Antagning på basis av särskilda meriter

På den här sidan hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basis av särskilda meriter.

Sedan 2020 är det möjligt att antas till Hankens kandidatutbildning på basis av särskilda meriter. Särskilda meriter innebär att sökande ska ha utmärkt sig på en exceptionellt hög nivå inom ett område utanför sina studier, exempelvis inom entreprenörskap eller idrott. 

Ansökningstiden är 13.3–27.3.2024 kl.15.00. Ansökan görs via den nationella studieinfo.fi Opens in new window -portalen.

  För att bli antagen på basis av särskilda meriter, ska sökande:

  1. ha avlagt en nationell eller internationell andra stadiets examen som ger allmän högskolebehörighet i landet i fråga 
  2. uppvisa minst goda vitsord i ifrågavarande behörighetsgivande utbildning
  3. uppfylla Hankens språkkrav i svenska för studier på kandidatnivån
  4. bevisa särskilda meriter inom ekonomi, entreprenörskap, ledarskap, vetenskaper, teknik, idrott, musik, konst, frivilligverksamhet eller annan allmännyttig verksamhet på en nivå som är klart högre än jämnårigas prestationer i medeltal. Dessa meriter ska vara uppnådda under studietiden på andra stadiet.

  Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (urvalsprov/betygsantagning) och på basis av särskilda meriter. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Alla som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av särskilda meriter meddelas om detta innan urvalsprovet äger rum, så att antagna inte behöver delta i urvalsprovet. 

  Vad som kan anses vara särskilda meriter varierar från fall till fall. Det är upp till den sökande att visa på vilket sätt meriterna är exceptionella.

  Notera att inte alla sökande antas, utan maximalt endast de sökande som rangordnats högst på basis av andra stadiets vitsord och vars meriter bedöms som exceptionella. Notera att den exceptionella meriten ska vara bevisligen uppnådd och erhållen under andra stadiet.

  Särskilda meriter kan till exempel vara inom följande områden:

  • Ekonomiguru-tävlingen; om du är en av de 10 bästa finalisterna i tävlingen Ekonomiguru, så kan du ansöka via Särskila meriter
  • Entreprenörskap
  • Frivilligverksamhet eller annan allmännyttig verksamhet 
  • Idrott
  • Konst
  • Ledarskap
  • Musik
  • Teknik/Vetenskap​​​​

  Arbetserfarenhet beaktas i regel inte


   

  Motivationsbrev

  Sökande ska i ansökningsblanketten svara på två frågor gällande sin motivation:

  Genom att svara på frågorna ska sökande kort beskriva sin merit samt meritens nivå inom området. Ett fritt formulerat motivationsbrev ska inte bifogas till ansökan. 

  Sökande ska ladda upp följande bilagor:

  • Intyg över examen som ger behörighet för högskolestudier och redogör för sökandes vitsord och studieframgång.
  • Intyg som påvisar språkkunskaper i svenska - se Språkkrav i svenska.
  • Verifierbart intyg över den särskilda meriten med kontaktuppgifter till den associerade organisationen/föreningen/klubben/skolan/företaget,
  • Utlåtande av myndig referensperson som intygar den särskilda meriten, samt dennes kontaktuppgifter. Referenspersonen måste vara en oberoende, icke-jävig person.

  Bilagorna ska vara  på svenska, finska eller engelska och lämnas in elektroniskt i samband med att sökande fyller i ansökningsblanketten, under ansökningstiden. Hanken tar inte emot bilagor via e-post under eller utanför ansökningstiden.

  Notera! Det är på sökandes ansvar att beskriva på vilket sätt meriterna är exceptionella. Sökande är själv skyldig att trovärdigt och transparent redogöra för sina särskilda meriter och goda vitsord i andra stadiets examen, och bevisa att dessa har uppnåtts samtidigt. Hanken har rätt att be om tilläggsinformation och rådfråga externa experter för att kunna fastställa ifall meriten kan anses vara exceptionell. Alla ansökningshandlingar är offentliga, undvik därför att inkludera känslig information om t.ex. hälsotillstånd.


  De sökande rangordnas av antagningskommittén och endast de bästa antas. Således behöver inte antagningskvoten fyllas även om det finns tillräckligt med behöriga sökande. Målsättningen är att 70 % av de som antas ska vara förstagångssökande.

  Rangordningen av alla sökande sker på basis av:

  1. god framgång i andra stadiets utbildning (vitsord) och
  2. verifierbar särskild merit som uppnåtts parallellt med, eller i direkt anslutning till, andra stadiets utbildning, där internationell erfarenhet är meriterande. Prestige och svårighetsgrad tas i beaktande i alla fall. 

  Du kan ansöka till Hankens kandidatutbildning även om du i ansökningsskedet i mars ännu inte har en avlagd andra stadiets examen.

  Ansökan via särskilda meriter

  Sökande som avlägger examen våren 2024 och inte hinner få avgångsbetyget inom ansökningstiden ska istället sända in sitt senast utfärdade betyg i samband med ansökan. Rangordningen av sökande sker på basis av det kursbetyg eller avgångsbetyg som sökande skickat in inom ansökan eller dess kompletteringstid. Du kan således inte skicka in ett nytt uppdaterat betyg i slutet av maj, eftersom antagningsprocessen redan då är så långt hunnen.

  Om du blir antagen på basis av ditt senast utfärdade betyg är antagningen villkorlig tills du sänder in en kopia på ett slutligt avgångsbetyg till ansokan@hanken.fi