Magisteravhandlingsprocessen

Information om magisteravhandling.

1. Anmäl dig till och delta i seminariekursen i ditt huvudämne. Notera att du bör uppfylla förkunskapskraven för att få delta i seminariet. Under seminariet väljer eller tilldelas du ett avhandlingsämne. Du får också en avhandlingshandledare.

2. Se till att du använder rätt struktur då du börjar skriva din magisteravhandling. 

3. Bekanta dig med bibliotekets skrivhjälp och gå tillbaka till skrivguiderna under avhandlingsarbetets gång.

4. Om du studerar på svenska och vill skriva din magisteravhandling på engelska måste du anhålla om tillstånd för det. För att du ska få skriva magisteravhandlingen på engelska måste du uppfylla ett av de fastställda kriterierna före du lämnar in avhandlingen. Kontrollera detta i ett tidigt skede! Din magisteravhandling kommer inte att bedömas om du inte uppfyller något av de givna kriterierna för att få skriva den på engelska.

5. Skriv ett sammandrag av magisteravhandlingen på det språk avhandlingen är skriven (svenska eller engelska, eller eventuellt engelska OCH svenska, se nedan).

6. Om du skrivit magisteravhandlingen på engelska men studerar på svenska har du som lämnat in avhandlingen fram till och med 6.2.2019 skrivit en svensk sammanfattning som bifogats till din magisteravhandling. De avhandlingar som lämnas in till bedömning efter 7.2.2019 behöver enligt Akademiska rådets beslut (6.2.2019) inte längre innehålla den långa sammafattningen på svenska. Däremot ska du som studerar på svensk utbildning, men skriver avhandlingen på engelska lämna in ett sammandrag (ca 1 sida) över din avhandling på både engelska och svenska. Sammandragen placeras direkt efter försättsbladet, först det engelska och sedan det svenska.

7. Då du bedömer att din magisteravhandling är klar ska du följa anvisningarna för inlämnande av magisteravhandling.

Magisteravhandlingars offentlighet

Alla magisteravhandlingar är offentliga och kan inte sekretessbeläggas. Magisteravhandlingarna blir offentliga när de godkänns. Du ska inte lämna in eventuellt konfidentiellt bakgrundsmaterial som en del av magisteravhandlingen. Även i det fall när ett företag sponsorerar magisteravhandlingen får det inte ingå konfidentiellt material i den. Ifall att du har konfidentiellt bakgrundsmaterial som granskarna måste bekanta sig med för att bedöma din magisteravhandling, ska du inlämna bakgrundsmaterialet separat direkt till granskarna. Du måste alltså själv avgöra hur du ska fördela materialet mellan magisteravhandling och bakgrundsmaterial.

Bedömningsmatris för magisteravhandlingar

Hankens utbildningar och program utvärderas och utvecklas kontinuerligt med hjälp av Assurance or Learning (AoL). Magisteravhandlingarna är en viktig punkt där det mäts vad du som studerande lärt dig under din studietid. Magisteravhandlingarna bedöms därför med en Assurance of Learning-bedömningsmatris, som också fungerar som ett hjälpmedel i skrivprocessen. Läs mera om AoL och bekanta dig med bedömningsmatrisen på Assurance of Learning-sidan.

pro gradu-avhandlingar skrivande skrivanvisningar