Ansökan om JOO-studierätt

Lämna in din ansökan i mycket god tid innan ansökningstiden går ut. Beroende på universitet / fakultet kan ansökningstiden utgå flera månader före kursstart. Du ska vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet när ansökan inlämnas.

Ansökan om JOO-studierätt vid annan högskola (för studerande vid Hanken)

Lämna in din ansökan i god tid innan ansökningstiden går ut –  DL 12 april 2018 för kurser hösten 2018 –  eftersom Hanken som hemuniversitet först måste behandla och godkänna din ansökan, innan den kan skickas till det mottagande universitetet.


JOO-ansökningsprocessen förutsätter att Hankens studievägledare gör en separat genomgång av din studieplan och eventuellt konsultering av den ämnesansvariga läraren vid Hanken, innan ansökan kan behandlas. Forskarstuderande kall ha sin joo-kurs godkänd av handledaren, innan joo-studierätt kan sökas. På grund av det här rekommenderar vi att du, om ansökningstiden vid måluniversitetet går ut den sista oktober, kontaktar studievägledningen vid Hanken före den sista september. Om ansökningstiden vid måluniversitetet går ut i slutet av april ska du kontakta studievägledningen vid Hanken senast i slutet av mars.

Du ska sedan lämna in en komplett JOO-ansökan (se steg-för-steg-anvisningarna nedan) i www.joopas.fi senast den 12 april 2018 (gäller JOO-studier för hösten 2018) för att säkerställa att ansökan hinner behandlas av Hanken innan ansökningstiden går ut.

 

Steg-för-steg-anvisningar för ansökan:

 1. Kolla deadline för ansökan, se ovan!
 2. Kolla om måluniversitetet har de kurser du är intresserad i sitt JOO-kursutbud. Kolla även vilken tidtabellen är för ansökan om JOO-studierätt till det universitetet/den fakulteten. Informationen hittar du på www.joopas.fi, måluniversitetets egna webbsidor eller genom att kontakta en JOO-ansvarig på måluniversitetet
 3. Kontrollera att JOO-kraven uppfylls:
  1. Kurserna ska vara kurser som är relevanta för din examen och sådana som Hanken inte erbjuder
  2. Det finns utrymme för de tilltänkta JOO-studierna i din examen, dvs. JOO-studierna bör ingå i de studiepoäng som utgör din examen så att de tillsammans med de obligatoriska och programbundna studierna inte överskrider examens omfattning (180 ects för kandidatexamen och 120 för magisterexamen)
  3. Kurserna får i regel inte ersätta huvudämnesstudierna
  4. Studerande på kandidatnivå ska i regel ha avlagt minst 54 sp när ansökan inlämnas (undantag om ansökan gäller språkstudier som inte undervisas vid hemuniversitetet)
  5. I regel beviljas JOO-studierätt endast för enstaka kurser, inte för biämneshelheter
 4. Besök gärna studievägledningen på studiebyrån vid Hanken flera veckor före JOO-ansökningstiden går ut vid det mottagande universitetet, vilket ibland kan vara ett halvt år före kursstart, för att säkerställa att du lämnar in en fullständig JOO-ansökan. Om kursen hör till ett ämne som finns på Hanken behöver du också ett godkännande från ansvarsläraren för det ämnet
 5. Du är själv ansvarig att kontrollera att du har de förkunskaper som eventuellt krävs för att avlägga den kurs du ansöker om JOO-studierätt för vid måluniversitetet.
 6. Du gör din JOO-ansökan i portalen www.joopas.fi. Du loggar in med ditt Hanken-användar-ID. Du får notifieringar via portalen när ansökan behandlas. 

Till ansökan bifogar du åtminstone följande bilagor:

 • Individuell studieplan (ISP) gjord i WebOodi eller i Excel i vilken JOO-studierna ingår som inkluderar samtliga kurser du avser inkludera i examen
 • Kursbeskrivning(ar) över den kurs/de kurser du ansöker om JOO-studierätt för


Ansökan om JOO-studierätt på Hanken (för studerande vid ett annat universitet)


Information om JOO-studier som erbjuds vid Hanken och ansökningstider
JOO-kursutbudet vid Hanken finns i WebOodi på https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/. Klicka på Studiehandböcker och sedan på JOO-studier, Helsingfors, 20xx-xx eller JOO-studier, Vasa, 20xx-xx enligt vilken studieorts kursutbud du är intresserad av.  Detaljerad information om studieperiderna finns på kursernas hemsidor i WebOod på https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/ Kursutbudet för inkommande läsår publiceras i april-maj.

Om du planerar att avlägga en studiehelhet motsvarande ett biämne på Hanken, ska du utföra grundstudier i ett läroämne eller en motsvarande helhet. Studiehelheten skall omfatta minst 25sp för att kunna utgöra ett biämne.

Fortlöpande ansökningstid till kurser för pågående eller inkommande läsår som har ett bekräftat JOO-utbud. Ansökan lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet så att den av ditt hemuniversitetet förordade ansökan skall vara framme vid Hanken senast en månad innan kursen startar, vilket beroende av ditt hemuniversitets behandlingstider kan betyda att du måste lämna in din ansökan i joopas.fi 1,5 månad till flera månader innan kursstart på Hanken.

Kriterier för beviljande av JOO-studierätt för kurser vid Hanken 

 • Då du ansöker om studierätt för kurser på Hanken bör du ha avklarat minst 54 studiepoäng vid det egna universitetet..Kravet gäller dock inte ansökningar till kurser i främmande språk på nybörjarnivå.
 • Om du ansöker om joo-studierätt till kurser som har förkunskapskrav, behöver du uppfylla dessa krav.
 • En studerande kan beviljas studierätt för maximalt 72 studiepoäng på Hanken.
 • Studerande från Juri och Soc&kom har möjlighet att läsa de kurser som hör till Rättsam-samarbetet utan Joo-studierätt.. Se studiehandböckerna för närmare information om vilka kurser detta gäller.
 • Studierätten beviljas i regel för 2 år. Om den studerande år på slutrakan med sina studier på hemuniversitetet kan studierätten beviljas för en kortare tid. JOO-studierätten avslutas då den studerande utexamineras från hemuniversitetet.

 

ansökningar