EKONOMISTYRNING FÖR BÄTTRE LÖNSAMHET

Att leda företagets ekonomi mot en bättre lönsamhet och produktivitet

Hanken & SSE Executive Education startar i maj 2019 i samarbete med Närings- trafik och miljöcentralen utvecklingsprogrammet Ekonomistyrning - för bättre lönsamhet. Programmet ger dig en djupare insikt i ekonomistyrningens betydelse för att driva framgångsrika företag.

Ett utvecklingsprogram för Dig med ansvar för företagets eller enhetens ekonomi.

SME-FÖRETAG: BOKA DIN PLATS REDAN IDAG (DEADLINE 8.5.2019)

STORFÖRETAG: BOKA DIN PLATS REDAN IDAG

ekonomimote.jpg

Inom programmet Ekonomistyrning tar vi fasta på de utmaningar du möter som ekonomiansvarig i ett företag samt ger dig de redskap och metoder till ekonomistyrning och -uppföljning som du behöver för att kunna leda ekonomin inom företaget eller din resultatenhet. Vi lyfter fram olika affärsprocesser och delområden som är väsentliga att styra för att öka företagets lönsamhet och produktivitet. 

MÅLSÄTTNING:

Programmets målsättning är att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband för att därigenom kunna fatta rätt beslut som leder till ökad lönsamhet och produktivite och ett förbättrat kassaflöde för företaget.

  • Att deltagarna skall få en helhetsuppfattning om ledningen av affärverksamheten och dess ekonomifunktioner och verksamhetens inverkan på resultat och bokslut
  • Att ge kunskap, redskap och analysmetoder för utveckling av affärsverksamheten som helhet med betoning på utvecklingsområden inom företagets ekonomiprocesser
  • Att förbättra deltagarnas kunnande inom företagsekonomisk utveckling
  • Att deltagarna skall hitta konkreta utvecklingsområden inom det egna företaget som man aktivt börjar utveckla

MÅLGRUPP:

Programmet riktar sig till företagets ägare, ledning och nyckelpersoner inom sme-företagets ekonomifunktioner. Detta utvecklingsprogram lämpar sig mycket bra för den som har ett helhetsansvar för ekonomin eller resultat- och lönsamhetsansvar i ditt företag. Programmet lämpar sig också för personer i nyckelposition vad beträffar ekonomiuppföljning, redovisning och bokföring, löneadministration oad där kopplingen till företagets helhetsekonomi är uppenbar.

INNEHÅLL OCH TIDTABELL:

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa.

4.4_vit_crop.jpg

 

 

 

 

MODUL 1: 14-15 MAJ 2019

GRUNDERNA FÖR EN LÖNSAM AFFÄRSVERKSAMHET

DAG 1

Företagsekonomins grundlogiker
Introduktion till kostnadsbegrepp

Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska samband mellan resultaträkning, balans och kassaflöde

Affärsplanering och strategier
Affärsmodellering - Strategyzer

Företagsvärdering och riskfinansiering
Entreprenörens utmaningar med riskfinansiering
Affärsplanen
Olika metoder för företagsvärdering

DAG 2

Ekonomiska nyckeltal
Trender inom nyckeltalsstyrning

Finansiell planering
Finansiella nyckeltal
Kapitalbehovsanalys
Rörelsekapital

Investeringsbedömning och –kalkylering
Kalkylering
Produktkalkylering
Självkostnadskalkyler
Bidragskalkylering
Kalkyleringstrender

Option: Internprissättning (beroende på företagens storlek)

MODUL 2: 4-5 JUNI 2019

DAG 1 - STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV FÖRETAGETS AFFÄRSVERKSAMHET

Ekonomistyrning ur ett ledningsperspektiv – KPI:s
Ekonomiska nyckeltal för olika behov
Konkurrensfördelar
Utformning av företagets affärsstyrning
Strategisk verksamhetsstyrning – Balanced Scorecard

Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
Processer för effektivare ekonomiadministration och rapportering
Samarbetet med bokföringsbyrån/bokföringen – vad vill vi veta?
Intelligent digital bokföring
Kontering och uppföljning av lönsamhet

DAG 2 - INTERN OCH EXTERN PROJEKTLEDNING

Projektarbetsstruktur enl. WBS (Work Breakdown Structure)
Projektbudgeten: från arbetspaket till kontoplan med egna resurser – vad kostar egentligen projektet?
Hantering av osäkerhet och riskanalyser: successivmetoden / -kalkylering
Business caset: hur bedöms lönsamheten i olika projekttyper?
Projektuppföljning: under genomförandet och av efterföljande effekter

Styrgruppens uppgift
Styrgruppens roll och ansvar för lärande, utvärdering, spridning och påverkan Vanliga problem i styrgrupper
Styrgruppens sammansättning

MODUL 3: 3-4 SEPTEMBER 2019

DAG 1 - HUR SKAPA PRODUKTIVA ORGANISATIONER

Personalutveckling
Arbetsförhållandets livscykel
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal

Talent Management
Hur skapa en produktiv arbetskraft
Kompetensutveckling
Belöningssystem

DAG 2 - LEDARSKAP OCH PRODUKTIVITET

Kommunikativt ledarskap
Olikheter mellan människor – olikheter i kommunikation 
Kommunikativt ledarskap – vad är det?
Dialog – ett strategiskt ledarskapsverktyg 
Att ställa frågor 
När mobilen stör kommunikationen 

Förändringsledning
Förändrad värld – förändrade organisationer 
Strategier vid förändring 
Utvecklings- och produktionslogik 
Värderingsförändringar 
Arbetsplatslärande

MODUL 4: 18-19 SEPTEMBER 2019

BOKSLUT, SKATTEFRÅGOR OCH AFFÄRSJURIDIK

DAG 1

Löpande bokföring och bokslut
Bokföringslagens och –förordningens krav

Krav på den löpande bokföringen enligt den uppdaterade bokföringslagen
Bokföringens samband med momsdeklarationer
Krav på lönebokföring nu och i framtiden

Beskattningsfrågor och vinstutdelning

Medelutdelning i privata aktiebolag/andelslag
Utdelning från fonder
Förvärv av egna aktier

DAG 2

Företagets juridiska processer

Bolagsordning och aktieägaravtal

Arbetsavtalsrättens grunder
Ingående, ändring och avslutande av arbetsavtal
Förmannens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
Arbetstidslagen

Integritetsskyddet i arbetlivet
Arbetsplatshälsovård

Affärsavtalens juridiska utgångspunkter
Avtalens uppkomst och bindande karaktär
Avtalsbrott och konsekvenser

MODUL 5: 22-23 OKTOBER 2019

LEDNINGSGRUPPSARBETE OCH EKONOMIPLANERING

DAG 1

Prognostisering och budgetering
Budgeteringsprocessen - budget och prognoser
Resultat- och likviditetsbudgetar
Uppföljning av budgetar
Budgeteringstrender
Bortom budgetering / budgetlös styrning

Driftskapitalbehov - Kassaflödesanalys

Likviditetsplanering

DAG 2

Ledningssystem - styrning och uppföljning
Ledningsgruppens sammansättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

AFFÄRSKONSULTERING:

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast december 2019.

Konsulteringen inleds med ett halvdags företagsbesök och en analys av företagets affärsprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dgr konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa. Gäller endast sme-företag.

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

REFERENSER FRÅN TIDIGARE EKONOMIPROGRAM:

Birgitta Björses, ekonomichef på NordautomationNordautomation.jpg

”Ekonomiledningsprogrammet var ett mångsidigt program med erfarna och kunniga föreläsare. Utbildningen gav nya insikter och tankegångar för det dagliga arbetet.”

Sandra Danielsson, ekonomiansvarig på Klingbergs ElektriskaKlingbergs_elektriska.png

”En mycket bra utbildning som behandlar många områden kring Ekonomiledning, bra föreläsare och bra mix av utbildningsdelarna.”

Mats Engsbo, ekonomichef på Andelslaget Närpes Grönsakernarpes_gronsaker.png

”Ekonomiledningsprogrammet är mångsidigt och lärorikt; främst att utbildarna satte fokus på nya saker på ett bra sätt, eller också såg på gamla saker ur nya synvinklar. Detta fick mig att reflektera tillsammans med de andra deltagarna utifrån våra egna situationer och gav mig mycket mervärde.”

Filip Högnabba, vd på Hortilabhortilab.jpg

Mycket bra helhet kring olika aspekter på ekonomistyrning och -ledning.

West Top Trading, vd Leif Pajala

Famkro, ekonomichef Camilla Krooks

Balansia, vd Jaana Lindholm

PRIS:

1.470 € (+moms 24 %) per deltagare. Om du representerar ett storföretag och önskar delta är priset 399 € (+ moms 24%) / dag / person.

I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, digital inlärningsplattform, kaffe, företagsspecifik konsultering och diplom. 

PLATS:

Utbildningsdagarna hålles i huvudsak i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16.

ANMÄLAN:

SME-FÖRETAG: BOKA DIN PLATS REDAN IDAG 

Företaget man representerar bör vara sme-företag för att man skall ha rätt till det subventionerade priset på 1470 €/deltagare.

Storföretag enligt skild prissättning 399 € (+ moms 24%) / kursdag / person.

STORFÖRETAG: BOKA DIN PLATS REDAN IDAG

Sista anmälningsdag: 8.5.2019

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

André Österholm, tfn. 050-3626 746
e-post: andre.osterholm@hankensse.fi

Yvonne Högholm, tfn 040-3521 720
e-post: yvonne.hogholm@hankensse.fi