Call for papers

Ne, jotka haluavat pitää Peda-Forum 2015 päivien valittuihin teemoihin liittyvän esityksen, tulee lähettää abstrakti sähköisesti 25.2.-17.4.2015 välisenä aikana. Esitysten tulee liittyä annettuihin alateemoihin ja ne voivat olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Esitysehdotuksia on mahdollista tehdä seuraavissa kategorioissa:1. AlustusAlustus voi käsitellä joko toteutuneita kehittämiskokeiluja tai esitellä aihepiiristä tehtyä tutkimusta. Myös muun tyyppiset esitykset ovat tervetulleita. Yhdelle alustukselle varataan aikaa n. 20 minuuttia. Rinnakkaiset teemasessiot kootaan samaan aihepiiriin liittyvistä alustuksista, jolloin sessioon jää aikaa myös keskustelulle. Osallistujien lukumäärää voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa.2. TyöpajaTyöpajassa käsitellään työpajan aihetta ehdotuksen tekijän/tekijöiden valitsemalla tavalla. Tiivistelmässä voi kertoa miten työpaja toteutetaan, kuka työpajasta on vastuussa, kenelle työpaja on tarkoitettu ja kuinka osallistujat voivat valmistautua työpajaan. Työpajan tekijä voi myös kutsua muita asiantuntijoita työpajaansa omalla kustannuksellaan. Työpajan kesto voi maksimissaan olla noin 1 tunti 15 minuuttia ja vetäjä päättää työpajan osallistujamäärän mahdollisesta rajaamisesta.

Abstraktien muoto ja julkaisu

 • Abstraktin tiedot jätetään esityksen kielellä (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)
 • Abstraktin tulisi vastata kysymysiin mitä, miksi, miten ja mitkä ovat lopputulokset?
 • Abstraktia lähetettäessä tulee kertoa, mihin teemaan ja esityskategoriaan sitä esitetään.
 • Abstraktiin liitetään kirjoittajan/kirjoittajien nimi, yliopisto ja laitos tai muu instituutio sekä yhteystiedot.
 • Abstraktin enimmäispituus on 2500 merkkiä (sis. välilyönnit) (Huom! Mitä 200 merkkiä, miksi 300 merkkiä, miten 500 merkkiä ja lopputulokset 1500 merkkiä)
 • Abstraktiin liitetään 3–5 avainsanaa, jotka kuvaavat hyvin esityksen sisältöä.
 • Abstraktien hyväksymisestä päivien ohjelmaan ilmoitetaan huhtikuun aikana.
 • Hyväksytyt abstraktit julkaistaan päivien verkkosivuilla.

Call for papers

Den som vill hålla en session under konferensen bör lämna in en skriftlig sammanfattning över sessionens innehåll via webbformuläret under tiden 25.2-17.4.2015. Sessionen bör anknyta till konferensens teman och kan hållas på svenska, finska eller engelska (dock på samma språk som den inlämnade sammanfattningen). Det finns två olika kategorier för sessioner:

 1. Presentation

En presentation kan handla om undervisnings- eller utvecklingserfarenheter, eller redogöra för slutförd eller pågående forskning inom ämnen som relaterar till temana. Även andra typer av presentationer välkomnas. För varje presentation reserveras cirka 20 minuter, varefter det finns tid för diskussion. Varje parallellsession innehåller presentationer som behandlar liknande ämnesområden. Antalet deltagare i parallellsessionerna kan begränsas.

 1. Workshop

Den eller de som vill dra en workshop kring något tema får fritt välja och planera utförandesättet. I sammanfattningen kan det framgå hur workshopen utförs, vem som ansvarar för den, vem den riktar sig till, hur deltagare kan behöva förbereda sig osv. Arrangören av workshopen får bjuda in experter på egen bekostnad. Workshopens längd är ca. 1 h 15 min och deltagarantalet kan begränsas.

Sammanfattningens utformning och publicering

 • Sammanfattningen bör skrivas på det språk som presentationen/workshopen kommer att hållas på (svenska, finska eller engelska).
 • Sammanfattningen bör besvara frågorna vad, varför, hur och vilka är slutsatserna?
 • Vid inlämnande av sammanfattningen bör det anges till vilket tema den hör och vilken typ av framförande det är fråga om (presentation/workshop).
 • Namn, anknytning (ex. universitet) och/eller enhet samt kontaktuppgifter för alla skribenter/presentatörer bör uppges vid inlämning av sammanfattningen.
 • Sammanfattningens längd bör inte överskrida 2500 tecken (inkl. mellanslag). (OBS! Vad 200 tecken, varför 300 tecken, hur 500 tecken och slutresultatetet 1500 tecken)
 • Sammanfattningen bör innehålla 3-5 nyckelord, vilka återspeglar innehållet i presentationen/workshopen.
 • Sammanfattningen utgör grunden för antagning till konferensen. Antagningsbesked meddelas under april månad.
 • Antagna sammanfattningar publiceras på konferensens webbsidor.

Lisätietoja tulossa pian.Mer information kommer inom kort.- See more at: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konfer… tulossa pian.Mer information kommer inom kort.- See more at: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konfer… tulossa pian.Mer information kommer inom kort.- See more at: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konfer…