Hur rapporterar jag?

Vi hoppas att du haft en givande utbytesperiod vid ditt värduniversitet!

För att utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas på Hanken ska du slutföra utbytesrapporteringen i Mobility Online. Du kan börja på utbytesrappoteringen redan under ditt utbyte. 

1. LEARNING AGREEMENT -  dvs. kursvalet.

Om du inte redan gjort det, ska du senast nu ladda upp ditt Learning Agreement med alla tre underskrifter (dvs. din egen, Hankens och värduniversitetets) i Mobility Online. Detta gäller också ditt Changed Learning Agreement med underskrifter ifall du gjorde ändringar i ditt kursval.

För Erasmus+ studerande måste alla tre parter ha signerat det elektroniska Learning Agrement:et för att du ska kunna gå vidare med din rapportering. 

2. COURSE DESCRIPTIONS

Spara alla kursbeskrivningarna i ett dokument och ladda upp dokumentet i Mobility Online. Observera att du inte ska skriva kursbeskrivningarna själv utan du ska kopiera dem från värduniversitetes hemsidor. Ur kursbeskrivningarna bör framgå hur många timmar kursen bestod av, kurslitteratur, hur kursen var uppbyggd (föreläsningar, egna arbeten, tentamen osv.).

3. CONFIRMATION OF STAY (LETTER OF CONFIRMATION-LoC)

Be internationella koordinatorn vid ditt värduniversitet fylla i och underteckna blanketten Confirmation of Stay före du kommer hem. Confirmation of Stay skickas automatiskt från Mobility Online i slutet av din utbytestermin (som bilaga till e-posten "Instructions for exchange reporting"). Koordinatorn ska fylla i exakta datum för din utbytestermin, inkluderande Orientation days till och med din sista tent, resedagar ska inte ingå. Ladda upp blanketten i Mobility Online.

4. HANKEN EXCHANGE REPORT

Du skall fylla i en reserapport över dina utbytesstudier i Mobility Online. Reserapporten är på engelska men kan också fyllas i på svenska. Utöver praktiska frågor över studierna vid ditt värduniversitet ska du också besvara följande två frågor:

1. Reflect upon how the intercultural experiences (positive and/or negative) during your exchange semester have helped you develop your self-understanding and respect for differences. Give examples and discuss your role in the context.

2. Reflect upon how you could make use of your intercultural experiences in your studies at Hanken and at future workplaces. Give examples.

Observera att tiden att svara på dessa frågor är begränsad till 120 min. Därför lönar det sig att först besvara frågorna i ett Word-dokument för att sedan klistra in svaren i Mobility Online. På så sätt undviker du att svaren försvinner under arbetet. Observera att du också kan spara rapporten och fortsätta på den i ett senare skede.

Fundera noggrannt före du svarar. Svaren på dessa två frågor publiceras inte, men sparas för Hankens Assurance of Learning-process. Processen utgår från Hankens mission och de lärandemål (learning goals) som definierats för utbytesprogrammet. För att se hur du uppnått lärandemålen mäts de förväntade studieresultaten i utbytesrapporten med hjälp av de här bedömningskriterierna

Utbytesrapporterna analyseras för att sedan användas som stöd för att utveckla studenternas lärande.

5. TRANSFER OF CREDITS - dvs. tillgodoräknande av kurserna avlagda under utbytet.

Vi rekommenderar att du som studerar på kandidatnivå tillgodoräknar utbytesstudierna som biämnet Studies abroad om studierna uppfyller biämneskravet. Via steget Transfer of Credits i Mobility Online meddelar du om du vill att kurserna ska tillgodoräknas som biämne eller om du önskar tillgodoräkna studierna på något annat sätt. Du behöver inte vänta på ditt transcript (studieutdrag) från värduniversitetet för att fylla i detta. 

För att dina utbytesstudier ska synas i Sisu behöver du själv ansöka om tillgodoräkning av kurserna. Du kan göra detta då du har fått resultaten för alla kurserna. Du ska göra en skild ansökan för varje kurs och du ska även bifoga kursbeskrivningarna för varje kurs. Betyget/studieutdraget från värduniversitetet behöver du inte bifoga om du inte får det själv. Ibland skickas ditt betyg från värduniversitetet enbart direkt till Hanken. Ansökan kan därför göras utan betyget så länge du har fått dina kursresultat

Här kommer du direkt till anvisningarna för tillgodoräkning av utbyteskurserna till Sisu

Kursprestationerna registreras sedan i Sisu efter att du slutfört utbytesrapporteringen i Mobility Online, ansökt om tillgodoräkning av kurserna  och vi fått ditt studieutdrag från värduniversitetet. Observera att det kan ta flera veckor för oss att få studieutdraget från ditt värduniversitet. 

6. ERASMUS MOBILITY TOOL REPORT

Alla studenter som varit på utbyte inom Erasmusprogrammet ska fylla i en rapport (Participant report) i EU kommissionens eget rapporteringssystem. Du får automatiskt ett e-post meddelande från systemet när ditt utbyte tagit slut.

7. ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) LANGUAGE TEST (FRIVILLIGT)

Erasmusstudenter kan i slutet av utbytesterminen göra om OLS språktestet för att följa upp hur språkkunskaperna har utvecklats under utbytet. Du får ingen automatisk inbjudan till språktestet efter utbytet, men du kan logga in på OLS-plattformen (med samma lösenord du angivit då du gjorde det första testet) och utföra språktestet på nytt. 

DEADLINES

Learning Agreement, kursbeskrivningarna och Confirmation of Stay (Letter of Confirmation), ska lämnas in senast en vecka efter att utbytet tagit slut. Den övriga rapporteringen ska vara klar senast 28.2 om du varit på utbyte under höstterminen. Om du varit på utbyte under vårterminen ska rapporteringen vara klar senast 10.6 om terminen tar slut i maj och senast 31.7 om terminen tar slut först senare under sommaren.

Viktig information om anhållan om kandidatbetyg hittar du under rubriken Tidtabell för utexaminering.