Utdelning av stiftelsemedel

Samtliga medel i stiftelsen förvaltas centralt. Av utdelningen tillhör 37,5 % de olika fonderna, från vilka lärare och forskare på Hanken kan ansöka om bidrag två gånger per år. Resten, d.v.s. 62,5 % disponeras av stiftelsens styrelse. Ärendena bereds av ombudsmannen med hjälp av Hankens personal och i sista hand rektor.

Information om de olika fonderna finns på Hankens hemsida: http://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder. Vid behov ger högskolans stipendieombud ytterligare upplysningar om t.ex. utformningen av ansökningarna.

Stiftelsens uppgift är att stöda Hanken och att bidra till finaniseringen av strategiska satsningar. Därför är det möjligt att göra enskilda ansökningar endast från de lediganslagna fondmedlen. Ifall något projekt inom högskolan bedöms som viktigt, skall projektet först diskuteras med rektor.