EKONOMILEDNING

Share page with AddThis
Framgångsrika och lönsamma företag med ekonomistyrningen som grund

Hanken Fortbildning Vasa startar i maj 2017 i samarbete med Närings- trafik och miljöcentralen utvecklingsprogrammet Ekonomiledning. Programmet ger dig en djup insikt i ekonomiledningens betydelse för att driva framgångsrika företag.

Ett utvecklingsprogram för Dig med helhetsansvar för ekonomin eller resultat- och lönsamhetsansvar i ditt företag.

ekonomihantering_foretagsutvecklingstjanster_mikroftg_kvinna_med_diagram_600x471.jpg

Företagsekonomin som helhet omfattar ett brett spektrum av processer och aktiviteter. Inom programmet ekonomiledning tar vi fasta på de utmaningar du möter som ekonomiansvarig i ett företag samt ger dig de redskap och metoder till ekonomistyrning och -uppföljning som du behöver för att kunna leda ekonomin inom företaget eller din resultatenhet. Vi lyfter fram olika affärsprocesser och delområden som är väsentliga att styra för att du skall lyckas i din uppgift. 

MÅLSÄTTNING:

Programmets målsättning är att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband för att därigenom kunna fatta rätt beslut som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde för företaget.

  • Att deltagarna skall få en helhetsuppfattning om ledningen av affärverksamheten och dess ekonomifunktioner och verksamhetens inverkan på resultat och bokslut
  • Att ge kunskap, redskap och metoder för utveckling av affärsverksamheten som helhet med betoning på utvecklingsområden inom företagets ekonomiprocesser
  • Att förbättra deltagarnas kunnande inom företagsekonomisk utveckling
  • Att deltagarna skall hitta konkreta utvecklingsområden inom det egna företaget som man aktivt börjar utveckla

INNEHÅLL OCH TIDTABELL:

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken Fortbildning Vasa.

MODUL 1: 16-17 maj 2017

En framgångsrik affärsverksamhet
Affärsplanering och strategier
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska nyckeltal

Projektledning
Projektarbetsstruktur enl. WBS (Work Breakdown Structure)
Projektbudgeten: från arbetspaket till kontoplan med egna resurser - vad kostar egentligen projektet?
Hantering av osäkerhet och riskanalyser: t.ex. successivmetoden/-kalkylering
Business caset: hur bedöms lönsamheten i olika projekttyper?
Projektuppföljning: under genomförandet och av efterföljande effekter

MODUL 2: 6-7 juni 2017

Inköpsledning - SCM
Introduktion till inköp
Category Management
Samverkan mellan leverantörer, partners och kunder – SRM
Effektivisering av varuföden – logistik och operativt inköp
Systemstöd, ledningssystem och KPI:er

Kommunikation
Kommunikativt ledarskap
Förändringsledning

HR-ledning och –utveckling
Hur försäkra sig om att vi har rätt personal med rätt kompetenser
Kompetensutveckling

MODUL 3: 23-24 augusti 2017

Företagets juridiska processer
Corporate Governance ur ledningens synvinkel
Arbetsrätt och kollektivavtal
Avtalsjuridik

Business Controlling - styrning och stöd i intäktsarbetet
Organsiation av intäktsansvar
Styrning av intäktsansvar
Support, uppföljning och analys av affärer och kundlönsamhet
Att vara affärscontroller

MODUL 4: 26-27 september 2017

Processer för effektivare ekonomiadministration och rapportering
Planering, styrning och uppföljning av verksamheten och ekonomin
Finansiering av företagets verksamhet
Investeringar och uppföljning av löpande verksamhet
Riskfinansiering och företagsvärdering
NTM-centralens finansieringstjänster för investeringar och utveckling

Bokföring, bokslut och skattefrågor ur ett företagsekonomiskt perspektiv
Bokslutspresentation i sme-företag
Krav på löpande bokföring enligt nya bokföringslagen
Näringsbeskattning
Medelutdelning

MODUL 5: 24-25 oktober 2017
Decision Base - spelplansbaserad affärssimulering
- teamwork
- förbättring av produktivitet och lönsamhet genom analyser och beslut

KONSULTERING:

Totalt två dagar under perioden maj – december 2017 med fokus på utveckling av ekonomin eller företagets kritiska delområden.

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Ladda ner föreläsarprofilerfile type icon Ekonomiledning föreläsare 2017.pdf

REFERENSER:

Birgitta Björses, ekonomichef på Nordautomation Oy Nordautomation.jpg

”Ekonomiledningsprogrammet var ett mångsidigt program med erfarna och kunniga föreläsare. Utbildningen gav nya insikter och tankegångar för det dagliga arbetet.”

Sandra Danielsson, ekonomiansvarig på Klingbergs Elektriska AbKlingbergs_elektriska.png

”En mycket bra utbildning som behandlar många områden kring Ekonomiledning, bra föreläsare och bra mix av utbildningsdelarna.”

Mats Engsbo, ekonomichef på Andelslaget Närpes Grönsakernarpes_gronsaker.png

”Ekonomiledningsprogrammet är mångsidigt och lärorikt; främst att utbildarna satte fokus på nya saker på ett bra sätt, eller också såg på gamla saker ur nya synvinklar. Detta fick mig att reflektera tillsammans med de andra deltagarna utifrån våra egna situationer och gav mig mycket mervärde.”

Filip Högnabba, vd på Hortilab Ab Oyhortilab.jpg

Mycket bra helhet kring olika aspekter på ekonomistyrning och -ledning.

PRIS:

1.470 € (+moms 24 %) per deltagare. Om du representerar ett storföretag och önskar delta - kontakta oss.

I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, kaffe, företagsspecifik konsultering och diplom. 

PLATS:

Utbildningsdagarna hålles i huvudsak i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16.

ANMÄLAN:

Ansökan om deltagande till NTM-centralen via denna länk.
Företaget man representerar bör vara sme-företag för att man skall ha rätt till det subventionerade priset på 1470 €/deltagare. Storföretag enligt skild prissättning - kontakta oss för mer info.

Sista anmälningsdag: 10.5.2017

Till programmet tar vi in ca 10 deltagare.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Yvonne Högholm, tfn 040-3521 720
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi

André Österholm, tfn. 050-3626 746
e-post: andre.osterholm@hanken.fi