Finansiering

Här kan du läsa mera om att bli anställd som doktorand vid Hanken.

Från och med år 2017 har Hanken övergått till att anställa nyantagna doktorander istället för att finansiera dem via stipendium. Arbetsförhållandet är till en början 12 månader med option på ytterligare 12 månader under förutsättning av god studieframgång.

Mottagande av studieplats och arbetsavtal

För att få ett arbetsavtal måste du först officiellt ta emot din studieplats vid Hanken enligt de anvisningar du fått tillsammans med antagningsbrevet.

Då du undertecknar avtalet förbinder du dig att studera på heltid och kan inte ha en annan arbetsplats på heltid. Om du avbryter studierna eller upphör studera på heltid måste du som anställd säga upp dig eller anhålla om tjänstledigt.

Kom ihåg att också närvaroanmäla dig som forskarstuderande vid Hankens forskarskola.

Kom ihåg att meddela uppgifter om ditt personliga bankkonto (både IBAN och BIC) till vilket lönen ska utbetalas. Uppgifterna meddelas till personalarenden@hanken.fi Lönen utbetalas sista bankdagen varje månad.

Anställningsförhållandet

Arbetsförhållandet som doktorand (eng. Doctoral Student) ingås för ett år med option på förlängning för ett år till. Arbetet sköts på heltid. Arbetsvillkoren följer det allmänna kollektivavtalet för universiteten, övrig lagstiftning samt Hankens interna riktlinjer:

Arbetstid

På doktorander tillämpas totalarbetstid (1624 h/år i heltidsarbete) i enlighet med kollektivavtalet.  Inför läsåret/terminen fyller du i en arbetsplansblankett där alla de uppgifter, också egna forskarstudier, ingår. I en doktorands arbetsplan får antalet timmar undervisning uppgå till högst 5 % av arbetstiden. Prefekten fastställer din arbetsplan.

Företagshälsovård och försäkringar

Som doktorand i anställningsförhållande har du rätt till Hankens företagshälsovård i Terveystalo. Du är försäkrad under arbetstiden samt under din väg mellan hem och arbetet.

Uppföljning av studierna och option på förlängning av avtal

I samband med studiestarten ska du tillsammans med din handledare göra upp en studieplan för det första studieåret som inlämnas till koordinatorn för forskarutbildningen. Följande år skickas en förfrågan om hur dina forskarstudier framskrider och vilka dina planer är för inkommande läsår. Rektor fattar det slutliga beslutet i god tid innan den aktuella perioden. Mera information om detta fås i samband med ett eventuellt positivt antagningsbeslut.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om arbetsavtalet och annat relaterat till arbetsförhållandet får du från Hankens personalavdelning, personalarenden@hanken.fi. Vid brådskande ärenden kan du också ringa personalamanuens Heidi Sten (tel. + 358 (0)40-3521 214) eller personalplanerare Jenny Elander  (tel. + 358 (0)40-3521 574).