Förändringar i magisterstrukturen

Förändringar i magisterstrukturen fr.o.m. hösten 2018.

Studieplaner: obligatoriska och valfria kurser

Alla ämnens studieplaner för magisterexamen kommer att delas upp i obligatoriska och valfria kurser. De obligatoriska kurserna kommer att erbjudas varje år och vara identiska i Helsingfors och Vasa. De valfria kurserna kan alternera eller variera år för år. Många ämnen har redan sedan tidigare haft en liknande struktur. Ämnesspecifika informationssessioner kommer att arrangeras. Tidpunkterna för dessa meddelas separat. De nya två-åriga studieplanerna publiceras våren 2018.

Studiepoäng för kurser

Från och med 1.8.2018 kommer alla magisterkurser att vara 5 sp eller 10 sp till omfattningen. Den frivilliga fördjupade praktikkursen på magisternivån kommer att bestå av 5 eller 10 sp. Från och med 1.8.2019 kommer seminariekursens omfattning att vara 5 sp. Antalet studiepoäng för andra magisterkurser kommer att fastslås under våren 2018 och studieplanerna publiceras därefter i WebOodi. Om en student på grund av de strukturella förändringarna saknar ett fåtal studiepoäng i sitt huvudämne kan en kompletterande litteraturkurs på 2-3 sp erbjudas i slutskedet av studierna. Dessa kurser kan man endast anmäla sig till i samband med studievägledning.

Kombination av äldre och nyare studieplaner

Magisterstuderande som följt och uppfyller en äldre studieplan i huvudämnet kan även i fortsättningen utexamineras i enlighet med den. De flesta studerande kommer att kombinera tidigare avlagda studier och en ny studieplan. De rekommenderas att prioritera obligatoriska kurser i den nya studieplanen och genom att därtill avlägga av studieplanens valfria kurser säkerställa att de har minst 60 sp fördjupade kurser i huvudämnet samt därtill minst 30 sp studier som kan godkännas som programbundna (se bilden längst nere). Alla tidigare avlagda studier som hört till en tidigare studieplan i huvudämnet duger som valfria inom huvudämnets nya studieplan. Studenter som är osäkra på om deras studier uppfyller det som krävs rekommenderas att gå igenom sina studier med en studievägledare i god tid innan utexaminering. Notera att det exakta kursutbudet publiceras först i slutet av period 4 år 2018.

 

Höja vitsord och avlägga kurser

Då antalet studiepoäng och arbetsmängd för nästan alla kurser på fördjupad nivå kommer att ändra måste studerande se till att hen har avlagt alla kurser från läsåret 2017-18 senast 31.7.2018. Ifall man vill höja vitsordet för en kurs som avlagts läsåret 2017-18 måste det vara gjort senast 31.7.2018. Kolla sommarens tentveckor eller tidtabellen för inlämning av uppgifter för att schemalägga dina försök till att få ett godkänt vitsord eller höja ett godkänt vitsord. En avklarad kurs som tidigare varit värd 8 sp och fr.o.m. 1.8 är 5/10 sp kan inte tas på nytt, och således inte höjas. En kurs som tagits bort från utbudet kan inte höjas eftersom den inte längre ges.

Fördjupad praktik

Den fördjupade praktiken på magisternivån kommer från och med 1.8.2018 att kräva 8 veckor arbetspraktik för 5 sp och 16 veckor arbetspraktik för 10 sp. Om du jobbar/gör din praktik sommaren 2018 eller tidigare och vill ha 8 sp för 12 veckor arbetspraktik ska du skicka in din praktikrapport till examinatorn så fort som möjligt, men senast 1.9.2018 och samtidigt meddela att du önskar bli examinerad enligt 8 sp. Studieprestationen, som då hänför sig till läsåret 2017-18 kommer att registreras med prestationsdag 31.7.2018 och måste föras in i registret så fort som möjligt, då det nya läsåret då redan har börjat. Fr o m läsåret 2018-19 existerar inte den gamla kursen mer och därför kan den inte avläggas mer. Alla praktikrapporter som lämnas in efter 1.9.2018 hänför sig därför till den nya 5/10 sp-kursen och ska uppfylla examinationskraven för denna. Kontakta examinatorn för praktiken eller studievägledarna.

Ny kurs i global kompetens och ändring av seminariekursen

Två nya kurser (9995 och 9996 som tillsammans utgör Global kompetens 5 sp) kommer att ingå i de obligatoriska huvudämnesstudierna för studenter som inleder sina magisterstudier hösten 2018 eller senare. Studenter som under läsåret 2018-19 avlägger kursen Seminarium som 12 sp behöver inte avlägga Global kompetens. Från och med läsåret 2019-20 ges kursen Seminarium som 5 sp. För en studerande som avlägger Seminarium 5 sp är kurserna 9995 och 9996 (dvs. Global kompetens-modulen) obligatoriska. Kurserna 9995 och 9996 kan ingå i programbundna studier (inom summan 90 sp) även om du avlägger seminariet som 12 sp.

Alla kurser har samma vikt

Magisterkurser kommer inte längre att ha större vikt än kandidatkurser på studieutdraget. Andra universitet i Finland använder sig inte av vikter i uträkningen av vägt medeltal. Kurser avlagda från och med 1.8.2018 kommer alla att ha samma vikt. Fördjupade kurser kommer därmed inte att ha större inverkan på medeltalet än ämneskurser, grundkurser och språkkurser. Fördjupade kurser som avlagts innan 1.8.2018 behåller sin vikt 2, men alla kursprestationer fr.o.m. 1.8.2018 får vikten 1. De studerande som utexamineras 1.10.2018 eller senare får i samband med ansökan om magisterbetyg uppge ifall de vill att alla kurser får vikten 1 eller ifall de vill behålla vikten 2 för alla fördjupade kurser som avlagts innan 1.8.2018.

I exemplet nedan påverkas studieutdragets sammanlagda slutliga vägda medeltal litet mer av kursen Management Information System med vikten 2 än av någon av de enskilda kurserna i informationsbehandling som har vikten 1. I detta studieutdrag är det mer fördelaktigt för studeranden att vid utexaminering behålla vikten 2 för fördjupade kurser avlagda innan 1.8.2018, då den fördjupade kursens vitsord är högt.

infobeh_vikt_2.jpg

Obligatoriska studiepoäng i språk

Examenskravet för antalet obligatoriska studiepoäng i språk i magisterexamen minskar från 6 sp till 5 sp. Det här innebär att de helt valfria studiepoängen i magisterexamen ökar från 24 sp till 25 sp, vilket i princip möjliggör ett biämne i magisterexamen. Magisterexamen kräver att man avlägger minst 90 sp inom sitt eget huvudämne, 5 sp språkstudier och sammanlagt minst 120 sp. Se den nya strukturen nedan.