Stipendium för praktik

Share page with AddThis
Studerande vid Hanken kan ansöka om ett stipendium för praktik de utför som en del av sina studier.

Hur ansöker jag?

Lämna in din stipendieansökan inom ansökningstiden i Mobility Online portalen.

Välj fliken "Internship Grant Application" och därefter antingen kategori 1, 2 eller 3. Du kan endast ansöka om praktikstipendium ur en kategori per ansökningsperiod och du kan inte byta den i efterhand.

Kategorier:

 1. EU:s medlemsländer, EES/EFTA- länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Makedonien och Turkiet.
 2. Övriga länder utomlands
 3. Finland (endast för dig som studerar vid ett engelskspråkigt magisterprogram och Finland inte är ditt hemland).

Du kan ansöka om stipendium under de två ansökningsomgångarna för utlandstermin i Mobility Online: 

 • Ansökningstid 1.12–14.12 för en voucher som är i kraft 1.1-30.6
 • Ansökningstid 1.6–14.6 för en voucher som är i kraft 1.7-31.12

Notera att du under en ansökningsomgång endast kan ansöka om antingen stipendium för utlandspraktik eller utbytesstudieplats inte bägge. Notera också att du kan få ett stipendium för antingen utlandspraktik eller utbyte på vardera studienivån.

Om du beviljas ett stipendium får du en voucher av Hanken. Vouchern är i kraft t.o.m. slutet av nästa ansökningsperiod, d.v.s. i 6 månader och är ett löfte till studerande om ett stipendium för praktik. Notera följande:

 • Du behöver inte ha en praktikplats då du ansöker om stipendiet.
 • Vouchern kan användas på en praktikplats som du hittat via Job Boarden på Karriärtjänsters sida eller på egen hand via andra kanaler.
 • Praktikperioden kan inledas när som helst under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Du kan även ansöka om ett stipendium för praktik som redan inletts under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Du kan även ansöka om ett stipendium för praktik som redan avslutats. Praktiken bör dock ha inletts under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Då du ansöker om stipendium för praktik på kandidatnivå bör praktiken utgöra ditt utlandsobligatorium.
 • Då du ansöker om ett praktikstipendium godkänner du Hankens villkor för praktikstipendium (Hanken's terms and conditions for awarding internship grant).

----------------------------------------------------------------

Då du beviljats en praktikvoucher

Före ditt stipendium kan betalas ut bör du meddela Karriärtjänster om din praktikperiod via Mobility Online-portalen. Detta bör du göra inom den tid din voucher är i kraft. I PDF-filen nedan hittar du nogranna instruktioner på de stegen du skall ta före, under och efter praktiken för att få stipendiet.

 

file type iconHur du använder din praktikvoucher: steg för steg
 

file type iconPraktikprocessen i korthet

-----------------------------------------

Info om stipendiet

Om stipendiesumman

Stipendiesumman betalas ut som en klumpsumma efter att du har lämnat in alla nödvändiga dokument, dvs. kan det ske före, under eller efter praktiken beroende på när du har lämnat allt in. Kom ihåg att du måste lämna Learning Agreementen förän din voucher förfaller.

Månadsstipendiet är 470€/530€ beroende på landet du åker till. Därtill kan ett resetillägg om max 750€ tillkomma för kandidatstuderande som utför praktik utomlands.
 

file type iconLäs mer om hur stipendiesumman räknas

file type iconPrinciper för utdelning av stipendium för praktik
 

Skall jag ansöka skilt om Erasmus-medel?

Nej. Om du åker på praktik i Europa får du i regel automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium skilt, utan det utgör en del av stipendiet du erhåller från Hanken.

Europeiska Unionen delar ut praktikstipendier åt studerande vid sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus University Charter. Det innebär att Hanken årligen erhåller medel att dela ut åt studerande som åker på praktik till ett europeiskt land med Hankens stipendium.

Mera information om Erasmus+ (som programperioden 2014-2020 heter) hittar du på Europeiska kommissionens websidor.

file type iconHankens Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
 

Behörighetskrav för att erhålla stipendium

För att kunna ansöka om ett stipendium från Hanken gäller följande:

 • Du är inskriven vid Hanken för heltidsstudier för examen
 • Din studierätt täcker hela praktikperioden
 • Du är närvaroanmäld vid högskolan under hela praktikperioden
 • Du har inte tidigare erhållit stipendium för utlandsvistelse av Hanken (praktik eller utbytesstudier) på samma studienivå (kandidat eller magister)
 • Kandidater som fortsätter sina magistersstudier på Hanken bör ha utexaminerats före den sista ansökningsdagen för praktikstipendium för att praktiken skall kunna räknas som en del magistersstudierna.

För att du skall kunna få Hankens stipendium:

 • Skall din praktikplats vara utomlands*
 • Skall din praktik vara heltidsjobb och räcka minst 87 dagar och som mest 364 dagar
 • Skall din praktik godkännas av praktikexaminatorn som en del av dina studier antingen som kursen utlandspraktik (8 ECTS) inom kandidatexamen eller fördjupad praktik inom magisterexamen (8ECTS) genom att praktikexaminatorn undertecknar "Learning Agreement"**
 • Skall praktiken inledas eller ha inletts under samma kalenderår som vouchern är i kraft under

* gäller ej praktik för studerande inom Hankens engelskspråkiga magisterprogram

**gäller ej inhemsk praktik för studerande inom Hankens engelskspråkiga magisterprogram
 

Prioriteringsschema

bild_over_stipendier03.jpg

Nedan kan du se hur de tidigare ansökningsomgångerna har sett ut för kandidatstuderande som utgör praktiken som sitt utlandsobligatorie, magistersstuderande som gör sin praktik utomlands och utländska magistersstuderande som gör sin praktik i Finland. Notera att här räknas med bara de sökande som uppfyller förhandskraven (t.ex. inte redan fått ett stipendium under samma studienivå, slutfört sin ansökan osv.):

sannolikhet_att_fa_stipendium_for_webben.png

Ansök också om andra stipendier

Studiefonden - beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ekonomföreningen Niord -  Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för obligatoriska utbytesstudier eller praktik utomlands både på våren och hösten. Niord informerar om ansökningstiderna i Niordbladet, på niord.fi och på shs.fi.

Utbildningsstyrelsen (gamla CIMO) - koordinerar bl.a. praktik-, utbytes- och stipendieprogram i Finland.

Fyrk.fi - hjälper dig navigera bland stipendier och understöd.