Studiestöd

Studiestöd består av studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån.

I studiestödet ingår studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån. Närmare information hittar du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats.

Avsikten med studiestödet är att trygga din utkomst under studietiden om du inte har inkomsten tryggad på annat sätt. Alla skattepliktiga inkomster (utom studiepenning) och stipendier (utom för utbyte), påverkar studiestödet. Även alla skattepliktiga kapitalinkomster, t.ex. dividender och försäljningsvinst beaktas som inkomst. På skattepliktig kapitalinkomst görs endast de s.k. naturliga avdragen, dvs anskaffningspris.

Du ska själv se till att dina inkomster inte överskrider inkomstgränsen. Om du har för höga inkomster kan du ansöka om stöd för färre månader, annullera redan beviljat studiestöd eller återbetala studiestöd före slutet av mars det år som följer efter stödåret. Du hittar ett kalkyleringsprogram för inkomsterna på FPAs webbplats, där du också kan annullera studiestödet och kolla dina studiestödsuppgifter.

Kom också ihåg att du måste meddela om byte av bostad och ändrade familjeförhållanden och andra förändringar som inverkar på studiestödet.

För mera information angående inkomstgränser och stödmånader, gå in på www.fpa.fi

Ansökan

Ansök om studiestöd elektroniskt via FPAs webbplats. Där kan du också annullera studiestödet för några månader eller indra det helt, kolla dina stödmånader och skicka meddelanden och bilagor.

Studiestöd beviljas i regel för nio månader under läsåret, dvs. 1.9–31.5. Studiestöd beviljas tidigast fr.o.m. den månad då du lämnat in ansökan. Beslutet om studiestöd skickas hem till dig per post, kolla och läs igenom det genast noga!