Magisteravhandlingsprocessen

Information om magisteravhandling.

1. Anmäl dig till och delta i seminariekursen i ditt huvudämne. Notera att du bör uppfylla förkunskapskraven för att få delta i seminariet. Under seminariet väljer eller tilldelas du ett avhandlingsämne. Du får också en avhandlingshandledare.

2. Se till att du använder rätt struktur då du börjar skriva din magisteravhandling.

3. Bekanta dig med bibliotekets skrivhjälp och gå tillbaka till skrivguiderna under avhandlingsarbetets gång.

4. Om du studerar på svenska och vill skriva din magisteravhandling på engelska måste du anhålla om tillstånd för det. För att du ska få skriva magisteravhandlingen på engelska måste du uppfylla ett av de fastställda kriterierna före du lämnar in avhandlingen. Kontrollera detta i ett tidigt skede! Din magisteravhandling kommer inte att bedömas om du inte uppfyller något av de givna kriterierna för att få skriva den på engelska.

5. Om du skrivit magisteravhandlingen på engelska men studerat på svenska ska du skriva en svensk sammanfattning som du bifogar till din magisteravhandling. Tänk på att den svenska sammanfattningen är en integrerad del av din magisteravhandling. Den svenska sammanfattningen ska också språkgranskas före du lämnar in din slutliga magisteravhandling. Lämna in den svenska texten till granskarna (se nedan) i mycket god tid före inlämning av den slutliga magisteravhandlingen, se exakt tidtabell här.

  • svenskläraren Sofia Stolt i Helsingfors (sofia.stolt(at)hanken.fi)
  • svenskläraren Marina Bergström i Vasa (marina.bergstrom(at)hanken.fi)

Innan du skickar in din svenska sammanfattning ska du ha granskat och finslipat den på egen hand med hjälp av stavningskontrollen, ordböcker och andra hjälpmedel.

6. Skriv ett sammandrag av magisteravhandlingen på det språk avhandlingen är skriven (svenska eller engelska).

7. Då du bedömer att din magisteravhandling är klar ska du följa anvisningarna för inlämnande av magisteravhandling.

Magisteravhandlingars offentlighet

Alla magisteravhandlingar är offentliga och kan inte sekretessbeläggas. Magisteravhandlingarna blir offentliga när de godkänns. Du ska inte lämna in eventuellt konfidentiellt bakgrundsmaterial som en del av magisteravhandlingen. Även i det fall när ett företag sponsorerar magisteravhandlingen får det inte ingå konfidentiellt material i den. Ifall att du har konfidentiellt bakgrundsmaterial som granskarna måste bekanta sig med för att bedöma din magisteravhandling, ska du inlämna bakgrundsmaterialet separat direkt till granskarna. Du måste alltså själv avgöra hur du ska fördela materialet mellan magisteravhandling och bakgrundsmaterial.

Bedömningsmatris för magisteravhandlingar

Hankens utbildningar och program utvärderas och utvecklas kontinuerligt med hjälp av Assurance or Learning (AoL). Magisteravhandlingarna är en viktig punkt där det mäts vad du som studerande lärt dig under din studietid. Magisteravhandlingarna bedöms därför med en Assurance of Learning-bedömningsmatris, som också fungerar som ett hjälpmedel i skrivprocessen. Läs mera om AoL och bekanta dig med bedömningsmatrisen på Assurance of Learning-sidan.

pro gradu-avhandlingar skrivande skrivanvisningar