Nya magisterstuderande 2021

På dessa sidor finns information som är riktad till dig som är nyantagen till den svenskspråkiga magisterutbildningen på Hanken, samt information om Introduktionsdagarnas program. Här hittar du länkarna till introduktionsdagarnas program.

Grattis till studieplatsen på Hanken!

Nedan hittar du mer info inför studiestarten.

 Här hittar du länkarna till introduktionsdagarnas program.

Terminsstarten för nyantagna magisterstuderande inleds med introduktionsdagar. Undervisningen inleds från och med måndagen den 31 augusti 2020. Under introduktionsdagarna hälsas de nya magisterstuderande välkomna och du får nyttig information om allt som anknyter till studierna vid Hanken och till studielivet. Läsårets tidtabell finns här.

Introduktionsdagarna för de som antagits till den svenskspråkiga magisterutbildningen i:

- Helsingfors är 25-27.8.2021 (onsdag-fredag) 
- Vasa är 25-27.8.2021 (onsdag-fredag) 

Introduktionsdagarna ordnas delvis på plats på Hanken och delvis på distans, det är möjligt att delta helt på distans. Största delen av programmet under introduktionsdagarna hålls på engelska tillsammans med de som blivit antagna till de engelskspråkiga masterprogrammen på Hanken. Det finns förstås ändå alltid möjlighet att ställa frågor på svenska. Programmet i sin helhet hittar du här.

 

Enligt universitetslagen är din studietid begränsad. Ekonomie magisterexamen beräknas kunna avläggas på två år men du har rätt att vara närvaroanmäld fyra år och därtill rätt att vara frånvaroanmäld två terminer. Du får dock inte anmäla dig frånvarande första läsåret utan lagstadgad orsak. Du får vara frånvaroanmäld första läsåret eller endera terminen endast på basis av värnplikt, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller om du på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna. Om du frånvaroanmäler dig måste du uppvisa officiella intyg som bevisar att du berörs av en lagstadgad orsak.

Observera att du endast kan ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen, i utbildning som inleds inom samma termin. Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildningar som leder till högskoleexamen, men du bör i så fall ta emot studieplatserna under olika terminer.

Mottagandet av studieplatsen sker via Min studieinfo-tjänsten (studieinfo.fi). Du bör ta emot din studieplats inom utsatt tid. Alla som antas får anvisningar för hur de ska ta emot sin studieplats i samband med antagningen. Om du inte har tagit emot din studieplats tolkar vi det som att du inte vill ta emot studieplatsen och du förlorar din rätt till examensstudier vid Hanken. Mottagandet av studieplatsen är bindande. Har du inte nätbankskoder för att logga in på Min Studieinfo-tjänsten eller ska anmäla dig frånvarande pga. giltig lagstadgad orsak ska du kontakta ansokan@hanken.fi i god tid.

Studentkårsavgiften är obligatorisk för dig som närvaroanmäler dig. I samband med mottagandet av studieplatsen ska du betala studentkårsavgiften för läsåret via Oili-tjänsten. Studentkårsavgiften för hela läsåret är 68 euro. 

Universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betalar från och med januari 2021 en hälsovårdsavgift per termin till FPA. Rätt att anlita SHVS:s tjänster har studerande som har anmält sig som närvarande under terminen och som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen.
Alla närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande måste betala hälsovårdsavgiften. Du kan inte bli befriad från att betala avgiften t.ex. för att du i stället för SHVS:s tjänster anlitar företagshälsovårdens tjänster eller för att du inte får studiestöd. 

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan den ska betalas i MittFPA på eget initiativ. Läs anvisningen om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.

• För höstterminen är förfallodagen 30.9 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

• För vårterminen är förfallodagen 31.1 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

denna sida kan du följa med aktuell information som är relevant för studerande i undantagsläget orsakat av coronapandemin.

 

 

Har du frågor gällande studieplatsen, mottagande av studieplatsen eller läsårsanmälan kan du kontakta Hankens ansökningsservice per e-post till ansokan@hanken.fi eller tfn 040 3521 388.