Hur rapporterar jag?

Vi hoppas att du haft en givande utbytesperiod vid ditt värduniversitet!

För att utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas på Hanken ska du slutföra utbytesrapporteringen i Mobility Online:

1. LEARNING AGREEMENT - Ladda upp ditt Learning Agreement med underskrifter i Mobility Online, om du inte redan gjort det. Om du gjort ändringar i ditt kursval ska du också ladda upp Changed Learning Agreement med underskrifter.

2. KURSBESKRIVNINGAR - Spara kursbeskrivningarna över de kurser du avlagt i ett dokument och ladda upp dokumentet i Mobility Online. Observera att du inte ska skriva kursbeskrivningarna själv utan du ska kopiera dem från värduniversitetes hemsidor. Ur kursbeskrivningarna bör framgå hur många timmar kursen bestod av, kurslitteratur, hur kursen var uppbyggd (föreläsningar, egna arbeten, tentamen osv.).

3. CONFIRMATION OF STAY (LETTER OF CONFIRMATION) - Be internationella koordinatorn vid ditt värduniversitet fylla i och underteckna Confirmation of Stay (Letter of Confirmation) före du kommer hem. Confirmation of Stay (Letter of Confirmation) får du per e-post (som bilaga till e-posten "Instructions for exchange reporting"). Ur dokumentet bör framgå de exakta datum du vistats vid värduniversitetet, från Orientation days till din sista tent, resedagar ska inte ingå i datumen. Skanna sedan blanketten och ladda upp den i Mobility Online.

4. RESERAPPORT - Du skall fylla i en reserapport över dina utbytesstudier i Mobility Online. Reserapporten är på engelska men kan också fyllas i på svenska. Utöver praktiska frågor över studierna vid ditt värduniversitet ska du också besvara följande tre frågor:

i. Reflect upon how the intercultural experiences (positive and/or negative) during your exchange semester have helped you develop

a) your self-understanding

b) and ability to relate to others and

c) respect for difference

ii. How has your knowledge of business-related disciplines developed during the exchange

a) what new insights or perspectives have you gained?

b) How has the international environment contributed to the insights?

iii. Reflect upon how you could make use of your intercultural experiences in your studies at Hanken and at future workplaces.

Observera att tiden att svara på dessa frågor är begränsad till 120 min. Därför lönar det sig att först besvara frågorna i ett Word-dokument för att sedan klistra in svaren i Mobility Online. På så sätt undviker du att svaren försvinner under arbetet. Observera att du också kan spara rapporten och fortsätta på den i ett senare skede.

Fundera noggrannt innan du svarar. Svaren på dessa tre frågor publiceras inte, men sparas för Hankens Assurance of Learning-process. Processen utgår från Hankens mission och de lärandemål (learning goals) som definierats för utbytesprogrammet. För att se hur du uppnått lärandemålen mäts de förväntade studieresultaten i utbytesrapporten med hjälp av de här bedömningskriterierna


Utbytesrapporterna analyseras för att sedan användas som stöd för att utveckla studenternas lärande.

5. TILLGODORÄKNANDE - Fyll i steget "Transfer of Credits" i Mobility Online. För dig som studerar på kandidatnivå registreras utbytesstudierna automatiskt som biämnet "Studies abroad" om studierna uppfyller biämneskravet. Via steget "Transfer of Credits" meddelar du om du vill att kurserna ska tillgodoräknas som biämne eller om du önskar tillgodoräkna studierna på något annat sätt. Ifall du behöver studievägledning angående tillgodoräknandet av utbytesstudierna, vänligen kontakta studyinfo@hanken.fi

6. ERASMUS MOBILITY TOOL RAPPORT - Alla studenter som varit på utbyte inom Erasmusprogrammet ska fylla i en rapport (participant report) i EU kommissionens eget rapporteringssystem. Du får automatiskt ett e-post meddelande från systemet när ditt utbyte tagit slut.

7. ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) SPRÅKTEST - Alla studenter som varit på utbyte inom Erasmusprogrammet ska i slutet av utbytesterminen fylla i OLS språktest del 2 för att följa upp hur språkkunskaperna har utvecklats under utbytet. Erasmusstudenter får en automatisk inbjudan att fylla i språktestet via e-post i slutet av utbytesterminen. Om ditt resultat i OLS del 1, som utförs före utbytet, är C2 så är du automatiskt befriad från OLS del 2 efter ditt utbyte.

DEADLINES - Learning Agreement, kursbeskrivningarna och Confirmation of Stay (Letter of Confirmation), ska lämnas in senast en vecka efter att utbytet tagit slut. Den övriga rapporteringen ska vara klar senast 28.2 om du varit på utbyte under höstterminen. Om du varit på utbyte under vårterminen ska rapporteringen vara klar senast 10.6 om terminen tar slut i maj och senast 15.8 om terminen tar slut först senare under sommaren.

Efter att du lämnat in alla dokument och vi fått ditt betyg från värduniversitetet skickas ditt betyg till studiebyrån för tillgodoräkning. Läs mera om Tillgodoräkning av studier avlagda utomlands.