Kursutvärdering

Studerande ska efter att de gått en kurs utvärdera den, och hjälp på så sätt att utveckla undervisningen på Hanken.

Efter varje kandidat- eller magisterkurs som du deltar i ska du med en enkät i WebOodi ge elektroniskt feedback om kursen. Det är din skyldighet som studerande att svara på kursutvärderingen och hjälpa till att utveckla utbildningen på Hanken. För att resultaten av kursutvärderingen på Hanken-nivå också i fortsättningen ska vara tillförlitliga, användbara och till så stor nytta som möjligt för studerande, undervisande personal och ledningen på Hanken är det väldigt viktigt att antalet svar är stort, dvs alla studerandes insats behövs. Dessutom har varje lärare under kursens gång möjlighet att själv samla in feedback via t ex Moodle, men den här feedbacken ses endast av den enskilda läraren.

Så här går det till

Då du är anmäld till en kurs i WebOodi får du i slutet av kursen ett automatiskt e-postmeddelande om att utvärderingsblanketten öppnat. I meddelandet finns en länk till utvärderingssidan i WebOodi. Du måste logga in, men sen flyttas du direkt till sidan. Välj den utvärdering du vill svara på och svara på de korta frågorna på skalan 1-5:

  • Ge ett vitsord för kursen som helhet          
  • Jag rekommenderar kursen för övriga studerande                    
  • Jag uppnådde kursens lärandemål och har nu de kunskaper och färdigheter som förväntas  
  • Vad var speciellt bra? Vad var dåligt? Ge konkreta förbättringsförslag.

Lägg märke till att du kan öppna en och samma kursutvärdering endast en gång. Du kan alltså inte gå tillbaka till en påbörjad utvärdering, så svara på alla frågor vid samma tillfälle. Kursutvärderingen är öppen i två veckor. Om du inte har svarar får du automatiskt ännu två påminnelser om att du har obesvarade kursutvärderingar före de stängs. Du kan bara delta i utvärdering av de kurser som du varit anmäld till. Ditt svar är fullkomligt anonymt och kan alltså inte identifieras då studerandenumret är krypterat.

Vem ser resultaten?

För de flesta kurser kan du som deltagare se resultaten av utvärderingen då de är klara. Du hittar resultaten och utvärderingssidan genom att logga in i WebOodi och välja Utvärdering/Kursutvärdering. I fall resultaten inte finns tillgängliga betyder det att det är för få som har svarat eller så har läraren medvetet valt att inte publicera dem. De öppna svaren ses endast av den kursansvariga läraren. Resultatet från de tre allmänna frågorna finns alltid tillgängliga för den kursansvariga, berörda ämnesansvariga och berörda institutioners prefekter, samt programdirektören och för rektorn. Kursutvärderingarna är ett av de viktiga verktyg vi har på Hanken för att stöda utvecklingen av den utbildning som ges.

Resultat från tidigare utvärderingar

Förutsatt att läraren inte förhindrat publiceringen hittar du resultaten av de utvärderingar du själv deltagit genom att logga in i WebOodi och välja Utvärdering/Kursutvärdering. Genom att välja Utvärdering/Utvärd.sammandrag kan du dessutom söka upp tidigare utvärderingsresultat också för kurser du inte själv deltagit i. Skriv t ex in koden i den översta sök rutan och välj föregående års läsår. Tryck därefter på Sök kurser och tenter och välj Utvärderingens resultat. Fr o med läsåret 2014-15 har Hanken aktivt rekommenderat att publiceringen av resultaten inte förhindras.

På grund av dataombudsmannens tolkning av personregisterlagen publicerar Hanken ändå inte kursutvärderingar om den kursansvariga motsätter sig.

Tags