Hur rapporterar jag?

Vi hoppas att du haft en givande utbytesperiod vid ditt värduniversitet! För att utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas på Hanken ska du slutföra utbytesrapporteringen:

1. LEARNING AGREEMENT - Ladda upp ditt Learning Agreement inklusive underskrifter i Mobility Online, om du inte redan gjort det.

2. KURSBESKRIVNINGAR - Spara kursbeskrivningarna över de kurser du avlagt i ett dokument och ladda upp dokumentet i Mobility Online. Observera att du inte ska skriva kursbeskrivningarna själv utan du ska kopiera dem från värduniversitetes hemsidor/den information du fått i början på kursen. Ur kursbeskrivningarna bör framgå hur många timmar kursen bestod av, kurslitteratur, hur kursen var uppbyggd (föreläsningar, egna arbeten, tentamen osv.).

3. LETTER OF CONFIRMATION - Be internationella koordinatorn vid ditt värduniversitet fylla i och underteckna Letter of Confirmation före du kommer hem. Letter of Confirmation får du per e-post. Ur dokumentet bör framgå de exakta datum du vistats vid värduniversitetet, från "orientation days" till din sista tent, resedagar ska inte ingå i datumen. Skanna sedan blanketten och ladda upp den i Mobility Online.
 

4. RESERAPPORT - Du skall fylla i en reserapport över dina utbytesstudier i Mobility Online. Reserapporten är på engelska men kan också fyllas i på svenska. Utöver praktiska frågor över studierna vid ditt värduniversitet ska du också besvara följande tre frågor:

i. Reflect upon how the intercultural experiences (positive and/or negative) during your exchange semester have helped you develop

a) your self-understanding

b) and ability to relate to others and

c) respect for difference

ii. How has your knowledge of business-related disciplines developed during the exchange

a) what new insights or perspectives have you gained?

b) How has the international environment contributed to the insights?

iii. Reflect upon how you could make use of your intercultural experiences in your studies at Hanken and at future workplaces.

Observera att tiden att svara på dessa frågor är begränsad till 120 min. Därför lönar det sig att först besvara frågorna i ett worddokument för att sedan klistra in svaren i Mobility Online. På så sätt undviker du att svaren "försvinner" under arbetet. Observera att du också kan spara rapporten och fortsätta på den i ett senare skede.

Fundera noggrannt innan du svarar. Svaren på dessa tre frågor publiceras inte, men sparas för Hankens Assurance of Learning-process. Processen utgår från Hankens mission och de lärandemål (learning goals) som definierats för utbytesprogrammet. För att se hur du uppnått lärandemålen mäts de förväntade studieresultaten i utbytesrapporten med hjälp av de här bedömningskriterierna

Utbytesrapporterna analyseras för att sedan användas som stöd för att utveckla studenternas lärande.

5. TILLGODORÄKNANDE - Fyll i steget "Transfer of Credits" i Mobility Online. För dig som studerar på kandidatnivå registreras utbytesstudierna automatiskt som biämnet "Studies abroad" om studierna uppfyller biämneskravet. Via steget "Transfer of Credits" meddelar du om du vill att kurserna ska tillgodoräknas som biämne eller om du önskar tillgodoräkna studierna på något annat sätt. Ifall du behöver studievägledning angående tillgodoräknandet av utbytesstudierna, vänligen kontakta studyinfo@hanken.fi

6. ERASMUS RAPPORT - Alla studenter som varit på utbyte inom Erasmusprogrammet ska fylla i en rapport i EU kommissionens eget rapporteringssystem. Du får automatiskt ett e-post meddelande från systemet när ditt utbyte tagit slut.

7. ERASMUS OLS LANGUAGE ASSESSMENT - Alla studenter som varit på utbyte inom Erasmusprogrammet ska i slutet av utbytesterminen fylla i ett Erasmus Online Lingustic Support språktest för att följa upp hur språkkunskaperna har utvecklats under utbytet. Erasmusstudeter får en automatisk inbjudan att fylla i språktestet via e-post i slutet av utbytesterminen.

DEADLINES - "Letter of Confirmation", kursbeskrivningarna och Learning Agreement ska lämnas in senast en vecka efter att utbytet tagit slut. Den övriga rapporteringen ska vara klar senast 28.2 om du varit på utbyte under höstterminen. Om du varit på utbyte under vårterminen ska rapporteringen vara klar senast 10.6 om terminen tar slut i maj och senast 15.8 om terminen tar slut först senare under sommaren.

Efter att du lämnat in alla dokument och vi fått ditt betyg från värduniversitetet skickas ditt betyg till studiebyrån för tillgodoräkning. Läs mera om Tillgodoräkning av studier avlagda utomlands.