Förman i framtiden (nr 665768)

 te_palvelut_vaaka191x69.jpg

HANKEN Fortbildning Vasa i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå.

MÅLSÄTTNING

Kursens målsättning är att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden genom att ge dig ny kunskap, nya färdigheter samt en ökad insikt om din egen kompetens.

Utbildningen erbjuder dig möjlighet att ta del av ett praktiskt inriktat program där många olika delområden av vikt för en framtida förman behandlas. Vår målsättning är att ge dig de färdigheter du behöver för att kunna leda och utveckla ett eget team eller en egen enhet såväl inom den privata som offentliga sektorn. Utbildningen ger dig samtidigt även en förståelse för ledningen av en organisation som helhet.

MÅLGRUPP

Programmet riktar sig till Dig som har högskoleutbildning, är arbetslös eller hotad av arbetslöshet. Utbildningsspråken är svenska och finska varför det är viktigt att du förstår båda språken väl i såväl tal som skrift. Du får alltid använda ditt eget modersmål under utbildningen om du så önskar. Till utbildningen antas 16 deltagare.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildningen pågår under 4 månader, varav ca 7 veckor är närstudier och 10 veckor distansstudier. Närstudierna består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Under distansstudierna gör du uppgifter individuellt eller i grupp som förutsätter muntliga alternativt skriftliga presentationer. Parallellt med utbildningen jobbar du även med ditt slutarbete. Slutarbetet presenteras såväl muntligt som skriftligt i slutet av utbildningen.

PROGRAM

Utbildningen startar den 24 april 2016 och avslutas den 13 september 2016 (semesteruppehåll 4 - 22 juli). Närstudierna sker mellan kl. 9.15 - 16.00 i Hankens utrymmen på Biblioteksgatan 16, Vasa. Närstudiedagarna hålls huvudsakligen i början av veckan.

INNEHÅLL

 • Att vara förman
 • Företagets ekonomi
 • Projektledning
 • Effektiv jobbsökning
 • Kommunikation och självkännedom
 • Praktisk juridik
 • Framtidsorienterat ledarskap
 • Slutarbete

UTBILDARE

Som utbildare fungerar såväl kunniga utbildare från Hanken som mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

INFORMATION

Utbildningsrådgivningen, tfn: 0295 020 712 må- fre kl. 9 - 17 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi alt.
HANKEN Fortbildning Vasa, Yvonne Högholm, tfn: 040 3521 720, yvonne.hogholm@hanken.fi

ANSÖKAN

Man kan söka till utbildningen via den ansökningsblankett som hittas på arbets- och näringsbyråns hemsida www.te-tjanster.fi (bankkoder behövs för identifiering av den sökande). Fyll i ansökan omsorgsfullt.

Sista ansökningsdag till utbildningen är 8.4.2016. Intervjuer hålls vid Österbottens arbets- och näringsbyrå, kontoret i Vasa. Till intervjuerna skickas skild inbjudan per post eller via sms.

Tulevaisuuden esimies (nro 665768)

te_palvelut_vaaka191x69.jpg

HANKEN Fortbildning Vasa yhteistyössä Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa

TAVOITE

Kurssin tavoitteena on lisätä kilpailukykyäsi työmarkkinoilla antamalla sinulle uutta tietoa, uusia valmiuksia ja parantaa käsityksiäsi omasta pätevyydestäsi.

Koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä käytäntöön suuntautuvaan ohjelmaan, jossa käsitellään monia tuleville esimiehille tärkeitä osa-alueita. Tavoitteenamme on antaa sinulle valmiuksia johtaa ja kehittää omaa tiimiä tai omaa yksikköä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille . Koulutus antaa samalla ymmärryksen organisaation johtamisesta kokonaisuudessaan.

TAVOITERYHMÄ

Ohjelma on suunnattu korkeakoulukoulutuksen omaaville, työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutuskielinä ovat sekä ruotsi että suomi, joten on tärkeää, että ymmärrät molempia kieliä hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti. Koulutuksen aikana saat halutessasi aina käyttää omaa äidinkieltäsi. Koulutukseen otetaan 16 osallistujaa.

SISÄLTÖ JA RAKENNE

Koulutuksen kokonaiskesto on 4 kuukautta. Koulutus sisältää n. 7 viikkoa lähiopetusta ja 10 viikkoa etäopiskelua. Lähiopetus sisältää luentoja, ryhmätöitä ja keskusteluja. Etäopiskelun aikana suoritat tehtäviä, jotka edellyttävät suullisia tai vaihtoehtoisesti kirjallisia esityksiä. Koulutuksen aikana teet samalla lopputyötäsi. Lopputyö esitellään sekä suullisesti että kirjallisesti koulutuksen lopussa.

OHJELMA

Koulutus alkaa 24. huhtikuuta 2016 ja päättyy 13. sysskuuta 2016. Lähiopiskelu tapahtuu klo 9.15-16.00 Hankenin tiloissa osoitteessa Kirjastonkatu 16, Vaasa. Lähiopiskelupäivät sijoittuvat pääasiassa viikon alkuun.

SISÄLTÖ

 • Esimiehenä oleminen
 • Yrityksen talous
 • Projektin johtaminen
 • Tehokas työnhaku
 • Kommunikointi ja itsetuntemus
 • Käytännön juridiikka
 • Tulevaisuusjohtaminen
 • Lopputyö

KOULUTTAJA

Kouluttajina toimivat niin Hankenin pätevät kouluttajat kuin elinkeinoelämän käytännön kokemuksia omaavat monipuoliset asiantuntijat.

TIEDUSTELUT

Työ- ja elinkeinotoimisto, koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702, klo. 9-17 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
HANKEN Fortbildning Vasa, Yvonne Högholm, puh. 040 3521 720, yvonne.hogholm@hanken.fi

HAKEMINEN

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella 8.4.2016 mennessä. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen (lomakkeessa kohta: Tarkemmat perustelut). Haastattelut pidetään Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa Vaasan toimipaikassa. Haastateltaville lähetetään kirjallinen kutsu.