Allmänna behörighetskrav

Allmänna behörighetskrav

Allmänt om behörighet

Högre högskoleexamen från ett erkänt universitet utgör bas för antagning till forskarutbildningen. Behörighetsgivande examen skall vara avlagd med goda vitsord och i den skall ingå en akademisk magisteravhandling eller motsvarande lärdomsprov. Ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång, läs mer om tillfällig dokumentation på sidan Ansökningshandlingar.

En studerande som saknar högre högskoleexamen från ett erkänt universitet kan antas genom undantagsförfarande endast om han/hon i övrigt kan anses inneha tillräckliga kunskaper och färdigheter. Ett icke-akademiskt program såsom de flesta MBA-programmen, en lägre högskoleexamen såsom ekonomie kandidatexamen eller en lägre examen från yrkeshögskola såsom en tradenomexamen räcker inte som grund för antagning.

Före ansökan lämnas in skall den sökande fatta ett beslut om vilket ämne han/hon önskar ha som huvudämne.

Studerande som antagits till ekonomie doktorsexamen kan avlägga ekonomie licentiatexamen, studerande som antagits för filosofie doktorsexamen kan inte avlägga licentiatexamen.

Studerande som antagits för filosofie doktorsexamen kan under studiernas gång utöver forskarstudierna komplettera sina kunskaper i företagsekonomiska ämnen och nationalekonomi, så att dessa motsvarar kraven för ekonomie doktorsexamen, och därefter ansöka skriftligen om överflyttning till studier för ekonomie doktorsexamen.
 

Sökande med finländsk ekonomie magisterexamen

En studerande med finländsk ekonomie magisterexamen kan ansöka om antagning till forskarutbildning för studier för ekonomie doktorsexamen.

Om huvudämnet i forskarutbildningen är ett annat än huvudämnet i ekonomie magisterexamen bör den sökande ha avlagt

  • minst 27 sp på ämnesstudienivå och
  • minst 18 sp på fördjupad nivå i det tilltänkta huvudämnet.

Examenshandledaren kan även kräva att den sökande avlagt specifika prestationer i huvudämnet innan han/hon kan antas till forskarutbildningen.

Om en sökande vid tidpunkten för ansökan inte innehar tillräckliga kunskaper i det tilltänkta huvudämnet kan han/hon hänvisas till att komplettera sina prestationer. Se information om kompletteringsförfarandet nedan.

 

Sökande med annan finländsk högre högskoleexamen än ekonomie magisterexamen

En studerande med annan finländsk högre högskoleexamen kan ansöka om antagning till forskarutbildning för studier för ekonomie doktorsexamen, eller för filosofie doktorsexamen. Minimikrav för ekonomie doktorsexamen är att den sökande skall ha avlagt prestationer motsvarande

  • 36 sp i företagsekonomiska ämnen samt
  • 6 sp i nationalekonomi

Därtill gäller att den sökande i det tilltänkta huvudämnet bör ha avlagt:

  • minst 27 sp på ämnesstudienivå och
  • minst 18 sp på fördjupad nivå

Därutöver kan examenshandledaren föreskriva övriga tilläggsprestationer i det tilltänkta huvudämnet innan sökande kan antas till forskarutbildningen. Om en studerande vid tidpunkten för ansökan inte uppfyller minimikraven och/eller inte innehar tillräckliga kunskaper i det tilltänkta huvudämnet kan han/hon hänvisas till att komplettera sina prestationer för att kunna beviljas studiebehörighet. Se information om kompletteringsförfarandet nedan.

Sökande som uppfyller kraven ovan kan antas för ekonomie doktorsstudier. Sökande som inte uppfyller kravet på prestationerna i företagsekonomiska ämnen och nationalekonomi kan antas till studier för filosofie doktorsexamen förutsatt att forskningsområdet anknyter till något av de huvudämnen som kan väljas inom ramen för ekonomie doktorsexamen. Kraven för prestationerna i det tilltänkta huvudämnet är desamma som för ekonomie doktorsexamen.

 

Sökande med utländsk högre högskoleexamen

En studerande kan ansöka om antagning till forskarutbildning om hans/hennes utländska högre högskoleexamen prövas motsvara en finländsk högre högskoleexamen omfattande minst 120 sp. Därtill prövas den sökandes prestationer i företagsekonomi och nationalekonomi, samt grundkraven för det tilltänkta huvudämnet enligt följande:

Minimikrav för antagning till studier för ekonomie doktorsexamen är att den sökande skall ha avlagt prestationer motsvarande

  • 36 sp i företagsekonomiska ämnen samt
  • 6 sp i nationalekonomi

Därtill gäller att den sökande i det tilltänkta huvudämnet bör ha avlagt:

  • minst 27 sp på ämnesstudienivå och
  • minst 18 sp på fördjupad nivå

Därutöver kan examenshandledaren föreskriva övriga tilläggsprestationer i det tilltänkta huvudämnet innan sökande kan antas till forskarutbildningen.

Om den sökande vid tidpunkten för ansökan inte uppfyller minimikraven i företagsekonomi och nationalekonomi och/eller inte innehar tillräckliga kunskaper i det tilltänkta huvudämnet kan han/hon hänvisas till att komplettera sina prestationer för att kunna beviljas studiebehörighet. Se information om kompletteringsförfarandet nedan.

Sökande som inte uppfyller kraven ovan gällande företagsekonomiska ämnen och nationalekonomi kan antas till studier för filosofie doktorsexamen förutsatt att forskningsområdet anknyter till något av de huvudämnen som kan väljas inom ramen för ekonomie doktorsexamen. I övrigt gäller samma bestämmelser som för innehavare av inhemsk högre högskoleexamen.

Ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång

Ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång skall du lämna in tillfällig dokumentation enligt instruktionerna på sidan Ansökningshandlingar. Då du har utexaminerats skall du komplettera ansökan med betyg (examensbevis) och slutgiltigt studieutdrag så att kompletteringarna når Hanken senast på det angivna datumet för den aktuella ansökningsrundan. Ifall du inte har möjlighet att komplettera ansökan inom utsatt tid så kan du inte ansöka till forskarskolan i den ifrågavarande ansökningsomgången.

Kompletterande studier

Om en sökande inte uppfyller minimikraven i företagsekonomi och nationalekonomi och/eller inte innehar tillräckliga kunskaper i det tilltänkta huvudämnet kan han/hon i undantagsfall antas men förutsätts då avlägga kompletterande studieprestationer. Kompletteringarna avläggs inom ramen för ifrågavarande studierätt, utöver de ordinarie kraven för examen. Kompletteringarna skall ha avlagts innan examensbetyg kan utfärdas, men i vissa fall inom en kort tidsfrist på basen av rektors beslut. Vänligen notera att antagning med rätt till kompletteringar ges endast i undantagsfall.

Examenshandledaren föreskriver vilka kurser, eller vilken typ av kurser, den sökande bör avlägga. Kraven delges den antagna i antagningsbeslutet. Examenshandledaren avgör om kompletteringarna skall avläggas före doktoranden inleder sina egentliga forskarstudier eller om kompletteringarna kan avläggas vid sidan av forskarkurserna.