test godkänns inte.