Att leda tillväxt - Hanken Venture Growth

Som stöd för ledning, ägare och nyckelpersoner i tillväxtföretag

Hanken Venture Growth ger deltagande företag färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via vårt program får man också en större insikt i vilka är företagets strategiska tillväxtprocesser samt hur skall man leda sitt företag mot tillväxt. Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster.

Gör man en lyckad innovationssatsning genererar detta oftast en tillväxt eller lönsamhetsförbättring för företaget. För nya företag skapas tillväxt oftast genom ett nyskapande av tjänster eller produkter men för ett etablerat företag kan tillväxt och lönsamhet genereras genom utveckling av nya produkter och tjänster, modifiering av gamla produkter, tjänster och processer eller strategiska beslut baserat på förändringar i företagets omvärld.

innovationscheck_och_utveckling.jpg

MÅLSÄTTNING:

Den allmänna målsättningen med programmet är att ge dig som deltagare beredskap och kunnande att hantera företagets tillväxt. Programmet stöder och sparrar tillväxtföretag att planera och genomföra sina tillväxtplaner. 

Digitalisering och användingen av digitala verktyg i företagets affärsprocesser belyses och diskuteras i programmet och kopplas till de olika modulernas teman.

MÅLGRUPP:

Programmet riktar sig till dig som hör till företagets ledning eller ägare och nyckelpersoner inom företag som eftersträvar tillväxt regionalt, nationellt eller internationellt samt eftersträvar en mer planerad tillväxt via strategiska beslut.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken Fortbildning.

MODUL 1: 3-4 OKTOBER (2 dgr)

Strategiskt ledarskap för tillväxt

Styrelsens uppdrag och syfte
Ledningsgruppens uppdrag och syfte
Hur skapa en gemensam vision och handlingsplan?
Ägarstrategi
Redskap för strategiprocessen
Analys, profilering och marknadspositionering
Mätning av strategins genomförande

Strategiskt förändringsarbete
Att leda förändring och förnyelse
Omvärldsbevakning
Strategins genomförande - Operativt ledarskap

Talent Management
Resursering för tillväxt
Teamarbete - rätt personal med rätt kompetenser

MODUL 2: 30-31 OKTOBER (2 dgr)

Marknadsundersökningar, prissättningsstrategi och varumärkeshantering

10 frågor innan man startar en marknadsföringsprocess
Marknadsundersökning som grund för expansion och förändring
Vem sammanställer och analyserar resultaten
Hur använder man resultaten i företaget

Kundernas köpbeteende och vår marknadspostition
Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning

Varumärkesidentitet och Positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på

Affärsjuridiska aspekter för ett tillväxtföretag
Corporate Governance - styrelsens skyldigheter och ansvar
Aktieägaravtal
Viktiga avtalsfrågor för ett växande företag
Riskbedömning och hantering
Avtalsbrott och konsekvenser

Viktigaste arbetsrättsliga frågeställningarna
Arbetsavtal och immaterialrättsliga aspekter
NDA

Skatterättsliga aspekter vid tillväxt och internationalisering
Skatterätt och bokslutspolitik samt skatteplanering
Företagsformer i beskattningen

MODUL 3: 21-22 NOVEMBER 2018 (2 dgr)

Ledningssystem - styrning och uppföljning

Ledningsgruppens sammanstättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

Personalutveckling
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal - Målstyrt ledarskap
Svåra samtal

Tillväxtföretagets marknadsföring och kommunikation
Internationell marknadsföring
ROI för marknadsföring
Intern och extern kommunikation

Utveckling och ledning av tillväxtföretag - nyckeln till framgång

MODUL 4: 12-13 DECEMBER 2018 (2 dgr)

Ekonomiplanering, analys och uppföljning

Vad kännetecknar ett framgångsrikt finländskt tillväxtföretag?
Balans och resultat - Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Bokslutsanalys - att läsa och förstå
Ekonomiska nyckeltal (KPI:s) för ledningen
Lönsamhet och kassaflöde
Företagsvärdering

Investering och finansiering
Riskfinansiering ur finansiärens synvinkel
Riskhantering - Ekonomiska konsekvenser av olika beslut
Optimal kapitalstruktur - soliditet

Företaget, konsulten, bokföraren och revisorn

MODUL 5: 16-17 JANUARI 2019 (2 dgr)

Det nya affärslandskapet

Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, t.ex. delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, t.ex. digitalisering och IoT

Affärsmodeller för tillväxt
Organsik tillväxt, företagsuppköp, nätverk, internationalisering
Blue Ocean Strategy

Kreativt ledarskap
Hur skapa en vinnande kultur och en innovativ tillväxtorienterad organisation
Vikten av förnyelse

Workshop: Affärsmodellering

Säljstyrning och uppföljning inom tillväxtföretaget
Hur du bäst organiserar försäljnings- och marknadsarbetet
Belöningssystem och provisioner
Digitala verktyg
Identifiera din marknad och idealkund (nationellt/internationellt)
Att på ett strukturerat sätt Attrahera, Utveckla och Behålla lönsamma kunder

Skapa kontakt med kunder online och off-line
Social försäljning - Öka sannolikheten till affär via LinkedIn
Konvertera kunder till affär (avslutsteknik, argumentation, prispsykologi)
Utveckla existerande kunder (merförsäljning)

AFFÄRSKONSULTERING:

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast i juni 2019. Gäller endast sme-företag.

Konsulteringen inleds med ett halvdags företagsbesök och en analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dgr konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken Fortbildning.

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Önskar du att se föreläsarprofilen så sänder vi den gärna till dig.
 

PLATS:
Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.

Restid till Hanken i Vasa Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS OCH ANMÄLAN:

1.470 € (+ moms 24 %) per person.
*priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag. Betalning i två rater möjligt.

Storföretag och offentliga organisationer kan delta i utbildningsdelen enligt skild prissättning - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, ett års licens på digital inlärningsplattform, grupp- och individuella arbeten, konsultering (för sme företag), kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN:

Sista anmälningsdag: 14.9.2018 via denna LÄNK

FÖR STORFÖRETAG anmälan via denna LÄNK

Till programmet tar vi in max 16 deltagare

foretagsutvecklingstjanster-logo_rgb.jpg

HANKEN Fortbildning Vasa
André Österholm
andre.osterholm@hanken.fi
+358 (50) 362 6746

Åsa Hämäläinen
asa.hamalainen@hanken.fi 
+358 (40) 352 1748