Stipendium för praktik

Share page with AddThis
Studerande vid Hanken kan ansöka om ett stipendium för praktik de utför som en del av sina studier.

Ansök om stipendium

Lämna in din stipendieansökan inom ansökningstiden i Mobility Online portalen.

Välj fliken "Internship Grant Application" och därefter antingen kategori 1, 2 eller 3. Du kan endast ansöka om praktikstipendium ur en kategori per ansökningsperiod och du kan inte byta den i efterhand.

Kategorier:

 1. EU:s medlemsländer Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES/EFTA- länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Makedonien och Turkiet.
 2. Övriga länder utomlands
 3. Finland (endast för dig som studerar vid ett engelskspråkigt magisterprogram och Finland inte är ditt hemland).

Du kan ansöka om stipendium under de två ansökningsomgångarna för utlandstermin i Mobility Online: 

 • Ansökningstid 1.12–14.12 för en voucher som är i kraft 1.1-30.6
 • Ansökningstid 1.6–14.6 för en voucher som är i kraft 1.7-31.12

Notera att du under en ansökningsomgång endast kan ansöka om antingen stipendium för utlandspraktik eller utbytesstudieplats inte bägge. Notera också att du kan få ett stipendium för antingen utlandspraktik eller utbyte på vardera studienivån.

Om du beviljas ett stipendium får du en voucher av Hanken. Vouchern är i kraft t.o.m. slutet av nästa ansökningsperiod, d.v.s. i 6 månader och är ett löfte till studerande om ett stipendium för praktik. Notera följande:

 • Du behöver inte ha en praktikplats då du ansöker om stipendiet.
 • Vouchern kan användas på en praktikplats som du hittat via Job Boarden på Karriärtjänsters sida eller på egen hand via andra kanaler.
 • Praktikperioden kan inledas när som helst under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Du kan även ansöka om ett stipendium för praktik som redan inletts under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Du kan även ansöka om ett stipendium för praktik som redan avslutats. Praktiken bör dock ha inletts under samma kalenderår under vilken vouchern är i kraft.
 • Då du ansöker om stipendium för praktik på kandidatnivå bör praktiken utgöra ditt utlandsobligatorium.
 • Då du ansöker om ett praktikstipendium godkänner du Hankens villkor för praktikstipendium (Hanken's terms and conditions for awarding internship grant).

file type icon Steps during intership process.pdf
 

-------------------------------------------------------------------

Steg 1: Då du beviljats en praktikvoucher

Lämna in del 1 av ”Learning Agreement” då du hittat en praktikplats och kommit överrens om praktikperioden. Learning Agreementen skickas till dig bifogat till din voucher. Det är genom att lämna in del 1 av "Learning Agreement" du avtalar om din praktikperiod.

Kom ihåg att den skall lämnas in inom den tid som vouchern är i kraft. Observera att praktikperioden dock inte måste inledas inom voucherns ikraftvarande utan det kan ske i ett tidigare eller senare skede under det kalenderår som vouchern är i kraft.  Du skall ladda upp den i Mobility Online med tre underskrifter:

 1. Din egen underskrift
 2. Representanten för praktikplatsen skall också fylla i och underteckna del 1 i ”Learning Agreement”.
 3. Därtill skall praktikplatsen godkännas av ditt huvudämnes praktikexaminator (hittas i Weboodi under ditt huvudämnes praktikkurs) genom att denne undertecknar del 1 i ”Learning Agreement”

Obs. Om du studerar vid ett av Hankens engelskspråkiga magisterprogram och utför praktik i Finland  behövs inte underteckningen av praktikexaminatorn ifall du inte ämnar inkludera praktikperioden i dina studier. Praktik utomlands bör dock alltid godkännas av praktikexaminator.

Fyll i information om din praktik i Mobility Online under rubriken Fill in data concerning the internship (Student).

Försäkring
Inom kategori 1 skall du ha en sjuk-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring under praktikperioden. Du skall kruksa för i Mobility Online att du har ett tillräckligt försäkringsskydd under rubriken Confirm sufficielt insurance coverage (Student). Om din praktik utgör obligatoriska delen av studierna på kandidatnivå är du försäkrad av högskolan för sjukdom och olycksfall, men inte för ansvarsförsäkring.

Underteckna och lämna in ”Grant Agreement”, som skickas dig efter att du har laddat upp del 1 av ”Learning Agreement”, fyllt info om din praktikplats i Mobility Online och eventuellt kryssat för att du har tillräcklig försäkring (kategori 01).

Språktest
Praktik inom kategori 1 ingår i regel i Erasmus+ programmet och kan följaktligen kräva att du utför ett språktest innan och efter din praktikperiod. Ur ”Grant Agreement” framgår det ifall du skall utföra ett språktest och du får en inbjudan till testet per epost. Innan språktestetet är utfört utbetalas inte stipendiet. Språktestet finns till för att du skall kunna mäta hur ditt språk utvecklas. Någon viss nivå krävs inte för att du skall kunna åka på praktik.

ols.png

file type iconErasmus OLS-språkprovets användarguide

Stipendiet betalas ut
Efter att alla de ovannända punkterna är avklarade rätt betalas stipendiet ut. Kom dock ihåg att stipendiearbetet sköts manuellt på Karriärtjänster och utbetalningen sker alltså inte genast utan efter att dina dokument har behandlats.
 

Steg 2: Under praktikperioden (vid behov)

Endast ifall det sker förändringar från det du tidigare anmält i längden på din praktikperiod som överskrider 5 dagar:

Lämna in del 2 av "Learning Agreement" d.v.s. ”Exceptional Changes to Original Internship Programme” genom att ladda upp det i Mobility Online ifyllt och undertecknat av en representant på praktikplatsen Du skall ladda upp dokumentet senast en månad innan de planerade förändringarna då förändringen kräver godkännande av Karriärtjänster.
 

Steg 3: Efter praktikperioden

Lämna in del 3 av "Learning Agreement" d.v.s ”Internship Certificate” undertecknat av en representant vid praktikplatsen inom 30 dagar efter avslutad praktikperiod genom att ladda upp det i Mobility Online. För att erhålla studiepoäng för din praktik bör du lämna in en praktikrapport till din praktikexaminator. Mera information om praktikrapporten hittar du i WebOodi.

Fyll i praktikfeedbackformuläret. Vid slutet av din praktik skickas dig en inbjudan per epost med en länk till ett formulär. Du skall fylla i formuläret senast 30 dagar efter avslutad praktik.

Språkprov
Ifall du utfört din praktikperiod inom kategori 1 kan ett språkprov före och efter din praktikperiod ingå. Ifall du utfört ett språktest före din praktikperiod skall du också utföra ett efter din praktikperiod. Inbjudan till språkprovet skickas dig per epost.
 

-------------------------------------------------------------------

Om stipendiesumman

Stipendiesumman betalas ut som en klumpsumma efter att du har lämnat in alla nödvändiga dokument, dvs. kan det ske före, under eller efter praktiken beroende på när du har lämnat allt in. Kom ihåg att du måste lämna Learning Agreementen förän din voucher förfaller.

Månadsstipendiet är 470€/530€ (440€/500€ för praktikperioder som börjar före 1.6.2017) beroende på landet du åker till. Därtill kan ett resetillägg om max 750€ tillkomma för praktik utomlands.

file type iconLäs mer om hur stipendiesumman räknas

Behörighetskrav för att erhålla stipendium

För att kunna ansöka om ett stipendium från Hanken gäller följande:

 • Du är inskriven vid Hanken för heltidsstudier för examen
 • Din studierätt täcker hela praktikperioden
 • Du är närvaroanmäld vid högskolan under hela praktikperioden
 • Du har inte tidigare erhållit stipendium för utlandsvistelse av Hanken (praktik eller utbytesstudier) på samma studienivå (kandidat eller magister)
 • Kandidater som fortsätter sina magistersstudier på Hanken bör ha utexaminerats före den sista ansökningsdagen för praktikstipendium för att praktiken skall kunna räknas som en del magistersstudierna.

För att du skall kunna få Hankens stipendium:

 • Skall din praktikplats vara utomlands*
 • Skall din praktik vara heltidsjobb och räcka minst 87 dagar och som mest 364 dagar
 • Skall din praktik godkännas av praktikexaminatorn som en del av dina studier antingen som kursen utlandspraktik (8 ECTS) inom kandidatexamen eller fördjupad praktik inom magisterexamen (8ECTS) genom att praktikexaminatorn undertecknar "Learning Agreement"**
 • Skall praktiken inledas eller ha inletts under samma kalenderår som vouchern är i kraft under

* gäller ej praktik för studerande inom Hankens engelskspråkiga magisterprogram

**gäller ej inhemsk praktik för studerande inom Hankens engelskspråkiga magisterprogram

Har du redan beviljats en voucher?

Då når du din profil i Mobility Online här.

Ansök om stipendier också här

Studiefonden - beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Utbildningsstyrelsen (gamla CIMO) - koordinerar bl.a. praktik-, utbytes- och stipendieprogram i Finland.

Fyrk.fi - hjälper dig navigera bland stipendier och understöd.