Ansökningshandlingar

Ansökningsblanketten och bilagorna lämnas in elektroniskt. Bilagor i punkt 6 ska skickas per post.

Ansökan och bilagor lämnas in elektroniskt. Du kan ladda upp bilagorna när du fyller i ansökningsblanketten. Bilagorna i punkt 1-8 är obligatoriska för alla sökande till Hankens forskarskolan.

OBS! Officiellt bestyrkta betyg, studieutdrag och diploma supplement ska skickas till Hanken per post. Dokumenten ska nå Hanken senast vid ansökningstidens utgång. Du kan även skicka in elektroniska kopior på dokumenten, men observera att dokumenten ska postas direkt till Hanken för att tas i beaktande.

Ansökningsblanketten är tillgänglig här under ansökningsomgångarna.

1. Kopia på ditt pass

2. Curriculum vitae

3. Motivationsbrev

För att antas till doktorsutbildningen ska du lämna in ett strukturerat motivationsbrev

Gör såhär: 1) ladda ner mallen för motivationsbrevet nedan. 2) Fyll i och ladda upp filen i ansökningsblanketten i studieinfo.fi.

Hanken varken läser eller behandlar motivationsbrev som skickats in på något annat än den föreskrivna sättet. 

4. Forskningsplan

Varje sökande bör bifoga en forskningsplan eller en kort beskrivning av det tilltänkta forskningsområdet. För mer information, se Råd för uppgörande av forskningsplan

5. Akademisk text

  • Skicka in en text som du ensam har författat (eller där det klart framgår vilken del du författat).
  • Skriven på antingen svenska eller engelska (max. 7000 ord).
  • Texten kan vara en text som du redan tidigare skrivit, t.ex. ett stycke från din pro gradu, ett prosemi, ett kursarbete eller liknande
  • Skicka in en text som du själv är nöjd med
  • Texten behöver inte ha någon anknytning till ämnet du söker till

6. Officiellt bestyrkta kopior av betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement

Icke Finländsk examen

Bifoga officiellt bestyrkta kopior av betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement (eller motsvarande officiell beskrivning av examen och poängsystemet för utbildningen/utbildningarna ifråga). Skicka dessa per post till Hanken, inte elektroniskt.

För studier genomförda i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Kontrollera ifall landet där du erhållit din utbildning finns med på listan och följ instruktionerna som anges.

 

Country Specific Requirements.pdf

 

För studieprestationer på universitetsnivå som du eventuellt avlagt utöver den behörighetsgivande examen, och som du vill att skall beaktas vid evalueringen bifogar du officiellt bestyrkt kopia av intyg/studieutdrag.

Med officiellt bestyrkt kopia avses av den utfärdande högskolan, eller notarius publicus, eller av respektive lands utbildningsmyndighet stämplad och undertecknad originalkopia. För flersidiga dokument gäller att var och en sida är separat bestyrkt.

Om intyg, betyg, studieutdrag eller officiell beskrivning av examen och poängsystem är utfärdat på annat språk än svenska, finska eller engelska, skall utöver intyget/betyget/studieutdraget auktoriserad översättning bifogas.

6.1 Tillfällig dokumentation ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång

Om du erhåller ditt betyg (examensbevis) efter ansökningstidens utgång, kan du lämna in tillfällig dokumentation enligt tidtabellen fastslagen för den aktuella ansökningsomgången. För mer detaljerad information se:

Instruktioner för inlämnandet av tillfällig dokumentation.pdf

Finländsk examen

Ifall du har en Kandidat eller Magisterexamen från en högskola i Finland som kan verifieras elektroniskt i ansökningsportalen behöver du inte skicka in officiellt bestyrkta kopior på din examen.

Ifall din examen inte går att verifieras elektroniskt bör du vara beredd på att skicka in officiellt bestyrkta kopior på ditt examensbetyg och studieutdrag. Ansökan kan kompletteras fram till den 11 Oktober 2019 klockan 15:00

7. Medelbetyg (GPA) eller GMAT/GRE-testresultat

7 A. Medelbetyg (GPA) för sökande med behörighetsgivande examen från EU/EES-land

Sökande med behörighetsgivande examen från EU/EES land ska ha ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god eller motsvarande i den behörighetsgivande examen.

Betyget GOD kan jämföras med, se även WES World Education Systems onlinetjänst.

Alla sökande som hör till grupp A bör räkna ut sitt medelbetyg/GPA (på basis av den vitsordsskala som används på det ifrågavarande betyget) för de studier som ingår i den behörighetsgivande examen och uppge sitt uträknade medelbetyg/GPA i ansökan.
Sökande bör också sända in ett officiellt intyg där medelbetyget/GPA tydligt framgår, ifall ett sådant intyg kan skrivas ut av den ifrågavarande utbildningsinstitutionen.
Om sökande inte lämnar in ett bestyrkt intyg där medelbetyget/GPA tydligt framgår, kommer Hanken att verifiera det medelvärde/GPA som sökande räknar ut. Hanken förbehåller sig rätten att avgöra ifall sökande uppfyller kravet på medelbetyg/GPA.

En sökande som inte ännu har utexaminerats när hen lämnar in sin ansökan bör räkna ut sitt medelbetyg/GPA för den behörighetsgivande examen baserat på de kurser som ingår i studieutdraget som den sökande lämnar in och, om möjligt, lämna in ett bestyrkt studieutdrag där medelbetyget/GPA framgår. 
Ifall en sökandes medelbetyg är för lågt kan hen istället visa sin behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test (indikativt/minst 600) eller med ett jämförbart GRE-testresultat.

7 B. GMAT eller GRE-testresultat för sökanden med behörighetsgivande examen utanför EU/EES-land

Det officiella GMAT eller GRE-testresultatet skall sändas direkt till Hanken från testarrangören. Testet skall vara giltigt och avklarat före ansökningstidens utgång, och du skall också beställa det officiella testresultatet till Hanken före ansökningstidens utgång (även om du avlagt testet tidigare, testets giltighetstid är fem (5) år). Bifoga gärna även ett inofficiellt testresultat till ansökan eller sänd det per post eller e-post. Ange i ansökningsblanketten det datum då testet avlagts, eller det datum då testet kommer att avläggas före ansökningstidens utgång.

Ange dessa koder för att få testresultatet skickat direkt till Hanken:
GMAT NRC-QZ-38
GRE 8433

8. Officiellt språktestintyg eller bevis på att kravet för befrielse från språktest uppfylls

Testresultat som åberopas skall vara avklarat före ansökningstidens utgång, och för test där officiellt resultat sänds av arrangören till Hanken skall du också beställa resultatet till Hanken före ansökningstidens utgång. Om du redan fått ett inofficiellt testresultat kan du också bifoga en kopia i din ansökan, eller sända kopian per post eller e-post. För att beaktas skall ditt testresultat vara officiellt, i kraft, och uppfylla de kriterier (t.ex. testgränser) som gäller i enlighet med språkkraven.

OBS! Intyg över att befrielse från kravet på språktest uppfylls ska postas med de övriga betygsdokumenten.

9. Akademiska referensbrev

Alla sökanden bör lämna in minst ett akademiskt rekommendationsbrev.

10. Huvudämnesspecifika bilagor

Utöver ovannämnda obligatoriska dokument för alla sökande, se även informationen om eventuella huvudämnesspecifika tilläggskrav och lämna in eventuella ytterligare dokument i enlighet med dem.

 

Kontaktuppgifter

Vanlig post:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
PB 479 (Arkadiagatan 22)
00101 Helsingfors
Finland

Kurirpost:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors
Finland

doctoral.studies(at)hanken.fi