Att leda tillväxt - Hanken Venture Growth

Som stöd för ledning, ägare och nyckelpersoner i tillväxtföretag

Hanken Venture Growth ger deltagande företag färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via Hanken & SSE Executive Educations program får du en större insikt i vilka företagets strategiska tillväxtprocesser är samt hur du skall leda ditt företag mot tillväxt. Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster.

SME-FÖRETAG ANMÄLAN VIA DENNA LÄNK

STORFÖRETAG ANMÄLAN VIA DENNA LÄNK

Gör man en lyckad innovationssatsning genererar detta oftast en tillväxt eller lönsamhetsförbättring för företaget. För nya företag skapas tillväxt oftast genom ett nyskapande av tjänster eller produkter men för ett etablerat företag kan tillväxt och lönsamhet genereras genom utveckling av nya produkter och tjänster, modifiering av gamla produkter, tjänster och processer eller strategiska beslut baserat på förändringar i företagets omvärld.

innovationscheck_och_utveckling.jpg

MÅLSÄTTNING:

Den allmänna målsättningen med programmet är att ge dig som deltagare beredskap och kunnande att hantera företagets tillväxt. Programmet stöder och sparrar tillväxtföretag att planera och genomföra sina tillväxtplaner. 

Digitalisering och användingen av digitala verktyg i företagets affärsprocesser belyses och diskuteras i programmet och kopplas till de olika modulernas teman.

MÅLGRUPP:

Programmet riktar sig till dig som hör till företagets ledning eller ägare och nyckelpersoner inom företag som eftersträvar tillväxt regionalt, nationellt eller internationellt samt eftersträvar en mer planerad tillväxt via strategiska beslut.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken Fortbildning.
 

MODUL 1: 9-10 OKTOBER 2019

DAG 1

Strategi för tillväxt

Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver 
Strategisk planering - olika steg inklusive analysmodeller 
Analys, profilering och marknadspositionering
Kunddriven mf-strategi
 

DAG 2

Det nya affärslandskapet
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, t.ex. delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, t.ex. digitalisering och IoT

Affärsmodeller för tillväxt
Organsik tillväxt, företagsuppköp, nätverk, internationalisering
Blue Ocean Strategy
Workshop: Affärsmodellering

Kreativt ledarskap
Hur skapa en vinnande kultur och en innovativ tillväxtorienterad organisation
Vikten av förnyelse
 

MODUL 2: 30-31 OKTOBER 2019

DAG 1

Strategiskt förändringsarbete
Företagskultur och förändring
Att leda förändring och förnyelse
Kommunikativt ledarskap
Strategins genomförande - Operativt ledarskap

DAG 2

Affärsjuridiska aspekter för ett tillväxtföretag
Viktiga avtalsfrågor för ett växande företag
Riskbedömning och hantering
Avtalsbrott och konsekvenser

Arbetsavtal och immaterialrättsliga aspekter
Sekretessavtal

Skatterätt och bokslutspolitik
Skatteplanering
Företagsformer i beskattningen


MODUL 3: 20-21 NOVEMBER 2019

DAG 1

Ledningssystem - styrning och uppföljning

Ledningsgruppens sammanstättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

DAG 2

Personalutveckling
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal - Målstyrt ledarskap
Svåra samtal

Talent Management
Resursering för tillväxt
Teamarbete - rätt personal med rätt kompetenser
Hur skapa en organisationkultur som stöder både tillväxt och personalens välmående
 

MODUL 4: 11-12 DECEMBER 2019

DAG 1

Ekonomiplanering, analys och uppföljning

Vad kännetecknar ett framgångsrikt finländskt tillväxtföretag?
Balans och resultat - Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Bokslutsanalys - att läsa och förstå
Ekonomiska nyckeltal (KPI:s) för ledningen
Lönsamhet och kassaflöde
Företagsvärdering

DAG 2

Investering och finansiering
Riskfinansiering ur finansiärens synvinkel
Riskhantering - Ekonomiska konsekvenser av olika beslut
Optimal kapitalstruktur - soliditet

Utveckling och ledning av tillväxtföretag - nyckeln till framgång


MODUL 5: 15-16 JANUARI 2020

DAG 1

Marknadsundersökningar, prissättningsstrategi och varumärkeshantering

10 frågor innan man startar en marknadsföringsprocess
Marknadsundersökning som grund för expansion och förändring
Vem sammanställer och analyserar resultaten
Hur använder man resultaten i företaget

Kundernas köpbeteende och vår marknadspostition
Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning

Varumärkesidentitet och Positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på

DAG 2

Säljstyrning och uppföljning inom tillväxtföretaget
Hur du bäst organiserar försäljnings- och marknadsarbetet
Digitala verktyg som stöd för säljstyrningen
Identifiera din marknad och idealkund
Attrahera, Utveckla och Behålla lönsamma kunder

Skapa kontakt med kunder online och off-line
Social försäljning - Öka sannolikheten till affär 
Konvertera kunder till affär (avslutsteknik, argumentation, prispsykologi)
Utveckla existerande kunder (merförsäljning)

DISC - personligheter du möter i försäljningen
 

AFFÄRSKONSULTERING:

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast i juni 2020. Gäller endast sme-företag.

Konsulteringen inleds med ett halvdags företagsbesök och en analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dgr konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education Vaasa. 

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken & SSE samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Önskar du att se föreläsarprofilen så sänder vi den gärna till dig.
 

PLATS:

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.

Restid till Hanken i Vasa Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS OCH ANMÄLAN:

1.470 € (+ moms 24 %) per person.
*priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag. 

Storföretag och offentliga organisationer kan delta i utbildningsdelen enligt skild prissättning - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, ett års licens på digital inlärningsplattform, grupp- och individuella arbeten, konsultering (för sme företag), kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN:

Senast 14.9.2019

SME-FÖRETAG ANMÄLAN VIA DENNA LÄNK

STORFÖRETAG ANMÄLAN VIA DENNA LÄNK

Till programmet tar vi in max 20 deltagare

foretagsutvecklingstjanster-logo_rgb.jpg

HANKEN & SSE EXECUTIVE EDUCATION Ab
André Österholm
andre.osterholm@hankensse.fi
+358 (50) 362 6746

Åsa Hämäläinen
asa.hamalainen@hankensse.fi 
+358 (40) 352 1748